Mainostajan kilpailuoikeusopas

20,00 

Tunnista ja vältä kilpailun karikot

Kilpailusääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa tuntuvia taloudellisia seuraamuksia sekä negatiivista julkisuutta. Mainostajan kilpailuoikeusopas tuo esille keskeiset kilpailuoikeussäännökset, jotka koskettavat niin mainostajia kuin muitakin elinkeinonharjoittajia niiden päivittäisessä toiminnassa.

Kilpailulainsäädäntö asettaa rajoituksia kaikkien elinkeinonharjoittajien toiminnalle suhteessa asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Kilpailusääntöjen johdosta esimerkiksi tietynlaiset ehdot asiakassopimuksissa ovat kiellettyjä samoin kuin kartellin tunnusmerkistön täyttävä yhteistyö kilpailijoiden kanssa. Mikäli yritys on määräävässä markkina-asemassa, kilpailusäännöt asettavat lisäksi tiettyjä rajoitteita yrityksen toiminnalle.

Oppaassa käsitellään mm.

– Kilpailusääntöjen soveltaminen ja keskeinen sisältö
– Muiden kuin kilpailijoiden väliset kilpailunrajoitukset
– Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
– Kilpailijoiden välinen yhteistyö

Mainostajan kilpailuoikeusoppaan ovat kirjoittaneet AA, VT Arttu Mentula ja OTK, KTM Samuel Kolehmainen.

Alv 10% ja postituskulut lisätään hintaan. ISBN 952-5262-29-4

Osasto:

SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO

2. KILPAILUSÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JA KESKEINEN SISÄLTÖ  

2.1 Milloin kilpailusäännöt tulevat sovellettaviksi
2.2 Keskeiset kilpailusäännöt
2.2.1 Kielletyt sopimukset ja poikkeussäännös
2.2.2 Määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto
2.2.3 Seuraamukset kielletyistä kilpailunrajoituksista

3. MUIDEN KUIN KILPAILIJOIDEN VÄLISET KILPAILUNRAJOITUKSET  

3.1 Vertikaaliset kilpailunrajoitukset
3.2 Kilpailunrajoitusten vaikutuksista
3.3 Kilpailunrajoituslain 5 §:n soveltaminen vertikaalisiin sopimuksiin
3.4 Vakavimmat rajoitukset

4. MÄÄRÄÄVÄN MARKKINA-ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖ   

4.1 Milloin yritys on määräävässä markkina-asemassa
4.2 Väärinkäyttö
4.2.1 Liikesuhteesta pidättäytyminen ilman asiallista syytä
4.2.2 Hyvään kauppatapaan perustumattomien liikesuhteen ehtojen käyttäminen
4.2.3 Yksinmyynti- ja yksinostosopimukset
4.2.4 Kohtuuttoman tai kilpailun rajoittamista ilmeisesti tarkoittavan hinnoittelukäytännön soveltaminen
4.2.5 Määräävän markkina-aseman hyödyntäminen muilla markkinoilla

5. KILPAILIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

5.1 Yleistä
5.2 Itsearviointi
5.3 Kartellit
5.3.1 Tarjouskartellit
5.3.2 Hintakartellit
5.3.3 Tuotannon rajoittaminen taikka markkinoiden tai hankintalähteiden jakaminen
5.4 Kilpailijoiden välinen tietojenvaihto
5.5 Vapautus seuraamusmaksusta kartellissa
5.6 Muu kilpailijoiden välinen yhteistyö     .
5.6.1 T&K-sopimukset
5.6.2 Tuotantosopimukset (mukaan lukien erikoistuminen)
5.6.3 Ostosopimukset
5.6.4 Markkinoille saattamista koskevat sopimukset (myynti, jakelu ja myynninedistäminen)

6. KILPAILURIKKOMUSTEN TUTKIMINEN    

6.1 Kilpailuviraston tutkimisvelvollisuus sekä oikeus olla ryhtymättä toimenpiteisiin
6.2 Kilpailunrajoitusten tutkiminen
6.2.1 Tietojen pyytäminen yrityksiltä
6.2.2 Kilpailuviranomaisten yllätystarkastukset

7. KILPAILUOIKEUDELLINEN COMPLIANCE-OHJELMA  

57 s.

Toivo koulutusta takaisin: