Lausunto kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksia selvittäneen työryhmän mietinnöstä

Lausunto oikeusministeriölle 30.4.2015

OM 1/471/2014
Lausunto kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksia selvittäneen työryhmän mietinnöstä  4.3.2015
Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, markkinointia ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (yli 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaiseuromäärästä Suomessa.

Mainostajien Liitto toteaa oikeusministeriön 4.3.2015 päivätystä lausuntopyynnöstä (määräaika 30.4.2015) seuraavaa:

Mietinnössä esitetään uutta hallinnollista seuraamussakkoa mainostajille. Markkinaoikeus voisi määrätä tämän maksun markkinointia ja sopimuksentekoprosessia koskevia säännöksiä rikkovalle yritykselle kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta. Mainostajien Liiton mielestä nykyinen kieltomenettely on riittävä. Kuluttaja-asiamies on turvautunut vain muutamia kertoa vuodessa nykyisen kiellon määräämiseen yrityksille. Suomessa ei ole nykyistä ankarampien sanktioiden tarvetta. Kuluttajien toimintaympäristö on turvattu ja korkeinta tasoa EU-maiden mittareidenkin perustella.

Lisäksi Liitto toteaa, että yleisesti hallinnollinen seuraamusmaksu sopii erittäin huonosti markkinointia ja asiakassuhteita koskevien yleisluonteisten säännöksien rikkomisen seuraamukseksi. Sen määräämisen edellytyksenä tulisi olla, että rikkomus on selvä, olennainen ja riidaton. Markkinoinnin ja asiakassuhteiden arviointi taas edellyttää aina merkittävästi tulkintaa, jolloin seuraamusmaksu soveltuu huonosti käytettäväksi seuraamukseksi. Liitto toteaa myös, että markkinointisäännösten rikkomisessa yleensä korostuu harhaanjohtamisen riski, ei välttämättä itse harhaanjohtaminen.

Mietinnössä esitetään, että aluehallintoviranomaisille annettaisiin markkinointia koskevia valvontatehtäviä ja toimivaltuuksia enenevässä määrin. Mainostajien Liitto katsoo, että valvontavallan siirtäminen aluehallintoviranomaisille lisää tarpeettomasti byrokratiaa ja aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Päällekkäiset toiminnot lisäävät resurssien turhaa käyttöä hallinnon sisäiseen ohjaukseen ja koulutukseen. Valvonta tulisi olla edelleen keskitettynä yksinomaan kuluttaja-asiamiehelle kuten tälläkin hetkellä, jolloin yritysten oikeusturva pysyisi nykyisen vahvuisena. Näin pystyttäisiin myös pitämään paremmin kuin mahdollisen siirron jälkeen huolta siitä, että EU:n ja Suomen oikeuskäytäntöä noudatetaan. Mietinnössä ei ole tuotu esiin mitään erityisiä konkreettisia syitä muuttaa aikaisempaa käytäntöä.

Mietinnössä ehdotetaan myös aikaisemmasta poikkeavasti, että kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto jäisi voimaan, jollei yritys saattaisi päätöstä markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa tiedon siitä saatuaan. Tämä muutos heikentäisi erityisesti pienyritysten asemaa, koska heillä ei yleensä ole resursseja reagoida näin lyhyessä määräajassa reagoida kuluttaja-asiamiehen toimintaan.

Yleisellä tasolla ehdotukset vaikuttavat vähentävän kuluttaja-asiamiehen nykyisiä tehtäviä ja lisäävän yritysten ja paikallishallinnon tehtäviä. Mainostajien Liitto katsoo, että oikeusturvan kannalta olisi toivottavaa, ettei ehdotettuihin ratkaisuihin ryhdyttäisi. Tämä on peruteltua erityisesti, koska ehdotusten merkittävin muutospaine näyttäisi tulevan yksinomaan siitä, että kuluttajaviranomaisille halutaan saada vastaavanlainen keinovalikoima kuin joillakin toisilla viranomaisilla on. Liiton mielestä tämä ei ole riittävä peruste muutosten tekemiselle. Kaikilla toimialueilla ei ole tarvetta samanlaisiin pakkokeinoihin. Pakkokeinojen käyttöönotto edellyttää, että niiden säätämiseen ja käyttöönottoon on selvä käytännön tarve. Suomessa kuluttajansuojan osalta tällaista tarvetta ei ole.

Mainostajien Liitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä.

Kunnioittaen
MAINOSTAJIEN LIITTO
Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja