Lausunto maantielain ja ratalain muutosesityksistä (tienvarsimainokset)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 8.2.2016

LVM/1201/03/2014
Lausunto maantielain ja ratalain muutosesityksistä

Mainostajien Liitto toteaa Liikenne- ja viestintäministeriön 18.1.2016 päivätystä lausuntopyynnöstä (määräaika 8.2.2016) seuraavaa:

Yleistä

Mainostajien Liitto kannattaa yleistä hanketta keventää tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä. Liitto pitää positiivisena, että teiden varsilla olevat mainokset ovat tulevaisuudessa lähtökohtaisesti sallittuja, eikä kiellettyjä kuten nykyisin.

Siirtymäsäännös

Esitysluonnoksen mukaan nykyisen lain mukaan annettujen toistaiseksi voimassa olevien lupien haltijan olisi 31.12.2017 mennessä tehtävä uuden lain mukainen ilmoitus mainoslaitteestaan. Mielestämme tämä ei johda oikeudenmukaiseen lopputulokseen, koska uuden lain mukaan sisältyy viranomaisille mahdollisuus kieltää 30 päivän kuluessa mainoslaite, vaikka aikaisempi lupa oli toistaiseksi voimassa. Tästä aiheutuu myös kohtuutonta hallinnollista haittaa ja taloudellista menetystä lupien haltijoille, koska he joutuvat hakemaan lupansa uudestaan. Uuden ilmoituksen johdosta joutuu luvanhaltija uusimaan maanomistajien kanssa tehtyjä sopimuksia. Lisäksi luvanhaltijalle aiheutuu paljon hallinnollista työtä ja tarpeettomia lisäkustannuksia asiakirjojen toimittamisen johdosta. Siirtymävaiheen osalta MainostajienLiitto kannattaisi kevennettyä ilmoitusmenettelyä, jossa huomioitaisiin jo ilmoituksen tekijän jo aikaisemmin luvan haun yhteydessä antamat tiedot. Lisäksi ilmoituksen tulisi olla maksuton.

Liikenneturvallisuus

Liitto pitää erittäin perusteltuna esitysluonnosta siltä osin, että enää ei arvioitaisi mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta vaan yksinomaan liikenneturvallisuusnäkökohtiin perustuen.
Mainostajien Liitto kiittää saamistaan lausuntopyynnöistä.

Kunnioittaen
MAINOSTAJIEN LIITTO
Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja