Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, markkinointia ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaiseuromäärästä Suomessa.

Mainostajien Liitto kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä 3.10.2014 päivätystä lausuntopyynnöstä (määräaika 10.11.2014) ja toteaa seuraavaa:

Mainostajien Liitto katsoo, että hallituksen esitys on hyvin laadittu ja vastaa sille asetettua tavoitetta lainsäädännön ajantasaistamisesta ja pohjoismaisen oikeuskehityksen huomioimisesta.

Mainostajien Liitto toteaa yksityiskohtien osalta, että on tarkoituksenmukaista, että tunnusmerkki-sanasta luovutaan ja selkeytetään terminologiaa tältä osin.

Liitto ehdottaa myös harkittavaksi, että mainonta-sanan sijasta käytettäisiin tässä yhteydessä markkinointi-sanaa. Mainonnan katsotaan viittaavan perinteiseen maksettuun mediaan, kun markkinointiviestintä taas kattaa maksetun, ansaitun ja omistetun median. Ansaittu media on yrityksille käytännössä sosiaalista mediaa. Oma media tarkoittaa lähinnä mainostajan omistamaa mediaa kuten asiakaslehteä tai omaa verkkosivua. Termin markkinointi katsotaan kattavan vielä enemmän kuin termin markkinointiviestintä. Markkinointi -termiä käytetään myös kuluttajansuojalaissa, joten muutoksella saataisiin selkeytettyä myös näitä lainsäädännössä käytettyjä termejä, silloin kuin niillä tarkoitetaan lähtökohtaisesti samaa asiaa.

Muilta osin Mainostajien Liitolla ei ole luonnoksen osalta kommentoitavaa.

Kunnioittavasti
RITVA HANSKI-PITKÄKOSKI
Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja