Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuskirje 8/2022: Kuluttaja-asiamies toivoo yhteistyötä vastuullisen ympäristömarkkinoinnin edistämiseksi

[role_based for="member"]

Kuluttaja-asiamies toivoo yhteistyötä vastuullisen ympäristömarkkinoinnin edistämiseksi

Luotettavat ympäristöväitteet markkinoinnissa edistävät kestävää kuluttamista

Kestävä kulutus ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat tärkeitä aiheita kuluttajille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Kestävä kulutus on määritelty YK:n ohjeessa jo vuonna 2015 yhdeksi kuluttajan perusoikeudeksi. Kuluttajan on voitava edistää valinnoillaan kestävää kulutusta. Oikeuden toteutuminen edellyttää kuitenkin sitä, että yritykset ovat markkinoinnissaan totuudenmukaisia tarjoamansa tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista. On sekä kuluttajan että yrityksen edun mukaista, että markkinoilla esiintyy vain luotettavia ympäristöväittämiä. Kuluttaja-asiamies pyytääkin liittoanne ohjeistamaan jäseniään kuluttajansuojalakiin perustuvista ympäristömarkkinoinnin perusperiaatteista.

Ympäristömarkkinoinnin säännöt kieltävät viherpesun

Nykyinen kuluttajansuojalainsäädäntö, kuluttaja-asiamiehen ympäristömarkkinointia koskeva linjaus ja komission joulukuussa 2021 antama ohjeistus luovat selkeitä suuntaviivoja lainmukaiseen markkinointiin. Kyse on yksinkertaisista periaatteista:

🌱Ympäristöominaisuuksista pitää kertoa selkeästi ja yksiselitteisesti. Yleisiä, epämääräisiä ja monitulkintaisia ilmaisuja on syytä välttää ja markkinoinnissa tulee käyttää vain sellaisia termejä, joita kuluttajat ymmärtävät. Väittämän on oltava täsmällinen.

🌱 Markkinoinnissa voidaan korostaa vain tuotteen ympäristövaikutuksia koskevia merkityksellisiä ja olennaisia asioita. Sitä, miten olennainen ympäristöväittämä on, arvioidaan suhteessa tuotteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin. Toisarvoisten seikkojen korostaminen voi olla harhaanjohtavaa.

🌱Markkinoinnin kokonaiskuvan ja yleisvaikutelman on pidettävä paikkansa. Ympäristömarkkinointia arvioidaan sillä perusteella, millaisen välittömän kokonaiskuvan se luo. Ympäristöväittämä voi olla harhaanjohtava, jos ei ole selvää koskeeko väittämä koko tuotetta, vain yhtä sen osista, koko yritystä tai vain tiettyjä sen toimintoja, tai mihin ympäristövaikutukseen tai prosessiin väittämä liittyy.

🌱 Markkinoinnissa käytettyjen kuvien, värien ja yleisen esitystavan on annettava totuudenmukainen ja tarkka kuva ympäristöhyödyn laajuudesta, eikä niillä saa liioitella saavutettavaa hyötyä.

🌱Yrityksellä on näyttövastuu. Tosiasiaväitteen paikkansapitävyys on voitava todentaa luotettavasti. Myös markkinoinnissa luotujen mielikuvien on vastattava todellisuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuussa 2022 julkaisema tutkimus Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla osoittaa, että markkinoinnissa esiintyy valitettavan paljon puutteita ja ylilyöntejä. Hankkeessa käytiin läpi tuhansia suomalaisia mainoksia verkossa. Puolet (49 %) mainoksista vain yleistivät ympäristövaikutuksia, vaikka yleistykset tulisi aina täsmentää. Laskentatuloksia tai eriteltyä tietoa tarjosi vain 8 % mainoksista. Ympäristöväitteistä arvioitiin epäasiallisiksi yli puolet (56 %).

Tiukennuksia luvassa ympäristömarkkinoinnin sääntelyyn

EU:ssa halutaan parantaa eri tavoin kuluttajien mahdollisuuksia tehdä kestäviä kulutusvalintoja. Komissio antoi maaliskuussa 2022 ehdotuksen uudeksi vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi osana EU:n laajempaa kiertotalouspakettia. Muutoksia on tulossa sekä kuluttajaoikeusdirektiiviin että sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevaan direktiiviin, johon ehdotetaan lisättäväksi kymmenen uutta menettelyä, joita olisi pidettävä aina lainvastaisina. Tarkoituksena on torjua viherpesua ja edistää täsmällisempien ympäristöväittämien käyttämistä harhaanjohtavien yleistysten sijaan. Tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta on myös annettava täsmällistä tietoa kuluttajien ostopäätösten tueksi.

EU:n aloitteita kestävän kulutuksen edistämiseksi on tulossa tänä vuonna lisää. Syyskuussa julkaistaan aloite tavaroiden kestävästä kuluttamisesta ja marraskuussa on odotettavissa toinen komission aloite, joka edellyttää yrityksiä perustelemaan tuotteidensa ja palveluidensa ympäristöjalanjälkeä koskevatväitteensä käyttämällä vakiomenetelmiä.

Yritykset voivat omalla toiminnallaan ja lainmukaisella markkinoinnillaan aidosti edistää kestävää kulutusta. Markkinoinnin pelisääntöjä noudattavalla vastuullisella toiminnalla taataan se, että kuluttajien valinnat perustuvat oikeaan ja luotettavaan tietoon. Tulossa oleva uusi lainsäädäntö koskien ympäristöväittämiä on ankarampi kuin nykyinen. Yritysten vastuulla on varmistaa, että markkinoinnin ympäristöväittämät ovat lainmukaisia.

[/role_based]