3. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelointi alkoi 2007
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 6. päivänä kesäkuuta 2007 tekemällään päätöksellä perustanut luettelon, johon voidaan hakemuksesta merkitä Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä (LTM). Luettelon pitäminen on osa viraston maksullista palvelutoimintaa, joka toteutetaan ilman laki- tai asetusmuutoksia. Luettelo on julkinen ja siitä annetaan maksullisia otteita.
Hakemuksia laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon otetaan vastaan 15 päivästä elokuuta 2007 lukien.

Luettelo erillään tavaramerkkirekisteristä
Perustettu luettelo ei ole tavaramerkkirekisterin osa vaan siitä selvästi erillinen tietokanta. Tavaramerkin asiakassovelluksesta järjestetään linkitys luetteloon, niin että myös luetteloon haetut ja siellä olevat merkit osataan huomioida omaa tavaramerkkiä suunniteltaessa sekä muissa tutkimuksissa.

Tavaramerkkiriitojen ennaltaehkäisyä
Luettelon tarkoitus on palvella elinkeinoelämää, asiamiehiä ja kaikkia muita tahoja, joilla syystä tai toisesta on tarvetta saada tietoa laajalti tunnetuista merkeistä. Luettelo on avuksi tehtäessä tavaramerkkejä koskevia ennakkotutkimuksia ja sekoitettavuustutkimuksia. Näin ollen luettelolla on tavaramerkkiriitoja ennalta ehkäisevä vaikutus.
Mikäli virasto käsitellessään myöhempiä tavaramerkin rekisteröintihakemuksia havaitsee tutkimuksissaan luetteloon merkityn sekoitettavissa olevan merkin, ilmoitetaan tästä niin hakemuksen tekijälle kuin aikaisemman laajalti tunnetun merkin haltijalle riippumatta siitä mihin luokkaan tai luokkiin merkkiä haetaan rekisteröitäväksi.
Luettelon tietoa ei tavaramerkin rekisteröintihakemusten osalta oteta huomioon viran puolesta relatiivisena esteenä. Näin ollen jää aikaisemman laajalti tunnetun merkin haltijan harkittavaksi, haluaako tämä tehdä väitteen myöhempää rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan. Mahdollisen väitemenettelyn lopputulos ei johda viran puolesta luettelon tietojen muutoksiin.

Luetteloon ottamisen edellytyksistä
Luetteloon ottamisen edellytyksenä on, että luetteloitava merkki on tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaisesti Suomessa laajalti tunnettu. Laajalti tunnetun tavaramerkin käsite perustuu yhteisölainsäädäntöön, jonka tulkintaa ohjaa yhteisöjen tuomioistuin.
Luetteloon tehdään merkintä siitä kohderyhmästä tai niistä kohderyhmistä, joissa merkin tunnettuus on todettu. Hakemukseen pitää oheistaa näyttö merkin tunnettuudesta.
Merkin tunnettuutta arvioidaan siinä yleisössä, joka on kyseisen merkin kohderyhmä. Tunnettuuden tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kuten esimerkiksi markkinatutkimukset, markkinaosuus, merkin markkinointikustannukset, merkin käytön intensiivisyys, kesto ja maantieteellinen laajuus. Maantieteellisesti merkin edellytetään olevan tunnettu olennaisessa osassa Suomea. Yhteisöjen tuomioistuimen ennakkotapausten valossa edellytetään myös, että merkittävän osan kohdeyleisöä on tunnettava tavaramerkki.
Laajalti tunnettujen merkkien luetteloon otetut ja siitä poistetut merkit kuulutetaan Tavaramerkkilehdessä.

Luettelomerkinnän voimassaolo 5 vuotta
Merkintä luettelossa pysyy voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen merkintä voidaan hakemuksesta uudistaa. Uudistamisen yhteydessä pitää toimittaa näyttö merkin tunnettuudesta samoin kuin hakemusvaiheessa. Näyttö voi tällöin tapauksesta riippuen olla vähäisempikin. Uudistamishakemuksen yhteydessä luetteloon merkitsemisen edellytykset tutkitaan virastossa kuten hakemusvaiheessa.
Luettelomerkinnän poistamista voi vaatia kuka tahansa, jos merkki on otettu luetteloon vastoin 6 §:n 2 momentin edellytyksiä tai merkin tunnettuus ei enää täytä säännöksen edellytyksiä.

Luetteloa koskeviin ratkaisuihin ei valitusoikeutta
Luettelon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja siten ehkäistä ennalta ristiriitatilanteiden syntymistä. Näin ollen rekisteriviranomaisen luetteloa koskevat ratkaisut eivät informatiivisena lisäpalveluna ole sen tyyppisiä oikeusvaikutuksia tuottavia päätöksiä, jotka voitaisiin perustuslain 21 §:n mukaisesti saattaa tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Mikäli PRH ei ole hyväksynyt hakemuksen tarkoittamaa merkkiä laajalti tunnettujen merkkien luetteloon tai mikäli PRH on poistanut luetteloon otetun merkin, voi oikeudenhaltija saattaa asian uudelleen viraston käsiteltäväksi. Uusi hakemus voi menestyä esimerkiksi olosuhteiden muututtua tai mikäli virastolle toimitetaan lisäaineistoa uuden hakemuksen yhteydessä.

LISÄTIETOJA

Patentti- ja rekisterihallitusi
PL 1140 (Arkadiankatu 6 A)
00101 HELSINKI
puhelin 029 509 5000