19. Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland-merkki

DFF_merkki_RGB

Design from Finland -merkki lanseerattiin vuonna 2011 tarpeesta tehdä muotoilu suomalaisten yritysten menestystekijänä näkyväksi. Merkki kertoo kuluttajille Suomessa ja ulkomailla suomalaisesta korkealuokkaisesta osaamisesta. Hyvin muotoillut tuotteet ja palvelut ovat parempia käyttää ja haluttavampia kuluttajien silmissä.

Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka on muotoiltu Suomessa, ja voidaan osoittaa että yritys on investoinut suomalaiseen muotoiluun. Yrityksen pääkonttorin tulee olla Suomessa. Tuotteen valmistus voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.

Design from Finland -merkin käyttöoikeuden myöntää kolmeksi vuodeksi kerrallaan hakemusten perusteella alan asiantuntijoista koottu puolueeton Design from Finland -toimikunta. Kaikki Design from Finland -merkkiä kantavat yritykset löydät Suomalaisen Työn Liiton sivuilta jäsenlistauksesta.
(Linkki http://suomalainentyo.fi/tietoa-meista/jasenyritykset/#merkki/design-from-finland )

SUOMALAISEN TYÖN LIITON DESIGN FROM FINLAND -MERKIN MYÖNTÄMIS- JA KÄYTTÖPERUSTEET

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää Design from Finland -alkuperämerkin käyttöä luotettavana suomalaisen muotoilun osoittajana. Design from Finland -merkki kertoo siitä, että muotoilun merkitys yrityksen tuotteiden ja palveluiden arvonmuodostuksessa on erityisen suuri.

1. Design from Finland -alkuperämerkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröity yhteisömerkki, jonka käytössä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

2. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta käytettäväksi Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisön tuotteissa, tuoteryhmissä, yksilöidyissä nimetyissä palveluissa tai niiden yhdistelmissä, jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

Käyttöoikeushakemukset käsittelee ja käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Design from Finland -merkkitoimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta ja jossa ovat edustettuina suomalaisen muotoilu- ja suunnittelualan asiantuntijatahot, alan opetusta tarjoavat korkeakoulut, keskeiset ministeriöt, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

3. Toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. viranomaismääräysten noudattamista.

4. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeutta myönnettäessä hakijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset ja vähintään kaksi kolmesta, ensisijaisesta, kriteeristä.

Kelpoisuusvaatimukset:

  • Pääkonttori Suomessa
  • Y-tunnus
  • Liikevaihtoa vähintään yhdeltä tilikaudelta. Toimikunta voi myöntää merkin tapauskohtaisesti yhdeksi vuodeksi yritykselle, jolla ei ole vielä osoittaa yhden tilikauden liikevaihtoa, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ensisijaiset kriteerit:

  • Investointi muotoiluun: yrityksen oma muotoiluosaaminen tai ostetut muotoilupalvelut ja/tai käytetyt ajalliset resurssit
  • Muotoiluinvestoinnin tuomat hyödyt tuotteen/palvelun kilpailukyvylle, erottautumiselle sekä liiketoiminnalle
  • Käyttäjälähtöisyys

Toimikunta ottaa arvioinnissa huomioon lisäksi toissijaiset kriteerit hakemusta puoltavina harkintansa mukaan:

  • Muotoilun rooli yrityksen kansainvälistymisessä
  • Muotoilun kytkeytyminen osaksi yrityksen toimintaa
  • Ulkopuolinen tunnustus/teollisoikeudet

Poikkeaminen näistä kriteereistä vaatii erityiset perusteet.

5. Design from Finland -alkuperämerkkiä saa käyttää vain niiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty.

6. Yritys voi käyttää Design from Finland -alkuperämerkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yrityksen liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy Design from Finland -tuotteista tai -palveluista.

Yrityskuvaviestinnässä Design from Finland -alkuperämerkillä tulee viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty Design from Finland -merkin käyttöoikeus.

Jos 75 prosentin liikevaihto-osuus ei täyty, voi yritys hakea kyseistä käyttöoikeutta Suomalaisen Työn Liitolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella.

7. Design from Finland -alkuperämerkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Liitto määrittää Design from Finland -alkuperämerkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

8. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Design from Finland -merkkitoimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Suomalaisen Työn Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

9. Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Suomalaisen Työn Liitolle. Erityisesti kohdissa 4 ja 6 lueteltujen kriteerien täyttymisessä tapahtuneesta muutoksesta on välittömästi ilmoitettava liitolle, jolloin asia käsitellään uudelleen.

10. Design from Finland -merkkitoimikunta peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut Suomalaisen Työn Liitolle virheellisiä tietoja tai jos Design from Finland -merkkitoimikunta katsoo hakijan muutoin johtaneen liittoa harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos Design from Finland -alkuperämerkkiä käytetään virheellisesti, jos käyttöoikeuden haltija laiminlyö kohdissa 3, 5 ja 9 asetetut velvoitteet tai jos jäsenyhteisö toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

11. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, minkä yrityksen mille tuotteille ja palveluille on myönnetty Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeudet ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

12. Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

13. Design from Finland -alkuperämerkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) on säädetty yhteisömerkistä.

14. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalaisen Työn Liiton johtokunta.

LISÄTIETOJA

Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A)
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6962 4341/Erja Antell
faksi (09) 6962 4333
stl@avainlippu.fi
www.suomalainentyo.fi