5.2 Telemarkkinoinnin käytännesäännöt - Sähkömarkkinoita koskeva lisäosa

Lähde: Asiakkuusmarkkinointiliitto
www.asml.fi

3/2013

Yleistä

Tämä sähkömarkkinoita koskeva lisäosa täydentää Asiakkuusmarkkinointiliiton yleisiä telemarkkinoinnin käytännesääntöjä.

Tähän lisäosaan on kerätty muistilistan omaisesti tietoa sähkömarkkinoiden erityispiirteistä, joista saatujen kokemusten mukaan on tarpeen mainita asiakkaalle puhelinmarkkinoinnin ja -myynnin yhteydessä.

Toiminta puhelun aikana – käytä selkeää kieltä sopimusehtojen suhteen

Puhelinmarkkinoinnissa on äärimmäisen tärkeää, että asiakkaan kanssa käytetään selkeää kieltä, ettei sopimuksen syntymisestä jää epäselvyyttä. Sopimusta tehtäessä asiakkaalle tulee antaa kattavat ja riittävän yksityiskohtaiset tiedot sopimukseen liittyvistä asioista.

Esimerkiksi sopimuksen erityisestä voimassaoloehdosta (kuluttajien osalta mm. sopimuksen määräaikaisuudesta) on syytä sopia selvästi asiakkaan kanssa. Asiakkaalle on hyvä korostaa, mitä määräaikainen sopimus kummankin osapuolen kohdalla tarkoittaa ja mitä määräajan päättymisen jälkeen tapahtuu. Myös muista toimialalla yleisesti käytössä olevista menettelytavoista poikkeavista yksilöllisistä sopimusehdoista (kuten etukäteislaskutus) tulee kertoa asiakkaalle selkeästi kuvaten ymmärrettävällä tavalla kaikki asiakkaan kannalta keskeiset seuraukset.

Myyjä ei saa käyttää kuluttajan kannalta hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimus ei synny ilman asiakkaan nimenomaista hyväksyntää. Kauppaa ei saa tehdä ”ehdollisena” asiakkaan passiiviseen hyväksyntään perustuen, ts. myyjä ei saa lähettää sopimusvahvistusta asiakkaan puhelimessa pyytämän tarjouksen sijaan ja sen jälkeen jäädä odottamaan, huomauttaako asiakas siitä.

Myyjän tulee käydä keskustelun päätteeksi läpi asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen sisältö, jotta asiakas ymmärtää tekemänsä sopimuksen oikeudet ja velvoitteet.

Jos asiakas ilmaisee milloin tahansa puhelun aikana haluavansa lopettaa puhelun, tulee hänen tahtoaan kunnioittaa.

Asiakkaalla tulee olla mahdollisuus kieltää markkinointipuhelut ko. myyjäyhtiöltä jatkossa.

Muistilista puhelun aikana mainittavista asioista

Sähkönmyyjän on annettava ennen sähkönmyyntisopimuksen tekemistä käyttäjälle tiedot sopimukseen sovellettavista keskeisistä ehdoista sekä tarjolla olevista sopimuksen sisältöä koskevista vaihtoehdoista, kuten hinnoittelu- ja laskutusvaihtoehdoista. Ennen sopimuksen tekemistä annettavista tietoista on säännelty tarkemmin sähkömarkkinalaissa.

Myyntitilanteista saatujen kokemusten perusteella lakisääteisten tietojen lisäksi seuraavat asiat on ehdottomasti informoitava selkeästi asiakkaalle:

 • Myyjän on kerrottava kuluttajalle heti puhelinkeskustelun alussa selkeästi nimensä ja soiton kaupallinen tarkoitus sekä ilmoitettava selkeästi, minkä yhtiön sähköä on kauppaamassa.
 • Uusi tarjous/sopimus koskee vain sähköenergian osuutta.
  • Myyjänvaihdon jälkeen asiakkaalla on edelleen sopimus sähkönsiirrosta paikallisen verkonhaltijan kanssa, joka laskuttaa edelleen omalta osaltaan sähkönsiirrosta.
  • Mainitse asiakkaan verkkoyhtiön nimi.
 • Ilmoita selvästi, milloin (millä periaatteella) sähköntoimitus voi alkaa ja mikä siihen vaikuttaa, esim. nykyinen määräaikainen sopimus asiakkaalla.
 • Sopimuksen sitovuus ja kesto, toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen ja mitä nämä tarkoittavat esim. hinnanmuutoksien tai sopimuksen päättämisen osalta.
 • Mainitse, saako asiakas puhelun jälkeen sopimusvahvistuksen vai tarjouksen ja mihin osoitteeseen se lähetetään (toimitusosoite, laskutusosoite, sähköposti,…).
 • Mainitse selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla toimialalla yleisesti käytössä olevista menettelytavoista poikkeavista yksilöllisistä sopimusehdoista (kuten etukäteislaskutus).
 • Sopimusvahvistuksessa tulee selkeästi kertoa sähkönmyyjän nimi ja yhteystiedot sekä asiakaspalvelun aukioloajat.

Muistettavaa asiakkaan muuttaessa uuteen käyttöpaikkaan

Muuttotilanteiden sujuva hoitaminen vaatii usean osapuolen saumatonta yhteistyötä, on tärkeää, että asiakkaan riittävään ja selkeään neuvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Myyjien tuleekin asiakkaan muuttotilanteessa muistaa informoida asiakasta tilanteen jatkotoimenpiteistä mahdollisimman selkeästi. Tässä yhteydessä mainittavia asioita ovat muun muassa:

 • Asiakkaan ei tarvitse olla muihin osapuoliin yhteydessä, vaan myyjä hoitaa asiakkaan uusien myynti- ja verkkosopimuksien tekemisen sekä vanhojen sopimuksien irtisanomisen.
  • Pyydä sekä uuden että vanhan käyttöpaikan tiedot!
 • Jos uudella käyttöpaikalla tarvitaan sähköjen kytkentää, sen hoitaa paikallinen verkonhaltija (kerro, mikä ko. asiakkaan tapauksessa). Verkonhaltija on tarvittaessa yhteydessä asiakkaaseen turvallisen kytkennän varmistamiseksi. Myyjän tulisi pyytää asiakkaalta yhteystiedot, josta verkonhaltija tavoittaa asiakkaan.
 • Mahdollinen liittymän siirto kiinteistökaupassa. Myyjän tulisi tiedustella asiakkailta, onko kyseessä kiinteistökauppa ja jos on, niin pyytää asiakasta ottamaan yhteyttä verkkoyhtiöön liittymän siirtoon liittyen.

www.energia.fi
www.asml.fi

 

5.1. Telemarkkinoinnin käytännesäännöt - Matkapuhelinliittymien puhelinmyyntiä koskeva lisäosa

Lähde: Asiakkuusmarkkinointiliitto
www.asml.fi

Osana Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) toteuttamaa suomalaisen telemarkkinoinnin itsesääntelyä on tähän dokumenttiin koottu käytännön tulkinnat ja menettelytavat viestintämarkkinalain matkapuhelinliittymän puhelinmyyntiä koskevan erityissääntelyn (viestintämarkkinalaki 65a §) toteuttamisessa. Ohjeistus on valmisteltu yhteistyössä teleyritysten kanssa ja valmistelun yhteydessä on kuultu Viestintävirastoa, Kuluttajavirastoa ja Tietosuojavaltuutetun toimistoa.

Viestintämarkkinalain uusasiakashankintaa koskevan 65 a §:n mukaan ”Matkaviestinverkon puhelinliittymää ei saa markkinoida kuluttajalle puhelimitse muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.” Säännös ei lain mukaan koske teleyrityksen olemassa olevia omia asiakkaita, joilla on voimassa oleva sopimus kyseisen teleyrityksen kanssa matkaviestinverkon puhelinliittymästä. Nämäkin asiakkaat kuuluvat kuitenkin säännökseen piiriin sen jälkeen kun he ovat tehneet teleyritykselle liittymän vaihtoon liittyvän numeronsiirtopyynnön.

1. MITÄ LAIN TARKOITTAMA ”KULUTTAJAN PYYNNÖSTÄ” TARKOITTAA?

Lain tarkoittama pyyntö on
kuluttajan teleyritykselle antama nimenomainen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, että kyseinen teleyritys voi soittaa hänelle yhden puhelinsoiton markkinoidakseen matkapuhelinliittymää. Kuluttajan pyyntö tulee olla esitetty selkeästi erillisenä tahdonilmaisuna kuten rastittamalla kyseinen pyyntö lomakkeella tai erillisellä yksilöidyllä suullisella suostumuksella. Pyynnön antamista ei saa upottaa osaksi sopimuksen, arvonnan tai muun asian ehtoja. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa antamansa pyyntö.

Lain tarkoittama pyyntö ei ole

 • Kuluttajan teleyritykselle antama yleinen pysyväluontoinen lupa ottaa yhteyttä puhelimitse tai muu yleisluontoinen lupa markkinointiin.
 • Pyyntö, joka ei ole kohdistettu yhteen, yksilöityyn teleyritykseen.
 • Tuotteen, palvelun, tarjouksen, edun tai muun vastikkeen tai asian saamisen edellytyksenä oleva lupa soittaa.
 • Arvonnan tai kilpailun palkinto kuten ”Arvonnan palkintona etusoittoja”.

Matkapuhelinlaitteen tai muun laitteen tai tarvikkeen hankkiminen kuluttajan toimesta ei oikeuta teleyritystä markkinoimaan matkapuhelinliittymää puhelimitse ilman lain tarkoittamaa kuluttajan pyyntöä.

Pyynnöstä ja pyynnön tarkoittaman puhelinsoiton toteuttamisesta tulee jäädä merkintä teleyrityksen järjestelmiin.

Kuluttajan antama yleinen markkinointikielto tai puhelinmyynnin kielto ei estä teleyritystä soittamasta viestintämarkkinalain 65 a §:n mukaisen pyynnön perusteella. Kaikessa kuluttajaan liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä tulee huomioida henkilötietolain rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät ja muut lain vaatimukset. Alaikäisiltä ei tule kerätä pyyntöjä.

2. PYYNNÖN KERTALUONTEISUUS

Pyyntö voi koskea vain yhden puhelinkeskustelun toteuttamista, ellei tuossa pyynnön perusteella käytävässä puhelinkeskustelussa erikseen sovita keskustelun jatkamisesta toisen yhteydenoton yhteydessä.

Teleyritys voi käyttää alihankkijoita omien pyyntöjensä keräämisessä. Teleyritys ei voi ostaa toiselta yritykseltä sen pyyntöjä.

Pyyntöjä ei voi kerätä yhdeltä kuluttajalta useampia kerralla eikä teleyrityksen tule aktiivisesti kerätä useampia lupia kuluttajalta varastoon. Teleyrityksen ei tule kerätä lupaa olemassa olevalta matkapuhelinliittymäasiakkaaltaan asiakkuuden loppumisen varalta.

Teleyrityksen tulee toteuttaa kuluttajan pyyntö 5 kuukauden kuluessa tai kuluttajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

3. MISSÄ JA MITEN PYYNNÖN VOI ESITTÄÄ?

Pyyntö voidaan antaa eri tavoin esimerkiksi internetissä, myymälässä tai kuluttajan soittaessa teleyritykseen asiakaspalveluun.

Kuluttaja => teleyritys
Kuluttajalta voi kerätä pyynnön tai markkinoida liittymää jos kuluttaja itse lähestyy teleyritystä sen tarjolla olevissa asiointirajapinnassa.

Teleyritys => kuluttajaa
Teleyritys ei saa soittaa kuluttajalle pyynnön saamisen tarkoituksessa. Lain tarkoittaman pyynnön johdosta tehdyn soiton aikana teleyritys saa kuitenkin pyytää yhtä uutta erillistä lain tarkoittamaa puhelinmyyntimahdollisuutta.

Teleyritys ei saa pyytää uutta puhelinmyyntimahdollisuutta, tehdä matkapuhelinliittymän myyntiä tai johdatella kuluttajaa ottamaan esille matkapuhelinliittymän ostamista tai puhelinmyyntiluvan pyytämistä
1. muun hyödykkeen kuten puhelinlaitteen tai mobiililaajakaistan puhelinmyyntisoiton aikana tai
2. teleyrityksen soittaessa kuluttajalle muusta syystä kuten tyytyväisyys- ja tutkimussoitoissa, numeronsiirtotilanteen asiointisoitoissa tai muusta vastaavasta syystä.
Kuluttaja voi kuitenkin oma-aloitteisesti aina aloittaa keskustelun matkapuhelinliittymän ostamisesta tai puhelinmyyntiluvasta.