4. Suoramyynnin yritysohjeisto

Lähde: Asiakkuusmarkkinointiliitto
www.asml.fi

1. Yleistä

1.1. Soveltamisala

Tämä ohjeisto on suoramyyntialan itsesääntelyohje ja se koskee Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (jäljempänä ASML) jäsenyritysten ja suoramyyjien välisiä suhteita, suoramyyjien keskinäisiä suhteita ja suoramyyntiyritysten välisiä suhteita. Yritysohjeiston on vahvistanut Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry (jäljempänä ASML) ja siinä on otettu huomioon sekä suoramyyntialan kansallisten liittojen Euroopan yhteistyöjärjestön Seldian (European Direct Selling Association) säännöt.

Ohjeistuksen tarkoituksena on suoramyyjien etujen valvonta, rehellisen kilpailun edistäminen vapaan yrittäjyyden hengessä ja suoramyynnin julkisen mielikuvan edelleen kehittäminen kertomaan toimialasta ja yrityksistä, jotka myyvät laadukkaita tuotteita kohtuullisin hinnoin ja ehdoin käyttäjälle.

Jokainen ASML:n suoramyyntiä harjoittava jäsenyritys on jäseneksi liittyessään sitoutunut noudattamaan tätä yritysohjeistoa. Jäsenyritysten tulee vaatia suoramyyjiään noudattamaan tätä yritysohjeistoa edellytyksenä jakelujärjestelmään kuulumisesta. Yritysohjeiston noudattaminen on edellytyksenä ASML:n jäsenyyden jatkumiselle.

1.2. Määritelmät

Suoramyynnillä tarkoitetaan mitä tahansa tuotteiden eli kulutustavaroiden ja palveluiden myyntiä suoraan kuluttajille kodeissa, työpaikoilla tai muualla kuin kiinteissä liiketiloissa siten, että tuote-esittelystä ja myynnistä huolehtii suoramyyjä.

Suoramyyntiliitolla (DSA) tarkoitetaan kansallisia Seldiaan kuuluvia suoramyyntiliittoja, jotka edustavat suoramyyntialaa Euroopassa. Suomessa ASML.

Suoramyyntiyrityksellä tarkoitetaan ASML:n jäsenyritystä, joka käyttää liiketoiminnassaan suoramyyntiä tuotteidensa markkinointiin.

Jakelujärjestelmällä tarkoitetaan mitä tahansa tuotteiden markkinoimiseksi järjestetty tapaa tai järjestelmää.

Suoramyyjällä tarkoitetaan yrityksen jakelujärjestelmään kuuluvaa henkilöä, joka myy yrityksen tuotteita tai edistää tai avustaa niiden myynnissä muualla kuin kiinteissä liiketiloissa, yleensä kuluttajien kotona tai näiden työpaikoilla. Suoramyyjä voi olla itsenäinen kauppaedustaja, itsenäinen sopimuskumppani, itsenäinen jälleenmyyjä tai jakelija, suorassa työsuhteessa oleva tai itsenäinen elinkeinonharjoittaja, franchise-yrittäjä tai vastaava.

Ansioilla tarkoitetaan suoramyyjän toiminnallaan saamaa tuloa, joka voi toteutua provisiona, kiinteänä palkkiona, palkkana, bonuksina tai muussa muodossa.

Tuotteella tarkoitetaan mitä tahansa tuotetta tai palvelua.

Tukitoiminnoilla tarkoitetaan maksullista tai maksutonta tuotetta tai palvelua, joka on tarkoitettu helpottamaan ja kehittämään suoramyyjän liiketoimintaa ja jota ei ole tarkoitettu tarjottavaksi kuluttajille.

Maksulla tarkoitetaan mitä tahansa maksusuoritusta tai maksua tukitoiminnosta, joka vaaditaan suoramyyjältä yrityksen jakelujärjestelmään liittymisestä tai siinä pysymisestä.

Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena on saada henkilö ryhtymään suoramyyjäksi.

Code Administratorilla tarkoitetaan riippumatonta tai ASML:n palkkaamaa henkilöä, joka valvoo yritysohjeiston sääntöjen noudattamista sekä ratkaisee riitoja ohjeiston pohjalta.

Yrityksen käyttävät kahta eri tapaa myyntitoiminnassaan: joko henkilökohtaista myyntiä tai tuote-esittelytilaisuuksia.

Verkostomarkkinointi on suoramyynnin muoto. Termi verkostomarkkinointi viittaa suoramyyjäorganisaation rakenteeseen. Myynti tapahtuu suoramyynnin keinoin. Verkostomarkkinoinnilla tarkoitetaan toimintamuotoa, jossa tuottaja- tai markkinointiyritys tekee sopimuksia suoramyyjien kanssa. Suoramyyjillä on oikeus hankkia yritykselle uusia suoramyyjiä tai ehdottaa niitä yrityksen hyväksyttäviksi. Verkostomarkkinoinnissa myyntityön tekevät yksityishenkilönä tai suoramyyjäyrityksen lukuun toimivat itsenäiset suoramyyjät, jotka voivat ostaa tuotteet edelleen myytäväksi ja/tai omaan käyttöön, myydä edelleen tuotteita kuluttajille tai toisille itsenäisille suoramyyjille ja sponsoroida eli rekrytoida, kouluttaa, motivoida ja avustaa uusia itsenäisiä suoramyyjiä.

Suoramyyjän sponsoroimat uudet suoramyyjät, näiden edelleen sponsoroimat suoramyyjät jne. muodostavat suoramyyjän ryhmän. Verkostomarkkinoinnissa suoramyyjät ansaitsevat myymiensä tuotteiden osto- ja myyntihinnan välisen erotuksen. Heillä on lisäksi mahdollisuus ansaita palkkiota, jonka perusteena on suoramyyjän ryhmän suoritus. Palkkioihin vaikuttavan ryhmän syvyyttä (suoramyyjätasojen lukumäärää) tai leveyttä (henkilökohtaisesti sponsoroitujen suoramyyjien määrää) voidaan rajoittaa palkkioiden määräytymistä ohjaavalla palkkiojärjestelmällä.

1.3. Itsesääntely

Suoramyynnin yritysohjeisto on suoramyyntialan itsesääntelyohje. Kun yrityksen jäsenyys ASML:ssa päättyy, yritysohjeisto ei enää sido sitä, mutta niiden määräykset koskevat edelleen niitä tilanteita ja kauppoja, jotka tapahtuivat yrityksen ollessa ASML:n jäsen.

2. Yritysten ja suoramyyjien väliset suhteet

2.1 Suoramyyjät ja sääntöjen noudattaminen

Yritykset edellyttävät suoramyyjiltään, että yrityksen jakelujärjestelmään kuulumisen edellytyksenä on tämän yritysohjeiston ja ASML:n Reilun Pelin sääntöjen noudattaminen. Yrityksen on selvitettävä suoramyyjilleen tämän yritysohjeiston sisältö.

2.2 Rekrytointi

Yritykset ja suoramyyjät eivät käytä harhaanjohtavia, petollisia eivätkä vilpillisiä rekrytointitapoja.

2.3 Toiminnasta annettavat tiedot

Suoramyyjille ja suoramyyjiksi rekrytoitaville annettavat tiedot, jotka koskevat menestysmahdollisuuksia, myyjän oikeuksia ja velvoitteita sekä tyypillisiä kuluja ja kustannuksia, ovat tarkkoja ja täydellisiä. Yrityksen markkinointitapa on avoin ja ymmärrettävä eikä se ole harhaanjohtava. Yritykset eivät esitä rekrytoitavalle sellaisia väitteitä, joita ei voida näyttää toteen eivätkä anna lupauksia, joita ei voida täyttää.

Rekrytoitavalle ei esitetä tuottomahdollisuuksia totuudenvastaisella tai harhaanjohtavalla tavalla eikä viitaten vain yksittäisiin, muihin kuin tavanomaisiin ansaintaesimerkkeihin.

2.4 Ansiot

Suoramyyjän muiden kuin kiinteisiin maksuihin perustuvien ansioiden on perustuttava hänen omaan myyntiinsä tai hänen sponsoroimiensa suoramyyjien ja heidän organisaatioidensa myyntiin. Kohtuulliseen omaan kulutukseen hankitut tuotteet tai palvelut voivat myös olla ansioiden perusteena.

2.5 Suoramyyjien ja suoramyyntiyritysten välinen sopimussuhde

Suoramyyntiyritys antaa suoramyyjilleen yrityksen ja suoramyyjän allekirjoittaman kirjallisen sopimuksen tai kirjallisen selvityksen, joka sisältää kaikki olennaiset tiedot suoramyyjän ja suoramyyntiyrityksen välisestä suhteesta. Yritys antaa suoramyyjilleen tiedot heitä koskevista lakisääteisistä, esim. verotuksellisista, ja muista velvoitteista. Yritykset ja suoramyyjät eivät käytä hyväkseen rekrytoitavan henkilön tai suoramyyjän asemaa yksityishenkilönä.

2.6 Maksut

Yritykset ja suoramyyjät eivät pyydä suoramyyjiltä kohtuuttoman korkeita aloitus-, koulutustai franchise- maksuja eivätkä korvauksia myynninedistämismateriaalista tai muita sellaisia maksuja, jotka liittyvät pelkästään myyjän oikeuteen osallistua myyntiorganisaation toimintaan.

Yritysten tai suoramyyjien ei tule sallia käytäntöä, jossa suoramyyjä ensin maksaa yrityksen jakelujärjestelmään liittymisestä ja saa itse ansionsa jakelujärjestelmään rekrytoimiensa muiden suoramyyjien vastaavista maksuista.

2.7 Peruutusoikeus

Suoramyyjällä on oikeus syytä ilmoittamatta seitsemän (7) päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta peruuttaa sopimus seuraamuksitta. Suoramyyjän on ilmoitettava peruuttamisesta kirjallisesti yritykselle. Yrityksen on peruutuksen tapahduttua ostettava suoramyyjältä kaikki myyntikelpoiset ja käyttämättömät tuotteet ja tukitoiminnot sekä palautettava täysimääräisenä suoramyyjän yritykselle maksamat maksut. Yrityksellä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavista maksuista sopimuksen perustamisvaiheeseen liittyvät käsittelykustannukset, jotka voivat olla enintään 10 % edellä mainittujen tuotteiden ja tukitoimintojen arvonlisäverottomasta ostohinnasta, sekä ne edut, jotka suoramyyjä on saanut palautettavien tuotteiden oston perusteella.

2.8 Tuotteiden takaisinosto

Edellisen kohdan peruutusoikeudesta riippumatta, on yrityksen on suoramyyjän suhteen yritykseen loppuessa ostettava takaisin kaikki suoramyyjän viimeisen kahdentoista (12) kuukauden kuluessa myytäväksi ostamat käyttämättömät ja myyntikelpoiset tuotteet siten, että suoramyyjän on saatava vähintään 90 % tuotteista maksamastaan hinnasta vähennettynä eduilla, jotka suoramyyjä on saanut kyseisten tuotteiden ostosta.

2.9 Varasto

Yritys ei vaadi tai rohkaise suoramyyjää hankkimaan kohtuuttoman suurta tuotevarastoa eikä myöskään hankkimaan säännöllisesti sellaisia määriä tuotteita, joita ei todennäköisesti saada myytyä tai kulutettua kohtuullisen ajan kuluessa. Seuraavat seikat otetaan huomioon tuotevaraston tarkoituksenmukaista laajuutta määriteltäessä: varaston laajuus suhteessa realistisiin myyntimahdollisuuksiin, tuotteiden kilpailukykyisyys ja markkinatilanne sekä yrityksen käytäntö tuotepalautusten ja hyvitysten suhteen.

2.10 Korvaukset ja tilitykset

Yritykset toimittavat suoramyyjille säännölliset tiliselvitykset, jotka sisältävät soveltuvin osin seuraavat tiedot: myynti, ostot sekä tarkat tiedot suoramyyjän ansioista ja palkkioista, alennukset, toimitukset, peruutukset sekä muut asiaankuuluvat tiedot siten, kuin yritys on suoramyyjien kanssa sopinut. Kaikki erääntyneet saamiset maksetaan ja kaikki vähennykset tehdään hyvän suoramyyntitavan mukaisesti.

2.11 Koulutus ja valmennus

Yritykset järjestävät suoramyyjilleen riittävästi koulutusta ja valmennusta, jotta nämä voivat noudattaa eettisiä toimintatapoja. Koulutuksessa ja valmennuksessa annetaan tietoja markkinoista, markkinoinnista sekä myytävistä tuotteista. Valmennus voi sisältää valmennustilaisuuksia, käsikirjoja, kirjallisia oppaita tai audiovisuaalista materiaalia, jotka yritys toimittaa joko omakustannushintaan tai maksutta.

3. Yritysten väliset menettelytavat

ASML:n jäsenyritykset noudattavat hyvän tavan mukaisia menettelytapoja toisiaan kohtaan

3.1. Yritysten väliset suhteet

Yritykset tai suoramyyjät eivät systemaattisesti houkuttele toisen suoramyyntiyrityksen suoramyyjiä palvelukseensa. (päivitetty 1.6.2013) Yritykset ja suoramyyjät eivät käytä epätarkkoja tai harhaanjohtavia vertailuja tai halventavia väitteitä, jotka koskevat muita suoramyyntiyrityksiä tai heidän suoramyyjiään ja tuotteitaan. Yritykset ja suoramyyjät toimivat rehellisen kilpailun periaatteiden mukaisesti.

4. Yritysohjeiston noudattaminen

4.1 Yritysten vastuu

Pääasiallinen vastuu tämän yritysohjeiston noudattamisesta on kullakin yksittäisellä yrityksellä. Mikäli yritysohjeistoa rikotaan, tekee yritys kaiken, mitä siltä voidaan kohtuudella edellyttää valituksen oikeudenmukaiseksi käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi.

okaisen jäsenyrityksen tai koeajalla olevan yrityksen tulee määrätä ohjeiston noudattamisesta vastaava henkilö (code responsible officer), joka vastaa siitä, että ohjeistoa noudatetaan sekä vastaa eettisen asiamiehen kyselyihin. Hän on myös pääasiallinen yhteyshenkilö, joka vastaa yritysohjeiston tiedottamisesta itsenäisille myyntihenkilöille, yrityksen työntekijöille, asiakkaille ja yleisölle. (päivitetty 1.6.2013)

Yritysten tulee luoda menettelyt valitusten käsittelylle ja varmistaa, että jokaiseen valitukseen lähetetään kuittaus lyhyen ajan sisällä ja päätös asiassa tehdään kohtuullisessa ajassa. (päivitetty 1.6.2013)

4.2 Toiminnan eettisyyden valvonta

Suoramyynnin eettinen asiamies valvoo, että yritykset ja suoramyyjät noudattavat tätä yritysohjeistoa, ja ryhtyy tarvittaessa eettistä asiamiestä koskevien sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin sekä antaa vuosittaisen valvontaraportin. ASML laatii menettelytavat valitusten kä- sittelylle.

Eettinen asiamies voi määrätä ohjeiston rikkomisen seuraamuksena suoramyyjän sopimuksen purkamisen, suorituksen palautuksen, varoituksen antaminen yritykselle tai sen suoramyyjille. (päivitetty 1.6.2013)

4.3 Yritysohjeiston noudattamisesta tiedottaminen

Yrityksen on tiedotettava sopivalla tavalla kuluttajille kuuluvansa ASML:oon ja noudattavansa näitä sääntöjä. Yrityksen tulee ilmoittaa ASML:lle kirjallisesti sitoutumisesta tämän yritysohjeiston noudattamiseen. Ilmoitusvelvollisuus on myös niillä ASML:n jäsenyrityksillä, jotka ovat jäseniä tämän yritysohjeiston voimaan tullessa.

4.4 Yritysohjeiston kansainvälinen ulottuvuus

ASML:n suoramyyntiä harjoittavien jäsenyritysten on noudatettava WFDSA:n (World Federation of Direct Selling Associations) suoramyyntiä koskevaa säännöstöä (World Code of Conduct for Direct Selling) siinä tapauksessa, että yrityksen suoramyynti tapahtuu Suomen ulkopuolella. Mikäli yritys on sen maan suoramyyntijärjestön jäsen, jossa myynti tapahtuu, noudatetaan kuitenkin myyntimaan suoramyyntisäännöstöä.

5. Voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.10.2005
Päivitetty 1.6.2013