20. Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen vastuu merkki

Yhteiskunnallinen merkki

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys toimii vastuullisesti ja perustaa toimintansa yleisesti kannatettaviin arvoihin, korkeaan eettisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Nämä yritykset ratkovat yhteiskuntamme keskeisiä ongelmia ja edistävät yhteistä hyvää. Yhteiskunnallinen yritys on kannattavaa liiketoimintaa ja yritys käyttää voitostaan vähintään 50 % toimintansa positiivisten yhteiskunnallisten ja ekologisten vaikutusten maksimoimiseen.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhyemmäksi ajaksi.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki lanseerattiin vuonna 2011 ja merkin käyttöoikeus on myönnetty jo kymmenille yrityksille hyvin monella eri toimialalla. Kaikki Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset voit katsoa jäsenlistauksestamme tai Sinivalkoinenvalinta.fi-palvelusta.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämis- ja käyttöperusteet.

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöä yhteiskunnallisten yritysten symbolina. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja sen ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys merkin tarkoituksena on auttaa yhteiskunnallista yritystä erottautumaan yrityskentän muista toimijoista ja osoittaa yrityksen soveltavan Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia.

1. Yhteiskunnallinen yritys merkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:lle rekisteröity yhteisö­merk­ki, jonka käytössä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

2. Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta Suomalaisen Työn Liiton jäsen­yhteisölle, joka täyttää näissä sään­nöis­sä mai­ni­tut vaa­ti­mukset.

Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeuden myöntää ja riita-asiat käsittelee Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Yhteiskunnallinen yritys -merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja mukaan lukien.

3. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. työehtosopimusten ja viranomaismääräysten noudattamista.

4. Alla kuvattujen kriteerien perusteella Yhteiskunnallinen yritys merkkiä hakevasta yrityksestä tehdään kokonaisarvio. Arviossa painotetaan kolmea ensisijaista kriteeriä, mutta siinä tarkastellaan myös kuinka yritys täyttää toissijaiset kriteerit. Jos yrityksen toiminta muuttuu kriteerien osalta, siitä on välittömästi ilmoitettava Suomalaisen Työn Liitolle. Merkkiä hakevan yrityksen pitää lisäksi täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimukset:

  • Pääkonttori Suomessa
  • Y-tunnus
  • Liikevaihtoa vähintään yhdeltä tilikaudelta. Toimikunta voi myöntää merkin tapauskohtaisesti yhdeksi vuodeksi yritykselle, jolla ei ole vielä osoittaa yhden tilikauden liikevaihtoa, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ensisijaiset kriteerit:

  • Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa.
  • Rajoitettu voitonjako. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.
  • Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Toissijaiset kriteerit:

  • Työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yrityksen päätöksentekoon mukaan lukien työntekijäomisteisuus
  • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuotettujen yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen.
  • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta pyytää tarvittaessa lisätietoa.

5. Yhteiskunnallinen yritys merkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa.

Liitto määrittää Yhteiskunnallinen yritys merkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

6. Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta voi tarvittaessa pyytää merkin käyttäjältä lisätietoja merkin käyttöön ja myöntämiseen liittyvistä asioista.

Suomalaisen Työn Liitolle annettavan sähköisen vuosi-ilmoituksen yhteydessä yritykseltä pyydetään lyhyt vakuutus kriteerien täyttymisestä.

Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Suomalaisen Työn Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

7. Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Suomalaisen Työn Liitolle.

8. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut Suomalaisen Työn Liitolle virheellisiä tietoja tai jos Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta katsoo hakijan muutoin johtaneen liittoa harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos Yhteiskunnallinen yritys merkkiä käytetään virheellisesti tai jos käyttöoikeuden haltija toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

9. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina, ellei toisin sovita.

Tiedot siitä, mille yritykselle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeudet, ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

10. Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

11. Yhteiskunnallinen yritys merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) on säädetty yhteisömerkistä.

12. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalaisen Työn Liiton johtokunta.

LISÄTIETOJA

Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A)
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6962 4341/Erja Antell
faksi (09) 6962 4333
stl@avainlippu.fi
www.suomalainentyo.fi