6.1. Tienvarsimainonta

TIENVARSIMAINONTA – POIKKEUSLUPAMENETTELYOHJE

Ulkomainontaa koskevat säännökset siirrettiin luonnonsuojelulaista vuoden 2006 alussa voimaan tulleeseen maantielakiin. Tienvarsimainonta, joksi ulkomainontaa maantielaissa kutsutaan, on kiellettyä, kuten se oli aikaisemmin luonnonsuojelulaissakin. Maantielain 52 §:n 1 momentin mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella ja asemakaavan mukaisella tieliikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena.

Liikenneviraston lähtökohtana tienvarsimainonnan osalta on sovittaa yhteen maantielaissa annetut vaatimukset ja paikallisen yritystoiminnan toimintaedellytykset. Maantielain mukaan tieverkon on oltava kaikissa oloissa turvallinen. Tieverkolla tarjotaan tienkäyttäjälle tarpeelliset palvelut. Paikallisille palvelualan yrityksille, jotka sijaitsevat harvaan asutulla maaseudulla, kiinteän opastuksen lisäksi tienvarsimainokset on yksi keino informoida tienkäyttäjiä palvelukohteesta.

Tienvarsimainonnan poikkeuslupamenettelyohje on Liikenneviraston ohjeistus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (myöhemmin Pirkanmaan ELY -keskus), joka käsittelee keskitetysti poikkeuslupahakemukset. Samoin ohjeistus toimii päivitettynä informaationa alueilla toimiville ELY -keskuksille sekä heidän asiakkaille ja sidosryhmille. Toimintaympäristön ja asiakastarpeen kehittymistä seurataan aktiivisesti alueella toimivissa ELY -keskuksissa. Muutokset otetaan huomioon viranomaistoiminnan käytäntöjen kehittämisessä.

Palvelukohteita viitoitetaan tieliikenneasetuksen mukaisilla opastusmerkeillä. Luvan myöntää Pirkanmaan ELY -keskus hakemuksen pohjalta. Yleisötilaisuudet, kesäteatterit, messut, tiekirkot ja tilapäiset myyntitapahtumat osoitetaan määräaikaisella viitoituksella. Luvat käsittelee alueella toimiva ELY -keskus luvanhakijan yhteydenoton perusteella. Maksuttomassa luvassa asetetaan ehtoja viitoituksen käytännön järjestelyistä. Viitoitus ja ilmoittelu on käsitelty muissa liikenneviraston ohjeissa.

Tienvarsimainonnan poikkeuslupaehtojen keskeisiä painotuksia ovat:
– haja-asutusalueella palvelualalla toimivilla yrityksillä on laajimmat mahdollisuudet tienvarsimainosten käytölle
– tienkäyttäjälle suunnatuista korkealuokkaisista tienvarsipalveluista voidaan informoida ennakoidusti
– moottori- ja moottoriliikenneteiden varsilla ei pääsääntöisesti sallita tienvarsimainontaa korkean nopeustason ja suurten liikennemäärien vuoksi
– Eurooppa- ja TEN -tieverkolla (Trans European Network) käytetään liikenteellisistä ja maisemallisista syistä kriittisempää arviointia kuin muulla tieverkolla
– tienvarsimainokset sijoitetaan viitoituksesta poiketen tien ja sen suoja-alueen ulkopuolelle
– tienvarsimainoksilta edellytetään hyvää luettavuutta ja tyylikkyyttä.

Tienvarsimainontaa käsitteleviä säännöksiä on maantielaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä järjestyslaissa. Viimeksi mainitut sääntelevät ulkomainontaa asemakaava-alueella. Lisäksi tienvarsimainontaa ohjaavat mm. liikenne- ja viestintäministeriön päätökset ja kansainväliset sopimukset.

Maantielaki 23.6.2005/503
52 § Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu

Asema-kaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäytön- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena.

Kielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai muuta sellaista tilaisuutta taikka vaaleja tai kansanäänestystä koskevaa ilmoittelua eikä rakennuksessa ja sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua paikalla harjoitettavasta toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista. Tällaisia tilaisuuksia koskevat ilmoitukset ja mainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ennen mainoksen asettamista koskevan asian ratkaisemista on tienpitoviranomaisen pyydettävä kunnan lausunto, ellei lausunnon pyytäminen ole ilmeisen tarpeetonta. Jos tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myös keskukselta on pyydettävä lausunto. (22.12.2009/1242).

Tieliikennelaki 3.4.1981/267
56 § Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Tielle ei saa luvatta asettaa liikenteen ohjauslaitetta. Poliisi tai tienpitäjä saa heti poistaa laitteen, joka on asetettu 1 tai 2 momentin säännösten vastaisesti.

Tieliikenneasetus 5.3.1982/182
20 § (29.4.1994/328)

Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä. Jollei jäljempänä toisin säädetä, on opastusmerkkien pohjaväri sininen ja teksti valkoinen. (15.2.2007/184)

Vihreä pohjaväri ja valkoinen teksti opastavat moottoritielle tai moottoriliikennetielle. Näitä värejä käytetään myös moottoritien ja moottoriliikennetien suuntaisessa opastuksessa. (15.2.2007/184)

Valkoinen pohjaväri ja musta teksti suunnistustauluissa ja viitoissa osoittavat paikalliskohdetta. (15.2.2007/184)

Ruskea pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkeissä osoittavat vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua. (15.2.2007/184)

Keltainen pohjaväri ja musta teksti opastusmerkeissä osoittavat kiertotietä tai tilapäistä liikennejärjestelyä. (15.2.2007/184)

Musta pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkissä osoittavat yksityistä tietä tai yksityisen tien varrella taikka kadun varrella olevaa kohdetta. (15.2.2007/184)

Punaisella vinoristillä peitetty kohde suunnistustaulussa, viitassa tai etäisyystaulussa osoittaa, että reitti kyseiseen kohteeseen on tilapäisesti pois käytöstä. (15.2.2007/184)

Järjestyslaki 27.6.2003
6 § Mainostaminen ja kuulutukset

Yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on poliisin kehotuksesta viipymättä poistettava valo tai mainos.

Luonnonsuojelulaki
36 § Kieltotaulut

Maa- ja vesialueelle ei saa pystyttää sellaista kulkemisen, maihinnousun tai muun jokamiehen oikeuden käyttämisen kieltävää taulua, jonka asettamiseen ei ole lakiin nojautuvaa perustetta.

POIKKEUSLUPAMENETTELY

Poikkeusluvat ja lupaviranomaiset

Tienvarsimainonta ja työskentely tiealueella ovat luvanvaraista toimintaa.

Tienvarsimainosten sijoittamista asemakaava-alueiden ulkopuolisille alueille sääntelee maantielaki (52. §). Rakennelmien, laitteiden, tekstien ja kuvien asettaminen mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa (ulkomainokset) näille alueille on lain mukaan lähtökohtaisesti kielletty. Tienpitoviranomainen (Pirkanmaan ELY -keskus) voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailuin kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena. Valvonta- ja lupaviranomaisena toimii Tiehallinto.

Mainonnasta asemakaava-alueilla säädetään pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa, järjestyslaissa sekä kuntien rakennusjärjestyksissä, jotka ovat kuntakohtaisia normeja. Kun kyse on mainoksen sijoittamisesta asemakaavan mukaiselle tieliikennealueelle tai kiinnittämisestä tiehen kuuluvaan laitteeseen, lupaviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Muussa tapauksessa asemakaava-alueella lupaviranomaisena toimii kunta.

Pirkanmaan ELY -keskus hankkii ennen lupa-asian ratkaisemista lausunnon kunnalta, ellei lausunnon pyytäminen ole ilmeisen tarpeetonta. Jos tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myös keskukselta on pyydettävä lausunto. (MTL 52. § 3.), jotka arvioivat mainoksen sopeutumista luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja liikenneympäristöön. Kuntaa pyydetään lausunnossaan kiinnittämään huomiota mainoksen matkailulliseen merkityksellisyyteen, eli tukeeko se paikallista matkailupalvelutarjontaa ja sen tunnettavuuden parantamista.

Vastaavasti kunta pyytää Pirkanmaan ELY-keskukselta lausunnon käsitellessään lupaa asemakaava- alueella tieliikennealueen ulkopuolella olevalle mainokselle, joka on tarkoitettu maantien käyttäjien luettavaksi.

Poikkeuslupamenettely asemakaava-alueen ulkopuolella

Tienvarsimainoksen asettaminen edellyttää aina poikkeuslupaa. Poikkeuslupa on maksullinen ja yleensä määräaikainen.

Liikenteen asiakaspalvelukeskus neuvoo asiakkaita tienvarsimainosten poikkeuslupakäsittelyyn liittyvissä asioissa mm. lupakäytännöstä, lupamaksuista ja käsittelyajasta. Asiakas voi hakea poikkeuslupaa kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella postitse tai sähköpostitse. Poikkeuslupahakemukseen tulee sisällyttää hakijan yhteystietojen lisäksi ainakin,

– mainoksen sijainti tieverkolla (1:50 000 – 1:100 000)
– asemapiirros, jossa osoitetaan mainoksen tarkka sijainti tiehen ja liikenteenohjauslaitteisiin sekä olemassa oleviin mainoksiin nähden (1:500 – 1:2 000)
– maanomistajan suostumus mainoksen sijoittamiselle ja kulkuyhteyden käytölle rakentamisja huoltotoimenpiteiden aikana
– luonnos tai valokuva mainoksesta ja selvitys sen sisällöstä
– mainoksen mitat, materiaalit ja mahdollinen valaistustapa
– selvitys mainostettavan toiminnan sijaintipaikasta ja sen etäisyydestä suhteessa mainoksen paikkaan
– selvitys kohteen nykyisestä opastuksesta
– selvitys kohteen olemassa olevista mainoksista.

Poikkeuslupaa tienvarsimainokselle, jonka tavoitteena on viestiä kohteen läheisyydestä, ei yleensä myönnetä päällekkäisenä kohteen virallisen opastuksen kanssa. Jos kyseessä on merkittävä matkailukohde tai kyse on tienvarsipalveluihin liittyvästä toiminnasta, voidaan poikkeuslupaa kohteen ja palvelun ennakkomainokselle harkita. Mainoksen sijaintipaikan tulee olla huomattavasti kohteen virallisen opastuksen rajaaman alueen ulkopuolella. Toisessa tilanteessa kohde voi olla uusi, joten sitä voidaan tehdä tunnetuksi määräaikaisella tienvarsimainoksella.

Poikkeuslupakäsittelyssä arvioidaan tienvarsimainoksen tarpeellisuus huomioiden samalla liikenneturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Pirkanmaan ELY -keskus hankkii ennen lupaasian ratkaisemista lausunnon kunnalta, ellei lausunnon pyytäminen ole ilmeisen tarpeetonta. Jos tienpitoviranomainen on muu kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, myös keskukselta on pyydettävä lausunto. (MTL 52. § 3).

Asiakas saa Pirkanmaan ELY-keskukselta poikkeuslupapäätöksen. Myönteisen lupapäätöksen mukana toimitetaan mainokseen kiinnitettävä tunniste (tarra). Hakija vastaa mainoksen pystyttämisestä, huollosta ja kunnossapidosta. Päätöksen mukaisen tienvarsimainoksen sijainti ja muut tiedot merkitään tierekisteriin.

Lisätietoja lupamenettelystä on saatavilla internetsivuilta www.ely-keskus.fi, puhelimitse 0206 90 300 (Liikenteen asiakaspalvelukeskus) tai sähköpostilla (liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi).

Lupamenettely asemakaava-alueella

Tieliikennealueen ulkopuolella mainoslaitteen pystytys vaatii MRL:n mukaisen toimenpideluvan kunnalta (MRL 126. §, MRA 62. §). Poikkeuksellisesti rakennelma saattaa edellyttää jopa rakennuslupakäsittelyä. Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä toimenpiteen vapauttamisesta luvanvaraisuudesta tai että toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilmoituksen nojalla (MRL 129. §, MRA 63. §). Tienpitoviranomaista (Pirkanmaan ELY -keskus)kuullaan MRL:n säännösten mukaan naapurina (MRA 65. §).

Lausunnossaan Pirkanmaan ELY -keskus korostaa liikenneturvallisuusnäkökohtia, koska mainokset pyritään sijoittamaan lähelle tieliikennealueen rajaa ja suuntaamaan viesti tehokeinoin tienkäyttäjille. Näiden tekijöiden katsotaan heikentävän merkittävästi virallisten liikennemerkkien havaittavuutta ja tulkittavuutta ja näin heikentävän ajoneuvon kuljettajaa tekemään oikea-aikaisesti ja turvallisesti vaadittavat ajosuoritukset.

Lisätietoja lupamenettelystä ja ulkomainosten sijoittamisperiaatteista asemakaava-alueella saa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Poikkeuslupaa ei tarvita

Maantielain tienvarsimainontaa koskeva kielto ei koske kokous-, tiedotus-, huvi- tai muita vastaavia tilaisuuksia eikä vaaleja koskevaa ilmoittelua. Yleisötilaisuutta koskevat ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukausi ennen asianomaista tilaisuutta, ja ne on poistettava viikon kuluessa siitä, kun tilaisuus on pidetty. Rakennuksessa ja sen läheisyydessä saa myös ilmoittaa paikalla harjoitettavasta toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista.

Edellä mainitut eivät tarvitse MTL 52. §:n mukaista poikkeuslupaa, mutta ilmoittelu on sijoitettava alueella toimivan ELY -keskuksen ohjeiden mukaisesti. Ilmoittelu ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta, joten tiealueelle ilmoituksia ei pääsääntöisesti sallita sijoitettavan. Tilanteessa, jossa ajoradan yhteydessä on erillinen kevytliikenteen väylä, voidaan ilmoitukset sijoittaa kevytliikenneväylän ulkopuolelle, ei ajoradan ja kevytliikenneväylän väliselle välialueelle.

Alueilla toimivat ELY -keskukset myöntävät hakemuksen perusteella maksuttomat luvat tilapäiseen viitoitukseen, kuten yleisötilaisuuksien, kesäteattereiden, messujen, tiekirkkojen ja tilapäisen myyntitoiminnan opastamiseen. Nämä opastuslaitteet voidaan sijoittaa määräajaksi tiealueelle. Luvassa asetetaan ehtoja viitoituksen käytännön järjestelyistä.

Lisätietoa yleisötapahtumien viitoituksesta ja vaalimainonnasta sekä tilapäisestä myynnistä on saatavilla seuraavista ohjejulkaisuista:
– Palvelukohteiden viitoitus -ohje (TIEH 2000021-07/ 2007) ohjeistaa myös yleisötapahtumien ja tilapäisen myynnin viitoituksessa)
– Ohjeet vaalimainosten sijoittamisesta maanteiden varsille
– Huoltoasemat, liikennetekninen suunnittelu ja liittymäluvan hakeminen TVH 741855

TIENVARSIMAINONNAN POIKKEUSLUPAPERUSTEET

Lupa- ja lausuntomenettelyssä otetaan huomioon seuraavassa esitetyt tienvarsimainoksen sisältöön, sijoittamiseen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyvät suositukset. Myös luvanhakija voi hyödyntää suosituksia poikkeuslupahakemusta harkitessaan.

Tienvarsimainoksen sisältö

Maantielain 52. §:n mukaan mainoksen tulee olla liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellinen.

Liikenteen opastuksen tarve arvioidaan tiellä liikkujan kannalta kohteen löydettävyytenä. Jos kohteeseen on jo olemassa tieliikennelainsäädännön mukainen opastus, ei poikkeusluvan myöntämiselle yleensä ole perustetta. Tämä käy ilmi myös liitteessä 1 esitetyissä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä.

Matkailun kannalta tarpeellista mainosta on arvioitava kohteella harjoitettavan toiminnan kannalta. Näin toiminnan tunnetuksi tekeminen korostuu. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi aloittavan yrittäjän mainontaa määräaikaisena, mainontaa kohteesta, jonka tarjoamista palveluista ei ole saatavilla tietoa, tai mainontaa toimialasta, joka on tuntematon tai moninainen.

Yksinomaan liiketaloudellisen tuloksen parantaminen, vaikka kyseessä olisi matkailuyritys, ei ole riittävä peruste poikkeusluvan myöntämiselle. Tiehallinnon (nyk. Liikenneviraston) tienvarsimainontaa koskevien toimintalinjojen mukaan tuotemainonnalle ei myönnetä poikkeuslupia. Tuotemainoksilla ei ole sidoksia tienvarren palveluihin, eivätkä ne muutoinkaan tue tien käyttöä.

Mainoksen sisältöön liittyy myös liikenneturvallisuustekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon poikkeuslupaa harkittaessa.
– Mainoksen viestin on oltava lyhyt ja nopeasti omaksuttava.
– Mainos ei saa sisältää vaikeita sanoja tai lukuja.
– Mainoksen sisällön tulee olla yksiselitteinen, “päättyvä” eikä esimerkiksi jatkokertomuksia sallita.
– Mainoksen sisältö ei saa herättää kuljettajaa tekemään äkkinäisiä ajoliikkeitä.

Jotta mainosta ei voi sekoittaa viralliseen liikennemerkkiin,
– mainos ei saa sisältää symboleja, väriyhdistelmiä tai muotoja, joiden takia se voidaan sekoittaa viralliseen liikennemerkkiin
– mainoksessa ei saa olla muotoilua tai sanamuotoa, joka saa tienkäyttäjän olettamaan sitä tienpitäjän asettamaksi tiedotustauluksi.

Kuntien tervetuloa -toivotuskyltit tai infotaulut käsitellään tienvarsimainontaan liittyvänä poikkeuslupa- asiana silloin, kun liikutaan asemakaava-alueen ulkopuolella. Ohikulku- tai sisääntulotien varrella olevan infotaulun tarkoitus on jakaa julkishyödyllistä informaatiota kunnassa meneillään olevasta ajankohtaisesta tapahtumasta tai korostaa kunnan keskustaan saapumista. Kunta vastaa tällöin viestien sisällöstä ja niiden vaihtamisesta sekä infotaulun hoidosta. Infotaululle asetetaan tarkat tekniset määräykset, ja erityisesti sen huollettavuuteen, liikenneturvallisuutta vaarantamatta, kiinnitetään huomiota. Ulkomainonnan keinoin toteutettavassa kuntainformaatiossa tulisi ensisijaisesti hyödyntää tien varrella olevia levähdysalueita (Luku 3.1.2).

Tienvarsimainonta eriluokkaisten teiden varsilla

Tienvarsimainosten sijoittamisessa otetaan huomioon eriluokkaisten teiden erilaiset ominaisuudet. Millään väylällä mainoksia ei sallita tiealueella eikä tien näkemäalueella.

Liikenne- ja viestintäministeriö määrää, mitkä maantiet ovat valta- ja kantateitä sekä miltä osin ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä runkoteitä. Nämä tiet on suunniteltu välittämään suuria liikennemääriä suhteellisen suurilla nopeuksilla; tie ja liikenne vaativat kuljettajien täyden huomion, minkä takia mainoksia ei sallita myöskään tien suoja-alueella.

Useat näistä teistä kuuluvat nk. “kansainväliseen E -tieverkkoon”, jonka Suomi on yhtenä sopimuspuolena hyväksynyt (AGR 17/1992, 26.02.1992). Asetuksen II liitteen kohdassa V.3 todetaan: “Esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä.”

Edellä mainitut teiden erikoisominaisuudet tulee ottaa huomioon myös silloin, kun mainoksen sijoituspaikka on maantien suoja-alueen ulkopuolella. Tällöin mainoksia voidaan tarkastella sisällöllisistä ja maisemallisista näkökohdista.

Tienvarsimainokset sijoitetaan liittymäväleillä siten, että ne eivät häiritse opastusta eivätkä vähennä liikennemerkkien havaittavuutta.

Tienvarsimainoksia ei sijoiteta liittymän opastuspituudelle, johon katsotaan luettavaksi seuraavat liikenteen ohjauslaitteet:
– valmistava suunnistustaulu
– suunnistustaulu
– erkanemisviitta
– tiekohtaiset informaatiotaulut liittymän jälkeen.

Opastuspituus lisättynä taulukossa 2 esitettyyn tieluokan mukaiseen minimietäisyyteen lähimmästä liikenteen ohjauslaitteesta on näin ollen mainoksistapuhdasta aluetta.

Moottoriväylällä on ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti kielletty. Samoin pysäköinti on kielletty “Etuajo-oikeutettu tie” -liikennemerkillä merkityllä tiellä. Moottori- ja moottoriliikenneteillä, runkoväylillä ja valta- ja kantateillä sekä vilkasliikenteisillä seututeillä mainokset on voitava pystyttää ja huoltaa kokonaan tien ulkopuolelta tai pysäköimis- tai levähdysalueelta.

Tienvarsimainonta levähdys- ja pysäköintialueilla

Tienvarsimainokset on suositeltavaa keskittää levähdys- ja pysäköimisalueille, joilla tienkäyttäjä voi rauhassa tutustua niihin lähietäisyydeltä eikä niitä tarvitse tehdä kovin suurikokoisiksi. Kunta voi tuoda levähdysalueelle opastuskartan, jossa se esittelee lähialueen palvelu- ja tapahtumatarjontaa. Mainokset ja opastuskartat on kuitenkin suunniteltava ja sijoitettava niin, etteivät ne ole tieltä luettavissa eivätkä vaikeuta alueen kunnossa- ja puhtaanapitoa eivätkä häiritse ympäröivän luonnon ja maiseman kokemista.

Yksittäisen tievarsimainoksen sijoittaminen

Oikein sijoitettu mainos voi tukeutua tien varrella olevien palveluiden viitoitukseen, edesauttaa kuljettajaa päätöksenteossa ja antaa aikaa valmistautua tarvittaviin ajosuorituksen. Se ei kuitenkaan saa häiritä opastusta tai heikentää liikennemerkkien havaittavuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä vähintään taulukossa 2 esitettyjä ohje-etäisyyksiä lähimmästä liittymästä sekä liikennemerkistä tai muusta liikenteenohjauslaitteesta. Ohje-etäisyyksien noudattaminen ei tule ysymykseen asemakaava-alueella, jossa liittymien keskinäiset etäisyydet ovat lyhyitä. Mainoksen sijoittamisessa liikenneympäristöön tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

– Mainos ei saa peittää välttämätöntä vapaata näkemää liittymässä, kaarteessa ja tien kohdassa, jossa on esim. kevyttä liikennettä tai hirvien ylityspaikka
– Mainos ei sijaitse liikennevalojen, liikennemerkin tai tiemerkinnän lähellä etu- tai takapuolella heikentäen niiden havaitsemista.
– Mainoksen tulee näkyä tienkäyttäjälle kokonaan

Liikenneturvallisuuden kannalta ovat kriittisiä ne tien kohdat, joissa kuljettaja joutuu keskittymään ajosuorituksiin erityisen huolellisesti. Mainoksen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös seuraavat seikat:

– Mainosta ei saa asettaa tien suuntaisesti.
– Mainosta ei saa asettaa mäkiselle, kaarteiselle ja onnettomuusalttiille tiejaksolle.
– Mainosta ei saa asettaa liittymän ja tunnelin läheisyyteen.
– Mainosta ei saa asettaa Ohituskielto -liikennemerkin vaikutusalueelle.
– Mainosta ei saa asettaa ohituskaistoja omaaville tieosuuksille.
– Mainosta ei saa asettaa tien poikkileikkauksen muutoskohdalle, eikä niistä kertovien tiedotustaulujen läheisyyteen (esim. leveäkaistatiet).
– Mainosta ei saa asettaa Hirvieläimiä ja Poroja -liikennemerkkien vaikutusalueelle.
– Mainosta ei saa asettaa yleensä muidenkaan varoitusmerkkien vaikutusalueelle (esim. Pyöräilijöitä, Lapsia).
– Mainosta ei saa asettaa riista-aidan aukon tai päätepisteen läheisyyteen eikä paliskuntien välisten poroesteaitojen maantien ylityskohdan läheisyyteen.

Tieympäristön kannalta mainoksen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:
– Mainoksen läheisyydessä ei ole muita “katseen vangitsijoita” (esim. ympäristötaidetta, maisemakohteita, historiallisia rakennuksia).
– Perinne- ja kulttuurimaisemat, kansallismaisemat, natura -alueet ja merkittävät pohjavesialueet ovat herkkiä alueita mainoksen sijoittamiselle.

Mainosrakenteen huoltotoimenpiteiden kannalta mainoksen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:
– Moottoriväylien ja runkoteiden varsille sijoittuville mainoksille tulee olla järjestetty huoltotieyhteys rinnakkaisen ja alemman tieverkon kautta.
– Valta-, kanta- ja seututeille ei sallita erillistä liittymää huoltotielle. mainoksen rakentamis- ja huoltotoimenpiteitä varten.

Edellä mainittujen lisäksi poikkeusluvan myöntämiseen vaikuttaa mainoksen etäisyys mainostettavasta kohteesta. Mikäli mainos sijaitsee hyvin etäällä varsinaisesta toiminnasta, ei sillä voida katsoa olevan opastavaa tehtävää, vaan kyse on tuotemainonnasta. Sallittavan etäisyyden määrittely perustuu tiejaksottaiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan vastaavat palvelut (tasapuolisuusperiaate) sekä kyseisen kohteen mahdollinen kuuluminen virallisen opastusjärjestelmän piiriin.

Tekniset vaatimukset

Muotoilu

Tienvarsimainoksen muotoilun ja sisällön osalta on otettava huomioon seuraavat seikat:
– Mainos ei saa olla niin suuri, että sen koko tekee siitä erittäin huomiota herättävän (esim. mainospinta ylittää kehysrakenteen).
– Mainoksen kuvan tulee olla selkeä kokonaisuus.
– Tekstin kirjaintyypin tulee olla yksinkertainen, helppolukuinen, riittävän suuri eikä tekstiä saa olla liikaa. Tekstin ja sen taustan välillä pitää olla hyvä kontrasti.

Materiaalit ja tehokeinot

Tienvarsimainosten materiaalien ja tehokeinojen osalta on otettava huomioon seuraavat vaatimukset:
– Mainos ei saa häikäistä.
– Mainos ei saa sisältää heijastavaa materiaalia. Mainosrakenteen osien, jotka eivät sisällä mainosta, tulee olla väriltään neutraaleja esim. harmaa, tumman vihreä tai tumman ruskea.
– Mainos ei saa sisältää animaatiota, välähdyksiä tai tilanteita, jotka voivat johtaa kuljettajan pelästymiseen tai herättävät epätavallisen paljon huomiota.
– Mainos ei saa sisältää kaksiselitteisiä kuvia, optista harhaa tai erityisiä optisia tehokeinoja.
– Mainoksessa ei saa olla muuttuvaa viestiä. Muuttuvaksi viesti tulkitaan tässä yhteydessä alle minuutin välein vaihtuva viesti.
– Mainos ei saa järkyttää kuljettajaa vahvasti tunnepitoisilla tehokeinoilla.
Mainoksen mahdollisessa valaistuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:
– Mainoksen valaistus ei saa sammua ja syttyä jaksottaisesti.
– Mainosta ei saa valaista, jos kyseinen tiejakso on valaisematon.
– Mainosta ei saa valaista tiejakson opastetauluja voimakkaammin.

Muut tekniset vaatimukset

– Mainoskehyksen tulee olla asiaankuuluvasti rakennettu, ja mainos on kiinnitettävä huolellisesti rakenteeseen.
– Mainoskehyksen tulee olla kiinteästi maastoon perustettu; siirrettävä peräkärry tai vanha ajoneuvo mainoksen tukirakenteena ei tule kyseeseen.
– Mainoskehys ja itse mainostaulu tulee pitää kunnossa.
– Mainoksen asettaja tulee ilmetä mainoskehyksestä.
– Mainoskehykseen tulee liittää Tiehallinnolta luvan mukana saatava tunniste (tarra), joka edesauttaa mainoksen luvallisuuden toteamista.

PALVELUKOHTEIDEN VIITOITUS -OHJE

MÄÄRÄAIKAISESSA VIITOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT TILAPÄISET MERKIT

Yleisötilaisuuksien viitoitus

Yleisötilaisuuksilla tarkoitetaan yleensä parin päivän ja pisimmillään jopa viikkoja kestäviä messuja, näyttelyjä, kokouksia, urheilutilaisuuksia tai vastaavia, joihin saapuu runsaasti yleisöä paikkakunnan ulkopuolelta. Yleisötilaisuuksien viitoitukseen tarkoitetut merkit ovat tilapäisiä. Merkit voidaan yleensä pystyttää vuorokautta ennen tilaisuuden alkua ja merkit on yleensä poistettava vuorokauden kuluessa tilaisuuden päättymisestä. Tilapäisessä opasteluvassa määritellään tarkasti, milloin merkit saa asettaa ja milloin ne tulee viimeistään poistaa.

Pääasiassa paikalliselle väestölle tarkoitettu tilaisuus voidaan osoittaa kohteeseen johtavasta liittymästä, jos tilaisuuden pitopaikka ei ole tieltä havaittavissa.

Yleisötilaisuuksien viitoitus edellyttää suunnitelmaa ja opasteluvan hankkimista tienpitäjältä. Jos viitoitettava kohde sijaitsee taajamassa ja viitoitusreitti jatkuu katuverkolla, opastelupa edellyttää myös ao. kunnan lupaa ja viitoituksen jatkuvuuden varmistamista kohteeseen saakka. Jos kohde sijaitsee yksityisen tien varressa ja viitoitusreitti jatkuu yksityisellä tiellä, opastelupa edellyttää myös ao. tiehoitokunnan lupaa ja viitoituksen jatkuvuuden varmistamista kohteeseen saakka.

Yleisötilaisuuksien viitoituksessa käytettävät merkit

Merkkien sisältö ja väri

Merkeissä käytetään yleensä nuolta ja tilaisuuden tunnusta. Viitoituksen aloittavassa merkissä käytetään tilaisuuden tunnusta ja nimeä. Tarvittaessa voidaan ilmoittaa myös etäisyys kohteeseen. Merkkien pohjaväri on valkoinen ja teksti on musta. Tunnuksena voi olla liikemerkki tai kirjainyhdistelmä. Tunnus voi olla värillinen.

Nuoli ja etäisyys

Liittymää ennen olevissa merkeissä käytetään lisäkilven “Kohde risteävällä tiellä” mukaista nuolta. Tarvittaessa voidaan käyttää 45 asteen kulmassa olevaa nuolta, jos liittymässä on kääntyville järjestetty erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei edellytä nopeuden oleellista vähentämistä. Liittymää ennen olevassa merkissä voidaan käyttää suoraan osoittavaa nuolta, jos muutoin on ilmeinen harhaan ajon vaara.

Kohteeseen johtavaan liittymään sijoitettavassa merkissä käytetään lisäkilven “Kohde nuolen suunnassa” mukaista nuolta.

Etäisyys merkitään lisäkilven “Etäisyys kohteeseen” mukaisesti liittymän jälkeen sijoitettavaan merkkiin, jos etäisyys merkistä kohteeseen on suurempi kuin 1,5 kilometriä. Välittömästi tiehen liittyvällä alueella olevaan yleisötilaisuuteen osoitetaan etäisyys, jos etäisyys merkistä kohteeseen on suurempi kuin 500 metriä. Etäisyys merkitään metreinä sadan metrin tarkkuudella, kun etäisyys on alle yhden kilometrin. Muulloin etäisyys merkitään kilometrin tarkkuudella.

Tunnus ja tekstit

Tunnuksena voi olla tapahtuman tunnus, liikemerkki tai kirjainyhdistelmä. Tunnusten tulee olla vastaavan kokoisia kuin palvelukohteen opastustaulussa käytettävät tunnukset. Tunnukset voivat olla värillisiä. Moottoritiellä, moottoriliikennetiellä ja runkotiellä tunnuskoko on noin 650 x 650 mm ja tekstikoko 200 mm. Myös muulla kaksiajorataisella ja useampikaistaisella tiellä käytetään yleensä suurikokoisia merkkejä. Muilla maanteillä tunnuskoko on yleensä noin 450 x 450 mm ja tekstikoko 150 mm. Pienikokoisissa merkeissä tunnuskoko on noin 300 x 300 mm ja tekstikoko 100 mm. Pienikokoisia merkkejä voidaan käyttää, kun nopeusrajoitus on enintään 60 km/h. Tilapäisiä ja pistekohtaisia nopeusrajoituksia ei tällöin oteta huomioon.

Merkkien rakenne

Merkkien rakenteen tulee kestää merkkiin kohdistuvat kohtuulliset luonnonvoimat. Milloin merkkiä käytetään pimeänä vuodenaikana, tulee pintamateriaalien olla heijastavia.

Viitoituksen laajuus

Tilapäisen viitoituksen laajuus määräytyy tilaisuuden arvioidun kävijämäärän ja sijaintipaikan sekä maanteiden viitoituksen mukaan. Viitoituksen tulee olla jatkuva aloituskohdasta perille saakka.

Paikkakunnan keskustassa pidettävään tilaisuuteen opastetaan ensin paikkakunnan nimellä. Yleisötilaisuuden viitoitus alkaa liikenteenohjauksen kannalta tarvittavalta etäisyydeltä, yleensä ennen ensimmäistä sisääntuloliittymää.

Laajimmillaan yleisötilaisuuden viitoitus on silloin, kun on tarve ohjata liikennettä tiettyä reittiä kohteeseen. Yleensä tilaisuuden liikenne pyritään ohjaamaan ohikulkuteiden kautta keskusta-alueiden ohitse.

Tilapäisen myyntipaikan viitoitus

Matkailijoita palvelevaa myyntitoimintaa voi olla alueilla, jotka liikenneturvallisuuden kannalta ovat tarkoitukseen sopivia. Tilapäinen myyntitoiminta voi sijaita joko Tiehallinnon alueella tai yksityisellä alueella. Alueen käytöstä ja opastuksesta sovitaan myyjän ja Tiehallinnon kesken kirjallisesti etukäteen. Myyjä suorittaa Tiehallinnolle alueen käytöstä vastiketta sekä pystyttää ja poistaa myyntipaikkaa osoittavat merkit sopimuksessa mainituin ehdoin. Samalla alueella voi olla samanaikaisesti useita yrittäjiä, jos tilaa on riittävästi. Myytävien tuotteiden on oltava tienkäyttäjiä palvelevia ja mieluiten myyntipaikkakunnalla tai lähiseudulla tuotettuja tai valmistettuja.

Tilapäisen myyntipaikan osoittamiseen käytettävät merkit ovat väliaikaisia. Ne voivat olla kevytrakenteisia tauluja, joiden teksti ja mahdolliset kuviot lyhyesti ja selkeästi kuvaavat tarjolla olevaa tuotetta. Merkissä voidaan tarvittaessa käyttää myös nuolta ja etäisyyttä kohteeseen.

Tilapäinen myyntipaikka merkitään vain lähimmältä maantieltä. Merkki tulee sijoittaa siten, ettei se ole näkemäesteenä liittymässä tai sisäkaarteessa eikä se saa estää muiden liikennemerkkien näkymistä. Merkki pystytetään kohtisuoraan ajosuuntaan nähden.

Tilapäisen myyntipaikan osoittamiseen käytettäviä merkkejä käytetään vain lähiopastukseen.

OHJEET VAALIMAINOSTEN SIJOITTAMISESTA MAANTEIDEN VARSILLE

Lähde: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/ohje_2015_vaalimainosten_sijoittamisesta_web.pdf

Yleistä

Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Lainsäädännössä on vaaleja koskevalle ilmoittelulle annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat ilmoitukset saa asettaa paikalleen aikaisintaan yhtä kuukautta ennen asianomaista tilaisuutta (varsinainen vaalipäivä) ja ne on poistettava viimeistään viikon kuluttua siitä, kun tilaisuus on pidetty.

Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella, missä paikalliset Elinkeino-, Liikenne ja Ympäristökeskukset (ELY -keskus) toimivat valvovana viranomaisena. Ohjeistuksen lähtökohtana on varmistaa, että mainonta ei vaaranna liikenneturvallisuutta. Mainosten asettamisen ja huoltamisen tulee myös tapahtua turvallisuutta vaarantamatta.

Vaalimainosten sijoittamiseen asemakaava-alueilla tulee hankkia rakennusvalvontaviranomaisen lupa. Koska kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää vaalimainontaa, on vaalimainontakäytäntö perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä ovat kunnat noudattaneet 1970 -luvulta lähtien. Suomen Kuntaliitto on suosittanut vaalien ulkomainonnan aloittamista niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa (esim. torit ja kadut) viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista.

Sähköistyvän median maailmassa vaaleja koskeva ulkomainonta voidaan käsittää perinteenä, jolla on edelleen tiettyä tiedotusarvoa. Äänestäjät ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään tällaista mainontaa. Maantielain mukaan mainos ja ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Ympäristöllä tarkoitetaan luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja liikenneympäristöä. Tienpitäjän tavoite on varmistaa, että vaalimainonta tapahtuu liikenneturvallisuutta vaarantamatta.

Sijoituspaikan valinta

Mainosten tulee sopeutua mahdollisimman hyvin liikenneympäristöön. Vaalimainokset saa sijoittaa maanteiden varrelle siten, ettei niistä ole haittaa tienpidolle tai liikenneturvallisuudelle. On suositeltavaa, että vaalimainonta maanteiden osalta rajoitettaisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen. Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen teiden varret ja tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.

Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen sekä rautatiealueelle vaalimainoksia ei saa sijoittaa.

Pääkaupunkiseudun kehäteiden (Kehä I, II ja III) sekä Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Hakamäentien (mt 100) kaksiajorataisille osuuksille ei saa sijoittaa vaalimainoksia. Ne rinnastetaan moottori- ja moottoriliikenneteihin, joita ne ominaisuuksiltaan ja liikennemääriltään vastaavat. Näiden teiden liikennemäärät ovat pienimmilläänkin yli 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja jalankulku niillä on liikennemerkein kielletty. Tällaiset liikennemäärät edellyttävät kuljettajilta erityistä tarkkaavaisuutta, jolloin ylimääräinen kuljettajan huomion vangitseminen vaikuttaa liikenneturvallisuutta heikentä- västi.

Liittymien ja tien kaarteiden kohdalla vaalimainoksia ei saa sijoittaa näkemäalueelle siten, että niistä muodostuu liikenneturvallisuuden kannalta haitallisia näkemäesteitä. Liittymän näkemäalue (tarkemmin kohdassa 5) määräytyy taulukon 1 ja kuvan 1 mukaisesti. Vaalimainosten sijoittamisen yhteydessä voidaan mitoitusnopeutena käyttää tien nopeusrajoitusarvoa.

Tien varrella olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyminen on ensiarvoisen tärkeää tienkäyttäjien turvallisuuden ja mukavuuden kannalta. Tämän vuoksi vaalimainoksia ei saa sijoittaa siten, että ne peittävät tällaisia laitteita tai merkittävästi haittaavat niiden havaitsemista. Vaalimainoksia ei saa sijoittaa 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä sen etupuolelle eikä 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vä- hintään 80 km/h.

Tien poikkisuunnassa tulee vaalimainokset sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta. Näin mainoksista ei ole haittaa tien kunnossapidolle ja ne ovat myös paremmin suojassa talviajan lumenaurauksen aiheuttamilta vaurioilta.

Mainoksia ei saa sijoittaa ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin, koska ne tuolloin merkittävästi haittaavat tien kunnossapitoa ja niiden rikkoutumisvaara on suuri. Tienpitäjä ei vastaa vaalimainoksille tienpidosta mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.

Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi mainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen tulee aina tapahtua kevyen liikenteen väylän tai sivutien suunnasta ja työssä käytettävän ajoneuvon pysäyttämistä päätien varteen tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää.

Mainosten kiinnittäminen liikenneväyliin kuuluviin laitteisiin

Mainoksia ei saa sijoittaa liikennemerkkeihin ja muihin liikenteen ohjauslaitteisiin, siltakaiteisiin eikä niiden kannattajiin. Mainoksen kiinnittäminen mihin tahansa maantien ylittävään siltaan on kiellettyä. Rautatiesilloille sekä rautatien ali- ja ylikulkusiltoihin mainoksia ei saa sijoittaa lainkaan.

Myös linja-autopysäkkien sadekatoksiin vaalimainosten kiinnittäminen on kiellettyä, jotta mainokset eivät vaurioita niiden rakenteita eivätkä haittaa tienpitoa.

Vaalimainoksen kiinnittämisessä maantien valaisinpylvääseen tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että pylvään pintaa tai sen rakennetta ei saa vaurioittaa eikä pylvääseen saa jäädä pysyviä jälkiä mainoksen poistamisen jälkeen.

 Vaalimainosten koko ja väri

Liikenneviraston omistuksessa oleviin laitteisiin kiinnitettävä mainos ei saa kooltaan ylittää kansainvälistä julistekokoa, joka on 80 x 120 cm.

Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää heijastavia kalvoja eikä loistevärejä.Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

Ohjeiden vastaisten vaalimainosten poistaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskus) tulee alueellaan valvoa ohjeiden noudattamista sekä poistaa vaalimainos maantien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle tai kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle. Tällaisia tapauksia ovat:

  • Mainos on sijoitettu moottori- tai moottoriliikennetien varteen.
  • Mainos on sijoitettu pääkaupunkiseudun kehäteiden, valtatien 3 tai Hakamäentien kaksiajorataiselle osuudelle
  • Mainos on sijoitettu ajoradalle, pientareelle, liikennekorokkeelle, ajoratojen välissä olevalle keskikaistalle tai ajoradan yläpuolelle.
  • Mainos on kiinnitetty liikennemerkkiin tai muuhun liikenteen ohjauslaitteeseen, tiekaiteeseen tai sellaisen kannattajaan.
  • Mainos on sijoitettu linja-autopysäkin sadekatokseen.
  • Mainos on sijoitettu siten, että se tulosuunnassa peittää liikennemerkin.
  • Mainos on sijoitettu liittymän näkemäalueelle siten, että se rajoittaa kohtuuttomasti näkemää pää- tai sivutien suuntaan.
  • Mainos muistuttaa liikennemerkkiä tai sisältää loistevärejä

Maantien varresta poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen omistaja voi sen halutessaan noutaa. Ohjeiden vastaisesti pystytetyn vaalimainoksen poistamisesta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta mainoksen omistajalle. ELY – keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle.

Rautatien ali- tai ylikulkusiltaan kiinnitetyistä mainoksista tulee ELY – keskuksen ilmoittaa Liikennevirastolle.

Järjestyslain 6 §:n mukaan yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on poliisin kehotuksesta viipymättä poistettava valo tai mainos.

Tien näkemäalue

“Tien kaarrekohdissa, liittymissä ja tasoristeyksissä vaadittu näkemäesteistä vapaa alue.”

Yksityiskohtaisia ohjeita näkemäalueen määrittämiseen on esitetty mm. seuraavissa lähteissä.

  • LVM:n asetus 65/2011 näkemäalueista 25.1.2011 (korvaa luvun 5.1.2 Tasoliittymät -ohjeesta)
  • Tasoliittymät, Tieh 210000-01 5.4.2001

Taulukossa 1 ja kuvissa 1 ja 2 on ohjeita näkemäalueen määrittämiseen maanteiden taso- ja kiertoliittymissä. LVM:n asetuksessa on esitetty myös näkemäalueet pyöräteiden liittymissä sekä maantien ja rautatien tasoristeyksissä.

Lisätietoja

Tuomas Österman
Liikennevirasto
Puh. 0295 34 3630