18. Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus

Avainlippu_Sininen_rgb

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka viestii suomalaisesta alkuperästä. Avainlippu kertoo kuluttajille, että kyseessä on Suomessa valmistettu tuote tai Suomessa tuotettu palvelu. Avainlipun käyttöoikeutta haetaan Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-toimikunnalta. Merkki myönnetään aina tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, ei yritykselle tai yhteisölle. Käyttöoikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Avainlippu on käytössä noin 2000 yrityksen lähes 3000 tuotteella, tuoteryhmällä tai palvelulla. Yli 90 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Avainlippu toimii brändinrakennuksen työkaluna vahvistaen myönteisiä mielikuvia yrityksen oman brändin suomalaisuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.

Avainlipun myöntämisperusteet

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset.

Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

SUOMALAISEN TYÖN LIITON AVAINLIPPU-ALKUPERÄMERKIN MYÖNTÄMIS- JA KÄYTTÖPERUSTEET

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää Avainlippu-alkuperämerkin käyttöä luotettavana alkuperän osoittajana suomalaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sekä suomalaisten yritysten muussa markkinointiviestinnässä. Avainlippu-alkuperämerkin tavoitteena on kertoa tuotteen ja palvelun suomalaisesta alkuperästä sekä suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta.

1. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröity yhteisömerkki, jonka käytössä alkuperämerkkinä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

2. Avainlipun käyttöoikeus voidaan myöntää toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta Suomessa toimivan, Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisön tuotteille, tuoteryhmille, yksilöidyille nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, jotka on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeuden myöntää ja riita-asiat käsittelee Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Avainlippu-toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/ tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

3. Avainlippu-toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. viranomaismääräysten noudattamista.

4. TUOTE
Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja tuoteryhmille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.
Tuotteiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteeseen kohdistetut kustannukset:

 • raaka-aineet
 • tarvikkeet
 • osa- ja puolivalmisteet
 • pakkausaineet ja -tarvikkeet
 • muuttuvat ja kiinteät henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • muut välittömät kustannukset
 • markkinointikustannukset
 • tuotekehityskustannukset
 • poistot ja korot
 • muut välilliset kustannukset

5. PALVELU
Käyttöoikeus voidaan myöntää yksilöidyille ja nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

Palveluiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat muuttuvat kustannukset:

 • henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • materiaalihankinnat
 • muut palveluun liittyvät kustannukset

Hakijan tulee täyttää myös seuraavat kriteerit:

 • yrityksen merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto
 • pääkonttorin tulee sijaita Suomessa

lisäksi toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • palvelukonseptin alkuperä
 • suomalainen suunnittelu ja/tai tuotekehitys
 • palvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen
 • mielikuva suomalaisesta alkuperästä

6. Avainlippua saa käyttää vain niiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty.

Jos samaa tuotenimeä tai tuotemerkkiä käytetään sekä kotimaassa valmistetulle että ulkomailta tuotavalle tuotteelle tai tuoteryhmälle, Avainlippua saa käyttää vain niissä tuotteissa, jotka on valmistettu Suomessa.

7. Yritys voi käyttää Avainlippua myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yrityksen liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy Avainlippu-tuotteista tai -palveluista.

Yrityskuvaviestinnässä tulee Avainlipulla viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeus.

Jos 75 prosentin liikevaihto-osuus ei täyty, voi yritys hakea kyseistä käyttöoikeutta Suomalaisen Työn Liitolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella.

8. Avainlippu-alkuperämerkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Liitto määrittää Avainlippu-merkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

9. Avainlipun käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Avainlippu-toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

Avainlipun käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Suomalaisen Työn Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

10. Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Suomalaisen Työn Liitolle. Erityisesti kohdissa 4, 5 ja 7 lueteltujen kriteerien täyttymisessä tapahtuneesta muutoksesta on välittömästi ilmoitettava liitolle, jolloin asia käsitellään uudelleen.

11. Avainlippu-toimikunta peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut Suomalaisen Työn Liitolle virheellisiä tietoja tai jos Avainlippu-toimikunta katsoo hakijan muutoin johtaneen liittoa harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos Avainlippua käytetään virheellisesti, harhaanjohtavasti tai hyvän tavan vastaisesti, jos käyttöoikeuden haltija laiminlyö kohdissa 3, 6 ja 10 asetetut velvoitteet tai jos jäsenyhteisö toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

12. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina.

Tiedot siitä, minkä yrityksen mille tuotteille ja palveluille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeudet ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä. Myös tiedot hakemus- ja myöntämisprosessista ovat julkisia.

13. Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

14. Avainlipusta ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) on säädetty yhteisömerkistä.

15. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalaisen Työn Liiton johtokunta.

LISÄTIETOJA

Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A)
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6962 4341/Erja Antell
faksi (09) 6962 4333
stl@avainlippu.fi
www.suomalainentyo.fi