Innostavat markkinoinnin kehityshankkeet

Markkinointiosaamisen ja -investointien merkitys suomalaisen hyvinvoinnin rakentajina ymmärretään yhä paremmin sekä elinkeinoelämän päättäjien että yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden keskuudessa.

Tästä yhtenä merkittävänä osoituksena on Valtiontalouden tarkastusviraston tuore ehdotus markkinoinnin kehittämiskeskuksen, Makesin, perustamisesta. Markkinointiosaamista tarvitaan yritysten kasvun, kuluttajakysynnän ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Makes voisi edistää markkinoinnin hankkeita esimerkiksi rahoittamalla markkinoinnin koulutusta, toimialakohtaisia markkinoinnin hankkeita ja start-up-vaiheen yritysten markkinointia.

Markkinointialan liitot ovat tehneet viime vuosina tiivistä yhteistyötä Siksi markkinointia -hankkeessa edistääkseen markkinoinnin investointeja ja hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä. Järjestöt suhtautuvat viraston Makes-aloitteeseen erittäin myönteisesti.

Lukuisten alan kansainvälisten järjestöjen ja yritysten yhteinen hanke, Coalition for Better Ads, loi puolestaan standardit paremmalle verkkomainonnalle. Hankkeen tavoitteena on parantaa digitaalisen mainonnan käyttäjäkokemusta, jotta mainonnan estoohjelmien käyttö ei lisääntyisi. Kuluttajia eniten ärsyttävät mainostyypit ja ohjeet paremmalle verkkomainonnalle ovat osoitteessa betterads.org.

Innostavia markkinointioppeja on tarjolla myös Mainontapäivässä 19.9. Tervetuloa ’matkalle markkinoinnin ympäri päivässä’ ja verkostoitumaan alan muiden päättäjien kanssa!

mainontapaiva.com


Ritva Hanski-Pitkäkoski, toimitusjohtaja
ritva.hanski-pitkakoski@mainostajat.fi

Markkinoinnin kehittämiskeskus Suomen talouskasvua vauhdittamaan?

Markkinoinnin kehittämiskeskus Suomen talouskasvua vauhdittamaan? Markkinoinnin kehittämiskeskus Suomen talouskasvua vauhdittamaan?

Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa 6.4.2017 suositellaan, että valtio lisäisi panostuksia suomalaisten yritysten markkinointi- ja myyntikyvykkyyden kehittämiseen. Viraston raportissa ehdotetaan markkinoinnin kehittämiskeskuksen, Makesin, perustamista ja sille valtion rahoitusta. Markkinointialan liitot ovat valmiita käynnistämään kehitystyön.

Markkinointiosaamista tarvitaan yritysten kasvun, kuluttajakysynnän ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi. Markkinoinnin avulla voidaan nopeasti vaikuttaa yritysten kasvuun ja talouden myönteiseen kehittymiseen. Makes voisi edistää markkinoinnin hankkeita esimerkiksi osarahoittamalla markkinoinnin koulutusta, toimialakohtaisia markkinoinnin hankkeita ja start-up-vaiheen yritysten markkinointia.

Markkinointialan keskeiset liitot, Mainostajien Liitto, MARK Suomen Markkinointiliitto ja Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL, suhtautuvat aloitteeseen erittäin myönteisesti ja ovat halukkaita edistämään kehittämiskeskuksen aloitusta ja toimintaa. Markkinointialan liitot ovat valmiita käynnistämään ehdotetun keskuksen suunnittelun.

Alan liitot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Siksi markkinointia -hankkeessa edistääkseen markkinoinnin investointeja ja hyödyntämistä suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa on selvitetty suomalaisen markkinoinnin nykytilaa ja siinä ovat mukana markkinointialan kolmen liiton lisäksi Vaasan Yliopiston ja Hanken Svenska handelshögskolanin edustajat, Viestintäalan tutkimussäätiö sekä Sanoma Media Finland.

”Markkinointiosaamisen ja -investointien merkitys suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana ymmärretään yhä paremmin sekä yhteiskunnallisten päätöksentekijöiden että elinkeinoelämän päättäjien keskuudessa”, toteavat liittojen toimitusjohtajat.

”Globalisoituneessa maailmassa kysyntä ja tarjonta kohtaavat yli rajojen ajasta ja paikasta riippumatta. Sekä asiakasymmärrys että kommunikaatiotaidot ovat keskeisessä roolissa kaikilla toimialoilla. Siksi on tärkeää investoida sekä yritysten että yhteiskunnan tasolla markkinointiin voimakkaasti lähivuosina”, liitot toteavat.

Mainostajien Liitto
MARK Suomen Markkinointiliitto
Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto, 040 508 0607
Toimitusjohtaja Lauri Sipilä, MARK Suomen Markkinointiliitto, 040 503 4313
Toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, Teknologian ja Luovuuden Liitto MTL, 0400 484 693

MAKES

Asiantuntijaryhmä, joka edistää markkinointipositiivista yrityskulttuuria Suomessa

Makes ry eli markkinoinnin edistämiskeskus perustettiin joulukuussa 2017 vauhdittamaan Suomen kasvua markkinoinnin avulla. Makes toimi vuosina 2017-2021 reksiteröitynä yhdistyksenä, jonka jäseninä oli alan liittoja, yksityishenkilöitä sekä Hanken. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi koko ajan markkinoinnin kummitätinä tunnettu Anne Korkiakoski. Makesia perustamassa olivat alan liitoista Marketing Finland (entinen Mainostajien Liitto), MARK, MTL sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset.

MAKES ry oli markkinointialan toimijoiden yhteenliittymä, jonka tarkoituksena oli edistää Suomen kansantaloutta kasvattavaa markkinointia.  Yksi keino lisätä alan vaikuttavuutta oli lisätä  markkinoinnin alan liittojen ja toimijoiden yhteistyötä Suomessa. Liittojen yhteistyön syventämisessä otettiin merkittävä askel viime vuoden lopulla, kun Marketing Finlandin alle järjestäytyivät Suomen suurimmat tuotantoyhtiöt ja vaikuttajayhteisöt sekä Markkinoinnin-, teknologian- ja luovuuden liitto MTL.

 

MAKES ry:n toiminnan lakkauttaminen ja toimintojen siirtäminen Marketing Finlandille

Edesautettuaan markkinointialan liittojen yhteistyön syventämistä MAKES katsoi yhden keskeisistä tavoitteesta tulleen täytetyksi. MAKESin jäljelle jäävät tehtävät liitetään Marketing Finlandin yhteyteen. Näitä ovat mm. markkinoinnin strategisen aseman vahvistaminen, aineettomien kaupallisten investointien tason nostaminen Suomessa sekä markkinoinnin koulutuksen kehittäminen. MAKES ry:n toiminta on lakkautettu erillisenä liittona ja sen toiminta on siirretty osaksi Marketing Finlandia. Asiasta päätti MAKES ry:n vuosikokous 22.3.2021 ja liitoksen hyväksyi Marketing Finlandin vuosikokous 23.4.2021.

 

MAKES toiminnan jatko Marketing Finlandin yhteydessä

Marketing Finland perustaa kevään aikana MAKESin työtä jatkavan asiantuntijaryhmän, jonne kutsutaan monipuolisesti kotimaisia markkinoinnin ja liiketoiminnan vaikuttajia. Ryhmän tavoitteeksi on asetettu:

  • Luoda markkinointipositiivinen yrityskulttuuri Suomeen
  • Lisätä markkinoinnin opetuksen määrää kaikilla koulutustasoilla
  • Auttaa yrityksiä ymmärtämään markkinoinnin merkitys menestystekijänä
  • Saada enemmän markkinoinnin ammattilaisia yritysten hallituksiin
  • Kasvattaa markkinoinnin investointien ja tukien määrää

Asiantuntijaryhmä lähtee toiminnassaan puhtaalta pöydältä ja tarkastaa myös tavoitteet.

Lue lisää MAKES toiminnasta sekä markkinointipositiivisen yrityskulttuurin luomisesta Suomeen.