20. Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen vastuu merkki

Yhteiskunnallinen merkki

Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo siitä, että yritys toimii vastuullisesti ja perustaa toimintansa yleisesti kannatettaviin arvoihin, korkeaan eettisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Nämä yritykset ratkovat yhteiskuntamme keskeisiä ongelmia ja edistävät yhteistä hyvää. Yhteiskunnallinen yritys on kannattavaa liiketoimintaa ja yritys käyttää voitostaan vähintään 50 % toimintansa positiivisten yhteiskunnallisten ja ekologisten vaikutusten maksimoimiseen.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhyemmäksi ajaksi.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki lanseerattiin vuonna 2011 ja merkin käyttöoikeus on myönnetty jo kymmenille yrityksille hyvin monella eri toimialalla. Kaikki Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset voit katsoa jäsenlistauksestamme tai Sinivalkoinenvalinta.fi-palvelusta.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämis- ja käyttöperusteet.

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöä yhteiskunnallisten yritysten symbolina. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja sen ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys merkin tarkoituksena on auttaa yhteiskunnallista yritystä erottautumaan yrityskentän muista toimijoista ja osoittaa yrityksen soveltavan Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallia.

1. Yhteiskunnallinen yritys merkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:lle rekisteröity yhteisö­merk­ki, jonka käytössä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

2. Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta Suomalaisen Työn Liiton jäsen­yhteisölle, joka täyttää näissä sään­nöis­sä mai­ni­tut vaa­ti­mukset.

Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeuden myöntää ja riita-asiat käsittelee Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Yhteiskunnallinen yritys -merkin toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja mukaan lukien.

3. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. työehtosopimusten ja viranomaismääräysten noudattamista.

4. Alla kuvattujen kriteerien perusteella Yhteiskunnallinen yritys merkkiä hakevasta yrityksestä tehdään kokonaisarvio. Arviossa painotetaan kolmea ensisijaista kriteeriä, mutta siinä tarkastellaan myös kuinka yritys täyttää toissijaiset kriteerit. Jos yrityksen toiminta muuttuu kriteerien osalta, siitä on välittömästi ilmoitettava Suomalaisen Työn Liitolle. Merkkiä hakevan yrityksen pitää lisäksi täyttää kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimukset:

 • Pääkonttori Suomessa
 • Y-tunnus
 • Liikevaihtoa vähintään yhdeltä tilikaudelta. Toimikunta voi myöntää merkin tapauskohtaisesti yhdeksi vuodeksi yritykselle, jolla ei ole vielä osoittaa yhden tilikauden liikevaihtoa, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ensisijaiset kriteerit:

 • Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa.
 • Rajoitettu voitonjako. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.
 • Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys.

Toissijaiset kriteerit:

 • Työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen yrityksen päätöksentekoon mukaan lukien työntekijäomisteisuus
 • Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja tuotettujen yhteiskunnallisten vaikutusten mittaaminen.
 • Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäminen

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta pyytää tarvittaessa lisätietoa.

5. Yhteiskunnallinen yritys merkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa.

Liitto määrittää Yhteiskunnallinen yritys merkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

6. Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta voi tarvittaessa pyytää merkin käyttäjältä lisätietoja merkin käyttöön ja myöntämiseen liittyvistä asioista.

Suomalaisen Työn Liitolle annettavan sähköisen vuosi-ilmoituksen yhteydessä yritykseltä pyydetään lyhyt vakuutus kriteerien täyttymisestä.

Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Suomalaisen Työn Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

7. Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Suomalaisen Työn Liitolle.

8. Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut Suomalaisen Työn Liitolle virheellisiä tietoja tai jos Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunta katsoo hakijan muutoin johtaneen liittoa harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos Yhteiskunnallinen yritys merkkiä käytetään virheellisesti tai jos käyttöoikeuden haltija toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

9. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina, ellei toisin sovita.

Tiedot siitä, mille yritykselle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys merkin käyttöoikeudet, ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

10. Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

11. Yhteiskunnallinen yritys merkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) on säädetty yhteisömerkistä.

12. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalaisen Työn Liiton johtokunta.

LISÄTIETOJA

Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A)
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6962 4341/Erja Antell
faksi (09) 6962 4333
stl@avainlippu.fi
www.suomalainentyo.fi

19. Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland-merkki

DFF_merkki_RGB

Design from Finland -merkki lanseerattiin vuonna 2011 tarpeesta tehdä muotoilu suomalaisten yritysten menestystekijänä näkyväksi. Merkki kertoo kuluttajille Suomessa ja ulkomailla suomalaisesta korkealuokkaisesta osaamisesta. Hyvin muotoillut tuotteet ja palvelut ovat parempia käyttää ja haluttavampia kuluttajien silmissä.

Design from Finland -merkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, joka on muotoiltu Suomessa, ja voidaan osoittaa että yritys on investoinut suomalaiseen muotoiluun. Yrityksen pääkonttorin tulee olla Suomessa. Tuotteen valmistus voi tapahtua Suomessa tai ulkomailla.

Design from Finland -merkin käyttöoikeuden myöntää kolmeksi vuodeksi kerrallaan hakemusten perusteella alan asiantuntijoista koottu puolueeton Design from Finland -toimikunta. Kaikki Design from Finland -merkkiä kantavat yritykset löydät Suomalaisen Työn Liiton sivuilta jäsenlistauksesta.
(Linkki http://suomalainentyo.fi/tietoa-meista/jasenyritykset/#merkki/design-from-finland )

SUOMALAISEN TYÖN LIITON DESIGN FROM FINLAND -MERKIN MYÖNTÄMIS- JA KÄYTTÖPERUSTEET

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää Design from Finland -alkuperämerkin käyttöä luotettavana suomalaisen muotoilun osoittajana. Design from Finland -merkki kertoo siitä, että muotoilun merkitys yrityksen tuotteiden ja palveluiden arvonmuodostuksessa on erityisen suuri.

1. Design from Finland -alkuperämerkki on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröity yhteisömerkki, jonka käytössä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

2. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus voidaan myöntää hakemuksesta käytettäväksi Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisön tuotteissa, tuoteryhmissä, yksilöidyissä nimetyissä palveluissa tai niiden yhdistelmissä, jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

Käyttöoikeushakemukset käsittelee ja käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Design from Finland -merkkitoimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta ja jossa ovat edustettuina suomalaisen muotoilu- ja suunnittelualan asiantuntijatahot, alan opetusta tarjoavat korkeakoulut, keskeiset ministeriöt, elinkeinoelämä ja kuluttajat. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

3. Toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. viranomaismääräysten noudattamista.

4. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeutta myönnettäessä hakijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset ja vähintään kaksi kolmesta, ensisijaisesta, kriteeristä.

Kelpoisuusvaatimukset:

 • Pääkonttori Suomessa
 • Y-tunnus
 • Liikevaihtoa vähintään yhdeltä tilikaudelta. Toimikunta voi myöntää merkin tapauskohtaisesti yhdeksi vuodeksi yritykselle, jolla ei ole vielä osoittaa yhden tilikauden liikevaihtoa, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ensisijaiset kriteerit:

 • Investointi muotoiluun: yrityksen oma muotoiluosaaminen tai ostetut muotoilupalvelut ja/tai käytetyt ajalliset resurssit
 • Muotoiluinvestoinnin tuomat hyödyt tuotteen/palvelun kilpailukyvylle, erottautumiselle sekä liiketoiminnalle
 • Käyttäjälähtöisyys

Toimikunta ottaa arvioinnissa huomioon lisäksi toissijaiset kriteerit hakemusta puoltavina harkintansa mukaan:

 • Muotoilun rooli yrityksen kansainvälistymisessä
 • Muotoilun kytkeytyminen osaksi yrityksen toimintaa
 • Ulkopuolinen tunnustus/teollisoikeudet

Poikkeaminen näistä kriteereistä vaatii erityiset perusteet.

5. Design from Finland -alkuperämerkkiä saa käyttää vain niiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty.

6. Yritys voi käyttää Design from Finland -alkuperämerkkiä myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yrityksen liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy Design from Finland -tuotteista tai -palveluista.

Yrityskuvaviestinnässä Design from Finland -alkuperämerkillä tulee viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty Design from Finland -merkin käyttöoikeus.

Jos 75 prosentin liikevaihto-osuus ei täyty, voi yritys hakea kyseistä käyttöoikeutta Suomalaisen Työn Liitolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella.

7. Design from Finland -alkuperämerkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Liitto määrittää Design from Finland -alkuperämerkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

8. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Design from Finland -merkkitoimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Suomalaisen Työn Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

9. Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Suomalaisen Työn Liitolle. Erityisesti kohdissa 4 ja 6 lueteltujen kriteerien täyttymisessä tapahtuneesta muutoksesta on välittömästi ilmoitettava liitolle, jolloin asia käsitellään uudelleen.

10. Design from Finland -merkkitoimikunta peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut Suomalaisen Työn Liitolle virheellisiä tietoja tai jos Design from Finland -merkkitoimikunta katsoo hakijan muutoin johtaneen liittoa harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos Design from Finland -alkuperämerkkiä käytetään virheellisesti, jos käyttöoikeuden haltija laiminlyö kohdissa 3, 5 ja 9 asetetut velvoitteet tai jos jäsenyhteisö toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

11. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina. Tiedot siitä, minkä yrityksen mille tuotteille ja palveluille on myönnetty Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeudet ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä.

12. Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

13. Design from Finland -alkuperämerkistä ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) on säädetty yhteisömerkistä.

14. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalaisen Työn Liiton johtokunta.

LISÄTIETOJA

Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A)
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6962 4341/Erja Antell
faksi (09) 6962 4333
stl@avainlippu.fi
www.suomalainentyo.fi

18. Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus

Avainlippu_Sininen_rgb

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki, joka viestii suomalaisesta alkuperästä. Avainlippu kertoo kuluttajille, että kyseessä on Suomessa valmistettu tuote tai Suomessa tuotettu palvelu. Avainlipun käyttöoikeutta haetaan Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-toimikunnalta. Merkki myönnetään aina tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, ei yritykselle tai yhteisölle. Käyttöoikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Avainlippu on käytössä noin 2000 yrityksen lähes 3000 tuotteella, tuoteryhmällä tai palvelulla. Yli 90 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Avainlippu toimii brändinrakennuksen työkaluna vahvistaen myönteisiä mielikuvia yrityksen oman brändin suomalaisuudesta, laadusta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.

Avainlipun myöntämisperusteet

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Lisäksi tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Keskimäärin Avainlippu-tuotteiden kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset.

Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

SUOMALAISEN TYÖN LIITON AVAINLIPPU-ALKUPERÄMERKIN MYÖNTÄMIS- JA KÄYTTÖPERUSTEET

Näiden sääntöjen tarkoitus on edistää Avainlippu-alkuperämerkin käyttöä luotettavana alkuperän osoittajana suomalaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa sekä suomalaisten yritysten muussa markkinointiviestinnässä. Avainlippu-alkuperämerkin tavoitteena on kertoa tuotteen ja palvelun suomalaisesta alkuperästä sekä suomalaista työtä edistävästä vaikutuksesta.

1. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liitto ry:n rekisteröity yhteisömerkki, jonka käytössä alkuperämerkkinä sovelletaan seuraavia sääntöjä.

2. Avainlipun käyttöoikeus voidaan myöntää toimikunnan harkinnan mukaan hakemuksesta Suomessa toimivan, Suomalaisen Työn Liiton jäsenyhteisön tuotteille, tuoteryhmille, yksilöidyille nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, jotka on valmistettu tai tuotettu Suomessa ja jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut vaatimukset.

Käyttöoikeushakemukset käsittelee, käyttöoikeuden myöntää ja riita-asiat käsittelee Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan nimeämä Avainlippu-toimikunta, joka edustaa tarvittavaa asiantuntemusta. Toimikunta on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä on koolla puheenjohtaja ja/ tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

3. Avainlippu-toimikunta edellyttää hakijayhteisön noudattavan liiketoiminnassaan Suomen lakia ja hyvää tapaa. Tällaisena pidetään mm. viranomaismääräysten noudattamista.

4. TUOTE
Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja tuoteryhmille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.
Tuotteiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat tuotteeseen kohdistetut kustannukset:

 • raaka-aineet
 • tarvikkeet
 • osa- ja puolivalmisteet
 • pakkausaineet ja -tarvikkeet
 • muuttuvat ja kiinteät henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • muut välittömät kustannukset
 • markkinointikustannukset
 • tuotekehityskustannukset
 • poistot ja korot
 • muut välilliset kustannukset

5. PALVELU
Käyttöoikeus voidaan myöntää yksilöidyille ja nimetyille palveluille tai niiden yhdistelmille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta.

Palveluiden kotimaisuusaste määritellään niiden omakustannusarvon perusteella. Omakustannusarvossa otetaan huomioon seuraavat muuttuvat kustannukset:

 • henkilöstökustannukset
 • alihankinnat
 • materiaalihankinnat
 • muut palveluun liittyvät kustannukset

Hakijan tulee täyttää myös seuraavat kriteerit:

 • yrityksen merkittävä kotimainen omistusosuus ja Suomessa toimiva johto
 • pääkonttorin tulee sijaita Suomessa

lisäksi toimikunta huomioi seuraavat seikat:

 • palvelukonseptin alkuperä
 • suomalainen suunnittelu ja/tai tuotekehitys
 • palvelun vaikutus kotimaisten tuotteiden tai palveluiden aseman vahvistumiseen
 • mielikuva suomalaisesta alkuperästä

6. Avainlippua saa käyttää vain niiden tuotteiden ja palveluiden mainonnassa ja markkinoinnissa, joille se on myönnetty.

Jos samaa tuotenimeä tai tuotemerkkiä käytetään sekä kotimaassa valmistetulle että ulkomailta tuotavalle tuotteelle tai tuoteryhmälle, Avainlippua saa käyttää vain niissä tuotteissa, jotka on valmistettu Suomessa.

7. Yritys voi käyttää Avainlippua myös yrityskuvaviestinnässään, kuten imago- tai brändimainonnassa, kun yrityksen liikevaihdosta yli 75 prosenttia syntyy Avainlippu-tuotteista tai -palveluista.

Yrityskuvaviestinnässä tulee Avainlipulla viitata selkeästi yrityksen nimeen tai brändiin ja ainoastaan niihin tuotteisiin tai palveluihin, joille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeus.

Jos 75 prosentin liikevaihto-osuus ei täyty, voi yritys hakea kyseistä käyttöoikeutta Suomalaisen Työn Liitolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella.

8. Avainlippu-alkuperämerkkiä saa käyttää ainoastaan rekisteröidyssä kuvallisessa muodossa. Liitto määrittää Avainlippu-merkin tarkoituksenmukaiset käyttömuodot ja ylläpitää ohjeistusta merkin käytöstä.

9. Avainlipun käyttöoikeus on voimassa kolme täyttä kalenterivuotta edellyttäen, että yritys on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. Avainlippu-toimikunta voi harkintansa mukaan myöntää käyttöoikeuden myös kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi.

Avainlipun käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Suomalaisen Työn Liitto ilmoittaa käyttöoikeuden haltijalle ennalta käyttöoikeuden päättymisestä.

10. Käyttöoikeuden haltijan on ilmoitettava kaikista käyttöoikeuteen vaikuttavista muutoksista Suomalaisen Työn Liitolle. Erityisesti kohdissa 4, 5 ja 7 lueteltujen kriteerien täyttymisessä tapahtuneesta muutoksesta on välittömästi ilmoitettava liitolle, jolloin asia käsitellään uudelleen.

11. Avainlippu-toimikunta peruuttaa käyttöoikeuden, jos hakija on antanut Suomalaisen Työn Liitolle virheellisiä tietoja tai jos Avainlippu-toimikunta katsoo hakijan muutoin johtaneen liittoa harhaan.

Niin ikään käyttöoikeus peruutetaan, jos Avainlippua käytetään virheellisesti, harhaanjohtavasti tai hyvän tavan vastaisesti, jos käyttöoikeuden haltija laiminlyö kohdissa 3, 6 ja 10 asetetut velvoitteet tai jos jäsenyhteisö toimii näiden sääntöjen tai niiden hengen vastaisesti.

12. Kaikki käyttöoikeushakemukseen liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisina ja pidetään salaisina.

Tiedot siitä, minkä yrityksen mille tuotteille ja palveluille on myönnetty Avainlipun käyttöoikeudet ovat julkisia ja liitto ylläpitää niistä julkista rekisteriä. Myös tiedot hakemus- ja myöntämisprosessista ovat julkisia.

13. Myönnetyistä käyttöoikeuksista peritään käsittelymaksu Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan määräämien perusteiden mukaan.

14. Avainlipusta ovat voimassa ne määräykset, jotka yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795 1 § 1 mom.) on säädetty yhteisömerkistä.

15. Näihin sääntöihin tulevista muutoksista päättää Suomalaisen Työn Liiton johtokunta.

LISÄTIETOJA

Suomalaisen Työn Liitto
PL 429 (Mikonkatu 17 A)
00101 HELSINKI
puhelin (09) 6962 4341/Erja Antell
faksi (09) 6962 4333
stl@avainlippu.fi
www.suomalainentyo.fi