Marketing Finlandin säännöt

Marketing Finland r.y.

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Marketing Finland ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen koti­paikka on Helsingin kaupunki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Marketing Finland ry on markkinoinnin ja viestinnän palvelujen ostajien sekä näitä palveluja tuottavien yritysten markkinointipoliittinen edunvalvoja. Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa markkinointiviestinnän toimintaedellytyksiä ja edistää taloudellista, tehokasta ja hyvän tavan mukaista markkinointiviestintää.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa lausuntoja, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia, teettää tutkimuksia, tekee esityksiä, hankkii ja toimittaa jäsenistölleen tietoja markkinointiviestinnän toimintatapojen ja medioiden te­hokkuudesta, pyrkii parantamaan kauppatapaa neuvoin ja ohjein markkinointiviestinnän, medioiden sekä markkinointiviestintään liittyvien tutkimusten tai palvelujen myyjien kanssa. Yhdistys toimii yhteistyössä alan yhteisöjen kanssa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän ansion hankkiminen jäsenistölleen.

3 § JÄSENEKSI PÄÄSYN EDELLYTYKSET JA LIITTYMISTAPA

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö, joka ostaa ja käyttää hyväkseen markkinointia, viestintää ja mediaa tai tuottaa näihin liittyviä palveluja. Jäseneksi haluavan tulee tehdä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle, joka harkintansa mukaan hyväksyy tai hylkää hakemuksen.

4 § TYÖRYHMÄT

Yhdistys voi tarpeen mukaan perustaa paikallisia rekisteröimättömiä työryhmiä.

5 § HALLITUKSEN KOKOONPANO

Yhdistyksen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena hallitus, johon kuu­luu vähintään 9, 12 tai enintään 15 jäsentä, jotka valitaan vuosikokoukses­sa kolmeksi vuodeksi siten, että kolmannes hallituksen jäsenistä on ero­vuorossa joka vuosi, kahdella ensimmäisellä kerralla arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen jäsenistä enintään kolme voi edustaa markkinoinnin ja viestinnän palvelutarjoajia, loppujen edustaessa markkinointiviestinnän ostajia, jotka eivät ole samalla palvelutarjoajan roolissa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheen­johtajaa, ottaa ja erottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä suunnittelee tar­kemmin yhdistyksen toiminnan. Hallituksen puheenjohtajan tulee edustaa organisaatiota, joka on mainonnan ostajan roolissa, eikä palvelutarjoajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohta­ja tai toinen varapuheenjohtajista ja vähintään neljä muuta jäsentä on kokouksessa saapuvilla. Hallituksen jäsen, joka siirtyy sellaisen yrityk­sen palvelukseen, joka ei voi olla yhdistyksen jäsen, katsotaan eronneeksi. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan kaksi hallituksen jäsentä yhdes­sä sekä hallituksen nimeämä toimihenkilö yksin.

7 § MAKSUT

Yhdistykseen hyväksytyn jäsenen on suoritettava vuosikokouksen vuosittain vahvistama liittymisvuoden jäsenmaksu ja sen jälkeen eräpäivään mennessä, yhdistyksen vuotuinen jäsen­maksu, jonka mainosbudjetin suuruuteen perustuvat maksuperusteet ja suuruuden vuosikokous määrää.

Yhdistyksen korkeimman jäsenmaksun maksavan jäsenen kokonaan omistama oikeuskelpoinen yhteisö, joka on myös yhdistyksen jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruus on alhaisimman jäsenmaksun suuruinen. Jäsenmaksun suuruutta voidaan konsernien kohdalla harkinnanmukaisesti kohtuullistaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt vuosikokouksen asettamien ja sääntöihin perustuvien maksujen suorittamisen määräajassa tai toimii vas­toin yhdistyksen tarkoitusperiä. Mikäli erotettu katsoo tulleensa oikeudettomasti erotetuksi, voi hän vaatia asiansa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

8 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

9 § ÄÄNIOIKEUS

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yritystä edustavalla yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Äänestys voi ta­pahtua valtakirjalla enintään kahden (2) muun yritysjäsenen puolesta. Henkilöjäsenillä ei ole kokouksissa äänioikeutta. Äänestyk­set tapahtuvat avoimesti, jollei suljettua äänestystä vaadita.

10 § YHDISTYKSEN TILIT JA VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit esitetään viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosiko­kous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana.

11 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 3. esitetään edellistä toimintavuotta koskeva hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös,
 4. esitetään tilintarkastajien kertomus,
 5. vahvistetaan tilinpäätös,
 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 7. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
 8. määrätään jäsenmaksut ja jäsenmaksun mahdollinen ennakkomaksu sekä päätetään tulo- ja menoarvio toimintavuodeksi,
 9. valitaan uudet jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
 10. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa,
 11. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa käsiteltäväksi aiotut asiat on ilmoitettava hallitukselle 20 päivää ennen vuosikokousta.

12 § KOKOUSKUTSU

Vuosikokouksesta tiedotetaan jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla 10 päivää ennen kokouspäivää. Samalla tavoin toimitetaan kutsu yhdistyksen ylimääräisiin kokouksiin. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Nämä säännöt voidaan muuttaa päätöksellä, jota kannattaa 3/4 vuosiko­kouksessa annetuista äänistä.

14 § LIITON PURKAMINEN TAI SEN LAKKAUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on, tullakseen voimaan, tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden kuukauden väliajoin. Päätökseen vaaditaan 3/4 kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämään, yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

16 § YLEISMÄÄRÄYS

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyksistä kulloinkin voimassaolevaa lakia.

23.4.2021

Aiheeseen liittyvät artikkelit