Lausunto sähköisesti vaihtuvanäyttöisistä mainoslaitteista

Lausunto Helsingin rakennusvalvontavirastolle 10.6.2016

99-0004-16-LAU

ASIA: Rakennusvalvontaviraston lausuntopyyntö OutDoor Finland – Suomen ulkomainosliitolta koskien Helsingin kaupungin ohjetta sähköisesti vaihtuvanäyttöisistä mainoslaitteista

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, markkinointia ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset (noin 400) edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja ja julkisyhteisöjä. Näiden panostukset ovat yli 80 prosenttia markkinointiviestinnän kokonaiseuromäärästä Suomessa.

Mainostajien Liitto yhtyy OutDoor Finland – Suomen ulkomainosliiton lausuntoon. Liitto pitää määräystä ulkomainosliiton lausunnossa mainituilta osin ylimitoitettuna sääntelynä.

Erityisesti siltä osin kun ohjeessa puututaan mainonnan sisältöön, Liitto katsoo, että se rikkoo kaupallista sananvapautta vastaan. Tämän vuoksi Liitto katsoo, ettei kaupungin rakennusvalvontavirastolla ole toimivaltuutta määrätä ohjeen nojalle, että mainonnan sisällön tulee rakennuksissa sijoitettavissa tauluissa olla pääosin (väh. 75%) ko. kiinteistöä ja sen vuokralaisia palvelevaan. Kyseinen ilmaisu on sinänsäkin epämääräinen, koska kaiken markkinoinnin on tarkoitus palvella kuluttajia, joskin kaupallisin tarkoitusperin.

Mainostajien Liitto pyytää kunnioittavasti, että tulevaisuudessa Liitolta pyydettäisiin lausuntoa, mikäli Helsingin kaupunki antaa ohjeita, jotka koskevat markkinointia. Kuten OutDoor Finlandin lausunnossa todettiin, Helsingin kaupungin ohjeistoilla on ohjaava vaikutus koko Suomen alueella näissäkin asioissa.

Mainostajien Liiton mielestä markkinoinnilla on merkittävä vaikutus kansantalouteen, koska se edesauttaa kilpailua ja luo kasvua markkinoilla.
Suomi tarvitsee enemmän markkinointia, jotta sen innovaatiot ja
tuote- ja palvelutarjonta saadaan paremmin hyödynnettyä.

Mainostajien Liitto
Ritva Hanski-Pitkäkoski
toimitusjohtaja