5. Muita markkinointiin ja kaupankäyntiin liittyviä EU-vaikutuksia

CE-merkintä

Sisämarkkinoilla valtioiden rajalla tapahtuvasta tuotteiden kontrollista on luovuttu ja siirrytty niin kutsuttuun ensi- ja markkinavalvontaan. Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on ensi kädessä valmistajan vastuulla. Ensivalvonnassa valmistaja vastaa siitä, että tuotteen suunnittelu, valmistus, dokumentointi ja testaus on suoritettu hyväksyttävästi. Valmistajan on suunniteltava ja valmisteltava tuote mahdollisten EY-määräysten, Suomen lakien ja standardien mukaan. Kaikki työvaiheet on kirjattava, jotta viranomaiset voivat seurata, että määräyksiä on noudatettu. Maahantuoja on myös vastuussa siitä, että myyty tuote on EY-määräysten mukainen.

Ensivalvonnan johdosta valmistajan on osoitettava, että tuote täyttää EU:n asettamat tekniset määräykset ja muut vaatimukset. Tämä tapahtuu tuotteeseen tehdyn CE-merkinnän perusteella. Tuotteen turvallisuusvalvonta tapahtuu ensisijaisesti valmistusmaassa valmistajan toimesta. CE-merkintä on valmistajan vakuutus lähinnä viranomaisille, maahantuojille ja myyjille siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EY-säädösten vaatimukset ja että vaatimustenmukaisuus on varmennettu asianmukaisella tavalla. CE-merkinnällä varustettua tuotetta voi vapaasti markkinoida kaikissa EU-maissa.

Ilman CE-merkintää ei direktiivien määrittämiä tuotteita voi myydä sen enempää kotimaassa kuin muissakaan EU-maissa. CE-merkintä voidaan kiinnittää vain sellaisiin tuotteisiin, joita koskevat EU-säädökset on saatu valmiiksi. CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattavan turvallisuuden tae. CE-merkintää ei pidä sekoittaa muihin merkintöihin kuten FI-merkintään. Sähkölaitteita ei enää ole tarvinnut ETA-sopimuksen johdosta tarkastuttaa ennakolta. Tästä huolimatta yritykset voivat vapaaehtoisesti tarkastuttaa valmistamansa tai markkinoimansa laitteen ja saada sille FI-merkinnän.

CE-merkinnällä varustettu tuote voi olla valmistettu myös Euroopan ulkopuolella, jos tuote täyttää direktiivien vaatimukset. Lisäksi tuotteen vaatimustenmukaisuus on todettava EU-säädösten mukaisesti tarvittaessa sertifiointi- tai tarkastuslaitoksen apuun turvautuen. CE-merkintä ei siis välttämättä osoita tuotteen eurooppalaista alkuperää. Maahantuojalla on kuitenkin vastuu tuotteesta, joka on tuotu kolmansista maista EU:n sisämarkkinoille.

Alkuperämaamerkintä

Pakollinen alkuperämaavaatimus on poistettu Suomessa jo vuonna 1992. Merkintä ei ole pakollinen, mutta yritykset voivat edelleen vapaaehtoisesti ilmoittaa alkuperämaan tuotteissaan. Koska markkinoilla olevat ”Made in EU” merkinnät saattavat lisääntyä, niin tuotteen kotimaisuuden osoittavat merkinnät saattavat muodostua yhdeksi markkinointikeinoksi, mikäli viittaus tuotteen alkuperämaahan tai –alueeseen vahvistaa myönteistä mielikuvaa tuotteesta.

Pakkaamattomien elintarvikkeiden alkuperämaa on kuitenkin ilmoitettava, jos ilmoittamatta jättäminen johtaisi kuluttajia harhaan. Esimerkiksi pakkaamattomien marjojen ja hedelmien alkuperämaa on ilmoitettava torikaupassa.

EU:n sääntelyssä on katsottu, että kuluttajan kannalta on olennaisempaa tietää, keneen hän voi olla yhteydessä tavaran ollessa virheellinen tai vaarallinen kuin se, missä tuote itse asiassa on valmistettu. Tämän vuoksi tuotteen pakkauksesta on käytävä ilmi valmistajan/valmistuttajan yhteystiedot.

Markkinoinnissa on usein käytetty maan lippua esittämään tuotteen alkuperää. Suomessa kuluttaja-asiamies on puuttunut muutamiin tapauksiin, joissa lippua on käytetty harhaanjohtavasti. Kuluttaja-asiamies on todennut, että jos vain osa tuotteen valmistukseen liittyvästä prosessista on tehty markkinoinnissa kerrotussa maassa, on esimerkiksi lipputunnuksen yhteydessä täsmennettävä, mikä osa valmistuksesta on tapahtunut ko. maassa. Tämän ehdon täyttää esimerkiksi Designed in Finland -merkintä.

Kotimaisuuskampanjat

Kotimaisuuskampanjoiden luonne on muuttunut, sillä julkisen vallan mahdollisuutta toteuttaa kotimaisuuskampanjoita rajoitetaan EY-säädösten johdosta. Julkisen vallan tuella voidaan luoda neutraaleja kotimaisuuskampanjoita, joissa korostetaan kotimaiselle tuotannolle tyypillisiä ominaisuuksia.

Sen sijaan ei ole sallittua neuvoa kuluttajia suosimaan kotimaisia tavaroita ainoastaan niiden kotimaisuuden perusteella tai olemaan ostamatta tuontituotteita. Kotimaisten tuotteiden hyviä ominaisuuksia saa korostaa, mutta niiden kotimaisuutta ei saa asettaa kampanjoinnissa etusijalle.

Yksityiset tahot, yhdistykset ja yritykset voivat sen sijaan edelleen kehitellä vielä aggressiivisempia kotimaisuuskampanjoita oman markkinoinnin yhteydessä. Samoin yritykset voivat käyttää tuotteissaan kotimaisuusmerkkiä, avainlippua.

Rajat ylittävä kuluttajakauppa

Sisämarkkinoilla kuluttajat tilaavat tai ostavat tuotteita entistä useammin toisista EU-maista. Jos toisesta EU-maasta ostetussa tuotteessa on virhe, kuluttajan on viime kädessä esitettävä vaatimuksensa tuotteen myyjälle tai valmistajalle myyntimaassa. Kuluttajan ostaessa tuotteen esimerkiksi lomamatkalla Saksassa tai Saksassa ilmestyvän lehden perusteella, määräytyvät kuluttajan oikeudet nimenomaisesti Saksan lakien perusteella. Kyseisen tuotteen suomalaisella jälleenmyyjällä ei välttämättä ole velvollisuutta puuttua asiaan, ellei nimenomaisesti halua.

Jos ulkomainen yritys sen sijaan markkinoi tuotteitaan suomalaisissa lehdissä tai Suomessa näkyvillä satelliittikanavilla tai suomenkielisillä Internet-sivuilla, voidaan markkinoinnin katsoa kohdistuvan Suomeen ja siihen liittyviin mahdollisiin riitoihin soveltaa Suomen lakia, vaikka tuote tulisi suoraan ulkomailta kuluttajalle.

Tuotteen, nimen, keksinnön suojaaminen sisämarkkinoilla

Sisämarkkinoilla voi muodostua ongelmia, mikäli tuotteen kehittäjä ja valmistaja ei pysty suojaamaan tuotettaan riittävän tehokkaasti ja riittävän laajasti. Käytetyin keino suojata tuotteita ja niihin sisältyviä keksintöjä ovat teollisoikeudet.

Teollisoikeudet kuten patentit, tavaramerkit, toiminimet ja mallisuoja ovat yksinoikeuksia, jotka ovat voimassa kansallisesti. Ne voivat muodostua kaupan esteeksi ilman kansainvälistä sääntelyä. EU:ssa pyritään yhdenmukaistamaan teollisoikeuksia koskevia kansallisia määräyksiä ja luomaan koko EU-aluetta koskevia teollisoikeuksien järjestelmiä. Tällä hetkellä on toiminnassa yhteisötavaramerkkijärjestelmä, yhteisömallijärjestelmä ja mahdollisesti tulevaisuudessa yhteisöpatentti.

Maantieteelliset alkuperämerkinnät

EU:ssa on maantieteellisiä alkuperämerkintöjä koskeva järjestelmä, joka koskee lähinnä maatalouselintarvikkeita. Järjestelmän kautta on tarkoitus turvata tietyn alueen tuottajille, esimerkiksi Champagnen alueen samppanjan tuottajille, yksinoikeus koko EU-alueella kyseisen alkuperämerkinnän käyttöön.

Suojan saaminen edellyttää, että tuotteen laatu ja luonteenomaiset piirteet johtuvat kokonaan tai valtaosaltaan tietyn alueen ominaisuuksista. Toisaalta suojaa voi myös saada, jos alueelta tuotetussa elintarvikkeessa on jokin tälle alueelle nimenomainen ominaisuus tai muu piirre. Järjestelmä perustuu rekisteröinnille. Tämä suojamuoto täydentää tavaramerkkisuojaa.

Tuoteväärennökset

Laittomien tuotejäljitelmien valvonta on tehostunut EU:n ulkorajoilla, sillä tuoteväärennösten ja piraattituotteiden tuonti kolmansista maista EU-maihin voidaan entistä tehokkaammin estää. EY-asetus antaa EU-maiden tulliviranomaisille oikeuden pysäyttää jäljitelmäksi epäilemänsä tavaraerä rajalle 10 päivän määräajaksi. Tässä ajassa tuotteen laillinen valmistaja, maahantuoja tai muu oikeudenhaltija voi nostaa kanteen piraatti- tai tuoteväärennöstuotteen maahantuojaa tai valmistajaa vastaan taikka aloittaa rikosprosessin tekemällä asiasta tutkintapyynnön tullin rikostutkintaosastolle. Tullivalvonta koskee yleensä pääasiassa tekijänoikeutta loukkaavia piraattituotteita tai tavara- ja mallioikeuksia loukkaavia tuoteväärennöksiä.

Rinnakkaistuonti

Rinnakkaistuonnilla tarkoitetaan tavaramerkillä, patentilla, tekijänoikeudella tai mallioikeudella suojatun tavaran tuontia maahan ohi ns. virallisen maahantuojan, jonka toiminta usein perustuu alueelliseen yksinmyyntisopimukseen.

Sisämarkkinoilla rinnakkaistuonti on sallittua, sillä yhdessä EU-maassa laillisesti valmistetun ja markkinoille saatetun tuotteen rinnakkaistuontia toiseen EU-maahan ei voida estää. Tavaran liikkeeseen laskeminen, tavallisesti myyminen, “sammuttaa” tekijän- ja teollisoikeuden loppuun.

EU:n kilpailusäännöt sallivat tietyin poikkeuksin yksinmyyntisopimukset, mutta sopimuksen tarkoittamien tavaroiden rinnakkaistuonti ja edelleen vienti tulee aina olla sallittua. Tämä merkitsee sitä, että yksinmyyntisopimuksessa ei voida kieltää tavarantoimittajaa toimittamasta tavaroita sopimusalueen ulkopuolelle mutta kuitenkin EU-alueella oleville toisille jälleenmyyjille, jotka tämän jälkeen voivat myydä niitä EU-alueella.

Jälleenmyyjää voidaan kuitenkin kieltää etsimästä asiakkaita oman yksinmyyntialueensa ulkopuolelta, taikka perustamasta sinne sivuliikkeitä tai jakeluvarastoa. Oikeudenhaltijalla on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus puuttua rinnakkaistuontiin kolmansista maista EU-alueelle.

4. Keskeisimmät kuluttajansuojaa ja markkinointia koskevat EU-säädökset

Markkinoijan ja mainostajan näkökulmasta on edelleen keskeistä seurata markkinoinnin kohdemaan kansallisen markkinointi- ja kuluttajansuojalainsäädännön kehitystä. EU:n säädöshankkeet, yleensä direktiivit, saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä annetun määräajan puitteissa. Pääsääntöisesti vasta kansallinen lainsäädäntö on suoraan yrityksiä velvoittavaa. Osa EU:n säädöksistä, yleensä asetukset, ovat kuitenkin sellaisia, että ne velvoittavat suoraan myös yrityksiä. Tämänkaltaisia EU-säädöksiä on annettu kilpailuasioiden ohella läheisesti markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyen esimerkiksi tuotteiden teknisistä määräyksistä ja elintarvikkeista.

Viime vuosien aikana Euroopan unionissa on annettu markkinointiin ja kuluttajansuojaan sisämarkkinoilla liittyviä säännöksiä, jotka käsittelevät muun muassa seuraavia teemoja:

 • Harhaanjohtava mainonta
 • Vertaileva mainonta
 • Televisiomainonta
 • Kuluttajasopimusten kohtuuttomat sopimusehdot
 • Kotimyynti
 • Elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden (non-food) hintamerkinnät
 • Elintarvikkeiden pakkausvaatimukset
 • Energiamerkinnät
 • Kulutusluotot
 • Lomaosakesopimukset
 • Ympäristömerkinnät
 • Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus
 • Tietosuoja

Lisäksi Euroopan unionissa on annettu useita tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä koskien muun muassa sellaisia tuotteita kuten: lelut, kosmetiikka, pesuaineet, tekstiilit, formaldehydi, elintarvikejäljitelmät, geenimodifioidut elintarvikkeet, suojaimet, koneet, paloturvallisuus ja pienjännitelaitteet sekä lääkkeet.

EU:n kuluttajansuojalainsäädäntö on Suomessa saatettu osaksi kotimaista lainsäädäntöä siten, että EU-direktiivien sisältö on sisällytetty Suomen voimassaolevaan lainsäädäntöön. Siten Suomessa ei ole eroteltu yhteisölainsäädäntöä ja kansallista lainsäädäntöä eikä lain sisällöstä voi nähdä, mikä osa on peräisin yhteisölainsäädännöstä ja mikä on ns. kansallista lisää. Monissa kohdin, esimerkiksi kuluttajansuojalain tavaran virhettä koskevassa osuudessa, suomalaisen kuluttajan oikeudet ovat laajemmat kuin yhteisölainsäädännön perusteella. Yhteenvetona keskeisimmistä EU-vaikutuksista kuluttajansuojaan ja markkinointisääntöihin EU:n sisämarkkinoilla Suomi mukaan lukien voidaan mainita seuraavat:

4.1. Markkinointi ja mainonta

Harhaanjohtava ja vertaileva mainonta

Harhaanjohtavaa ja vertailevaa markkinointia koskevan direktiivin (2006/114/EY) tarkoituksena on suojella kuluttajia, elinkeinonharjoittajia ja julkista intressiä harhaanjohtavalta mainonnalta. Direktiivin luomat raamit harhaanjohtavan mainonnan torjumiseksi ovat väljät, joten jäsenvaltiot ovat voineet ryhtyä laajempiinkin toimiin kuluttajien suojelemiseksi. Direktiivin kautta on asetettu vain vähimmäisvaatimukset, jotka kansallisen lainsäädännön kautta on saavutettava.

Lähtökohtana on, että mainostajan on pystyttävä tarvittaessa toteennäyttämään mainosväittämänsä ja että kuluttajalle annetaan kaikki ostopäätöksen tekemisen kannalta tarpeelliset tiedot. Kuluttajansuojalain 2 luku koskee harhaanjohtavaa markkinointia.

Vertailevasta markkinoinnista on säännöksiä laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Sen mukaan markkinointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke, on vertailevaa.

Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittu, jos:
1. se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa;
2. se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin;
3. siinä verrataan puolueettomasti hyödykkeiden yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, toteen näytettävissä olevaa ja edustavaa ominaisuutta tai hyödykkeiden hintoja;
4. se ei aiheuta sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toiminimiensä, muiden erottuvien tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken;
5. siinä ei väheksytä eikä halvenneta kilpailijan tava-ramerkkiä, toiminimeä, muuta erottuvaa tunnusta, hyödykettä, toimintaa tai oloja;
6. siinä ei käytetä sopimattomasti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai muun erottuvan tunnuksen mainetta taikka kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperänimitystä;
7. siinä ei esitetä hyödykettä sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona, jolla on suojattu tavaramerkki.

Muuten kuin vertailun osalta vertailevaan mainontaan sovelletaan, mitä muualla laissa säädetään mainonnasta ja muusta markkinoinnista.

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Direktiivi 2005/29/EY koskee sopimattomia kaupallisia menettelyitä kuluttajakaupassa. Sen tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden toimintaa ja saavuttaa korkea kuluttajansuojan taso yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden säännökset sellaisista hyvän tavan vastaisista tai muuten sopimattomista kaupallisista menettelyistä, jotka vahingoittavat kuluttajien taloudellisia etuja. Direktiivi implementoitiin Suomessa yhdessä harhaanjohtavaa markkinointia koskevan direktiivin kanssa kuluttajansuojalain 2 lukuun. Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on vastoin ammatillisen huolellisuuden vaatimuksia ja jos se merkittävästi vääristää tai on omiaan merkittävästi vääristämään keskivertokuluttajan, jolle se on osoitettu tai jonka se tavoittaa, taloudellista käyttäytymistä tai, jos menettely on kohdistettu erityisesti tiettyyn kuluttajaryhmään, ryhmän keskivertojäsenen taloudellista käyttäytymistä. Sopimattomina pidetään erityisesti sellaisia menettelyjä, jotka ovat direktiivissä tai sen liitteenä olevassa listassa määritelty harhaanjohtavaksi tai aggressiiviseksi. Suomessa valtioneuvosto on antanut kuluttajansuojalain 2 luvun 15 §:n nojalla asetuksen 601/2008, jossa esitetään vastaava musta lista harhaanjohtavista ja aggressiivisista markkinointikeinoista. Esimerkiksi perättömät väitteet yrityksen menettelystä, tuotteesta, sen saatavuudesta ja markkinoinnista ovat kiellettyjä samoin, kuin sinnikäs sekä sääliin perustuva markkinointi. Valtioneuvoston lista on esimerkkilista eikä siinä luetella tyhjentävästi kaikkia kiellettyjä sopimusehtoja ja markkinointimenettelyjä.

4.2. Kuluttajansuoja ja –oikeudet

Kuluttajasopimusten ehtojen kohtuullisuus

Kuluttajasopimusten kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan direktiivin (93/13/ETY) tavoitteena on kohtuuttomien ehtojen käytön estäminen kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa. Direktiivillä on yhtenäistetty jäsenvaltioiden asiaa koskevia säännöksiä. Direktiiviä laajempia määräyksiä on voitu antaa kansallisesti.

Direktiivin johdosta Suomessa kuluttajansuojalakiin tehtiin tarvittavat muutokset. Sopimusehtojen sääntelyjärjestelmä on ulotettu koskemaan myös elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien toimintaa. Laki muutos tuli voimaan jo vuonna 1995 Suomen EU-jäsenyyden yhteydessä.

Etämyynti

Etämyyntiä koskevia markkinointi- ja kuluttajansuojasääntöjä on EU:n sisämarkkinoilla pyritty yhdenmukaistamaan antamalla direktiivi muualla kuin elinkeinonharjoittajien toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta (85/102/ETY) ja direktiivi kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 97/7/EY). Kyseiset muutokset on otettu huomioon kuluttajansuojalaissa koti- ja postimyyntiä koskevissa kohdissa täsmentäen kuluttajien oikeutta peruuttaa kauppa ja määräyksiä kotimyyntiasiakirjoista.

Kulutusluotot

Kulutusluottoja koskevan direktiiviuudistuksen tuloksena uusi kulutusluottodirektiivi 2008/ 48/EY annettiin 23.4.2008. Se pantiin täytäntöön uudistamalla kuluttajansuojalain 7 luku ja tekemällä osamaksulakiin muutos ja pienempiä täsmennyksiä useisiin muihin lakeihin. Uudet lait astuvat voimaan 1.12.2010. Uusi kulutusluottosääntely kattaa kulutusluottosopimuksen koko elinkaaren aina sopimuksen synnystä riskinjakojen ja sopimusrikkomusten kautta tilitykseen ja sopimuksen päättämiseen. Kulutusluottosääntely sisältää runsaasti tiedonantoon liittyviä velvoitteita. Ne koskevat mainontaa ja muita ennakkotietoja sekä sopimuksen kestäessä annettavia tietoja mm. lyhennyksistä. Myös etäviestimillä toteutettavaan luotonatoon on liitetty tiedonantovelvollisuuksia ja laissa kiinnitetään huomiota luottokelpoisuuden arviointiin. Uudistuksen myötä sähköinen asiointi on otettu aikaisempaa kattavammin huomioon.

Kuluttajatakuut

Kulutustavaroiden kauppaa ja takuita koskeva direktiivi on hyväksytty vuonna 1999. Direktiivillä halutaan turvata eurooppalaisille kuluttajille heidän oikeuksiensa yhteinen vähimmäisperuste koko unionin alueella. Direktiivissä laillisella takuulla tarkoitetaan kaikkea suoraan lakiin perustuvaa ostajan oikeudellista suojaa silloin, kun ostetussa tavarassa on virhe. Direktiivi vastaa varsin pitkälle Suomessa jo tuolloin voimassa ollutta myyjän vastuuta tavaran virheestä. Erona laillisen takuun ja kaupallisen takuun välillä direktiivissä on se, että kaupallinen takuu edellyttää tahdonilmaisua, jolloin takuunantaja asettaa itsensä vastuulliseksi tietyistä virheistä, jotka ilmenevät ostetussa tavarassa. Takuu tarkoittaa kulutustavaroiden kauppaa sääntelevään oikeusjärjestykseen verrattuna täydentävää sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara tai muulla tavoin huolehtia siitä, jos tavara osoittautuu sopimuksenvastaiseksi. Takuuaika on kaksi vuotta.

Direktiivin johdosta kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevia säännöksiä muutettiin 1.1.2002 lukien. Erona aikaisempaan sääntelyyn verrattuna on muun muassa se, että virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä, jos siinä ilmenee virhe kuuden kuukauden kuluessa kaupanteosta. Vastuu virheestä kuuluu silloin myyjälle, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Lakiin tehdyillä muutoksilla pantiin täytäntöön kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskeva EY-direktiivi. Erona on myös se, että ostaja voi tehdä virheilmoituksen aina kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi tavarassa virheen. Lisäksi muutettiin kaupan purkua koskevat säännökset ja virheen määrittely silloin, kun käytetty tavara myydään ”sellaisena kuin se on” -ehdoin. Lakiin otettiin myös säännös siitä, mitä tietoja ostajalle pitää antaa vapaaehtoisesta takuusta.

Kuuden kuukauden lakisääteinen virhevastuu on käsitteenä eri asia kuin takuu. Takuusanaa käytetään silloin, kun myyjä, maahantuoja tai valmistaja antaa vapaaehtoisesti takuun, joka pitää antaa kuluttajalle lisäetua lain antamaan suojaan nähden. Takuunantaja vastaa tuotteen toimivuudesta takuuajan. Lakisääteisen virhevastuun kestolle ei sen sijaan ole säädetty ajallista rajoitusta. Takuu- ja virhevastuusäännöksiä sovelletaan kulutustavaran kauppaan silloin, kun myyjänä on yrittäjä ja ostajana kuluttaja eli yksityishenkilö, joka hankkii tavaran pääasiassa muuhun käyttöön kuin ammatin harjoittamista varten.

Kuluttajien oikeussuojakeinot

Kuluttajien oikeussuojakeinoja ja kuluttajariitojen ratkaisemista sisämarkkinoilla pyritään kehittämään. Kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annettiin vuoden 2009 huhtikuussa uusi direktiivi 2009/22/EY. Sen tavoitteena on tehostaa kuluttajalainsäädännön noudattamista laajentamalla kieltomenettelyn kuluttajavalitusten vireillepano-oikeutta yli rajojen. Kuluttajaviranomaiset tai kuluttajajärjestöt voisivat tietyissä tilanteissa saattaa markkinointitoimenpiteen kieltämistä koskevan menettelyn vireille toisessa jäsenmaassa.

4.3. Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus

Tuotevastuu

Tuotevastuuta on pyritty yhdenmukaistamaan EU:n sisämarkkinoilla antamalla direktiivi valmistajan, myyjän ja maahantuojan vastuusta, mikäli tuotteen turvallisuus on puutteellinen. Tuotevastuudirektiivin (85/374/ETY) mukaan tuotteesta aiheutuneet henkilövahingot on korvattava, samoin tietyt omaisuusvahingot. Vahingon laskemisessa noudatetaan aina kunkin jäsenvaltion lainsäädäntöä. Direktiivin johdosta Suomen tuotevastuulaki on saatettu vastaamaan EU-säännöstä. Muutos koski lähinnä omaisuusvahinkoon liittyvää omavastuuta, joka on 2350 markkaa (n.395€). Jos raja ylitetään, korvataan vahinko kokonaan. Esimerkiksi valmistajan huolimattomuudesta aiheutuva vahinko voidaan kuitenkin korvata myös alle 2350 markan omaisuusvahingoissa. Tuotteiden aiheuttamia henkilövahinkoja ei alaraja koske, vaan ne korvataan kaikissa tapauksissa. EU:ssa hyväksyttiin tuotevastuuta koskevan direktiivin muutos vuonna 1999 (1999/34/EY). Sen mukaan tuotevastuudirektiivin mukainen huolimattomuudesta riippumaton korvausvastuu koskisi kaikkia elintarvikkeita mukaan lukien jalostamattomat maatalouden alkutuotteet ja riistatuotteet.

Tuoteturvallisuus

EU:ssa on voimassa direktiivi 2001/95/EY yleisestä tuoteturvallisuudesta, jolla on muutettu vuonna 1992 annettua tuoteturvallisuusdirektiiviä. Uudella tuoteturvallisuusdirektiivillä on selkeytetty ja täydennetty aikaisempaa direktiiviä. Sen mukaan vain koko elinkaaren ajan turvallisina pysyviä tuotteita saa markkinoida. Vastuu tuoteturvallisuudesta on valmistajalla.

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin riippumatta niiden myyntitavasta eli myös tuotteisiin, jotka on myyty etämyynnin tai sähköisen kaupan keinoin. Palvelujen turvallisuus on sitä vastoin jätetty uuden direktiivin ulkopuolelle, koska komissio aikoo yksilöidä erikseen palveluiden turvallisuutta koskevat säännöstarpeet. Tuotteiden ominaisuuksista on annettu myös tuoteryhmäkohtaisia turvallisuusvaatimuksia. Määräyksiä on muun muassa lelujen ja kosmetiikan turvallisuudesta. Samoin elintarvikkeille sekä eri tuotteiden palo- ja sähköturvallisuudesta on omat tiukat vaatimuksensa.

Suomen lainsäädäntö vastaa EU:n vaatimuksia ja mennyt eräissä tapauksissa jopa astetta pidemmälle. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004) korvasi kokonaisuudessaan aikaisemman tuoteturvallisuuslain 16.2.2004. Uudella lailla pantiin täytäntöön EU:n uudistettu tuoteturvallisuusdirektiivi), mutta sen soveltamisalasta tehtiin direktiiviä ja aikaisempaa lakia laajempi. Lain elinkeinonharjoittajille asetettavat velvoitteet ja seuraamukset kohdistuvat paitsi palveluntarjoajiin yleensä myös sellaisiin palvelun tarjoajiin, jotka luovuttavat tavaroita ja palveluksia kuluttajiin rinnastettavien henkiöiden käytettäväksi. Laissa säädetään yleisistä turvallisuusvaatimuksista, markkinavalvonnan periaatteista sekä valvontakeinoista. Niitä sovelletaan myös sellaisiin kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluksiin, joista on annettu erityissäännöksiä, jollei kyseisessä erityislainsäädännössä päästä vähintään samaan turvallisuustasoon. Kuluttajan hallussa oleva tuote tai suoritettu palvelu voidaan palauttaa tai korjata, jos tuote tai palvelu todetaan vaaralliseksi. Tuoteturvallisuuslainsäädäntö antaa viranomaisille oikeuden kieltää vaarallisen tuotteen valmistus ja markkinointi. Yrittäjä voidaan velvoittaa tiedottamaan tuotteen vaarallisuudesta ja hävittämään tuote. Valmistaja ja maahantuoja ovat vastuussa tuotteesta vielä senkin jälkeen, kun se on jo laskettu markkinoille ja elinkeinonharjoittajan on heti ilmoitettava myöhemminkin havaitsemastaan tuotteen viasta tai vaarasta viranomaisille.

4.4. Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojadirektiivin (95/46/EY) avulla pyritään yhdenmukaistamaan henkilörekisterien käyttöä kaikissa jäsenmaissa. Suomessa henkilötietolaki ja lait eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta tulivat voimaan 1.6.1999 lukien. Henkilötietolaki (1999/523) on yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä sääntelevä yleislaki, joka on korvannut aikaisemman henkilörekisterilain.

Ensisijaisena tavoitteena oli saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan EY:n tietosuojadirektiiviä. Lisäksi henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön tehtiin perusoikeusuudistuksesta ja muista kansallisista tarpeista johtuvat tarkistukset. Henkilötietolaista johtuvat tarkistukset tehtiin tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettuun lakiin ja rikoslakiin. Lailla pyritään toteuttamaan henkilötietojen käsittelyn ennakkosuunnittelua ja edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittymistä.

4.5. Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä on annettu 8.6.2000 (direktiivi tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista, 2000/31/EY). Direktiivin tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa varmistamalla tietoyhteiskunnan palvelujen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä.

Direktiivillä lähennetään tiettyjä tietoyhteiskunnan palveluja koskevia kansallisia säännöksiä, jotka koskevat sisämarkkinoita, palvelujen tarjoajien sijoittautumista, kaupallista viestintää, sähköisessä muodossa tehtäviä sopimuksia, välittäjän vastuuta, käytännesääntöjä, tuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvaa riitojen ratkaisua, oikeussuojakeinoja ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Direktiivin johdosta Suomessa annettiin laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (458/2002), joka tuli voimaan 1.7.2002.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköisiä allekirjoituksia koskeva direktiivi vuodelta 1999 luo oikeudelliset puitteet sähköiselle allekirjoitukselle. Sähköinen allekirjoitus on tarpeen, jotta sähköisen kaupankäynnin osapuolet voivat varmistua sopimuskumppanin henkilöllisyydestä, allekirjoituksen aitoudesta ja siitä, että tarjoukseen, vastaukseen ja muihin sopimuksen syntymiseen liittyviin elementteihin kuuluvat viestit välittyvät muuttumattomina lähettäjältä vastaanottajalle. Suomessa direktiivin edellyttämät säännökset sisältyvät 1.9.2009 voimaan tulleeseen lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617.

Sähköinen raha

Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamista, harjoittamista ja toiminnan vakauden valvontaa koskeva direktiivi 2000/46/EY (sähkörahadirektiivi) sekä direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (2006/48/EY) pyrkivät edistämään sähköisen rahan käyttöönottoa EU:ssa. Sähköisellä rahalla tarkoitetaan sähköiseen välineeseen kuten sirukorttiin tai tietokoneen muistiin elektronisesti tallennettua rahaa, jonka muut yritykset kuin liikkeeseen laskeva yritys hyväksyvät maksuvälineeksi. Sähkörahadirektiivin mukaan sähköisen rahan liikkeenlasku on toimiluvanvaraista.

Liikkeeseenlaskijan toiminta on rajoitettu sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun ja siihen läheisesti liittyvään toimintaan sekä tällaisessa toiminnassa vastaanotettujen varojen sijoittamiseen likvideihin rahoitusinstrumentteihin. Liikkeeseenlaskijalla on pienempi alkupääoman vaatimus kuin luottolaitoksilla ja niiden jatkuva omien pääomien vähimmäisvaatimus määräytyy eri tavalla kuin luottolaitoksilla.

Voimassa oleva sähkörahadirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) maksuyhteisöjä koskevilla säännöksillä. Lain mukaan yritykset voivat vastaanottaa vaadittaessa takaisinmaksettavia yleisövaroja asiakastilille yhdeltä asiakkaalta enintään 3000 euroa. Laki on tarkoitettu sovellettavaksi erityisesti vähittäiskaupan ketjuihin ja muihin sellaisiin yritysryhmiin, joilla on yhteinen markkinointi- ja jakelujärjestelmä tai muu pysyvä ja läheinen liiketaloudellinen yhteys.

Nykyinen sähkörahadirektiivi on kumottu uudella direktiivillä 2009/110/EY, jonka tarkoitus on entisestään helpottaa sähköisen rahan liikkeeseenlaskutoiminnan käynnistämistä ja harjoittamista, mm. alentamalla liikkeeseenlaskijoilta edellytettyä alkupääomaa 1 miljoonasta eurosta 350 000 euroon. Uusi direktiivi tuo myös pre paid -liittymät soveltuvin osin direktiivin soveltamisalaan. Teleyrityksille se tulee luomaan velvollisuuden lunastaa takaisin käyttämätön osa pre paid -liittymään ladatusta raha-arvosta. Uuden direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön on saatettava voimaan 30.4.2011.

Sähköisen viestinnän tietosuoja

Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja on turvattu 1.9.2004 voimaan tulleella Sähköisen viestinnän tietosuojalailla (516/2004). Myös roskaposti- ja virusongelmia estetään laissa uusin keinoin. Lain myötä tunnistamistietojen käsittelyoikeudet ja -velvollisuudet laajentuivat teleyrityksistä yhteisö-tilaajiin eli kaikkiin niihin yrityksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät viestintäverkossaan käyttäjien luottamuksellisia tietoja. Teleyritysten on lisäksi käsittelyyn liittyvien väärinkäytösten välttämiseksi tallennettava vuoden ajaksi tunnistamistietojen käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset tapahtumatiedot, joista käy ilmi käsittelyn ajankohta, kesto ja käsittelijä.

Paikannuspalvelujen käyttöönottamista ja tarjontaa on edistetty selkeyttämällä paikkatietojen käsittelysääntöjä. Hätäpaikannussäännökset eivät ole muuttuneet. Hätätilanteissa paikannus on pääsääntöisesti aina mahdollista. Yhteisötilaajan oikeutta käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytöstapauksissa on tarkennettu. Tietyissä, laissa tarkoin rajatuissa tapauksissa yrityksellä on mahdollisuus käsitellä yrityksen koneelta lähetettyjen sähköpostien sekä verkkoliikenteen tunnistamistietoja maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön taikka yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Sähköisen viestinnän tietosuojalailla on saatettu kansallisesti voimaan EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi ja osittain rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi. Uudella lailla on kumottu laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999).

Rahoituspalvelujen etäsopimukset

Rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva direktiivi 2002/65/EY annettiin 23.9.2002 ja sen täytäntöönpanoaika oli viimeistään 9.10.2004. Direktiivin tarkoituksena on edistää rahoituspalvelujen vapaata liikkuvuutta yhtenäistämällä etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivillä myös täydennetään etämyyntiä koskevaa aiempaa yhteisölainsäädäntöä, sillä rahoituspalvelut jätettiin kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Direktiivin säännökset koskevat talletuksia, luottoja, sijoituksia, vakuutuksia ja muita rahoituspalveluja, joita tarjotaan kuluttajalle jonkin viestimen välityksellä niin, että myös sopimus tehdään viestimellä osapuolten olematta yhtä aikaa läsnä. Keskeisimmät säännökset koskevat elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta ja kuluttajan oikeutta peruuttaa sopimus. Suomessa direktiivi on pantu kansallisesti täytäntöön 23.11.2004 hyväksytyillä lakimuutoksilla kuluttajansuojalakiin sekä vakuutussopimuslakiin ja lakiin rajat ylittävästä kieltomenettelystä. Kuluttajansuojalakiin on lisätty uusi, rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskeva luku, joka täydentää etämyyntiä yleisesti koskevia säännöksiä, joita ei sovelleta rahoituspalvelua eikä arvopaperia koskevaan sopimukseen. Säännökset koskevat esim. talletustilien, maksujenvälityspalvelujen, luottojen, vakuutusten, sijoitusneuvonnan ja arvopaperien tarjoamista tietoverkossa tai puhelimitse. Edellytyksenä säännösten soveltamiselle on, että myös sopimus tehdään viestimen avulla. Lain mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle tarkat tiedot itsestään, tarjottavasta palvelusta, sopimuksesta ja mahdollisesti käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Nämä ennakkotiedot sekä sopimusehdot on annettava jo ennen sopimuksen tekemistä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Tarkoituksena on näin varmistaa, että kuluttaja voi perehtyä tarjottavaan rahoituspalveluun tai rahoitusvälineeseen huolellisesti ennen kuin hän päättää sopimuksesta. Puhelinmyynnissä riittää kuitenkin vain määrättyjen tärkeimpien tietojen antaminen, jos kuluttaja siihen suostuu. Tällöinkin kaikki tiedot on annettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla sopimuksen tekemisen jälkeen.

4.6. Tavaramerkit ja tekijänoikeus

Tuoteväärennökset ja muut laittomat kopiot

Euroopan komissio on selvittänyt toimia ehkäistä väärentämistä ja tavaroiden laitonta valmistamista sisämarkkinoilla. Komission vihreä kirja vuodelta 1998 käsitteli teollis- ja tekijänoikeudellisesti suojattujen tuotteiden väärentämiseen liittyvää kehitystä sekä näiden ongelmien mahdollista ratkaisemista viranomaisten sekä elinkeinoelämän toimin. Vihreän kirjan tavoitteena oli arvioida väärentämisen ja tavaroiden laittoman tuottamisen taloudellinen vaikutus sisämarkkinoilla, arvioida asiaan liittyvää lainsäädäntöä osoittamalla sen ongelmakohdat ja parannusmahdollisuudet sekä tutkia, tarvitaanko alalla yhteisötason toimia sisämarkkinoiden tavoitteiden toteuttamiseksi. EU:n tuoteväärennösasetus mahdollistaa sen, että tulliviranomaiset voivat väliaikaisesti pysäyttää ennen kaikkea kolmansista maista saapuvia epäilyttäviä tavaraeriä niiden laillisen alkuperän selvittämiseksi. EU on jatkanut säännösten kehittämistä tuoteväärennösten vastaisen toiminnan tehostamiseksi. Direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettiin 29.4.2004 (ns. Enforcement-direktiivi). Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista koskevat kansalliset säännökset sekä oikeuksien loukkaustilanteissa kansallisesti noudatettavat menettelyt. Tavoitteena on edistää sisämarkkinoiden toteuttamista varmistamalla teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamista, helpottamalla vapaata liikkuvuutta ja varmistamalla oikeudenmukainen ja tasapuolinen kilpailu sisämarkkinoilla sekä täydentämällä yhteisön ulkorajoilla toteutettavia, kolmansiin maihin kohdistuvia toimia. Direktiivi perustuu TRIPS-sopimukseen, ja on sitä täydentävä ja täsmentävä.

Jäsenvaltioiden oli implementoitava direktiivi viimeistään 29.4.2006, mutta Suomessa muutokset tulivat voimaan 1.9.2006 eri immateriaalioikeuslakeihin tehdyillä muutoksilla.

Tuoteväärennösasetus

Neuvoston asetus tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä on annettu 22.7.2003 (1383/2003). Asetus on tullut sovellettavaksi 1.7.2004.

Asetuksen tarkoituksena on vastustaa sellaisten tavaroiden kauppaa, jotka loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia, ja samalla kunnioittaa lainmukaisen kaupan vapautta. Asetuksessa säädetään edellytyksistä ja toimenpiteistä, joihin tulliviranomaisten on ryhdyttävä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kun niiden on todettu loukkaavan näitä oikeuksia.

Tavaramerkit

Tavaramerkkilakia ja yhteisön tavaramerkistä annettua asetusta ((EY) N:o 40/94) on muutettu 2004. Muutokset perustuvat Euroopan yhteisön liittymiseen Madridin pöytäkirjaan ja liittymisen vuoksi yhteisön tavaramerkistä annettuun asetukseen tehtyihin muutoksiin. Asetukseen on lisätty uusi luku “Tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti”. Tavaramerkkiasetukseen tehdyt muutokset ovat mahdollistaneet yhteisön liittymisen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin pöytäkirjaan. Yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti saa siten Suomessa samanlaista suojaa kuin Suomen nimeävä kansainvälinen rekisteröintikin. Lisäksi kansainvälinen hakemus voidaan perustaa yhteisön tavaramerkkihakemukselle tai – rekisteröinnille, kun se ennen muutosta oli mahdollista perustaa vain suomalaiselle tavaramerkkihakemukselle tai -rekisteröinnille.

Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa

Tekijänoikeudet ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa -direktiivi on annettu vuonna 2001 (2001/ 29/EY). Direktiivi sisältää säännöksiä kappaleen valmistusoikeudesta (reproduktio), yleisölle välittämisestä, levitysoikeuden raukeamisesta, yksinoikeuden rajoituksista sekä teknisten suojausjärjestelmien ja oikeuksien hallinnointitietojen integriteetistä. Direktiivi on implementoitu osaksi Suomen lainsäädäntöä tekijänoikeuslain 1.1.2006 voimaantulleen muutoksen yhteydessä.

3. Markkinointi ja kuluttajansuoja EU:n sisämarkkinoilla

Kuluttajansuoja ja markkinointi ei ole yhdenmukaista Euroopan unionin sisämarkkinoilla. Jo pelkästään kielieroista johtuen mainonnan sisältö vaihtelee maasta ja kielialueesta toiseen. Mainonnan keinot valitaan yleensä kohderyhmän mukaan. Kansalliset perinteet ja kulttuurierot ovat omiaan lisäämään mainonnan vaihtelevuutta eri EU-maiden välillä. Tosin kansainväliset mainoskampanjat yleistyvät jatkuvasti. Erilaisista kansallisista syistä johtuen kuluttajansuojaa ja markkinointia koskevat säännökset sekä niiden noudattamista valvovat viranomaisjärjestelmät ovat kehittyneet vuosien myötä hyvinkin erilaisiksi.

3.1. Maakohtaiset erot sisämarkkinoilla

EU:n sisämarkkinoiden kehittymisestä huolimatta yritykset eivät voi käytännössä olettaa, että samat markkinointikeinot ja -tavat olisivat sallittuja kaikissa EU-maissa. Mikä yhdessä EU-maassa on sallittua, ei välttämättä ole sitä toisessa EU-maassa. Tästä syystä suomalaistenkin yritysten on syytä tehdä tarkat maakohtaiset selvitykset, mikäli ne ovat markkinoimassa tuotteitaan tai palveluitaan eri EU-maihin.

Kuluttajansuoja ja markkinointi tuskin koskaan yhdenmukaistuu täydellisesti kaikkien EU-maiden kesken. Mainonnan eurooppalaistumista on omiaan rajoittamaan kuluttajien taipumus suosia kotimaisia tuotteita ja kampanjoita. Sisämarkkinoiden kehittyminen tulee kuitenkin vähitellen lisäämään yli rajojen ulottuvan mainonnan osuutta sekä korostamaan tarvetta yhdenmukaistaa nykyisestä markkinointi- ja kuluttajansuojasäännöksiä.

3.2. Yhteisiä pelisääntöjä sisämarkkinoille

Sisämarkkinoiden toimivuuden turvaaminen edellyttää, että kuluttajien suojelua ja markkinointia koskevia pelisääntöjä pyritään tietyiltä osin yhdenmukaistamaan EU-maiden kesken. Tästä huolimatta jäsenmaat saavat pääsääntöisesti säilyttää korkeamman kansallisen kuluttajansuojatason kuin mitä EY-säädöksillä on määritelty olettaen, etteivät nämä eroavaisuudet muodostu kaupan esteiksi sisämarkkinoilla.

Joskus jäsenmaat ovat saattaneet ilmoittaa kauppaa estävän tai rajoittavan toimenpiteensä perusteluksi nimenomaan kuluttajansuojan, vaikka kyseessä on todellisuudessa saattanut olla kuluttajien valinnanvapautta rajoittava kaupan este sisämarkkinoilla. Tämä on vastoin sisämarkkinoiden periaatteita ja tarvittaessa siitä on mahdollisuus valittaa kansallisille viranomaisille ja viime kädessä mahdollisesti komissiolle.

Suomalainen markkinointi- ja kuluttajansuojalainsäädäntö täyttää pääsääntöisesti EU:n säännösten asettamat vähimmäisvaatimukset. Useilta osin suomalaisen kuluttajansuojantaso on korkeampi kuin useissa EU-maissa. Mainonnan sääntely perustuu jatkossakin ensisijaisesti kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisten viranomaisten soveltamiskäytäntöön. Kansalliset lainsäädännöt yhdenmukaistuvat kuitenkin ajan myötä EU:n antamista säännöksistä ja käytännön syistä johtuen. Sisämarkkinoiden toiminnan tehostuminen lisää rajat ylittävää kaupankäyntiä ja markkinointia, mistä syystä kansalliset viranomaiset saattavat joutua uudelleen arvioimaan aikaisempia ratkaisujaan.

EU:n kuluttajansuojapolitiikan tavoitteena on turvata mahdollisimman yhdenmukainen kuluttajansuojan vähimmäistaso kaikissa EU-maissa. Tiukemmat kansalliset vaatimukset hyväksytään, jos ne eivät vaaranna sisämarkkinoiden toimivuutta. EU:n kuluttajapolitiikan ensisijaisena tavoitteena on parantaa kuluttajan mahdollisuuksia tehdä sisämarkkinoilla oikeita päätöksiä riittävien ja totuudenmukaisten tuotetietojen perusteella. Lähes kaikki kuluttajansuojaa liittyvät EY-säädökset ovat koskeneet totuudenmukaisen tuoteinformaation välittämistä kuluttajalle. Lisäksi on pyritty kehittämään kuluttajan oikeussuojakeinoja kaupankäynnin kansainvälistyessä.

5. Euroopan unionin ympäristömerkki

eu

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 66/2010, annettu 25. päivänä marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)
Tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/2000 (4) tavoitteena oli luoda vapaaehtoinen järjestelmä ympäristömerkin myöntämistä varten. Järjestelmän tarkoituksena oli edistää sellaisten tuotteiden myyntiä, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ja antaa kuluttajille täsmällistä, luotettavaa ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista.

(2)
Asetuksen (EY) N:o 1980/2000 soveltamisesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että kyseistä ympäristömerkkijärjestelmää on tarpeen muuttaa sen vaikutuksen lisäämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

(3)
Muutettu järjestelmä, jäljempänä ”EU-ympäristömerkkijärjestelmä”, olisi pantava täytäntöön perussopimusten määräyksiä noudattaen, mukaan lukien erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ennalta varautumisen periaate.

(4)
On tarpeen varmistaa koordinointi EU-ympäristömerkkijärjestelmän ja energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (5) mukaisten vaatimusten vahvistamisen välillä.

(5)
EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa yhteisön politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin. Järjestelmän tarkoituksena on edistää EU-ympäristömerkin käytön avulla sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden ympäristönsuojelullinen taso on korkea. Tätä varten on asianmukaista vaatia, että perusteet, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niissä voidaan käyttää EU-ympäristömerkkiä, perustuvat parhaaseen ympäristönsuojelulliseen tasoon, joka tuotteilla on saavutettu yhteisön markkinoilla. Perusteiden tulisi olla helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä ja niiden olisi perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä olisi otettava huomioon uusin teknologinen kehitys. Perusteiden olisi oltava markkinalähtöisiä ja niissä olisi käsiteltävä ainoastaan tuotteiden tärkeimpiä ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren aikana.


1. EUVL C 120, 28.5.2009, s. 56.
1. EUVL C 218, 11.9.2009, s. 50.
2. Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. huhtikuuta 2009 (ei vieläjulkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. lokakuuta 2009.
3. EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.
4. EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10
5. EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(6)
Jotta voitaisiin välttää liian useiden ympäristömerkintäjärjestelmien syntyminen ja edistää korkeampaa ympäristönsuojelun tasoa kaikilla aloilla, joilla ympäristövaikutukset ovat kuluttajien valintoihin vaikuttava tekijä,EU-ympäristömerkin käyttömahdollisuuksia olisi laajennettava. Elintarvike- ja rehutuoteryhmien osalta olisi kuitenkin tehtävä tutkimus, jotta varmistetaan, että kriteerit ovat toteuttamiskelpoiset ja että lisäarvo voidaan taata. Elintarvike- ja rehutuotteiden sekä luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1)  soveltamisalaan kuuluvien maatalouden alkutuotteiden osalta olisi harkittava vaihtoehtoa, jossa ainoastaan tuotteet, joille on myönnetty luonnonmukaisuustodistus, voivat saada EU-ympäristömerkin, jotta vältetään sekaannusten syntyminen kuluttajien keskuudessa.


1. EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)
EU-ympäristömerkillä olisi pyrittävä vaarallisten aineiden korvaamiseen turvallisemmilla aineilla aina kun se on teknisesti mahdollista.

(8)
Jotta suuri yleisö hyväksyisi EU-ympäristömerkkijärjestelmän, on ensisijaisen tärkeää, että valtioista riippumattomat ympäristöjärjestöt ja kuluttajajärjestöt osallistuvat merkittävällä tavalla ja aktiivisesti EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laatimiseen ja vahvistamiseen.

(9)
Minkä tahansa asiasta kiinnostuneen tahon olisi voitava johtaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laadintaa tai tarkistamista sillä edellytyksellä, että noudatetaan yhteisiä menettelysääntöjä ja että komissio koordinoi prosessia. Yhteisön toiminnan yleisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi on myös asianmukaista vaatia, että EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita laadittaessa ja tarkistettaessa otetaan huomioon yhteisön viimeisimmät strategiset tavoitteet ympäristön alalla, kuten ympäristöalan toimintaohjelmat, kestävän kehityksen strategiat ja ilmastonmuutosohjelmat.

(10)
EU-ympäristömerkkijärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja EU-ympäristömerkin käyttöön liittyvän hallinnollisen taakan keventämiseksi arviointi- ja todentamismenettelyjä olisi virtaviivaistettava.

(11)
On asianmukaista säätää vaatimuksista, joiden mukaisesti EU-ympäristömerkkiä voidaan käyttää, ja näiden vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi on asianmukaista edellyttää, että toimivaltaiset elimet suorittavat todentamisia ja kieltävät EU-ympäristömerkin käytön, jos käyttöä koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. On myös asianmukaista vaatia jäsenvaltioita vahvistamaan säännöt, jotka koskevat tämän asetuksen rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia, ja varmistamaan niiden täytäntöönpano.

(12)
EU-ympäristömerkin käytöstä aiheutuvia kustannuksia olisi alennettava, jotta EU-ympäristömerkin käyttöä voitaisiin lisätä ja jotta voitaisiin kannustaa sellaisia toimijoita, joiden tuotteet täyttävät EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

(13)
On tarpeen tiedottaa yleisölle ja parantaa EU-ympäristömerkin tunnettuutta tiedotustoimilla sekä informaatio- ja valistuskampanjoilla paikallisella, kansallisella ja yhteisön tasolla, jotta kuluttajat olisivat tietoisia EU-ympäristömerkin tarkoituksesta ja he voisivat tehdä harkittuja valintoja. Se on tarpeen myös järjestelmän tekemiseksi tuottajien ja vähittäismyyjien kannalta houkuttelevammaksi.

(14)
Jäsenvaltioiden olisi harkittava suuntaviivoja ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien vahvistamista varten, ja ne voisivat harkita ympäristöystävällisten tuotteiden hankkimista koskevien tavoitteiden asettamista.

(15)
EU-ympäristömerkkijärjestelmän ja kansallisten ympäristömerkkijärjestelmien johdonmukaisuutta olisi parannettava ja niiden yhdenmukaisuutta olisi edistettävä, jotta voitaisiin helpottaa ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden markkinointia kansallisella ja yhteisön tasolla, rajoittaa yhtiöille ja etenkin pk-yritykselle koituvaa lisätyötä ja välttää sekaannusten syntyminen kuluttajien keskuudessa.

(16)
Toimivaltaisten elinten olisi vaihdettava tietoja ja kokemuksia, jotta voidaan varmistaa EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän sekä markkinavalvonnan ja ympäristömerkin käytön valvonnan yhdenmukainen soveltaminen kaikkialla yhteisössä.

(17)
Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti.


2. EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18)
Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä perusteet, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niissä voidaan käyttää EU-ympäristömerkkiä, sekä toimivalta tarkistaa tämän asetuksen liitteitä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(19)
Selvyyden ja oikeusvarmuuden vuoksi asetus (EY) N:o 1980/2000 olisi korvattava tällä asetuksella.

(20)
Olisi säädettävä asianmukaisista siirtymäsäännöksistä, jotta voidaan varmistaa sujuva siirtyminen asetuksen (EY) N:o 1980/2000 ja tämän asetuksen välillä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vapaaehtoisen EU-ympäristömerkkijärjestelmän perustamista ja soveltamista koskevat säännöt.

2 artikla

Soveltamisala

1.
Tätä asetusta sovelletaan tavaroihin ja palveluihin, joita toimitetaan yhteisön markkinoille jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta, jäljempänä ”tuotteet”.

2.
Tätä asetusta ei sovelleta ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin, sellaisina kuin ne on määritelty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (1), eikä eläinlääkkeisiin, sellaisina kuin ne on määritelty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/82/EY (2), eikä minkäänlaisiin lääkinnällisiin laitteisiin.


1. EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
2. EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1.

 

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ”tuoteryhmällä” sellaisten tuotteiden joukkoa, joita käytetään samaan tarkoitukseen ja jotka ovat käytön kannalta samanlaisia tai joiden toiminnalliset ominaisuudet ovat samanlaisia ja jotka ovat kuluttajien käsityksen mukaan samanlaisia;
2) ”toimijalla” tuottajaa, valmistajaa, maahantuojaa, palveluntarjoajaa, tukkumyyjää tai vähittäismyyjää;
3) ”ympäristövaikutuksella” ympäristömuutoksia, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain tuotteesta sen elinkaaren aikana;
4) ”ympäristönsuojelullisella tasolla” valmistajan saavuttamia tuloksia niiden tuotteen ominaispiirteiden hallinnassa, jotka aiheuttavat ympäristövaikutuksia;
5) ”todentamisella” menettelyä, jolla todistetaan, että tuote on EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden mukainen.

4 artikla

Toimivaltaiset elimet

1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka toimii hallituksen ministeriön alaisena tai sen ulkopuolella ja joka vastaa tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta, jäljempänä ”toimivaltainen elin” tai ”toimivaltaiset elimet”, ja varmistettava, että se on toimintavalmis. Jos nimetään useampi kuin yksi toimivaltainen elin, jäsenvaltion on määritettävä niiden keskinäinen toimivalta ja niihin sovellettavat yhteenso-vittamisvaatimukset.

2.
Toimivaltaisten elinten kokoonpanon on taattava niiden riippumattomuus ja puolueettomuus ja niiden työjärjestyksen on taattava niiden toiminnan avoimuus ja kaikkien sidosryhmien osallistuminen.

3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset elimet täyttävät liitteessä V asetetut vaatimukset.

4.
Toimivaltaisten elinten on varmistettava, että todentamisen kohteena olevasta toimijasta riippumaton osapuoli suorittaa todentamismenettelyn johdonmukaisesti, puolueettomasti ja luotettavasti tuotteita sertifioivia elimiä koskevien kansainvälisten, eurooppalaisten tai kansallisten standardien ja menettelyjen mukaisesti.

5 artikla

Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunta

1.
Komissio perustaa Euroopan unionin ympäristömerkintälautakunnan (EUEB), joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden 4 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten elinten ja muiden sidosryhmien edustajista. EUEB valitsee puheenjohtajansa työjärjestyksensä mukaisesti. Se osallistuu EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laatimiseen ja tarkistamiseen sekä EU-ympäristömerkkijärjestelmän täytäntöönpanon mahdolliseen arviointiin. Lisäksi se antaa komissiolle neuvoja ja apua näillä aloilla ja erityisesti suosituksia ympäristönsuojelullista tasoa koskevista vähimmäisvaatimuksista.

2.
Komissio varmistaa, että EUEB huolehtii toiminnassaan siitä, että kunkin tuoteryhmän osalta kaikki kyseisen tuoteryhmän parissa toimivat sidosryhmät, kuten toimivaltaiset elimet, tuottajat, valmistajat, maahantuojat, palveluntarjoajat, tukkumyyjät, vähittäismyyjät, etenkin pk-yritykset, sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, osallistuvat asian käsittelyyn tasapuolisesti.

6 artikla

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita koskevat yleiset vaatimukset

1.
EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden on perustuttava tuotteiden ympäristönsuojelulliseen tasoon ja niissä on otettava huomioon yhteisön viimeisimmät strategiset tavoitteet ympäristöalalla.

2.
EU-ympäristömerkin myöntämisperusteissa säädetään ympäristövaatimuksista, jotka tuotteen on täytettävä, jotta siinä voidaan käyttää EU-ympäristömerkkiä.

3.
EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet on määritettävä tieteellisen tiedon perusteella ja tuotteiden koko elinkaari huomioon ottaen. Perusteita määritettäessä on otettava huomioon seuraavaa:

a) merkittävimmät ympäristövaikutukset, erityisesti vaikutus ilmastonmuutokseen, vaikutus luontoon ja biologiseen monimuotoisuuteen, energian ja luonnonvarojen kulutus, jätteen syntyminen, päästöt kaikkiin ympäristön osiin, fysikaalisten vaikutusten ja käytön aiheuttama pilaantuminen sekä vaarallisten aineiden päästöt;

b) vaarallisten aineiden korvaaminen turvallisemmilla aineilla, joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua aina silloin kun se on teknisesti mahdollista;

c) mahdollisuudet vähentää ympäristövaikutuksia tuotteiden kestävyyden ja uudelleenkäytettävyyden avulla;

d) ympäristöhyötyjen ja -kuormituksen välinen nettoympäristötase, mukaan luettuina terveys- ja turvallisuusnäkökohdat, tarkasteltavien tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa;

e) tarvittaessa sosiaaliset ja eettiset näkökohdat esimerkiksi viittaamalla asiaan liittyviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin, kuten asianomaisiin ILO:n standardeihin ja käytännesääntöihin;

f) muita ympäristömerkkejä, etenkin kansallisesti tai alueellisesti virallisesti tunnustettuja, EN ISO 14024 -standardin mukaisia tyypin I ympäristömerkkejä varten vahvistetut perusteet, jos sellaisia on olemassa kyseiselle tuoteryhmälle, synergioiden lisäämiseksi;

g) mahdollisuuksien mukaan eläinkokeiden vähentämistä koskeva periaate.

4.
EU-ympäristömerkin myöntämisperusteisiin on sisällyttävä vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan, että EU-ympäristömerkillä varustetut tuotteet toimivat aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti.

5.
Ennen kuin komissio laatii EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet elintarvikkeita ja rehutuotteita varten, sellaisina kuin ne on määritelty elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (1), se toteuttaa 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä tutkimuksen, jossa tarkastellaan mahdollisuutta määrittää luotettavat perusteet kyseisten tuotteiden, kalastus- ja vesiviljelytuotteet mukaan lukien, ympäristönsuojelullista tasoa varten koko niiden elinkaaren aikana. Tutkimuksessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota mahdollisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vaikutuksiin elintarvikkeisiin ja rehutuotteisiin sekä asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan kuuluviin maatalouden alkutuotteisiin. Tutkimuksessa olisi tarkasteltava vaihtoehtoa, jossa ainoastaan luonnonmukaisuustodistuksen saaneille tuotteille voidaan myöntää EU-ympäristömerkki, jotta vältetään sekaannusten syntyminen kuluttajien keskuudessa.

Komissio päättää 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti tutkimuksen tuloksen sekä EUEB:n lausunnon huomioon ottaen, minkä mahdollisten elintarvike- ja rehutuoteryhmien osalta EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden kehittäminen on mahdollista.

6.
EU-ympäristömerkkiä ei saa myöntää tavaroille, jotka sisältävät sellaisia aineita tai valmisteita/seoksia, jotka on luokiteltu aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) mukaisesti myrkyllisiksi, ympäristölle vaarallisiksi, syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi (CMR), eikä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) 57 artiklassa tarkoitettuja aineita sisältäville tavaroille.

7.
Tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa, ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista, tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin, komissio voi hyväksyä toimenpiteitä poikkeusten myöntämiseksi 6 kohdasta. Poikkeusta ei myönnetä niiden aineiden osalta, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006/EY 57 artiklan mukaiset kriteerit ja jotka on tunnistettu mainitun asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa määritetyn menettelyn mukaisesti, jotka ovat sekoituksissa ja joita esiintyy tuotteessa tai yhdistelmätuotteessa tai sen homogeenisessa osassa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,1 prosenttia (w/w). Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, on hyväksyttävä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.


 1. EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
2. EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1
3. EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

 

7 artikla

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laadinta ja tarkistaminen

1.
Komissio, jäsenvaltiot, toimivaltaiset elimet ja muut sidosryhmät voivat vahvistaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet EUEB:tä kuultuaan ja johtaa niiden laatimista tai tarkistamista. Jos näiden muiden sidosryhmien tehtäväksi annetaan perusteiden kehittämisen johtaminen, niiden on osoitettava asiantuntemuksensa kyseisellä tuotealalla sekä kykynsä vastata puolueettomasti prosessin johtamisesta tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti. Tältä osin useammasta kuin yhdestä eturyhmästä koostuvat ryhmittymät asetetaan etusijalle.
Osapuolen, joka aloittaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden laadinnan tai tarkistamisen ja johtaa sitä, on liitteessä I olevassa A osassa vahvistetun menettelyn mukaisesti laadittava seuraavat asiakirjat:

a) alustava raportti
b) ehdotus myöntämisperusteiksi
c) myöntämisperuste-ehdotusta tukeva tekninen raportti
d) loppuraportti
e) käsikirja EU-ympäristömerkin mahdollisille käyttäjille ja toimivaltaisille elimille
f) käsikirja julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille.

Nämä asiakirjat on toimitettava komissiolle ja EUEB:lle.

2.
Jos jossain muussa, EN ISO 14024 -standardin täyttävän tyypin I ympäristömerkin vaatimusten mukaisessa ympäristömerkkijärjestelmässä on jo laadittu myöntämisperusteet tuoteryhmälle, jolle ei ole vahvistettu EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita, mikä tahansa jäsenvaltio, jossa tämä toinen ympäristömerkkijärjestelmä tunnustetaan, voi komissiota ja EUEB:tä kuultuaan ehdottaa kyseisiä myöntämisperusteita hyväksyttäviksi EU-ympäristömerkkijärjestelmässä.
Tällaisissa tapauksissa voidaan soveltaa liitteessä I olevassa B osassa esitettyä lyhennettyä myöntämisperusteiden laatimismenettelyä sillä edellytyksellä, että ehdotetut myöntämisperusteet on laadittu liitteessä I olevan A osan mukaisesti. Kyseistä menettelyä johtaa joko komissio tai se jäsenvaltio, joka ehdotti ensimmäisen alakohdan mukaisesti lyhennettyä myöntämisperusteiden laatimismenettelyä.

3.
Silloin kun myöntämisperusteita täytyy tarkistaa muilta kuin olennaisilta osin, voidaan soveltaa liitteessä I olevassa C osassa säädettyä lyhennettyä tarkistamismenettelyä.

4.
EUEB ja komissio sopivat viimeistään 19. helmikuuta 2011 työsuunnitelmasta, johon sisältyy strategia ja ohjeellinen luettelo tuoteryhmistä. Suunnitelmassa tarkastellaan muita yhteisön toimia (esimerkiksi ympäristöä säästävien julkisten hankintojen alalla), ja se voidaan saattaa ajan tasalle vastaamaan yhteisön uusimpia ympäristöalan strategisia tavoitteita. Suunnitelma on saatettava ajan tasalle säännöllisin väliajoin.

8 artikla

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden vahvistaminen

1.
Luonnokset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiksi laaditaan liitteessä I säädettyä menettelyä noudattaen ja työohjelma huomioon ottaen.

2.
Komissio hyväksyy viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet, joilla vahvistetaan erityiset EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Lopullisessa ehdotuksessaan komissio ottaa huomioon EUEB:n kommentit ja selkeällä tavalla korostaa EUEB:n kuulemisen seurauksena lopulliseen ehdotukseen tehtyjen kaikkien muutosten perusteita verrattuna myöntämisperusteluonnoksia koskevaan ehdotukseen sekä dokumentoi ja selittää ne.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, on hyväksyttävä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä komissio

a) vahvistaa vaatimukset, joiden perusteella arvioidaan, täyttävätkö tietyt tuotteet EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet, jäljempänä ”arviointivaatimukset”;
b) määrittelee kunkin tuoteryhmän osalta kolme keskeistä ympäristöominaisuutta, jotka voidaan esittää liitteessä II kuvatussa valinnaisessa tekstikentällä varustetussa merkissä;
c) määrittelee kunkin tuoteryhmän osalta myöntämisperusteiden ja arviointivaatimusten asianmukaisen voimassaoloajan;
d) määrittelee tuotteita koskevan sallitun vaihtelun asteen c alakohdassa tarkoitetun voimassaolon aikana.

4.
EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita laadittaessa on vältettävä ottamasta käyttöön sellaisia toimenpiteitä, joiden paneminen täytäntöön saattaisi aiheuttaa pk-yrityksille suhteettoman suuren hallinnollisen ja taloudellisen rasitteen.

9 artikla

EU-ympäristömerkin myöntäminen ja sen käyttöehdot

1.
Toimijoiden, jotka haluavat käyttää EU- ympäristömerkkiä on haettava sitä 4 artiklassa tarkoitetulta toimivaltaiselta elimeltä seuraavien sääntöjen mukaisesti:

a) jos tuote on peräisin yhdestä jäsenvaltiosta, hakemus esitetään kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle;
b) jos tuote on samassa muodossa peräisin useista jäsenvaltioista, hakemus voidaan esittää toimivaltaiselle elimelle yhdessä näistä jäsenvaltioista;
c) jos tuote on peräisin yhteisön ulkopuolelta, hakemus esitetään toimivaltaiselle elimelle missä tahansa jäsenvaltiossa, jossa tuote aiotaan saattaa tai on saatettu markkinoille.

2.
EU-ympäristömerkissä käytetään liitteessä II esitettyä muotoa.

EU-ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan tuotteissa, jotka täyttävät niihin sovellettavat EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet ja joille on myönnetty EU-ympäristömerkki.

3.
Hakemuksessa on yksilöitävä toimijan täydelliset yhteystiedot sekä kyseessä oleva tuoteryhmä ja annettava täydellinen kuvaus tuotteesta ja toimivaltaisen elimen pyytämät mahdolliset muut tiedot.

Hakemukseen on sisällyttävä kaikki merkitykselliset asiakirjat, siten kuin ne on määritelty asiaa koskevassa komission toimenpiteessä, jolla vahvistetaan kyseistä tuoteryhmää koskevat EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

4.
Toimivaltainen elin, jolle hakemus esitetään, perii maksuja liitteen III mukaisesti. EU-ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan, jos maksut on suoritettu ajallaan.

5.
Toimivaltaisen elimen on tarkistettava kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, onko kaikki asiakirjat toimitettu, ja ilmoitettava asiasta toimijalle. Toimivaltainen viranomainen voi hylätä hakemuksen, mikäli toimija ei toimita kaikkia asiakirjoja kuuden kuukauden kuluessa sellaisen ilmoituksen saatuaan.

Toimivaltaisen elimen on annettava tuotteelle rekisteröintinumero sillä edellytyksellä, että kaikki asiakirjat on toimitettu ja että toimivaltainen viranomainen on todennut tuotteen olevan 8 artiklan mukaisesti julkaistujen EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden sekä arviointivaatimusten mukainen.

Toimijat vastaavat testaamisesta ja EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden mukaisuutta koskevista arvioinneista aiheutuvista kustannuksista. Toimijoilta voidaan periä matka- ja majoituskustannukset, jotka aiheutuvat paikan päällä suoritettavista todentamiskäynneistä muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, johon toimivaltainen elin on sijoittautunut.

6.
Mikäli EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet edellyttävät tuotantolaitosten täyttävän tietyt vaatimukset, ne on täytettävä kaikissa laitoksissa, joissa EU-ympäristömerkillä varustettua tuotetta valmistetaan. Toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa suoritettava todentamiskäyntejä paikan päällä tai nimettävä valtuutettu asiamies tätä varten.

7.
Toimivaltaisen viranomaisen on tunnustettava ensisijaisesti testit, jotka on akkreditoitu ISO 17025 -standardin mukaisesti sekä sellaisten elinten suorittamat todentamiset, jotka on akkreditoitu EN 45011 -standardin tai vastaavan kansainvälisen standardin mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä arviointi- ja todentamismenettelyiden tehokkaan ja yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi yhteistyötä erityisesti 13 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä.

8.
Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin toimijan kanssa sopimus, joka koskee EU-ympäristömerkin käyttöehtoja (mukaan lukien EU-ympäristömerkin käyttöluvan myöntämistä ja peruuttamista, etenkin myöntämisperusteiden tarkistamisen seurauksena, koskevat määräykset). Tätä tarkoitusta varten on käytettävä liitteessä IV olevan mallin mukaista vakiomuotoista sopimusta.

9.
Toimija voi varustaa tuotteen EU-ympäristömerkillä vasta sopimuksen tekemisen jälkeen. Toimijan on merkittävä EU-ympäristömerkillä varustettuun tuotteeseen myös rekisteröintinumero.

10.
Tuotteelle EU-ympäristömerkin myöntäneen toimivaltaisen elimen on ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio laatii yhteisen rekisterin ja päivittää sitä säännöllisesti. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla EU-ympäristömerkkiä käsittelevällä verkkosivustolla.

11.
EU-ympäristömerkkiä voidaan käyttää tuotteissa, joille on myönnetty EU-ympäristömerkki, ja niihin liittyvässä myynninedistämismateriaalissa.

12.
EU-ympäristömerkin myöntäminen ei rajoita tuotteen elinkaaren eri vaiheissa sovellettavien yhteisön tai kansallisen lainsäädännön ympäristövaatimusten tai muiden lakisääteisten vaatimusten soveltamista.

13.
EU-ympäristömerkin käyttöoikeuteen ei sisälly oikeutta käyttää EU-ympäristömerkkiä tavaramerkin osana.

10 artikla

Markkinavalvonta ja EU-ympäristömerkin käytön valvonta

1.
Kaikenlainen virheellinen tai harhaanjohtava mainonta taikka sellaisen merkinnän tai tunnuksen käyttö, joka voidaan sekoittaa EU-ympäristömerkkiin, on kiellettyä.

2.
Toimivaltaisen elimen on suoritettava 8 artiklan mukaisesti julkaistujen EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden sekä arviointivaatimusten mukaisuutta koskevia todentamisia säännöllisesti niiden tuotteiden osalta, joille se on myöntänyt EU-ympäristömerkin. Toimivaltaisen elimen on tarvittaessa suoritettava kyseisiä todentamisia myös valitusten johdosta. Todentamiset voidaan toteuttaa satunnaisina pistokokeina.
EU-ympäristömerkin myöntäneen toimivaltaisen elimen on annettava EU-ympäristömerkin käyttäjälle tieto kaikista valituksista, jotka on tehty tuotteista, joissa käytetään EU-ympäristömerkkiä, ja se voi pyytää käyttäjää vastaamaan näihin valituksiin. Toimivaltainen elin voi olla paljastamatta valituksen tekijän henkilöllisyyttä käyttäjälle.

3.
EU-ympäristömerkin käyttäjän on annettava EU-ympäristömerkin myöntäneelle toimivaltaiselle elimelle mahdollisuus tehdä kaikki selvitykset, jotka ovat tarpeen sen valvomiseksi, että käyttäjä noudattaa jatkuvasti tuoteryhmää koskevia myöntämisperusteita ja 9 artiklaa.

4.
EU-ympäristömerkin käyttäjän on pyynnöstä annettava EU-ympäristömerkin myöntäneelle toimivaltaiselle elimelle pääsy tiloihin, joissa kyseessä olevaa tuotetta valmistetaan.

Pyyntö voidaan esittää minä tahansa kohtuulliseksi katsottavana ajankohtana ja ilman ennakkoilmoitusta.

5.
Jos toimivaltainen elin toteaa sen jälkeen, kun se on antanut EU-ympäristömerkin käyttäjälle mahdollisuuden esittää huomautuksia, että EU-ympäristömerkillä varustettu tuote ei täytä kyseistä tuoteryhmää koskevia myöntämisperusteita tai että EU-ympäristömerkkiä ei käytetä 9 artiklan mukaisesti, sen on joko kiellettävä EU-ympäristömerkin käyttö kyseisessä tuotteessa, tai, jos toinen toimivaltainen elin on myöntänyt EU-ympäristömerkin, sen on ilmoitettava asiasta kyseiselle elimelle. EU-ympäristömerkin käyttäjällä ei ole oikeutta vaatia 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen maksujen palauttamista joko osittain tai kokonaan.

Toimivaltaisen elimen on ilmoitettava kiellosta viipymättä kaikille muille toimivaltaisille elimille ja komissiolle.

6.
EU-ympäristömerkin myöntänyt toimivaltainen elin ei saa paljastaa tietoja, jotka se on saanut käyttöönsä arvioidessaan, noudattaako EU-ympäristömerkin käyttäjä 9 artiklassa säädettyjä EU-ympäristömerkin käyttöä koskevia sääntöjä, tai käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, joka ei liity EU-ympäristömerkin käyttöluvan myöntämiseen.

Sen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen sille toimitetut asiakirjat väärentämiseltä ja väärinkäytöltä.

11 artikla

Jäsenvaltioiden ympäristömerkkijärjestelmät

1.
Jos tietylle tuoteryhmälle on julkaistu EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet, muut kansallisesti tai alueellisesti virallisesti tunnustetut, EN ISO 14024 -standardin mukaiset tyypin I ympäristömerkkijärjestelmät, jotka eivät kata kyseistä tuoteryhmää perusteiden julkaisuajankohtana, voidaan laajentaa kyseiseen tuoteryhmään ainoastaan siinä tapauksessa, että näissä muissa järjestelmissä laaditut myöntämisperusteet ovat vähintään yhtä tiukat kuin EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet.

2.
Eurooppalaisia ympäristömerkkijärjestelmiä (EN ISO 14024 tyyppi I) koskevien myöntämisperusteiden yhdenmukaistamiseksi on EU-ympäristömerkin myöntämisperusteissa otettava huomioon myös olemassa olevat perusteet, jotka on kehitetty jäsenvaltioiden virallisesti tunnustetuissa ympäristömerkkijärjestelmissä.

12 artikla

EU-ympäristömerkin käytön edistäminen

1.
Jäsenvaltiot ja komissio sopivat yhteistyössä EUEB:n kanssa erityisestä toimintasuunnitelmasta EU-ympäristömerkin käytön edistämiseksi

a) järjestämällä kuluttajille, tuottajille, valmistajille, tukkumyyjille, palveluntarjoajille, julkisille hankintaviranomaisille, kauppiaille, vähittäismyyjille ja suurelle yleisölle suunnattuja valistus- ja tiedotuskampanjoita,
b) kannustamalla erityisesti pk-yrityksiä järjestelmän käyttöönottoon
tukien näin järjestelmän kehittämistä.

2.
EU-ympäristömerkin käytön edistäminen voidaan toteuttaa EU-ympäristömerkkiä käsittelevän verkkosivuston avulla, jossa tarjotaan EU-ympäristömerkkiä koskevaa perustietoa ja käytönedistämismateriaalia ja jossa on saatavilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä tietoa siitä, mistä EU-ympäristömerkillä varustettuja tuotteita voi ostaa.

3.
Jäsenvaltioiden on kannustettava käyttämään liitteessä I olevan A osan 5 kohdassa tarkoitettua julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille osoitettua käsikirjaa. Jäsenvaltioiden on tätä tarkoitusta varten harkittava esimerkiksi tavoitteiden asettamista sellaisten tuotteiden hankkimiselle, jotka täyttävät kyseisessä käsikirjassa määritetyt perusteet.

13 artikla

Tietojen ja kokemusten vaihtaminen

1.
Tämän asetuksen johdonmukaisen täytäntöönpanon edistämiseksi toimivaltaisten elinten on vaihdettava säännöllisesti tietoja ja kokemuksia erityisesti 9 ja 10 artiklan soveltamisesta.

2.
Komissio perustaa tätä tarkoitusta varten toimivaltaisista viranomaisista koostuvan työryhmän. Työryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Komissio vastaa kokouksista aiheutuvista matkakustannuksista. Työryhmä valitsee puheenjohtajansa ja vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

Kertomus

Komissio antaa 19. helmikuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen EU-ympäristömerkkijärjestelmän täytäntöönpanosta. Kertomuksessa on myös yksilöitävä tekijöitä, joiden osalta järjestelmää on mahdollisesti tarkistettava.

15 artikla

Liitteiden muuttaminen
Komissio voi muuttaa liitteitä ja liitteessä III säädettyjä suurimpia maksuja ottaen huomioon, että maksuilla on katettava järjestelmän soveltamisesta aiheutuvat kustannukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, on hyväksyttävä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

16 artikla

Komiteamenettely

1.
Komissiota avustaa komitea.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

17 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viipymättä ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1980/2000.

19 artikla

Siirtymäsäännökset

Asetusta (EY) N:o 1980/2000 sovelletaan sen 9 artiklan nojalla tehtyihin sopimuksiin näiden sopimusten voimassaolon päättymiseen saakka, lukuun ottamatta maksuja koskevia säännöksiä.

Tällaisiin sopimuksiin sovelletaan tämän asetuksen 9 artiklan 4 kohtaa ja liitettä III.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä marraskuuta 2009

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
J. BUZEK

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Å. TORSTENSSON

 

LIITE I

MENETTELY EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEIDEN LAADINTAA JA TARKISTAMISTA VARTEN

A. Vakiomenettely

Seuraavat asiakirjat on laadittava:

1. Alustava raportti

Alustavaan raporttiin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

—Määrällinen arvio tuoteryhmään liittyvistä mahdollisista ympäristöhyödyistä; arviossa on otettava huomioon myös muista eurooppalaisten ja kansallisten tai alueellisten EN ISO 14024 -standardin mukaisista tyypin I ympäristömerkeistä saatavat hyödyt;

—Perustelut tuoteryhmän valinnalle ja sen laajuudelle;

—Mahdolliset kauppaan liittyvät näkökohdat;

—Analyysi muiden ympäristömerkkien myöntämisperusteista;

—Voimassa olevat lait ja käsiteltävinä olevat lainsäädäntöaloitteet, joilla on merkitystä tuoteryhmän sektorin kannalta;

—Arvio mahdollisuuksista korvata vaaralliset aineet turvallisemmilla aineilla joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua, mikäli se on teknisesti mahdollista, erityisesti kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetuista erityistä huolta aiheuttavista aineista;

—Yhteisön sisäiset markkinatiedot kyseiseltä sektorilta, mukaan luettuina määrät ja liikevaihto;

—EU-ympäristömerkillä varustettujen tuotteiden nykyinen ja mahdollinen tuleva markkinaosuus;

—Tuoteryhmään liittyvien ympäristövaikutusten laajuus ja yleinen merkitys uusien tai olemassa olevien elinkaariarviointien perusteella. Myös muuta tieteellistä näyttöä voidaan käyttää. Kriittiset ja kiistanalaiset kysymykset on kuvattava yksityiskohtaisesti ja arvioitava;

—Viittaukset raportin laatimista varten kerättyihin ja siinä käytettyihin tietoihin.

Alustava raportti on asetettava saataville EU-ympäristömerkille omistetuilla komission verkkosivuilla kommentteja varten ja viitemateriaaliksi myöntämisperusteiden laatimisen aikana.

Laadittaessa elintarvike- ja rehutuoteryhmiin sovellettavia myöntämisperusteita, on 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutettavan tutkimuksen huomioon ottavassa alustavassa raportissa osoitettava, että

—EU-ympäristömerkin kehittämisestä valittua tuotetta varten koituu todellista lisäarvoa ympäristön kannalta;

—EU-ympäristömerkissä on otettu huomioon tuotteen koko elinkaari; ja

—EU-ympäristömerkin käyttö valitussa tuotteessa ei aiheuta sekaannusta muihin elintarvikemerkintöihin verrattuna.

2. Myöntämisperuste-ehdotus ja siihen liittyvä tekninen raportti

Alustavan raportin julkaisemisen jälkeen on laadittava ehdotusluonnos ja sitä tukeva tekninen raportti.

Myöntämisperusteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

—Niiden on perustuttava yhteisön markkinoilla saatavilla oleviin tuotteisiin, joilla on paras ympäristönsuojelullinen taso niiden koko elinkaaren aikana, ja niiden on vastattava ohjeellisesti ympäristönsuojelullisesti parhaiten suoriutuvaa 10–20:tä prosenttia markkinoilla saatavilla olevista tuotteista ajankohtana, jolloin ne hyväksytään.

—Tarpeellisesta joustavuudesta huolehtimiseksi vahvistetaan tarkka prosenttiosuus tapauskohtaisesti ja kussakin tapauksessa niin, että pyritään edistämään ympäristönsuojelun kannalta parhaita tuotteita ja varmistamaan, että kuluttajilla on riittävästi valinnanvaraa.

—Niissä on otettava huomioon ympäristöhyötyjen ja -kuormituksen välinen nettoympäristötase, mukaan luettuina terveys- ja turvallisuusnäkökohdat; sosiaaliset ja eettiset näkökohdat on tarvittaessa otettava huomioon esimerkiksi viittaamalla asiaan liittyviin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin, kuten asianomaisiin ILO:n standardeihin ja käytännesääntöihin.

—Niiden on perustuttava tuotteen merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin, ne on niin pitkälle kuin on kohtuudella mahdollista ilmaistava tuotteen ympäristönsuojelullista tasoa kuvaavien keskeisten teknisten indikaattoreiden avulla ja niiden on sovelluttava tämän asetuksen mukaiseen arviointiin.

—Niiden on perustuttava luotettaviin tietoihin, jotka edustavat mahdollisimman pitkälle koko yhteisön markkinoita.

—Niiden on perustuttava elinkaaritietoihin ja määrällisiin ympäristövaikutuksiin, mahdollisuuksien mukaan eurooppalaisen elinkaaritietojärjestelmän (European Reference Life Cycle Data System, ELCD) mukaisesti.

—Niissä on otettava huomioon kaikkien kuulemisprosessiin osallistuvien sidosryhmien näkökannat.

—Niissä on määritelmien, testimenetelmien sekä teknisten ja hallinnollisten asiakirjojen osalta taattava yhdenmukaistaminen tuoteryhmään sovellettavan voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

—Niissä on otettava huomioon asiaa koskevat yhteisön toimintaperiaatteet sekä muiden läheisten tuoteryhmien yhteydessä tehty työ.

Myöntämisperuste-ehdotus on laadittava siten, että se on helposti ymmärrettävä niille, jotka haluavat käyttää myöntämisperusteita. Siinä on annettava perustelut kullekin myöntämisperusteelle ja selitettävä kuhunkin myöntämisperusteeseen liittyvät ympäristöhyödyt. Siinä on korostettava keskeisiä ympäristöominaisuuksia vastaavia perusteita.

Tekniseen raporttiin on sisällyttävä ainakin seuraavat tiedot:

—tieteellinen selitys kustakin vaatimuksesta ja myöntämisperusteesta;

—määrällinen arvio yleisestä ympäristönsuojelullisesta tasosta, joka myöntämisperusteilla odotetaan kokonaisuudessaan katsottuna saavutettavan markkinoilla olevaan keskimääräiseen tuotteeseen verrattuna;

—arvio siitä, mitä ympäristöön kohdistuvia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia myöntämisperusteilla odotetaan kokonaisuudessaan katsottuna olevan;

—testimenetelmät eri myöntämisperusteiden arviointia varten;

—arvio testauskustannuksista;

—kunkin myöntämisperusteen osalta tiedot kaikista testiselosteista, raporteista ja muista asiakirjoista, jotka käyttäjän on esitettävä toimivaltaisen elimen pyynnöstä 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Myöntämisperuste-ehdotus ja tekninen raportti on asetettava saataville EU-ympäristömerkille omistetuilla komission verkkosivuilla julkista kuulemista ja kommentteja varten. Tuoteryhmän myöntämisperusteiden laadintaa johtavan osapuolen on toimitettava ehdotus ja raportti kaikille sidosryhmille.

Myöntämisperuste-ehdotuksesta on järjestettävä vähintään kaksi avointa työryhmäkokousta, joihin kutsutaan kaikki sidosryhmät, kuten toimivaltaiset elimet, teollisuus, myös pk-yritykset, ammattijärjestöt, vähittäismyyjät, maahantuojat sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt. Myös komissio osallistuu näihin kokouksiin.

Myöntämisperuste-ehdotus ja tekninen raportti on asetettava saataville vähintään kuukausi ennen ensimmäistä työryhmäkokousta. Mahdolliset myöhemmät myöntämisperuste-ehdotukset on asetettava saataville vähintään kuukausi ennen seuraavaa kokousta. Myöntämisperusteisiin myöhemmissä luonnoksissa tehtyjen muutosten syyt on selostettava kattavasti ja dokumentoitava. Tällöin on viitattava avoimissa työryhmäkokouksissa käytyihin keskusteluihin ja julkisessa kuulemisessa saatuihin kommentteihin.

Kaikkiin myöntämisperusteiden laatimisprosessin aikana saatuihin kommentteihin on vastattava ja ilmoitettava, onko ne hyväksytty vai hylätty ja miksi.

3. Loppuraportti ja luonnos myöntämisperusteiksi

Loppuraporttiin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

Selkeät vastaukset kaikkiin kommentteihin ja ehdotuksiin ja ilmoitus siitä, onko ne hyväksytty vai hylätty ja miksi. Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta tulevia sidosryhmiä on kohdeltava tasavertaisesti.

Loppuraporttiin on sisällyttävä myös seuraavat tiedot:

—yhden sivun yhteenveto siitä, kuinka laajaa tukea myöntämisperuste-ehdotus on saanut toimivaltaisten elinten piirissä;

—yhteenvetoluettelo kaikista myöntämisperusteiden laatimistyön aikana lausuntokierroksella olleista asiakirjoista ja ilmoitus siitä, milloin kukin asiakirja on ollut lausuntokierroksella ja kenellä, sekä jäljennös kyseisistä asiakirjoista;

—luettelo sidosryhmistä, jotka ovat osallistuneet työhön tai joita on kuultu tai jotka ovat ilmaisseet mielipiteensä, sekä niiden yhteystiedot;

—raportin tiivistelmä;

—tuoteryhmän kolme keskeistä ympäristöominaisuutta, jotka voidaan esittää liitteessä II kuvatussa valinnaisessa tekstikentällä varustetussa merkissä;

—ehdotus tuoteryhmää koskevaksi markkinointi- ja viestintästrategiaksi.

Loppuraportista esitetyt huomautukset on otettava huomioon, ja pyydettäessä on annettava tiedot huomautusten johdosta toteutetuista toimista.

4. Käsikirja EU-ympäristömerkin mahdollisille käyttäjille ja toimivaltaisille elimille

On laadittava käsikirja, joka auttaa EU-ympäristömerkin mahdollisia käyttäjiä ja toimivaltaisia elimiä sen arvioinnissa, ovatko tuotteet myöntämisperusteiden mukaisia.

5. Käsikirja julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille

On laadittava käsikirja, jossa annetaan EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden käyttöä koskevia ohjeita julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille.

Komissio laatii kaikille yhteisön virallisille kielille käännetyt mallit ympäristömerkin mahdollisille käyttäjille ja toimivaltaisille elimille sekä julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille tarkoitetuista käsikirjoista.

B. Lyhennetty menettely, kun myöntämisperusteet on laadittu muissa EN ISO 14024 -standardin mukaisissa tyypin I ympäristömerkkijärjestelmissä

Komissiolle annetaan yksi raportti. Raporttiin on sisällyttävä osa, jossa osoitetaan, että A osassa esitetyt tekniset ja kuulemista koskevat vaatimukset on täytetty, sekä myöntämisperuste-ehdotus, käsikirja EU-ympäristömerkin mahdollisille käyttäjille ja toimivaltaisille elimille ja käsikirja julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille.

Jos komissio katsoo, että raportti ja myöntämisperusteet täyttävät A osassa säädetyt vaatimukset, raportti ja myöntämisperuste-ehdotus asetetaan kahden kuukauden ajaksi saataville EU-ympäristömerkille omistetuilla komission verkkosivuilla julkista kuulemista ja kommentteja varten.

Kaikkiin julkisen kuulemisen aikana saatuihin kommentteihin on vastattava ja ilmoitettava, onko ne hyväksytty vai hylätty ja miksi.

Jollei julkisen kuulemisen aikana tehdä muutoksia ja jos yksikään jäsenvaltio ei pyydä avoimen työryhmäkokouksen järjestämistä, komissio voi hyväksyä myöntämisperusteet 8 artiklan nojalla.

Jonkin jäsenvaltion sitä pyytäessä myöntämisperuste-ehdotuksesta on järjestettävä avoin työryhmäkokous, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, kuten toimivaltaiset elimet, teollisuus, myös pk-yritykset, ammattijärjestöt, vähittäismyyjät, maahantuojat sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt. Myös komissio osallistuu tähän kokoukseen.

Jollei julkisen kuulemisen aikana tai työryhmäkokouksessa tehdä muutoksia, komissio voi hyväksyä myöntämisperusteet 8 artiklan nojalla.

C. Lyhennetty menettely myöntämisperusteiden muiden kun olennaisten osien tarkistamiseksi

Komissio laatii kertomuksen, johon sisältyvät seuraavat tiedot:

—perustelu sille, miksei myöntämisperusteiden täysimittainen tarkistaminen ole tarpeen, sekä sille, miksi pelkkä myöntämisperusteiden ja niiden sitovuustason ajantasaistaminen riittää;

—tekninen osio, jossa saatetaan ajan tasalle myöntämisperusteiden laadinnassa käytetyt aikaisemmat markkinatiedot;

—ehdotus tarkistetuiksi myöntämisperusteiksi;

—määrällinen arvio yleisestä ympäristönsuojelullisesta tasosta, joka tarkistetuilla myöntämisperusteilla odotetaan kokonaisuudessaan katsottuna saavutettavan markkinoilla oleviin keskimääräisiin tuotteisiin verrattuna;

—tarkistettu käsikirja EU-ympäristömerkin mahdollisille käyttäjille ja toimivaltaisille elimille; ja

—tarkistettu käsikirja julkisista hankintamenettelyistä vastaaville viranomaisille.

Kertomus ja myöntämisperuste-ehdotus on asetettava saataville EU-ympäristömerkille omistetuilla komission verkkosivuilla julkista kuulemista ja kommentteja varten kahden kuukauden ajaksi.

Kaikkiin julkisen kuulemisen aikana saatuihin kommentteihin on vastattava ja ilmoitettava, onko ne hyväksytty vai hylätty ja miksi.

Jollei julkisen kuulemisen aikana tehdä muutoksia ja jos yksikään jäsenvaltio ei pyydä avoimen työryhmäkokouksen järjestämistä, komissio voi hyväksyä myöntämisperusteet 8 artiklan nojalla.

Jonkin jäsenvaltion sitä pyytäessä on tarkistetusta myöntämisperuste-ehdotuksesta järjestettävä avoin työryhmäkokous, johon osallistuvat kaikki sidosryhmät, kuten toimivaltaiset elimet, teollisuus, myös pk-yritykset, ammattijärjestöt, vähittäismyyjät, maahantuojat sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöt. Myös komissio osallistuu tähän kokoukseen.

Jollei julkisen kuulemisen aikana tai työryhmäkokouksessa tehdä muutoksia, komissio voi hyväksyä myöntämisperusteet 8 artiklan nojalla.

 

LIITE II

EU-YMPÄRISTÖMERKIN MUOTO

EU-ympäristömerkki on muodoltaan seuraava:

Merkki:

EU_Ecolabel

Valinnainen tekstikentällä varustettu merkki (asianomaista tuoteryhmää koskevissa perusteissa on määritettävä toimijan mahdollisuudet käyttää tätä tekstikenttää ja kentässä käytettävä teksti):

Ecolabel_iso

 

Myös EU-ympäristömerkin rekisteröintinumero on merkittävä tuotteeseen. Se ilmoitetaan seuraavassa muodossa:

Ecolabel_pieni

EU Ecolabel = EU-ympäristömerkki

Tässä merkinnässä xxxx viittaa rekisteröintivaltioon, yyy viittaa tuoteryhmään, ja zzzzz on toimivaltaisen elimen antama numero.

Merkki, valinnainen tekstikentällä varustettu merkki ja rekisteröintinumero on painettava joko kaksivärisesti (Pantone 347 vihreä kukan lehtien ja varren, €-symbolin, verkko-osoitteen ja EU-lyhenteen osalta ja Pantone 279 kaikkien muiden osien, tekstin ja rajojen osalta), mustalla valkoista taustaa vasten, tai valkoisella mustaa taustaa vasten.

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 782/2013, annettu 14 päivänä elokuuta 2013,

EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 66/2010 liitteen III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 ( 1 ) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) EU-ympäristömerkin käytön lisäämiseksi ja niiden toimijoiden kannustamiseksi, joiden tuotteet täyttävät EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet, EU-ympäristömerkin käytöstä aiheutuvien kustannusten olisi oltava mahdollisimman pienet mutta kuitenkin riittävät kattamaan EU- ympäristömerkkijärjestelmän soveltamisesta aiheutuvat kustannukset.

(2) Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään mahdollisuudesta korottaa suurimpia maksuja silloin, kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.

(3) Toimivaltaiset elimet suorittivat sisäisen arvioinnin sen toteamiseksi, ovatko nykyiset maksut riittävän suuret kattamaan kaikki tehtävät, jotka niitä on pyydetty suorittamaan EU-ympäristömerkkijärjestelmän soveltamiseksi.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 66/2010 liite III tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO


1 . EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

 

LIITE III

1. Hakemusmaksu

Toimivaltaisen elimen, jolle hakemus esitetään, on perittävä maksu hakemuksen käsittelystä. Maksu ei voi olla suuruudeltaan vähemmän kuin 200 euroa eikä enemmän kuin 2 000 euroa.

Kun on kyse pienistä ja keskisuurista yrityksistä ( 1 ) ja kehitysmaiden toimijoista, hakemusmaksu on enintään 600 euroa.

Mikroyritysten ( 2 ) osalta hakemusmaksun enimmäismäärä on 350 euroa.

Hakemusmaksua on alennettava 30 prosenttia, kun on kyse yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) rekisteröityneistä hakijoista, ja 15 prosenttia, kun on kyse ISO 14001 -sertifikaatin saaneista hakijoista. Alennukset eivät ole kumulatiivisia. Jos kumpikin edellytys täyttyy, vain suurempaa alennusta sovelletaan.

Alennuksen myöntämisen ehtona on, että hakija nimenomaisesti sitoutuu varmistamaan, että sen ympäristömerkillä varustetut tuotteet vastaavat täysimääräisesti EU-ympäristömerkin myöntämisperusteita sopimuksen koko voimassaolon ajan ja että kyseinen sitoumus on sisällytetty asianmukaisesti sen ympäristöpolitiikkaan ja yksityiskohtaisiin ympäristötavoitteisiin.

Toimivaltaiset elimet voivat periä maksun käyttöluvan muuttamisesta tai laajentamisesta. Perittävä maksu ei saa ylittää hakemusmaksua, ja lisäksi sovelletaan edellä mainittuja alennuksia.

Hakemusmaksu ei kata kolmansien osapuolten suorittamaa testausta ja todentamista eikä mahdollisia paikalla tehtäviä tarkastuksia, joita kolmas osapuoli tai toimivaltainen elin voi vaatia. Hakijat vastaavat itse tällaisten testausten, todennusten ja tarkastusten kustannuksista.

2. Vuosimaksu

Toimivaltainen elin voi vaatia kutakin hakijaa, jolle on myönnetty EU-ympäristömerkki, maksamaan vuosimaksun. Se voi olla kiinteä maksu tai maksu, joka perustuu EU-ympäristömerkin saaneen tuotteen myynnin vuotuiseen kokonaisarvoon unionissa.

Maksun kattama aika alkaa päivästä, jona EU-ympäristömerkki myönnetään hakijalle.

Jos maksu lasketaan prosenttiosuutena vuosittaisen myynnin arvosta, se ei saa olla yli 0,15 prosenttia tästä arvosta. Maksu määritetään vapaasti tehtaalla -hintojen perusteella, jos tuote, jolle on myönnetty EU:n ympäristömerkki, on tavara. Jos maksu liittyy palveluihin, se määritetään toimitushinnan perusteella.

Vuosimaksun enimmäismäärä hakijaa kohti on 25 000 euroa tuoteryhmältä.

Kun on kyse pk-yrityksistä, mikroyrityksistä tai kehitysmaiden hakijoista, vuosimaksua on alennettava vähintään 25 prosentilla.

Vuosimaksu ei kata testauksen, todentamisen ja mahdollisten paikalla tehtävien tarkastusten kustannuksia, jos tällaisia vaaditaan. Hakijat vastaavat itse tällaisten testausten, todennusten ja tarkastusten kustannuksista.

3. Tarkastusmaksu

Toimivaltainen elin voi periä tarkastusmaksun.


1 .Pienet ja keskisuuret yritykset sellaisina kuin ne on määritelty komission suosituksessa 2003/361/EY (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
2. Mikroyritykset sellaisina kuin ne on määritelty suosituksessa 2003/361/EY.”

 

LIITE IV

EU-YMPÄRISTÖMERKIN KÄYTTÖEHDOT KATTAVA STANDARDISOPIMUS

JOHDANTO-OSA

Toimivaltainen elin ………………………………………………….. (täydellinen nimi), jäljempänä ”toimivaltainen elin”,

toimipaikkana ………… (täydellinen osoite), jota tämän sopimuksen allekirjoittamista varten edustaa ………… (kyseisen henkilön nimi), …………………….. (haltijan täydellinen nimi), tuottajan, valmistajan, maahantuojan, palveluntarjoajan, tukkumyyjän tai vähittäismyyjän ominaisuudessa ja jonka toimipaikkana on ……………. (täydellinen osoite), jäljempänä”haltija”, jota edustaa ………. (kyseisen henkilön nimi), ovat sopineet EU-ympäristömerkistä ………. annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 25. marraskuuta 2009 (1)
EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1. (1), jäljempänä ”EU-ympäristömerkkiasetus”, mukaisesti EU-ympäristömerkin käytöstä seuraavaa:


1. EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

 

1. EU-YMPÄRISTÖMERKIN KÄYTTÖ

1.1. Toimivaltainen elin myöntää haltijalle oikeuden käyttää EU-ympäristömerkkiä tuotteissaan, jotka vastaavat tämän sopimuksen liitteessä esitettyä tuotekuvausta ja jotka vastaavat kyseiseen tuoteryhmään …………… aikana sovellettavia arviointiperusteita, jotka Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt ……………… (päiväys) ja jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ……………….. (täydelliset viitetiedot) ja jotka on otettu tämän sopimuksen liitteeksi.

1.2. EU-ympäristömerkkiä saa käyttää ainoastaan EU-ympäristömerkkiasetuksen liitteessä II säädetyssä muodossa.

1.3. Haltija varmistaa, että tuote, jolle ympäristömerkki myönnetään, vastaa tämän sopimuksen voimassaoloajan kaikkina aikoina kaikkia EU-ympäristömerkkiasetuksen 9 artiklassa säädettyjä käyttöehtoja ja määräyksiä. Uutta hakemusta ei tarvita, jos tuotteen ominaisuudet muuttuvat siten, että ne eivät vaikuta myöntämisperusteiden täyttymiseen. Haltijan on kuitenkin ilmoitettava kyseisistä muutoksista toimivaltaiselle elimelle osoitetulla kirjatulla kirjeellä. Toimivaltainen elin voi toteuttaa asianmukaisia todentamisia.

1.4. Sopimusta voidaan laajentaa koskemaan muita kuin alun perin tarkoitettuja tuotteita, edellyttäen, että toimivaltainen elin antaa siihen suostumuksensa ja että ne kuuluvat samaan tuoteryhmään ja että myös ne täyttävät asianomaiset perusteet. Toimivaltainen elin voi todentaa, että mainitut ehdot täyttyvät. Tuotteen yksilöimistä koskevaa erittelyn sisältävää liitettä on muutettava vastaavasti.

1.5. Haltijan on pidättäydyttävä kaikesta virheellisestä tai harhaanjohtavasta mainonnasta ja kaikesta sellaisen merkinnän tai tunnuksen käytöstä tai sellaiseen vetoamisesta, joka aiheuttaa sekaannusta EU-ympäristömerkin kanssa tai joka saattaa kyseenalaiseksi sen eheyden.

1.6. Tämän sopimuksen mukaan haltija on vastuussa EU-ympäristömerkin käytöstä tuotteidensa yhteydessä ja erityisesti sen käytöstä mainonnassa.

1.7. Toimivaltainen elin, mukaan lukien sen tähän tarkoitukseen valtuutetut edustajat, voi suorittaa kaikkia tarpeellisia tutkimuksia sen tarkastamiseksi, että haltija noudattaa edelleen tuoteryhmää koskevia arviointiperusteita ja käyttöehtoja sekä tämän sopimuksen määräyksiä EU-ympäristömerkkiasetuksen 10 artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

2. KESKEYTYS JA PERUUTUS

2.1. Jos haltija havaitsee, ettei hän enää täytä käyttöehtoja tai ettei hän enää noudata tämän sopimuksen 1 artiklan määräyksiä, hänen on ilmoitettava tästä toimivaltaiselle elimelle ja pidättäydyttävä käyttämästä EU-ympäristömerkkiä siihen asti, kunnes näitä käyttöehtoja ja määräyksiä noudatetaan ja toimivaltaiselle elimelle on ilmoitettu tästä.

2.2. Jos toimivaltainen elin katsoo, että haltija on rikkonut jotakin käyttöehtoa tai tämän sopimuksen määräystä, toimivaltaisella elimellä on oikeus keskeyttää tai peruuttaa haltijalle myönnetty lupa käyttää EU-ympäristömerkkiä ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien EU-ympäristömerkkiasetuksen 10 ja 17 artiklassa säädetyt toimenpiteet, estääkseen haltijaa jatkamasta tämän merkin käyttöä.

3. VASTUUN RAJOITTAMINEN JA VAHINGONKORVAUS

3.1. Haltija ei saa sisällyttää EU-ympäristömerkkiä osaksi mihinkään tämän sopimuksen 1.1 kohdassa tarkoitettua tuotetta koskevaan takuuseen tai vastuuseen.

3.2. Toimivaltainen elin samoin kuin sen valtuutetut edustajat eivät ole vastuussa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka haltija kärsii EU-ympäristömerkin myöntämisen ja/tai käytön vuoksi.

3.3. Toimivaltainen elin samoin kuin sen valtuutetut edustajat eivät ole vastuussa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka kolmas osapuoli kärsii EU-ympäristömerkin myöntämisen ja/tai käytön vuoksi, mainonta mukaan lukien.

3.4. Haltijan on korvattava toimivaltaiselle elimelle ja sen valtuutetuille edustajille menetykset, vahingot tai vastuut, joista toimivaltaisen elimen tai sen valtuutettujen edustajien on vastattava sen vuoksi, että haltija on rikkonut tätä sopimusta, tai sen vuoksi, että toimivaltainen elin on tukeutunut niihin tietoihin tai asiakirjoihin, jotka haltija on sille toimittanut, kolmannen osapuolen vaatimukset mukaan luettuina.

5. SOPIMUKSEN KESTO JA SOVELLETTAVA OIKEUS

5.1. Lukuun ottamatta tämän sopimuksen 5.2, 5.3 ja 5.4 kohdassa tarkoitettuja tilanteita, tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä, ja se on voimassa (…) asti tai tuoteryhmien myöntämisperusteiden voimassaolon päättymiseen saakka, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

5.2. Jos haltija ei noudata jotakin käyttöehtoa tai tämän sopimuksen määräystä 2.2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, toimivaltainen elin voi pitää tätä sopimuksen rikkomisena, joka antaa sille oikeuden päättää sopimus haltijalle osoitetulla kirjatulla kirjeellä ennen 5.1 kohdassa määrättyä päivää (ajanjakso, jonka päättää toimivaltainen elin), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2.2 kohdan soveltamista.

5.3. Haltija voi päättää sopimuksen ilmoittamalla siitä kolmea kuukautta ennen kirjatulla kirjeellä toimivaltaiselle elimelle.

5.4. Jos 1.1 kohdassa tarkoitetun tuoteryhmän arviointiperusteiden voimassaoloa jatketaan niitä muuttamatta miksi tahansa ajaksi ja jos toimivaltainen elin ei ole antanut kirjallista ilmoitusta sopimuksen päättämisestä vähintään kolmea kuukautta ennen tuoteryhmän arviointiperusteiden ja tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä, toimivaltaisen elimen on ilmoitettava haltijalle vähintään kolme kuukautta etukäteen, että sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä tuoteryhmän arviointiperusteiden keston ajan.

5.5. Sopimuksen päättymisen jälkeen haltija ei saa enää käyttää EU-ympäristömerkkiä tuotteen etiketöintiä eikä mainontaa koskeviin tarkoituksiin 1.1 kohdassa ja tämän sopimuksen liitteessä ilmoitetussa tuotteessaan. EU-ympäristömerkkiä voidaan kuitenkin kuuden kuukauden ajan sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen käyttää haltijan tai muiden varastossa olevissa tuotteissa, jotka valmistettiin ennen sopimuksen päättymistä. Tätä viimeksi mainittua säännöstä ei sovelleta, mikäli sopimuksen voimassaolon päättymisen syynä on jokin 5.2 kohdassa tarkoitetuista perusteista.

5.6. Tätä sopimusta koskevaan toimivaltaisen elimen ja haltijan väliseen riitaan tai toisen osapuolen vaatimukseen toista osapuolta vastaan, joka perustuu tähän sopimukseen ja jota osapuolet eivät ole sopineet, sovelletaan sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I) (1) mukaisesti määritettyä lainsäädäntöä sekä sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 864/2007 (Rooma II)(2) mukaisesti määritettyä lainsäädäntöä.

Seuraavat liitteet ovat osa tätä sopimusta:

—jäljennös yhteisön EU-ympäristömerkistä 25. päivänä marraskuuta 2009 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 66/2010 (asianomaisella yhteisön virallisella kielellä/asianomaisilla yhteisön virallisilla kielillä),

—tuotekuvaukset, joihin on ainakin sisällyttävä nimiä ja/tai valmistajan sisäisiä viitenumeroita, valmistuspaikkoja ja asianomaista EU-ympäristömerkin rekisterinumeroa tai -numeroita koskevat yksityiskohtaiset tiedot,

—jäljennös komission (tuoteryhmän arviointiperusteista) …………… tekemästä päätöksestä.

Tehty………………………..päivämäärä…………………………………………………………………………(Toimivaltainen elin)
Edustajana: …………………………………………………………………………(Oikeudellisesti sitova allekirjoitus)
………………………………………………………………………(Haltija)
Edustajana: …………………………………………………………………………(Oikeudellisesti sitova allekirjoitus)


1. EUVL L 177, 4.7.2008, s. 6.
2. EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40.

 

LIITE V

TOIMIVALTAISIA ELIMIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Toimivaltaisen elimen on oltava riippumaton arvioimansa organisaation tai tuotteen suhteen.

Elin, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattikuntaan, jotka edustavat yrityksiä, jotka ovat osallisina elimen arvioimien tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa, voidaan sillä ehdolla, että sen riippumattomuus ja mihinkään eturistiriitaan kuulumattomuus osoitetaan, nimittää toimivaltaiseksi elimeksi.

2. Toimivaltainen elin, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuusarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimiensa tuotteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eikä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisten arvioitujen tuotteiden käyttöä, jotka ovat toimivaltaisen elimen toimien kannalta tarpeellisia, tai tuotteiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Toimivaltainen elin, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuusarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana näiden tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. He eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen kanssa, että he tekevät riippumattomia päätöksiä, tai vaarantaa heidän riippumattomuuttaan, joka liittyy vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimiin, johon heidät on nimitetty. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Toimivaltaisten elinten on varmistettava, että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen.

3. Toimivaltaisen elimen ja sen henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen, ja niiden on oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden arviointiin tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

4. Toimivaltaisen elimen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka sille on tässä asetuksessa osoitettu, siitä riippumatta, suorittaako toimivaltainen elin kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Toimivaltaisella elimellä on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -luokan osalta, jota varten se on nimitetty, oltava käytössään tarvittava(t)

a) tekninen tietämys ja riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b) kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus. Sen käytössä on oltava asianmukainen politiikka ja menettelyt, joilla erotetaan toisistaan nimitettynä laitoksena suoritetut tehtävät ja muu toiminta;

c) menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviä siten, että otetaan huomioon yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käytettävän teknologian suhteellinen monimutkaisuus sekä tuotantoprosessin sarja- tai massatuotantomaisuus.

Sillä on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

5. Vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a) vankka asiantuntemus, joka kattaa kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet sillä soveltamisalalla, jota varten toimivaltainen elin on nimitetty;

b) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

6. Toimivaltaisen elimen, sen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on taattava.
Toimivaltaisen elimen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

7. Toimivaltaisen elimen on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisista viranomaisista koostuvan työryhmän toimiin tai varmistettava, että sen arviointihenkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

4. EU:n nimisuojajärjestelmä

EU:n nimisuojajärjestelmä luo elintarvikkeille ja maataloustuotteille lisäarvoa ja suojaa tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä. Suojatuille nimityksille on pätevä, yhtenäinen ja laillinen suoja Euroopan unionissa. Nimisuojajärjestelmän tavoitteena on edistää monipuolista maataloustuotantoa ja kasvattaa lisäarvoa tuottavien maataloustuotteiden tuotantoa.

Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan. Järjestelmän ansioista kuluttajat saavat enemmän luotettavaa tietoa tuotteen erikoisluonteesta, alkuperästä, luonteesta ja tuotantotavasta sekä elintarvikkeiden jalostuksesta.

Suojausjärjestelmiä on kolme erilaista. Näistä kaksi (SAN, SMM) suojaa tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella ja kolmas (APT) suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1992. Euroopan unionissa on rekisteröity suojattuina nimityksinä yli 1 200 tuotetta, ja määrä kasvaa koko ajan.

Kolme tapaa suojata tuotenimitys

1) Suojattu alkuperänimitys (SAN)

en_AOP_4c

Alkuperänimityksen suoja ja sen tunnuksena käytettävä logo osoittavat tuotteen tuotannon, jalostuksen ja käsittelyn tapahtuvan tietyllä maantieteellisellä alueella tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla. Tuotteen laatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti kyseisestä alueesta.

Suomessa suojatun alkuperämerkinnän ovat saaneet Kitkan viisas -muikku, Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin Puikula -peruna.

Muita esimerkkejä: Feta-juusto (Kreikka), Prosciutto di Parma -kinkku (Italia).

2) Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

en_IGP_4c

Maantieteellisen merkinnän suoja ja sen tunnuksena käytettävä logo osoittavat, että tuotteen tuotantovaiheista ainakin yksi tapahtuu tietyllä maantieteellisellä alueella. Tällaisen tuotteen tietty laatu, maine tai muu ominaispiirre juontuu pääosin sen maantieteellisestä alkuperästä.

Suomalaisista tuotteista Kainuun rönttönen -marjapiiras ja Puruveden muikku ovat suojattu maantieteellisenä merkintänä.

Muita esimerkkejä: Bayerisches Bier (Saksa), Scotch Lamb (UK).

3) Aito perinteinen tuote (APT)

en_STG_4c

Aidon perinteisen tuotteen suoja ja sen tunnuksena käytettävä logo osoittavat tuotteen erityisluonnetta. Nimitys suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän, koostumuksen ja perinteisesti käytetyt raaka-aineet. APT-tuotteen tuotantoaluetta ei määritellä, mutta tuote on aina valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.

Suomalaisista tuotteista sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko ovat saaneet APT-suojauksen.

Muita esimerkkejä: Mozzarella -juusto, Faro- ja Lambic-olut.

Nimisuojan hakeminen ja hyödyntäminen

Suojausta hakeva ryhmä laatii EU-komission ohjeen mukaisen hakemuksen ja toimittaa sen Maaseutuvirastoon käsiteltäväksi. Nimisuojauksen rekisteröinti on kaksivaiheinen prosessi, joka vaatii ensin Maaseutuviraston kansallisen päätöksen ja sen jälkeen käsittelyn Euroopan yhteisön tasolla. Sekä kansallisessa että EU-käsittelyssä järjestetään vastaväitemenettelyt, joiden aikana nimen rekisteröimistä voi vastustaa. Nimi on suojattu siinä vaiheessa, kun komissio on julkaissut rekisteröintisäädöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kaikilla niillä toimijoilla, jotka valmistavat tuotteita rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti, on oikeus käyttää suojattua tuotenimeä ja hyödyntää nimisuojajärjestelmää. Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Jos tuotteita markkinoidaan nimisuojattuina, on tuotteen pakkauksessa oltava näkyvissä sekä rekisteröity nimi että nimisuojatunnus.

Suojauksen saanutta nimikettä ei saa käyttää väärin. Rekisteröidyt nimet on suojattu mm. suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn nimen kaupalliselta käytöltä, harhaanjohtavalta mainonnalta ja muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

Lisätietoa nimisuojajärjestelmästä

Säädökset (kevät 2015)

2. Miten kuluttajasuojan ja markkinoinnin pelisäännöt syntyvät Euroopan unionissa

2.1. Mitkä ovat EU:n sisämarkkinat

Euroopan unioni on 27 eurooppalaisen valtion muodostama poliittinen ja taloudellinen unioni, johon kuuluvat jäsenvaltiot muodostavat EU:n sisämarkkinat. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Lisäksi Turkin ja Kroatian kanssa käydään jäsenyysneuvotteluja (2007).

Euroopan unionin yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa sisämarkkinoihin liittyviä pelisääntöjä. Mainostajan kannalta on keskeistä EU:n pyrkimys yhdenmukaistaa tietyiltä osin muun muassa markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyviä kysymyksiä, jotta yritykset ja kuluttajat voisivat nykyistä helpommin tehdä kauppaa keskenään.

2.2. Mitkä tahot vaikuttavat EU:n säännösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon

Euroopan unionin päämäärien toteuttamista varten on omat toimielimet. Yhteisen markkinointilainsäädännön valmistelun ja päätöksenteon kannalta voidaan keskeisimmistä toimielimistä todeta seuraavat:

 •  Eurooppa-neuvosto on poliittinen elin, joka määrittelee lainsäädännön ja operatiivisen toiminnan strategiset suuntaviivat. Eurooppa-Neuvostossa valtion hallitusten päämiehet kokoontuvat neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan (president) johdolla. Elimen asema virallistettiin Luganon sopimuksella ja sen tehtäviin kuuluu suuntaviivojen lisäksi sitovien päätösten antaminen ja erimielisyyksien ratkominen.
 • Euroopan unionin neuvosto (Council) on EU:n ylin päättävä elin. Siihen kuuluu yksi ministeri kustakin jäsenvaltiosta. EU:n toiminnasta ja  säännöistä päätetään asetuksin, direktiivein, päätöksin ja suosituksin, joita kutsutaan yleisesti EU-säännöksiksi. Neuvoston kokoonpano vaihtelee asian mukaan. Esimerkiksi eri jäsenvaltioiden kuluttajaministerit kokoontuvat, kun käsitellään kuluttajansuoja- tai  markkinointiasioita. Neuvosto voi päättää EU:n toimivaltaan kuuluvista asioista yksimielisesti tai määräenemmistöllä.
 • Euroopan komissioon (European Commission) kuuluu tällä hetkellä 27 jäsentä, komissaaria. Komission alaisena toimii sihteeristö, joka on jaettu 34 pääosastoon eli direktoraattiin (DG). Markkinointisäännösten valmistelun kannalta keskeisimmistä pääosastoista voidaan mainita kuluttajapolitiikkaan keskittynyt pääosasto ja sisämarkkinakysymyksiin keskittynyt pääosasto. Komission yksi keskeisimmistä tehtävistä on EU-säädösten eli lainsäädännön valmistelu. Komissio panee Neuvoston päätökset täytäntöön ja valvoo niiden toteutumista. Komissiolle voi valittaa esimerkiksi markkinoilla ilmenevistä kaupan esteistä. Komissio tekee myös yritysten väliseen kilpailuun kuuluvia päätöksiä eli se toimii eräänlaisena kilpailuviranomaisena.
 • Euroopan parlamenttiin (European Parliament) valitaan edustajat joka viides vuosi suorilla parlamenttivaaleilla. Parlamentissa on 736 jäsentä, joista suomalaisia on 13. Edustajien määrä nousee 754:än parlamentin jäseneen (MEP) vielä vaalikauden 2009 – 2014 aikana. Euroopan parlamentti koostuu unionin tasolla järjestäytyneistä poliittisista ryhmistä. Euroopan parlamentin valtaa on lisätty ja parlamentista on tullut tasa-arvoinen lainsäätäjä neuvoston rinnalla. Parlamentti hyväksyy mm. sisämarkkinoihin ja kuluttajansuojaan liittyvät asiat.
 • Euroopan unionin tuomioistuin (Court of Justice) on EU-oikeuden ylin tulkitsija. Jos EU:n säädöksen tulkinnasta syntyy riita, asian voi panna vireille jokin toinen EU:n toimielin, jäsenvaltio, jäsenvaltion kansalainen tai jäsenvaltion alueella toimiva yritys. Tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, että EU:n säännöksiä noudatetaan. Se antaa ratkaisuja myös kansallisen tuomioistuimen pyynnöstä, kun kyse on EU-säännösten tulkinnasta tai pätevyydestä. Tätä kautta kansallinen tuomioistuin saa tulkinta-apua EU-säännösten soveltamiseen, vaikka se ratkaisee  riita-asian viime kädessä aina itse.
 • Unionin yleinen tuomioistuin (General Court) käsittelee ja ratkaisee luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden yhteisön toimielinten päätöksiä vastaan nostamat kanteet. Kanteiden kohteina voivat olla kaikki oikeuden alat, mm. kilpailu, kauppa- ja sosiaalipolitiikka, immateriaalioikeus tai EU:n henkilökunta-asiat.

2.3. Miten EU-säännökset syntyvät

EU:n päätöksentekoon liittyy useita menettelytapoja, mutta järjestelmä voidaan yksinkertaistaa nelivaiheiseksi.

Aloitevaihe

Komissio valmistelee esimerkiksi markkinointia koskevan lainsäädäntöaloitteen. Ennen virallisen aloitteen julkistamista komissio on yleensä kuullut asiantuntijoita ja eurooppalaisten etujärjestöjen edustajia, joilla on ollut mahdollisuus esittää aloitteesta kommentit suoraan komission virkamiehille. Yritysten on syytä seurata EU-lainsäädännön kehittymistä jo sen valmisteluvaiheessa. Keskeisimmät seurattavat valmisteluasiakirjat ovat

 • Vihreä kirja (Green Paper), joka on tiettyä asiaa koskeva perusselvitys, ja/tai keskusteluasiakirja, a
 • Valkoinen kirja (White Paper) eli EU:n lainsäädäntöohjelma, joka kertoo, mitä yhteisö on aikeissa tehdä sekä
 • Asetus-, direktiivi- tai päätösehdotus (Proposal), joka on varsinainen säännösehdotus.

Lausuntokierros

Euroopan parlamentti ja sen valiokunnat, talous- ja sosiaalikomitea ja tarvittaessa alueiden komitea lausuvat mielipiteensä komission aloitteesta.

Päätöksenteko

Tässä vaiheessa komission aloite tulee poliittisen päätöksenteon tasolle. Komission aloitetta käsitellään neuvoston alaisissa työryhmissä. Työryhmävalmistelun jälkeen ne hyväksytään muodollisesti neuvostossa.

Euroopan parlamentin valtaa päätöksenteossa on lisätty vähitellen. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhdessä asetuksen, direktiivin tai päätöksen komission ehdotuksesta. Perussopimuksissa määrätyissä erityistapauksissa noudatetaan erityistä lainsäätämisjärjestystä. Tässä menettelyssä parlamentti hyväksyy lain ja neuvosto osallistuu menettelyyn tai toisinpäin neuvosto hyväksyy ja parlamentti osallistuu.

Toimeenpano

Komissio valvoo, että jäsenvaltiot saattavat kansallisesti voimaan neuvoston antamat säädökset. Yksittäisen säännöksen tai päätöksen luonteesta riippuen niiden voimaansaattaminen tapahtuu joko EU-instituutioissa tai jäsenmaissa.

2.4. Millaisia ovat EU:n päätökset?

Euroopan unioni antaa asetuksia, direktiivejä, päätöksiä ja suosituksia. Ne velvoittavat jäsenvaltioita eri tavalla. Niitä kutsutaan virallisesti yhä EU-säännöksiksi viitaten sisämarkkinoiden perustana olevaan Euroopan talousyhteisöön (ETY/EY). Käsite EU-säännös on myös yleistymässä.

Asetukset

Asetus (regulation) sitoo jäsenvaltioita kaikkein voimakkaimmin. Se astuu voimaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Markkinointi- ja kuluttajansuoja asioissa harvoin annetaan asetuksia. Jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön on oltava yhdenmukainen EU-asetuksen kanssa.

Direktiivi

Direktiivit (directive) ovat yleisempiä kuin asetukset ja ne sitovat jäsenvaltioita, mutta eivät suoraan yksilöitä tai yrityksiä. Ne eivät kuitenkaan tule voimaan jäsenvaltioissa sellaisinaan, vaan ne antavat ohjeen siitä, millaisen kansallisen lainsäädännön tulee olla. Direktiivit ovat lainsäädäntöohjeita ja ne on kansallisesti täytäntöönpantava. Jäsenvaltion on saatettava oma lainsäädäntönsä vastaamaan direktiivin tavoitteita. Kuluttajansuoja-asioissa on yleensä turvauduttu direktiiveihin. Direktiivissä on ilmoitettu määräaika, jolloin kansallinen lainsäädäntö on viimeistään säädettävä direktiivin tavoitteiden mukaiseksi. Direktiivi voidaan saattaa voimaan kansallisella lailla, asetuksella tai ministeriön tai muun viranomaisen päätöksellä. Direktiivit ohjaavat myös kansallista lainkäyttöä ja ratkaisujen tulee olla direktiivien sisältöä vastaavia. Direktiiveihin vedotaan säännönmukaisesti kansallisessa lainkäytössä esimerkiksi tuomioistuimissa.

Päätös

Päätös (decision) sitoo sellaisenaan niitä, joita se koskee, esimerkiksi yrityksiä tai tiettyjä valtioita. Päätöksiä käytetään myös lähinnä täsmentämään asetuksia ja direktiivejä. Esimerkkinä komission päätökset kilpailusääntöjen soveltamisesta.

Suositus

Suositus (recommendation) ei ole jäsenvaltioita sitova. Suosituksia annetaan esimerkiksi aloilla, joilla jäsenvaltiot harjoittavat yhteistyötä ilman perustamissopimuksiin sidottuja velvoitteita. Suosituksia käytetään myös täsmällisimpien säädösten ennakkovaiheena. Esimerkkinä komission suositus maksuaikoja koskevista periaatteista, joiden perusteella halutaan kiinnittää jäsenvaltioiden huomiota pitkiin maksuviivästyksiin.

Tiedonanto

Lisäksi komissio antaa tiedonantoja (Communication) erilaisista aiheista pyrkien muun muassa edesauttamaan yhdenmukaista EU-oikeuden soveltamista kaikissa EU-maissa.