1. EUR-LEX – Portaali Euroopan unionin oikeuteen

EUR-Lex on Euroopan unionin kaikkien toimielinten oikeudellisten ja juridisten asiakirjojen sähköinen arkisto. Portaalista on pääsy EU:n oikeudellisten tekstien täydelliseen kokoelmaan, toimielinten tai julkaisutoimiston asiakirjakantoihin sekä muihin asiakirjalähteisiin. Vuoden 2004 marraskuun alussa portaalia uudistettiin siten, että vanha EUR-Lex ja Celex yhdistyivät. Myös Celex-tietokantaan pääsee nykyään maksutta. Asiakirjat ovat saatavilla eri muodoissa (HTML, PDF, TIF ja WORD). Palvelussa on myös tietoa EU:n oikeudesta, esimerkiksi lainsäädäntö- ja päätöksentekomenettelyjä kuvaavia tekstejä sekä sanasto.

Portaali on jaettu seuraaviin alakokonaisuuksiin:

– Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallista lehteä julkaistaan päivittäin. Se sisältää L-sarjan (lainsäädäntö) ja C-sarjan (ilmoitukset, tiedonannot ja valmisteleva lainsäädäntö).

– Perussopimukset

Kaikki perussopimukset (esim. perustamissopimukset ja liittymissopimukset), niiden liitteet ja pöytäkirjat

– Kansainväliset sopimukset

– Voimassa olevalainsäädäntö

EY:n toimielinten perustamissopimusten mukaisesti antamat oikeudelliset asiakirjat, kuten asetukset, direktiivit ja päätökset

– Valmisteilla oleva lainsäädäntö

Asiakirjat, joilla on osa lainsäädäntö- tai talousarviomenettelyissä, esimerkiksi neuvoston yhteiset kannat ja komission lainsäädäntöaloitteet.

– Oikeuskäytäntö

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökset, yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuehdotukset ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset.

– Parlamentin jäsenten kysymykset

Euroopan parlamentin jäsenten komissiolle tai neuvostolle esittämiä kirjallisia, suullisia tai kyselytunnilla esitettyjä kysymyksiä.

– Yleisesti kiinnostavat asiakirjat

Euroopan komission asiakirjoja, joissa komissio ilmaisee kantansa yleisesti kiinnostaviin kysymyksiin, esim. valkoiset kirjat, tiedonannot ja vihreät kirjat. Asiakirjoja voi hakea yksittäisistä alakokonaisuuksista tai sanahakuna kaikista alakokonaisuuksista.

Palvelu on maksuton.

Osoite: eur-lex.europa.eu/fi/index.htm