3.3. Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten yhteinen kannanotto: Verkkokauppa ja -markkinointi

JOHDANTO

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet muotoilivat ensimmäisen kerran yhteisen verkkokaupan ja – markkinoinnin kannanoton vuonna 1998. Se päivitettiin lokakuussa 2002. Käsillä oleva uusittu kannanotto korvaa vuoden 2002 vastaavan.

Tähän dokumenttiin kuluttaja-asiamiehet ovat koonneet keskeisiä sääntöjä ja periaatteita, joita kuluttajakauppaa harjoittavien elinkeinonharjoittajien on noudatettava tai tulisi noudattaa täyttääkseen hyvälle markkinoinnille asetetut vaatimukset. Kannanotto täydentää kansallista lainsäädäntöä sekä verkkokauppaa ja markkinointia koskevia linjauksia. Kannanotossa ei siten selitetä yksityiskohtaisesti aluetta koskevaa lainsäädäntöä. Tästä syystä elinkeinonharjoittajan on otettava selvää myös kansallisista säännöksistä, ks. liite 2.

Kannanottoon sisältyy kahdenlaisia vaatimuksia: pakollisia ja suosituksia. Pakolliset vaatimukset, joiden yhteydessä tanskankielisessä alkuperäistekstissä on käytetty sanoja ”skal” ja ”må”, perustuvat markkinointia koskevaa lainsäädäntöön ja mahdollisesti muuhun kuluttajansuojalainsäädäntöön. Ne on suomennettu käyttäen pakollisuutta kuvaavia ilmaisuja kuten ”on noudatettava”, ”tulee” (tehdä), ”ei saa” (tehdä). Suositukset (”bør”) on suomennettu konditionaalilla ”tulisi”. Kuluttaja-asiamiehet eivät ole ottaneet kantaa siihen toimiiko yritys aina lainvastaisesti jättäessään noudattamatta tällaista suositusta. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

1. YLEISTÄ

Kannanotto koskee pohjoismaissa (Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi ja Islanti) harjoitettavaa verkkokauppaa ja -markkinointia. Kannanotto on ymmärrettävä mahdollisimman teknologianeutraalisti ja se koskee samantapaisia viestintäjärjestelmiä soveltuvin osin (1).

Voimassa olevat yleiset kuluttajansuojasäännökset, kuten sopimusehtoja, peruutusoikeutta, kauppaa, asiakaspalvelua, markkinointia, hintatietoja, henkilötietoja jne. koskeva lainsäädäntö, koskevat myös verkkokauppaa ja markkinointia internetissä.

Markkinointi

2. MARKKINOINNIN MUODOT JA KEINOT

Kuluttajille suunnatun markkinoinnin on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Markkinointi ei saa olla puutteellista tai harhaanjohtavaa. Kuluttajan on saatava tarpeelliset tiedot voidakseen arvioida markkinoitua tuotetta, palvelua sekä mahdollisia tarjouksia ja myynninedistämiskeinoja (2) .

2.1. Mainonnan tunnistettavuus

2.1.1. Kuluttajan on aina tunnistettava milloin kyseessä on markkinointi. (3)

Tämä koskee myös vakio-ohjelmistoihin sisällytettyä markkinointia tai markkinointia, joka näyttää vakio-ohjelmistoon kuuluvalta osalta

Tällaisia voivat olla esimerkiksi viestiruutujen käyttö markkinoinnissa (viestin saapumisilmoitukselta tai virheilmoitukselta näyttävät ruudut), tai saapuvista viesteistä ilmoittava tunnusääni, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomio markkinointiin.

2.1.2. Verkkosivut eivät saisi ehdottaa ohjelmien asennusta, jos sivua voi katsoa ilman kyseisen ohjelman asentamista. Lisäksi ohjelmat eivät missään tapauksessa saa automaattisesti asentua koneelle ilman käyttäjän hyväksyntää.

2.1.3. Verkkosivuston ylläpitäjä vastaa lähtökohtaisesti sivustolla harjoitettavasta markkinoinnista myös siinä tapauksessa, että muilla on mahdollisuus julkaista aineistoa sivustolla.

2.1.4. Yksityishenkilöille suunnatuilla keskustelupalstoilla, blogeissa tai uutisryhmissä saa markkinoida vain sillä edellytyksellä, että käyttäjälle käy selkeästi ilmi, että kyse on markkinoinnista ja kuka sitä harjoittaa. Jos yksityishenkilö maksua vastaan markkinoi tuotteita tällaisilla foorumeilla, se on selkeästi kerrottava. Verkkosivuston ylläpitäjä voi joutua vastaamaan, että edellä mainitut asiat on hoidettu asianmukaisesti (4) .


(1) Kannanottoa voidaan soveltaa myös esim. matkapuhelinverkon kautta harjoitettavaan kauppaan tai markkinointiin.
(2) Kuten esimeriksi lahjoja, kilpailuja, pelejä tai vastaavia siinä laajuudessa, kuin ne ovat sallittuja kansallisen lainsäädännön puitteissa.
(3) Vrt. tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin, 2000/31/EY (sähkökauppadirektiivin) 6 artikla ja mahdollinen muu kansallinen lainsäädäntö.
(4) Lähtökohtaisesti tämä kuitenkin edellyttää, että verkkosivuston omistaja joko on tai hänen tulisi olla asiasta tietoinen.

2.2 Mainoksen toteutus ja sijoittelu

2.2.1. Mainos ei saa olla tungetteleva.

Tätä arvioitaessa huomioidaan esimerkiksi mainoksen muoto, sisältö, ääni, kuva ja animaatioiden käyttö sekä se, missä yhteydessä mainosta esitetään.

Mainosta voidaan usein pitää tungettelevana, jos se esimerkiksi vaikuttaa tietokoneella työskentelyyn tai muuttaa tietokoneen asetuksia.

2.2.1.1. Mainos, joka ei ole verkkosivuun sisällytetty osa, pitää voida poistaa helposti esimerkiksi klikkaamalla sulje-painiketta. Hallitsevien mainosten, esimerkiksi kokosivuilmoitusten, tulee poistua näkyvistä automaattisesti lyhyen ajan kuluttua.

2.2.1.2. Yksittäiselle kuluttajalle esitettävän mainosviestin esiintymiskerroille pitäisi asettaa raja. Esiintymiskertojen määrä riippuu käytetystä markkinointimuodosta.

2.2.2. Keinot, jotka estävät kuluttajaa hallitsemasta laitteistoa ja/tai lukitsevat kuluttajan tietylle verkkosivustolle ovat kiellettyjä.

Esimerkiksi kuluttajan ohjaaminen muualle kuin osoitekenttään kirjoittamalleen sivustolle, on kielletty (ei-toivottu uudelleenohjaus). Kuluttajan liikkumista tietyille verkkosivuille tai tietyiltä verkkosivuilta ei saa ohjata. Tällaisia keinoja voi olla monenlaisia, esimerkiksi ”mousetrapping” ja ”pagejacking”.

2.2.3.Markkinoinnin ei tulisi keskeyttää tai läpäistä toimituksellista aineistoa tai muuta tiedottavaa tai ohjeistavaa sisältöä. Markkinointi ei saa peittää toimituksellista tekstiä.

2.2.4. Jos markkinointiaineisto on voimassa vain tietyn ajan, tämän tulee käydä selkeästi ilmi.

2.2.5. Elinkeinonharjoittajien tulisi säilyttää internetissä julkaistu markkinointiaineisto tietyn ajan. (5)

2.2.6.Jos verkkosivustolla on mahdollista vertailla erilaisia myyjiä/palveluntarjoajia, tuotteita tai palveluja, on käytävä selkeästi ilmi, millä perusteella ja millä rajoituksilla vertailu tehdään. Tällöin tulee myös käydä ilmi, kuka vastaa hintavertailusta.


(5) Joissakin säännöksissä vaaditaan, että elinkeinonharjoittaja kykenee dokumentoimaan markkinoinnissa annetut tiedot.

2.3. Sähköinen markkinointi (tekstiviestit, sähköposti ja vastaavat) (6)

2.3.1. Pääsääntönä on, että elinkeinonharjoittaja saa lähettää mainoksia sähköpostilla tai muilla vastaavilla etäviestintäkeinoilla, jos kuluttaja on antanut siihen etukäteen suostumuksensa. (7)

2.3.2. Kuluttajan suostumuksen tulee olla aktiivinen, nimenomainen ja tietoinen. Tämä tarkoittaa, että:

2.3.2.1. Suostumuksen antaminen edellyttää kuluttajalta aktiivista toimenpidettä. Suostuminen ei voi perustua passiivisuuteen. Esimerkiksi suostumusta kuvaava kohta ei saa olla valmiiksi rastitettu.

2.3.2.2. Sopimuksen syntymisen ehtona ei saa olla, että kuluttaja suostuu vastaanottamaan markkinointiaineistoa. (8)

2.3.2.3. Suostumusta ei saa sisällyttää vakioehtoihin. Tällöin sitä ei katsota vapaaehtoisesti annetuksi eikä tietoiseksi.

2.3.2.4. Kuluttajan täytyy suostumusta antaessaan olla selvillä siitä, mitä mediaa markkinoinnissa käytetään ja mitä markkinointi pitää sisällään. (9)

2.3.2.5. Elinkeinonharjoittaja ei saa kehottaa kuluttajia lähettämään mainoksia edelleen tai ”vihjaamaan” muille kuluttajille elinkeinonharjoittajan toiminnasta. Elinkeinonharjoittaja ei myöskään saa palkita kuluttajaa tällaisesta toiminnasta. (10)

2.3.3. Koska väärinkäytöksiä voi ilmetä, elinkeinonharjoittajan olisi hyvä varmistaa, että käyttäjä antaa suostumuksen omissa nimissään. Tämä voidaan toteuttaa lähettämällä käyttä- jälle viesti, joka hänen on vielä vahvistettava suostumuksen aktivoimiseksi.

2.3.4. Elinkeinonharjoittaja, joka tavaran tai palvelun kaupan yhteydessä on saanut kuluttajan sähköiset yhteystiedot, voi lähettää kuluttajalle sähköistä markkinointiaineistoa ilman etukäteistä suostumusta

Tämä edellyttää, että kuluttaja on kaupan yhteydessä itse ilmoittanut sähköiset yhteystietonsa. Edellytyksenä on myös, että kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu, että yhteystietoa käytetään markkinoinnissa.

Markkinointi saa ainoastaan koskea elinkeinonharjoittajan omia vastaavia tuotteita tai palveluja.

Kuluttajan on voitava kieltäytyä helposti ja maksutta vastaanottamasta sähköisiä markkinointiviestejä sekä yhteystietoja antaessaan että sen jälkeen.

2.3.5. Kaikkien sähköisten markkinointiviestien on sisällettävä riittävät tiedot lähettäjästä, jotta kuluttaja voi tunnistaa lähettäjän. (11)

2.3.6. Kaikki sähköinen mainonta on voitava tunnistaa markkinoinniksi jo vastaanotettaessa. Tämä esimerkiksi tarkoittaa, että käyttäjän ei tarvitse avata sähköpostiviestiä huomatakseen, että kyse on markkinoinnista.

Sähköinen mainos ei saa muistuttaa henkilökohtaista, esimerkiksi ystävän tai perheenjäsenen lähettämää viestiä.

2.3.7. Jokaisen sähköisen mainoksen pitäisi sisältää ohjeet siitä, miten kuluttaja voi helposti ja maksutta kieltäytyä vastaanottamasta mainoksia vastaisuudessa. Kieltotoiminnon pitäisi olla sellainen, että kuluttaja saa vahvistuksen kiellon annettuaan. (12)


(6) Sähköpostin laillisuuden osalta sähköisen kaupan direktiivissä poiketaan alkuperämaan periaatteesta.
(7) Sähköinen markkinointi ilman vastaanottajan suostumusta on kiellettyä, kun kyse on luonnollisista henkilöistä. Tanskassa kielto koskee sekä luonnollisia että juridisia henkilöitä.
(8) Suomessa on voi joissakin tilanteissa olla sallittua asettaa sopimuksen syntymisen ehdoksi, että kuluttajan on suostuttava vastaanottamaan markkinointiaineistoa. Tämä kuitenkin edellyttää erityisten vaatimusten täyttymistä ja saman palvelun tulee aina olla tarjolla myös ilman mainonnan vastaanottamista koskevaa vaatimusta.
(9) Suomessa ja Norjassa elinkeinonharjoittajien on lisäksi kerrottava kuinka paljon mainoksia keskimäärin kuluttajille lähetetään.
(10) Suomessa ks. kuluttajaoikeuden linjaus Kerro Kaverille -toiminnossa noudatettavat periaatteet
(11) Vaatimus perustuu sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 6 artiklaan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11. toukokuuta 2005 antaman direktiivin 2005/29/29 (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin) 7 artiklan 4 kohtaan.
(12) Ruotsin lain mukaan sähköisessä markkinoinnissa on ilmoitettava voimassa oleva osoite, johon vastaanottaja voi viestittää kieltäytyvänsä ottamasta vastaan markkinointiaineistoa. Useimmiten tämä vaatimus täytetään Ei kiitos – linkillä.

3. LUOTETTAVUUSMERKINNÄT (trustmarks)

3.3. Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet suosivat merkintäjärjestelmiä, jotka edistävät kuluttajien verkkokauppaa kohtaan tuntemaa luottamusta. Merkintäjärjestelmiin mukaan pyrkiviltä yrityksiltä on vaadittava, että ne antavat kuluttajille näiden lakisääteisiä oikeuksia paremman suojan.

3.4. Merkintäjärjestelmien on oltava avoinna kaikille niihin mukaan pyrkiville merkintäjärjestelmien ehdot täyttäville elinkeinonharjoittajille.

3.5. Merkintäjärjestelmiin on sisällytettävä tehokas valvonta, jonka avulla voidaan seurata, että järjestelmiin liittyneet elinkeinonharjoittajat noudattavat sääntöjä.

Kauppa

4. Tiedonantovelvollisuus

4.1. Kaikkien Pohjoismaiden kansallisissa lainsäädännöissä edellytetään, että kuluttajalle on annettava tietyt tiedot ennen sopimuksen solmimista, sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen jälkeen. Elinkeinonharjoittajan on perehdyttävä tarkemmin kunkin maan kansalliseen lainsäädäntöön.

Elinkeinonharjoittajan on annettava muiden muassa seuraavat tiedot:

4.1.1.1. Yrityksen nimi ja osoite, rekisterinumero sekä sellaiset tiedot, joiden avulla elinkeinonharjoittajaan saa yhteyden helposti ja nopeasti mm. sähköpostiosoite.

4.1.1.2. Tuotteen tai palvelun tärkeimmät ominaisuudet.

4.1.1.3. Kaikki kauppaan liittyvät kustannukset, mukaan lukien kaikki maksut ja toimituskulut. (Hinnan osat voidaan eritellä ja ne on laskettava yhteen kokonaishinnaksi.) (13)

4.1.1.4. Kaikki olennaiset sopimusehdot (esim. toimitusaika, maksuehto, voimassaoloaika, irtisanomisen ehdot).

4.1.1.5. Tieto siitä, onko kuluttajalla peruuttamisoikeutta ja sen käyttämiseen liittyvät ehdot. Ks. kohta 5.

4.2. Elinkeinonharjoittajan pitäisi ilmoittaa mihin maihin yritys toimittaa tuotteita.

4.3. Kuittaus ja tilausvahvistus, katso kohta 6.4.


(13) Norjassa hinnan eri osat on eriteltävä.

5. PERUUTUSOIKEUS (14)

5.1. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle vähintään 14 päivän peruutusoikeus. (15) (16)

5.2. Elinkeinonharjoittajan on ennen kaupan syntymistä ilmoitettava kuluttajalle liittyykö kyseiseen kauppaan peruutusoikeus vai ei.

5.3. Kaupan jälkeen elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle yksityiskohtaisemmat tiedot peruutusoikeudesta kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. (17)

5.4. Kuluttajan peruutusoikeuden käytölle ei saa asettaa muotovaatimuksia.

5.5. 14 päivän peruutusoikeus lasketaan myöhäisimmästä alla luetelluista ajankohdista:

5.5.1.se päivä, jolloin kuluttaja vastaanottaa tuotteen,

5.5.2.se päivä, jolloin kuluttaja saa tiedon siitä, että hän on solminut palvelua/jatkuvaa palvelujen toimitusta koskevan sopimuksen,

5.5.3.se päivä, jolloin vastaanottaja vastaanottaa laissa vaaditut tiedot, mm. peruutusoikeutta koskevat tiedot. (18)

5.6. Peruutusoikeussäännöksissä on joukko poikkeuksia, jotka koskevat erilaisia sopimuksia. Peruutusoikeutta ei ole esimerkiksi silloin, kun on kyse kuljetus-, majoitus- tai ravitsemispalveluista, vapaa-ajanharrastuksista, elintarvikkeista, peleistä tai arpajaisista. (19)

5.7. Jos kuluttaja peruu kaupan, elinkeinonharjoittajan on maksettava takaisin koko kauppahinta toimituskustannuksineen. Kuluttajan on yleensä itse maksettava tavaran palautuksesta aiheutuvat kulut, mutta tilanne on muutoin palautettava sellaiseksi kuin se oli ennen kauppaa. (20) Maksu on palautettava viimeistään 30 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin elinkeinonharjoittaja on vastaanottanut palautetun tuotteen. (21)


(14) Koska Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen lainsäädännöt eroavat toisistaan peruutusoikeuden osalta, käsitellään tässä ainoastaan niitä sääntöjä, jotka ovat samat kaikissa maissa. Yksityiskohtaisempaa tietoa kunkin maan säännöksistä saa kuluttaja-asiamiesten verkkosivustoilta, joiden osoitteet löytyvät liitteestä 2.
(15) Ruotsin säännösten mukaan 14 kalenteripäivää ja 7 työpäivää. Jos jakson viimeinen päivä on pyhäpäivä, peruutusoikeus lakkaa vasta seuraavana arkipäivänä.
(16) Jos peruutusoikeus koskee tavaroita, joita valmistetaan tai joista sovitaan kuluttajan toivomusten mukaisesti peruutusoikeus määräytyy kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Suomessa KSL 6:16 §
(17) Suomessa KSL 6:14 Tietojen vahvistaminen etämyynnissä, Tiedot on vahvistettava kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa tiedot muuttumattomina
(18) Suomessa ks. KSL 6:15
(19) Suomessa ks. KSL 6:7 ja 16§
(20) Suomessa elinkeinonharjoittajan on maksettava myös palautuskulut.
(21) Norjassa takaisinmaksun on tapahduttava viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran palautuksesta.

6. SOPIMUSEHDOT

6.1. Sähköiset sopimukset

6.1.1. Sopimusehtojen on sisällettävä kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet. Osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien on myös oltava kohtuullisessa tasapainossa keskenään, jotta sopimusehtoja ei pidettäisi kohtuuttomina ja siksi sivuutettavina.

6.1.2. Sopimusehtojen on oltava helposti saatavilla elinkeinonharjoittajan verkkosivuilla. Sopimusehdot on esitettävä siten, että ne on helppo löytää ja ymmärtää.

6.1.3. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus helposti säilyttää kaikki annetut tiedot ja sopimusehdot joko paperilla tai sähköisenä. (22)

6.1.4. Elinkeinonharjoittajan pitäisi säilyttää ehdot niin, että ne erimielisyyksien syntyessä voidaan toimittaa kuluttajalle. (23)

6.1.5. Elinkeinonharjoittajan pitäisi päivätä sopimusehdot niin, että muutosten ajankohta kerrotaan selkeästi.

6.1.6. Sopimuksen tekoprosessi on esitettävä siten, että se eroaa selkeästi muista verkon toiminnoista.

6.1.7. Sopimuksen teko on toteutettava niin, että kuluttajan on edettävä sopimusehtojen kautta voidakseen jatkaa sopimuksen tekemistä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että kuluttajan on vieritettävä sivua ehtotekstin loppuun. Vaihtoehtoisesti ehdot voivat olla linkin takana. Menettelytavasta riippumatta kuluttajan on aktiivisesti hyväksyttävä ehdot, esimerkiksi klikkaamalla rasti ruutuun. Ruutu ei saa olla esitäytetty.

6.1.8. Sopimuksen teko on toteutettava siten, että kuluttaja voi huomata ja korjata mahdolliset virheet tai keskeyttää toiminnon ennen sopimuksen syntymistä. Kuluttajan tulisi myös voida korjata mahdolliset lyöntivirheet esimerkiksi nimessä, osoitetiedoissa, ajankohdassa tai tuotteiden määrässä kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen syntymisestä. (24)

6.1.9. Kuluttajan tulee voida olla täysin selvillä kaikista ehdoista ennen sopimuksen syntymistä, kuten siitä, mitä on tilaamassa ja mihin hintaan (toimituskulut, verot ja maksut jne. mukaan luettuina). Katso myös kohta 6.2. Hintatiedot.

6.1.10. Elinkeinonharjoittajan pitäisi aina ilmoittaa arvioitu toimitusaika ennen sopimuksen syntymistä. Ellei muuta ole sovittu, tulee tavara/palvelu toimittaa viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksesta.

6.1.11. Elinkeinonharjoittaja on pääsääntöisesti sidottu ennen sopimuksen tekoa ja sen yhteydessä antamiinsa tietoihin. (25)

6.1.12. Kuluttajalle on käytävä selväksi, milloin sitova sopimus syntyy. Tämä periaate voidaan toteuttaa esimerkiksi tarjoamalla käyttöön ”vahvista tilaus” -painike.

6.1.13. Kuluttajan puolelta tapahtuvalle sopimuksen irtisanomiselle ei saa asettaa muotovaatimuksia.


(22) Vrt. sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 10(3) artikla.
(23) Tanskassa kuluttajalla on koska tahansa sopimussuhteen voimassa ollessa oikeus pyynnöstä saada sopimusehdot paperilla. Suomessa rahoituspalveluiden etämyyntiä koskevan KSL:n 6 a luvun 11§:n mukaan kuluttajalla on sopimussuhteen aikana oikeus saada sopimusehdot paperilla.
(24) Vrt. sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 11(2) artikla.
(25) Suomessa ks. Kuluttajaoikeuden linjaus markkinoinnin virhetilanteista

6.2. Hintatiedot

6.2.1. Ensimmäisen kerran näytöllä esitettävä hinta on oltava se, joka sisältää kaikki kulut ja maksut, jotka suoraan liittyvät kyseiseen tavaraan tai palveluun. Kuluja, jotka eivät kohdistu vain yksittäiseen tuotteeseen, ei tarvitse sisällyttää hintaan (esimerkiksi toimituskulut). Hintatiedon välittömässä yhteydessä on oltava kuitenkin maininta näistä lisäkustannuksista ja niistä periaatteista, miten lisäkustannukset määräytyvät.

6.2.2. Verkkokaupassa annettavat hintatiedot ovat lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajaa sitovia. (26) Kun kuluttaja hyväksyy sivustolla annetun tarjouksen, syntyy sitova sopimus.

6.2.3. Ennen sopimuksen tekoa kuluttajalle on kerrottava kokonaishinta. Kokonaishinta sisältää toimituskulut ja muut kulut, jotka eivät suoraan kohdistu tuotteeseen tai palveluun.


(26) Ellei kuluttaja ymmärtänyt tai ellei hänen olisi pitänyt ymmärtää, että hintatieto oli virheellinen.

6.3. Sopimuksen teko, kuittaus ja tilausvahvistus

6.3.1. Kun kuluttaja hyväksyy verkkokaupassa esitetyn tarjouksen, syntyy osapuolten välille sitova sopimus. Sopimus voidaan katsoa sitomattomaksi, jos toinen osapuoli on tehnyt virheen, ja toinen osapuoli on ymmärtänyt tai hänen olisi pitänyt ymmärtää virheen tapahtuneen. (27)

6.3.2. Kun elinkeinonharjoittaja saa sähköisen tilauksen, hänen on viipymättä lähetettävä sähköinen kuittaus tilauksen vastaanottamisesta ja sen sisällöstä. (28)

6.3.3.Jos verkkokauppa toimii siten, että kuluttajan on esimerkiksi lähetettävä sähköpostiviesti kauppiaalle saadakseen varsinaisen tarjouksen, arvioidaan sitovan sopimuksen syntymisen ajankohtaa osapuolten välisen kirjeenvaihdon perusteella kyseisen maan lainsäädännön mukaan. Jälkikäteen on kuitenkin aina lähetettävä varsinainen tilausvahvistus, josta käy ilmi tilauksen sisältö, hinta ja maksuehdot.

6.3.4. Kaupan jälkeen lähetettävällä tilausvahvistuksella täytetään usein peruutusoikeutta koskeva tiedonantovelvollisuus. (29)


(27) Suomessa OikTL 32 §
(28) Vaatimus perustuu sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 11 artiklaan. Suomessa ks. laki tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta 10 §.
(29) Suomen kuluttajansuojalaissa (6 luku 14 §) määritellään, milloin vahvistus on lähetettävä ja mitä muita tietoja tilausvahvistuksessa on oltava. Tilausvahvistuksessa on aina oltava tieto peruutusoikeudesta.

6.4. Kielet

6.4.1. Verkkosivustolla on kerrottava, millä kielillä sopimus voidaan tehdä. (30)

6.4.2. Kaikki sopimusehdot on aina oltava luettavissa sillä kielellä, jolla sopimus tehdään.

6.4.3. Sopimuksen teon jälkeen kuluttajan pitäisi voida viestiä elinkeinonharjoittajan kanssa sillä kielellä, jolla sopimus on tehty.


(30) Vaatimus perustuu sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 10 (1) artiklaan.

6.5. Maksaminen

6.5.1. Maksukorttitietojen ja muiden verkkomaksujärjestelmien tunnuksien välityksen tulisi aina olla suojattu salauksella (31). Tämä koskee myös maksutietojen myöhempää säilyttämistä internetiin yhteydessä olevalla palvelimella.

6.5.2. Muut maksutiedot, kuten asiakas- ja tilaustiedot, on myös suojattava salauksella tai muutoin varmistamalla, että tiedot eivät ole verkossa ulkopuolisten saatavilla tai luettavissa. Tietosuojaviranomaisten salaukselle mahdollisesti asettamia vaatimuksia on aina noudatettava. Esimerkiksi salausta on aina käytettävä, jos arkaluontoisia henkilö- tietoja tai henkilötunnuksia välitetään verkkosivujen kautta.

6.5.3. Maksu- tai luottokortilla tai muilla sähköisillä maksutavoilla maksettuaan kuluttajan tulee kuitin tai vastaavan saadessaan aina voida tunnistaa kyseinen maksu tapahtuman päiväyksen, maksun saajan ja rahamäärän perusteella.

6.5.4. Maksujärjestelmissä, joissa elinkeinonharjoittaja lähettää maksupyynnön maksuvälineen myöntäjälle, ei elinkeinonharjoittajan tulisi lähettää maksupyyntöä ennen kuin tuote tai palvelu on lähetetty kuluttajalle.

6.5.5. Maksun ei normaalisti tule tapahtua ennen kuin tuote tai palvelu on lähetetty. Vakioehtoja, joissa vaaditaan ennakkomaksua, voidaan pitää kohtuuttomina. Ehtoa arvioitaessa painotetaan seuraavia seikkoja:

6.5.5.1. Tarve: voiko elinkeinonharjoittaja osoittaa, että ennakkomaksu todella on tarpeellinen

6.5.5.2. Rahamäärän suuruus

6.5.5.3. Aika: miten kauan ennen toimitusta ennakkomaksu tulee maksaa

6.5.5.4. Vakuus: asetetaanko ennakkomaksulle vakuus.

6.5.6.Jos kuluttaja on maksanut tuotteesta tai palvelusta ennen toimitusta, eikä tavara ole saapunut tai kuluttaja käyttää sovittua tai lakisääteistä peruuttamisoikeutta, on elinkeinonharjoittajan viipymättä, viimeistään 30 päivän kuluessa, maksettava takaisin koko summa (32).

6.5.7.Jos maksu on suoritettu maksukortilla (pankki- tai luottokortilla), voi kuluttaja eräissä tapauksissa vaatia maksun palautusta luoton- tai kortinantajalta (33). Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun elinkeinonharjoittaja ei ole lähettänyt tavaraa tai kortilta on veloitettu liian suuri summa. Luotonantajaan kohdistuvista vaatimuksista säädetään luottoehtoja tai kaupankäyntiä koskevassa lainsäädännössä, mahdollisesti maksupalvelulainsäädännössä tai kansallisissa linjauksissa. Tämän lisäksi kansainväliset luottokorttiyhtiöt antavat joissakin tapauksia korttiasiakkailleen laajemmat mahdollisuudet saada takaisin elinkeinonharjoittajalle maksamansa summan.


(31) Norjassa salaus on pakollinen.
(32) Norjassa viimeistään 14 päivän kuluessa.
(33) Suomessa tämä koskee vain luottokortteja ja vastuussa on luotonantaja, KSL 7:13.

6.6. Asiakaspalvelu

6.6.1. Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajille mahdollisuus ottaa helposti yhteyttä yritykseen. Elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa verkkosivuillaan sähköpostiosoite, johon kuluttajat voivat ottaa yhteyttä. (34)

Sähköpostiosoitteen lisäksi elinkeinonharjoittajan verkkosivuilla voi olla yhteydenottolomake. Kuluttajan pitäisi voida tallentaa lomake helposti tai saada siitä automaattisesti kopio omaan sähköpostiosoitteeseensa.

Sähköpostiosoitteen lisäksi elinkeinonharjoittajan on annettava muita yhteystietoja, joiden avulla kauppiaaseen voi suoraan olla yhteydessä. Muu yhteystieto voi esimerkiksi olla puhelinnumero, online-kysymyslomake tai suora chat-toiminto, joista kuluttaja saa vastauksen nopeasti.

Elinkeinonharjoittajan on kuluttajan pyynnöstä annettava tälle käyttöön myös muu kuin sähköinen yhteydenottokanava, jonka avulla kuluttaja voi olla suoraan yhteydessä elinkeinonharjoittajaan. (35)

6.6.2. Kuluttajan pitää ainakin voida käyttää peruutusoikeuttaan, tehdä valitus ja sanoa sopimus irti samaa viestintämuotoa käyttäen kuin sopimusta tehdessään. Elinkeinonharjoittajan tulisi viipymättä vahvistaa tällaisen viestin perille tulo. Katso kohta 5.4. ja 6.1.13.

6.6.3. Kysymyksiin ja valituksiin tulisi vastata ja ne tulisi käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun elinkeinonharjoittaja vastaanottaa viestin. Ellei elinkeinonharjoittaja voi heti ottaa kantaa asiaan, tulisi kuluttajalle ilmoittaa asian etenemisestä.

Kuluttajan pitäisi voida ottaa yhteyttä elinkeinonharjoittajaan ilman ylimääräisiä kustannuksia, yhteydenottotavasta riippumatta.

Kuluttajalle on perusteltava, miksi valitusta ei voida hyväksyä. Kuluttajalle on myös kerrottava, minne kuluttaja voi valittaa tästä päätöksestä. Esimerkiksi voiko valituksen tehdä muualle kyseiseen organisaatioon, kuluttajariitalautakunnalle tai yleiseen tuomioistuimeen.

Kuluttajalta voidaan evätä palvelu tai sopimus ainoastaan asiallisilla ja syrjimättömillä perusteilla. Tällaisen kieltäytymisen peruste ei voi olla, että kuluttaja käyttää lakisää- teisiä oikeuksiaan.


(34) Vaatimus perustuu sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 5(1) artiklaan.
(35) Viittaus EY-tuomioistuimen tuomioon 16.10.2008, asia C-298/07, deutsche internet versicherung AG

6.7. Henkilötiedot (36)

Elinkeinoharjoittajan, joka kerää henkilötietoja verkkosivujensa kautta, on julkaistava verkkopalvelussaan tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on kirjoitettava selkeästi ja helppotajuisesti ja sen on oltava helposti löydettävissä verkkosivustolta. (37) Voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä on noudatettava.


(36) Tanskan säännöt selostetaan lyhyesti liitteessä 1. Liitteessä esitettyjä periaatteita sovelletaan osin muissakin Pohjoismaissa.
(37) Suomessa ks Tietosuojavaltuutetun opas tietosuojaselosteen laatimisesta http://www.tietosuoja.fi/27983.htm

7. LAPSET JA NUORET

Kannanoton kohdissa 1–6 esitetyt suositukset koskevat myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa markkinointia tämän kohdan mukaisin täsmennöksin. Näiden lisäksi pätevät ne erityiset lapsille ja nuorille suunnattua markkinointia koskevat säännöt, jotka ovat voimassa eri maissa.

7.1. Lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille suunnatussa markkinoinnissa on erityisesti varottava käyttämästä hyväksi lasten ja nuorten ja nuorten hyväuskoisuutta, kokemattomuutta ja kehittymätöntä arvostelukykyä, joiden vuoksi lapsiin ja nuoriin on helppo vaikuttaa.

7.2. Elinkeinonharjoittajan on arvioitava antaako markkinoinnin muoto tai sisältö ja tuotteen luonne aihetta kohderyhmän erityiseen suojaamiseen.

7.3. Elinkeinonharjoittajan on toteutettava markkinointinsa niin, että kohderyhmänä oleva ikä- ryhmä tunnistaa milloin kyseessä on markkinointi. Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää sellaisille sivuille vieviä linkkejä, joilla on lapsille ja nuorille sopimatonta tai lainvastaista aineistoa.

7.4. Vastaava pätee markkinointiin, joka suurelta osin vetoaa lapsiin tai nuoriin.

7.5. Markkinoinnissa ei saa suoraan kehottaa lapsia ostamaan tai suostuttelemaan vanhempiaan tai muita aikuisia ostamaan markkinoituja tuotteita. (38)

7.6. Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tuotesijoittelua tai muita piilomainonnan muotoja omilla tai muilla lapsille tai nuorille suunnatuilla verkkosivuilla, esimerkiksi pelien tai muun viihteen yhteydessä. Elinkeinonharjoittaja ei myöskään saa myötävaikuttaa siihen, että tällaista toimintaa harjoitetaan.

7.7. Pelejä ja vastaavia ei myöskään pitäisi keskeyttää mainoksilla. Jos lapsille suunnatun viihteen taustalla on sponsoreita, on tästä aina kerrottava neutraalisti siten, ettei huomio kiinnity liikaa tai pääasiallisesti tähän seikkaan.

7.8. Henkilötietojen kerääminen alaikäisiltä on lähtökohtaisesti sallittua ainoastaan huoltajan suostumuksella. Viisitoistavuotiaat ja sitä vanhemmat nuoret voivat kuitenkin yleensä itse antaa suostumuksensa. Normaalisti tämän ikäisten nuorten arvioidaan kykenevän ymmärtämään suostumuksen merkitys.

Suostumus on konkretisoitava siten, että siitä käy selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi mitä suostumus koskee. On kerrottava, mitä tietoja suostumuksen perusteella voidaan käsitellä ja kuka sekä mihin tarkoitukseen tietoja saa käyttää.

Suostumuksen edellytyksenä on nuoren tai huoltajan aktiivinen toimenpide. Kirjallista suostumusta ei vaadita, mutta elinkeinonharjoittajalla on näyttövelvollisuus suostumuksen antamisesta yksittäisessä tapauksessa.

Elinkeinonharjoittajan ei myöskään tulisi

7.9.1. lähettää osoitteellista suoramainontaa lapsille,

7.9.2. rohkaista lapsia tai nuoria antamaan tietoja itsestään, perheestään tai ystävistään,

7.9.3. tarjota lapsille tai nuorille palkintoja henkilötietojen antamisesta tai

7.9.4. käyttää tutkimuksia, kilpailuja tai vastaavia keinoja kerätäkseen lapsilta henkilötietoja.

7.10. Oikeustoimien tai muiden taloudellisten sitoumusten teko edellyttää normaalisti vanhempien (huoltajan) lupaa holhouslainsäädännön mukaisesti.

7.11. Elinkeinonharjoittajan on kerrottava verkon turvallisuussäännöistä ja hyvästä netiketistä, etenkin jos se tarjoaa lapsille tai nuorille suunnattuja, osallistumiseen kannustavia, verkkosivuja (esim. chat). Elinkeinonharjoittajalla pitäisi olla sivujensa läpikäymiseen rutiineja, joilla poistetaan lapsille/nuorille sopimatonta tai laitonta aineistoa/toimintoja.


(38) Perustuu sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin liitteen 1 kohtaan 28.

8. VASTUU VERKKOSIVUJEN SISÄLLÖSTÄ

8.1. Elinkeinonharjoittaja on pääsääntöisesti vastuussa verkkosivuillaan esittämästään aineistosta. Vastuu ulottuu myös toisen toimittamaan aineistoon.

8.2. Elinkeinonharjoittajan ei tulisi tehdä linkkejä verkkosivuille tai aineistoon, jotka eivät vä- littömästi tarkasteltuna täytä lainsäädännön vaatimuksia.

8.3. Kun verkkosivuilta on linkki toiselle verkkosivustolle, tulisi kuluttajalle käydä selväksi, milloin hän siirtyy toiselta sivustolta toiselle. (39)


(39) Esim. ulkopuoliselle verkkosivuille hypätessä tai jos käytetään ns. framingiä eli ulkopuoliselta sivulla olevaa tietoa esitetään elinkeinonharjoittajan omilla verkkosivuilla.

Liite 1

Tanskan sääntöjen lyhyt yhteenveto

1. Henkilötiedot

Elinkeinonharjoittajan on välttämätöntä perehtyä kansallisiin henkilötietoa koskeviin yksityiskohtaisiin säännöksiin. Tämä yhteenveto ei ole tyhjentävä, vaan käsittelee ainoastaan tärkeimpiä periaatteita.

1.1. Henkilötietoja verkkosivustonsa kautta keräävällä elinkeinonharjoittajan – tietovastaavan – tulisi julkaista tietosuojaseloste verkkosivuillaan. Tietosuojaseloste tulisi kirjoittaa selkeästi ja helppotajuisesti ja sen tulisi olla helposti löydettävissä. Henkilötietojen keräämisen yhteydessä on verkkosivuilla joka kohdassa oltava suora viittaus tietosuojaselosteeseen.

1.2. Tietyt tiedot on annettava suoraan näytöllä ennen henkilötietojen keräämistä. Tällaisia tietoja ovat: kuka tietoja kerää, mitä tarkoitusta varten niitä kerätään, ovatko tiedot pakollisia tai vapaaehtoisia, vastaanottaja tai vastaanottajaryhmät, kielto-, oikaisu- ja tiedonsaantioikeus, tiedot automaattisista tiedonkeruumenetelmistä sekä suojaustaso.

1.4.1. Tiedot tulisi antaa kaikilla verkkosivustolla käytettävillä kielillä, varsinkin niissä kohdissa, joissa henkilötietoja kerätään.

1.4.2. Tietosuojaselosteen tulisi muun muassa sisältää seuraavia tietoja: Elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, sekä fyysinen että sähköinen osoite.

1.4.3. Tietojen keruun tarkoitus. Mikäli tarkoituksia on useita, on kaikista kerrottava.

1.4.4. Ovatko pyydetyt tiedot pakollisia vai vapaaehtoisia. Kuluttajan tulee voida jättää vapaaehtoinen tieto antamatta ilman, että siitä koituu seurauksia.

1.4.5. Vastaanottajat/vastaanottajaryhmät, mikäli tietoja luovutetaan edelleen ja siinä tapauksessa kenelle ja miksi näin tehdään. Samalla kuluttajalle on tarjottava mahdollisuus kieltäytyä tästä, esimerkiksi rastitettavan kohdan avulla.

1.4.6. Evästeiden käyttö.

1.4.7. Kuluttajan oikeus saada tietoa itseään koskevista tiedoista, vaatia niiden oikaisemista tai poistoa, sekä tieto siitä, kenen puoleen asiassa tulee kääntyä.

1.4.8. Kuluttajan oikeus esittää vastalause sekä kenen puoleen asiassa tulee kääntyä.

1.4.9. Tietoturva, myös tietojen siirron aikana, ja mikäli tietoja välitetään toiseen maahan, vastaanottavan maan tietoturva.

1.4.10. Muut kuluttajalle merkitykselliset seikat.

1.5. Elinkeinonharjoittajan on noudatettava henkilötietolainsäädäntöä luovuttaessaan kuluttajaa koskevia tietoja edelleen markkinointitarkoituksiin tai käyttäessään toiselta taholta saatuja tietoja markkinoinnissa.

1.6. Yrityksen yhteydenottojen kuluttajaan päin on muutoin noudatettava markkinointilainsää- dännön vaatimuksia, ks. kohta 2.3.

1.7. Henkilötietojen antamista ei saa vaatia sen edellytyksenä, että kuluttaja saa tietoa, joka lain mukaan on kuitenkin annettava. Henkilötietojen antamista ei myöskään saa vaatia sen edellytyksenä, että kuluttaja pääsee tutustumaan verkkosivujen sisältöön.

1.8. Lähtökohtaisesti on yksittäisen elinkeinonharjoittajan tehtävänä arvioida ja päättää, mitä turvajärjestelyjä tarvitaan tietyssä tilanteessa, jossa tietoja välitetään internetin kautta.

1.9. Elinkeinonharjoittajalla on oltava teknisiä ja organisatorisia turvajärjestelyjä suojaamassa yrityksen asiakastietoja, niin etteivät ne vahingossa tai tarkoituksella tuhoudu, katoa tai vahingoitu eivätkä joudu ulkopuolisten tietoon, eikä niitä käytetä väärin tai muuten käsitellä lainvastaisesti.

1.10. Jos elinkeinonharjoittaja turvallisuuspuutteen seurauksena on saattanut asiakastietoja ulkopuolisten käsiin, elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa tästä asianomaisille.

1.11. Henkilötiedoista lapsiin liittyen, ks. kohta 7

Liite 2

Linkkejä pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten verkkosivuille, joilla on tietoa kansallisesta lainsää- dännöstä ja kansallisista linjauksista:

Tanska: www.forbrugerombudsmanden.dk

Suomi: www.kuluttajavirasto.fi. Yrittäjälle > Verkkokauppa .

Norja: www.forbrukerombudet.no, osiossa “lov og Rett” alaosiossa ”Tema og Bransjer:Ehandel og fjernsalg”.

Ruotsi: www.konsumentverket.se

Pohjoismaiden tietosuojaviranomaiset

Tanska: Tietosuojaviranomainen www.datatilsynet.dk

Viitataan erityisesti verkossa tapahtuvasta henkilötietojen keruuta koskeviin suosituksiin sekä yksityissektorilla verkossa tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä koskeviin, 16.6.2008 annettuihin vaatimuksiin ja suosituksiin. (Datatilsynets anbefalinger ved indsamling af personoplysninger på internettet, og Datatilsynets krav og anbefalinger i forbindelse med overførsel af personoplysninger via internettet i den private sektor af 16. juni 2008).

Suomi: Tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi

Norja: Tietosuojaviranomainen Datatilsynet www.datatilsynet.no

Ruotsi: Tietosuojaviranomainen www.datainspektionen.se/

Pohjoismaissa toimivia luotettavuusmerkintäjärjestelmiä:

Tanska: E-mærket www.emaerket.dk

Ruotsi: www.tryggehandel.se

3.2. Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten yhteinen kannanotto: Mobiilisisältöpalvelujen markkinointi

1. Johdanto

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet valvovat kuluttajansuojan toteutumista huolehtimalla siitä, että elinkeinonharjoittajat noudattavat markkinoinnissaan ja sopimusehdoissaan oman maansa lainsäädäntöä. [1]

Tässä asiakirjassa esitellään Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen kuluttaja-asiamiesten yhteinen kannanotto mobiilisisältöpalvelujen markkinoinnista. Kuluttaja-asiamiehet ovat koonneet kannanottoon niitä keskeisiä säännöksiä, joita kaikkien pohjoismaisille kuluttajille mobiilisisältöpalveluja tarjoavien elinkeinonharjoittajien on vähintäänkin noudatettava, jotta yhteinen vaatimus hyvästä markkinointitavasta toteutuisi.

Kannanotossa esitellään, millaista konkreettista lainsäädäntöä ja millaisia käytänteitä mobiilisisältöpalvelujen markkinointia varten on laadittu. Lisäksi selvennetään, mitä hyvällä markkinointitavalla tarkoitetaan. Kannanotossa selostettujen vähimmäisvaatimusten lisäksi maissa on voimassa myös kansallisia erityissäännöksiä. Niissä saatetaan asettaa muitakin vaatimuksia kuin tässä kannanotossa on käsitelty.

Mobiilisisältöpalveluilla tarkoitetaan puhelinverkon välityksellä matkapuhelimeen (tai muuhun mobiilipäätelaitteeseen) toimitettavia ja tämän laitteen avulla käytettäviä palveluja. Mobiilisisältöpalveluita ovat siis esimerkiksi soittoäänet, kuvat, uutispalvelu, äänestykset ja keskustelupalstat. Palvelut veloitetaan joko suoraan rahakortilla, erillisellä laskulla tai jälkikäteen puhelinlaskussa.

Tämä kannanotto koskee ainoastaan matkapuhelimen avulla käytettävien palvelujen ostamista. Ostettujen palvelujen yhteissumma ei saa ylittää rajoja, jotka kukin maa on asettanut vahvistamiensa maksuluokkien perusteella [2] . Kannanotto ei koske muiden palvelujen tai tavaroiden, kuten esimerkiksi elokuvalippujen, pysäköintimaksujen ja automaatista ostettavien tuotteiden maksamista matkapuhelimella.

Mobiilisisältöpalvelujen markkinat ovat jatkuvasti kasvava markkina-alue Pohjoismaissa. Alan liikevaihto kasvaa sitä mukaa kuin markkinoille tulee uusia palveluja ja palvelujen tarjoajia. Mobiilisisältöpalveluja markkinoidaan useissa eri viestimissä, muun muassa televisiossa ja Internetissä, ja usein niin, että palveluja koskevia tärkeitä tietoja ei kerrota riittävän selvästi markkinoinnissa.

Lapset ja nuoret ovat mobiilisisältöpalvelujen suurkuluttajina yritysten selkeä kohderyhmä. Yritysten on otettava tämä kohderyhmä erityisesti huomioon palveluja markkinoidessaan.

Mobiilisisältöpalveluja koskevat samat yleiset periaatteet kuin muidenkin tavaroiden ja palvelujen markkinointia. Markkinoinnissa annettavien tietojen ja sopimusehtojen on oltava ymmärrettäviä ja selkeitä. Myös viestimen erilaisia ominaisuuksia on käytettävä hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla, jotta palveluja koskevat olennaiset tiedot välittyisivät kuluttajille.

Mobiilisisältöpalvelujen myyntiiin sovelletaan yleisiä kuluttajansuojasäännöksiä. Tällaisia ovat mm. sopimusehtoja, ostamista, palveluja, markkinointia, hintatietoja, peruuttamisoikeutta, henkilötietoja yms. koskevat säännökset.

Yhteispohjoismainen kannanotto on luonteva siksi, että mobiilisisältöpalvelujen markkinointiin liittyvät ongelmat sekä markkinointia koskevat säännökset ja ratkaisukäytännöt ovat eri Pohjoismaissa hyvin samankaltaisia. Maissa toimii osittain myös samoja yrityksiä. Lisäksi EU-/ETA-säännöstön kautta kutakin maata sitovat samat yhteisön säädökset. Siltä osin kun säännöksissä tai käytänteissä kuitenkin on eroja, asiasta on mainittu erikseen.

Kuluttaja-asiamiesten yhteisen kannanoton tarkoituksena on antaa mobiilisisältöpalvelujen tarjoajille yleiskuva palvelujen markkinointia ja myyntiä koskevista keskeisistä vaatimuksista. Toivomuksena on, että markkinointi täsmentyy ja että eräät mobiilisisältöpalvelujen markkinointiin liittyvät erityisnäkökohdat, kuten lapset ja nuoret markkinoinnin kohteena, otetaan riittävän hyvin huomioon markkinoinnissa. Koska kannanotosta toivottiin yksinkertaista ja selkeää, siihen ei ole otettu mukaan kaikkien näkökohtien yksityiskohtaisempia perusteluja. Alaviitteissä on sen sijaan jonkin verran viittauksia oikeuslähteisiin, esimerkkejä yms.

Monet tässä kannanotossa selostetuista mobiilisisältöpalvelujen markkinointia ja myyntiä koskevista vaatimuksista perustuvat alan vakiintuneisiin käytännesääntöihin, jotka sisältyvät pohjoismaisten matkapuhelinoperaattoreiden laatimiin sopimuksiin ja ohjeisiin. [3] Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet ovat osallistuneet omissa maissaan alaa koskevien sopimusten ja ohjeiden laadintaan vaihtelevasti. Siksi kuluttajanäkökohtaa ei välttämättä ole otettu riittävän hyvin huomioon eri Pohjoismaiden käytännesäännöissä. Kuluttaja-asiamiehet voivat pitää poikkeamista alan vakiintuneista, markkinointia ja sopimusten sääntelyä koskevista käytänteistä sopimattomana ja markkinointilainsäädännön vastaisena.

Kannanotto ei kata täysin mobiilisisältöpalvelujen markkinointia koskevia säännöksiä. Kunkin maan lainsäädännössä, mm. etämyyntiä ja sähköistä kauppaa koskevissa laeissa, on erityisiä määräyksiä siitä, mitä tietoja kuluttajalle on annettava. Lisäksi niissä on yleissäännöksiä, joihin sisältyy markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä koskevia rajoituksia. Parhaan kokonaiskuvan alaa koskevista säännöksistä saa tutustumalla kunkin maan lainsäädäntöön. Lisätietoja löytyy Pohjoismaiden kuluttajaasiamiesten verkkosivuilta. [4]

Elinkeinonharjoittaja, joka markkinoi tuotteitaan rajojen yli Euroopan talousalueen sisällä, on sähköistä kauppaa koskevan direktiivin (2000/31/EY) mukaan velvollinen noudattamaan ensisijaisesti sijoittautumismaansa lainsäädäntöä. Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet voivat puuttua muista ETAmaista Internetin välityksellä tapahtuvaan markkinointiin, jos se on tarpeellista kuluttajien suojelemiseksi tilanteissa, joissa heidän etujaan muutoin saatettaisiin loukata vakavasti ja jos toimenpiteet ovat kohtuullisessa suhteessa suojan tarpeeseen. Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista tapahtuvaan markkinointiin voidaan puuttua aina, jos markkinointi kohdistuu yhden tai useamman Pohjoismaan kuluttajiin. Rajat ylittävässä markkinoinnissa on siis huomioitava vastaanottajamaassa voimassa olevat säännökset.

EU:ssa on lisäksi voimassa useita direktiivejä, joilla säädellään tässä kannanotossa esiteltyjä asioita. Valtaosa kyseisistä direktiiveistä on saatettu osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Mobiiliteknologia on dynaaminen ala, jossa on jatkuvasti kehitteillä uutta lainsäädäntöä ja uusia käytänteitä. Siksi kannanottoa saatetaan joutua täydentämään tai muuttamaan.

Tämä kannanotto ei ole verrattavissa oikeussäännökseen tai määräykseen eikä siinä myöskään ole käsitelty kattavasti kaikkia mobiilisisältöpalvelujen markkinointiin liittyviä ongelmatilanteita. Kannanotto antaa kuitenkin hyvän yleiskuvan siitä, mitkä asiat kuluttaja-asiamiesten mielestä kuuluvat markkinointilainsäädännön piiriin.

Tähän asiakirjaan sisältyy kahdenlaisia vaatimuksia: pakollisia ja suosituksia. Pakolliset vaatimukset, joiden yhteydessä norjankielisessä alkuperäistekstissä on käytetty sanoja ”skall”, ”må” tai vastaavaa ilmaisua, perustuvat markkinointilainsäädäntöön ja ne on suomennettu pakottavuutta kuvaavilla ilmaisuilla kuten ”on noudatettava”, ”tulee” (tehdä), ”ei saa” (tehdä). Suositukset (”bør”) on suomennettu konditionaalilla ”tulisi”. Kuluttaja-asiamiehet eivät ole ottaneet kantaa siihen, toimiiko yritys aina lainvastaisesti jättäessään noudattamatta kannanotossa esitettyä vaatimusta, vaan arvioivat tapauksia ratkaisukäytännössään.


[3] Suomessa ei ole tällä hetkellä kaikilta osin yhtä laajoja alaa koskevia itsesääntelyohjeita tai muita tässä tarkoitettuja normeja.
[4] Tanska: www.forbrugerombudsmanden.dk Suomi: http://www.kuluttajavirasto.fi, på svenska: http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=35&tmf=0&lmf=0&id=0 Norja: http://forbrukerombudet.no/ Ruotsi: http://www.konsumentverket.se/
[5] Tanska: Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 (som ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2002, lov nr. 450 af 10. juni 2003 og lov nr. 352 af 19. maj 2004). Suomi: Kuluttajansuojalaki 2 luku, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038 Norja: Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (Nr. 47 av 16. juni 1972) – http://www.lovdata.no/all/hl-19720616-047.html Ruotsi: Marknadsföringslagen (1995:450), http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=495&lngArticleId=2237

2. Lait

Tämä kannanotto perustuu vaatimuksiin, joita eri Pohjoismaiden lainsäädäntö asettaa mobiilisisältöpalvelujen markkinoinnille ja myynnille seuraavilla alueilla:

 • markkinointi
 • holhous/oikeustoimikelpoisuus (lasten ja nuorten tekemät sopimukset)
 • etämyynti (peruuttamisoikeus)
 • arpajaiset
 • henkilötiedot

Lisäksi tarkastellaan myös kunkin maan matkapuhelinoperaattoreiden laatimien alakohtaisten sopimusten periaatteita.

2.1. Markkinointi [5]

Yrityksen, joka markkinoi ja myy mobiilisisältöpalveluja, on noudatettava Pohjoismaiden markkinointilainsäädännön vaatimuksia. Markkinointilainsäädännön pääperiaatteita ovat muun muassa:

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta tai muutoin hyvän markkinointitavan vastaista menettelyä.

On kiellettyä pyrkiä lisäämään tavaroiden ja palvelujen kysyntää markkinoimalla niitä virheellisten ja harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen avulla.

Markkinointia on aina arvioitava sen perusteella, millaisen välittömän vaikutelman se antaa sille kuluttajaryhmälle, jolle se on suunnattu.

Eri Pohjoismaiden markkinointilaeissa ei ole yleisesti kielletty lapsiin kohdistuvaa markkinointia. Niissä asetetaan kuitenkin tiettyjä rajoituksia markkinoinnille, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Lakeihin sisältyy varovaisuusnormi, jonka rikkomiseen on suhtauduttava ankarammin silloin, kun markkinointi kohdistuu alaikäisiin.

Lapsille ja nuorille suunnatussa markkinoinnissa ei saa käyttää hyväksi lasten ja nuorten kokemattomuutta, hyväuskoisuutta ja luottavaisuutta. Lapsia ja nuoria ei myöskään saa johtaa harhaan. Siksi tuotteista ja palveluista annettavat tiedot on mukautettava kohderyhmän ikään. Arviointi on sitä ankarampaa, mitä nuorempi kohderyhmän arvioidaan olevan.


[5 ] Tanska: Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 (som ændret ved lov nr. 428 af 6. juni 2002, lov nr. 450 af 10. juni 2003 og lov nr. 352 af 19. maj 2004). Suomi: Kuluttajansuojalaki 2 luku, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038 Norja: Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (Nr. 47 av 16. juni 1972) – http://www.lovdata.no/all/hl-19720616-047.html Ruotsi: Marknadsföringslagen (1995:450), http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=495&lngArticleId=2237

2.2. Lasten ja nuorten tekemät sopimukset [6]

Holhouslaeissa säädetään muun muassa alaikäisten ja muiden vajaavaltaisten mahdollisuuksista tehdä sopimuksia elinkeinonharjoittajien kanssa.

Lainsäädännössä on rajoitettu alaikäisten mahdollisuuksia päättää itse varojensa käytöstä tai tehdä sitovia sopimuksia. Alaikäiset eivät voi tehdä velkaa eivätkä lähtökohtaisesti myöskään sopimuksia sellaisten mobiilisisältöpalvelujen ostamisesta, jotka veloitetaan jälkikäteen puhelinlaskussa. [7]

Siksi alaikäisten kanssa tehtävien sopimusten ehdoille on asetettava ankarammat vaatimukset kuin täysi-ikäisten kanssa tehtävien sopimusten ehdoille.

Lisätietoja eri Pohjoismaiden oikeudellisesta tilanteesta löytyy muun muassa alla luetelluista eri maiden kuluttaja-asiamiesten laatimista ohjeista, jotka koskevat alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia ja alaikäisten kanssa tehtäviä sopimuksia. [8]


[6] Tanska: Værgemålsloven, lov nr 388 af 14/06/1995 (myöhempine muutoksineen, http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19950038830-REGL Suomi: Laki holhoustoimesta, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990442?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=mind er%C3%A5rig Norja: Lov om vergemål for umyndige (N.r 3 av 22. april 1927) – http://www.lovdata.no/all/hl-19270422- 003.html Ruotsi: Föräldrabalk (1949:381) 9 kappale, http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR &%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1949%3A381&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW
[7] Eri Pohjoismaissa on erilaisia säännöksiä laeista myönnetttävistä poikkeuksista. Nämä käyvät ilmi kunkin maan kansallisista säännöksistä.
[8] Tanska: Kuluttaja-asiamiehen ohje, huhtikuu 2002, Børn, unge og markedsføring, http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/mfl/retningslinjer/boern-unge-og-markedsfoering/ Suomi: http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=35&tmf=7953&lmf=9711&id=15477&mode=readdoc Norja: http://forbrukerombudet.no/asset/864/1/864_1.pdf Ruotsi: http://www.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/vagledning_mf_barn.pdf

2.3. Peruuttamisoikeus – etämyynti [9]

Etämyyntiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyy säännöksiä, jotka koskevat elinkeinonharjoittajan velvollisuutta antaa tiettyjä tietoja ennen sopimuksen tekoa ja sen jälkeen sekä kuluttajan oikeutta peruuttaa sopimus.

Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että kuluttaja saa asiaankuuluvat ja välttämättömät tiedot myös sellaisissa yksittäisissä myyntitilanteissa, joissa hän, toisin kuin myymälässä asioidessaan, ei voi nähdä tavaraa tai muodostaa käsitystä palvelusta ennen sen ostamista. Lisäksi tarkoituksena on antaa kuluttajalle tietty harkinta-aika myöntämällä hänelle eräissä tapauksissa oikeus peruuttaa sopimus (peruuttamisoikeus).

Peruuttamisoikeutta koskevat säännökset vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, millaisesta myyntitilanteesta ja millaisista suoritteista kulloinkin on kysymys.


[9] Tanska: Lov nr. 451 af 9. juni 2004 om visse forbrugeraftaler, http://www.forbrug.dk/klage/love/forbrugerlove/18/forbrugeraftaleloven-for-aftaler-efter-01102004/ Suomi: Kuluttajansuojalaki 6 luku: Etämyynti, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780038 Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020458 Norja: Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Nr. 105 av 21. desember 2000) – http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html Ruotsi: Distans- och hemförsäljningslag (2005:59), http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR &%24%7BBASE%7D=SFST&BET=2005%3A59&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW

2.4. Arpajaiset [10] – maksulliset kilpailut

Arpajaislaeissa on arpajaisten järjestämiseen liittyviä rajoituksia.

Kansallinen arpajaislainsäädäntö on otettava huomioon järjestettäessä kilpailuja, joissa käytetään esimerkiksi teksti- tai multimediaviestejä. Lisätietoja säännöksistä saa kunkin maan arpajaisia valvovilta viranomaisilta. [11]

Tämän lisäksi kussakin maassa saattaa olla voimassa erityissäännöksiä kilpailujen ja arpajaisten käytöstä muiden tavaroiden ja palvelujen markkinoinnin yhteydessä. Lisätietoja eri maiden markkinointilaeista, ks. alaviite 1.


[10] Tanska: Yksittäisiä lakeja, http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=100242&vID=0&i=1 – i100242 Suomi: Arpajaislaki, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011047?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lotteri Norja: http://www.lovdata.no/all/hl-19950224-011.html Ruotsi: Lotterilag (1994:1000), http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR &%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1994%3A1000&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW
[11] Tanska: Spillemyndigheden under Told & Skat, http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=100239 Suomi: Sisäasiainministeriön arpajais- ja asehallintoyksikkö, http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/index_sve Norja: Lotteri- og stiftelsestilsynet, http://www.lottstift.no/ Ruotsi: Lotteriinspektionen, http://www.lotteriinspektionen.se/

2.5. Henkilötiedot [12]

Henkilötietolainsäädännössä on yleisiä säännöksiä henkilötietojen käsittelystä.

Kun henkilötietojen käsittelystä tulee osa kuluttajien kanssa kauppaa käyvän elinkeinonharjoittajan käyttämää sopimusta tai markkinointimenetelmää, sovelletaan sekä markkinointia koskevia säännöksiä että henkilötietolakia.


[12] Tanska: Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger, http://www.forbrug.dk/markedsforing/love/forbrugerlove/6/ Suomi: Henkilötietolaki, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990523 Norja: Lov om behandling av personopplysninger (Nr. 31 av 14. april 2000) – http://www.lovdata.no/all/hl- 20000414-031.html Ruotsi: Personuppgiftslag (1998:204), http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR &%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1998%3A204&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW

3. Alakohtaiset käytännesäännöt ja sopimukset [13]

Eri Pohjoismaiden matkapuhelinmarkkinoilla toimivat operaattorit ja palvelun tarjoajat ovat tehneet sopimuksia säädelläkseen mobiilisisältöpalvelujen markkinointia ja myyntiä matkapuhelinverkoissa.

Alakohtaisiin sopimuksiin sisältyy useita vahvistettuja periaatteita ja sääntöjä, joita sisällöntuottajien ja operaattoreiden on noudatettava. Ne koskevat kaikkea sisältöpalvelujen toimittamista kuluttajille riippumatta siitä, minkä matkapuhelinyhtiön asiakkaita kuluttajat ovat.

Alakohtaisista sopimuksista ilmenee, millaisia mobiilisisältöpalvelujen markkinointia ja myyntisopimusten tekemistä koskevia käytäntöjä alalla on voimassa. Kuten edellä on mainittu, kuluttaja-asiamiehet voivat pitää poikkeamista näistä sopimattomana ja markkinointilainsäädännön vastaisena.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet ovat osallistuneet alaa koskevien sopimusten ja ohjeiden laadintaan vaihtelevasti. Tästä syystä kuluttajanäkökohtia ei välttämättä ole otettu riittävän hyvin huomioon kaikkien Pohjoismaiden alakohtaisissa käytänteissä.


[13] Tanska: Mobiilisisältöpalveluja koskeva puitesopimus, http://www.teleindustrien.dk/Billeder/SMSgruppen/TI_Rammeaftaleformobileindholdstjenester_V3.1_FINAL_03.12.2004.doc Suomi: Suomessa ei ole vastaavia yleisiä alakohtaisia sääntöjä tai sopimuksia, ainoastaan maksullisia puhelinpalveluita koskevia itsesääntelyohjeita. Eettisen neuvoston laatimat maksullisia puhelinpalveluita koskevat normit ovat luettavissa osoitteessa http://www.mapel.fi/ (vain suomeksi). Suomen suoramarkkinointiliitto on lisäksi julkaissut mobiilisisältöpalveluja koskevan ”m-koodin” (code of conduct), joka on luettavissa osoitteessa http://www.ssml-fdma.fi/ (vain suomeksi) Norja: http://netcom.no/partnere/innholdsleverandorer/retningslinjer/Retningslinjer.pdf og http://cpa.telenor.no/cpa/guidelines/2004-12-01 CPA Retningslinjer ver 1.1.pdf Ruotsi: http://www.morganforum.com/pdf/Morgan_Code_Of_Conduct_20050525.pdf http://www.etiskaradet.se/regler/documents/EtiskaRegler2004.pdf

4. Määritelmät

Mobiilisisältöpalveluilla tarkoitetaan puhelinverkon välityksellä matkapuhelimeen (tai muuhun mobiilipäätelaitteeseen) toimitettavia ja tämän laitteen avulla käytettäviä palveluja. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi soittoäänet, uutispalvelu, kuvat, äänestykset ja keskustelupalstat. Mobiilsisältöpalvelut maksetaan joko suoraan rahakortilla, erillisellä laskulla tai jälkikäteen puhelinlaskussa.

Kuluttaja-asiamiesten yhteinen kannanotto koskee ainoastaan matkapuhelimella käytettävien palvelujen ostamista. Ostettujen palvelujen yhteissumma ei saa ylittää rajoja, jotka kukin maa on asettanut vahvistamiensa maksuluokkien perusteella [14]. Kannanotto ei koske muiden palvelujen tai tavaroiden maksamista matkapuhelimella. Tällaisia ovat esimerkiksi elokuvaliput, pysäköintimaksut ja automaateista ostettavat tuotteet.

Sisällöntuottajalla tarkoitetaan yritystä, joka markkinoi ja toimittaa mobiilisisältöpalveluja kuluttajille.

Operaattoreilla tarkoitetaan yrityksiä, jotka tarjoavat kuluttajille pääsyn matkapuhelinverkkoihin.

Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan alaikäisiä. Alaikäinen on alle 18-vuotias henkilö.

Lyhytsanomapalvelunumerolla (premium-SMS-tekstiviestit) tarkoitetaan numeroa, jota sisällöntuottaja käyttää palvelujen toimittamiseen.

Kestotilattavalla palvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka toimittaminen kuluttajalle jatkuu hänen lähettämänsä tilauksen jälkeen, kunnes kuluttaja lopettaa palvelun. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uutispalvelut, soittoäänten tai logojen tilaukset ja keskustelupalstat. Kestotilattavia palveluita kutsutaan myös push-palveluiksi.


[14] Norja: Maksuluokat ovat operaattoreiden vahvistamia. Lisätietoja: http://cpa.telenor.no/cpa/ Suomi: Suomessa ei ole vastaavia maksuluokkia. Yksittäiset operaattorit voivat asettaa rajoituksia. Tanska: Mobiilisisältöpalveluja koskeva puitesopimus, http://www.teleindustrien.dk/Billeder/SMSgruppen/TI_Rammeaftaleformobileindholdstjenester_V3.1_FINAL_03.12.2004.doc Ruotsi: Yksittäiset operaattorit voivat asettaa rajoituksia. Tilattavia palveluja koskeva rajoitus sisältyy toimialajärjestö MORGANin eettisiin sääntöihin, kohta 3.1.2, http://www.morganforum.com/pdf/Morgan_Code_Of_Conduct_20050525.pdf

5. Mobiilisisältöpalvelujen markkinointi

5.1. Yleistä

Kaiken kuluttajille suunnattavan markkinoinnin tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Se ei saa olla harhaanjohtavaa eikä sisältää virheellisiä tietoja. Kuluttajan on saatava markkinoinnista ne tiedot, jotka hän voi perustellusti odottaa saavansa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajalle on ennen sopimuksen tekoa annettava tiedot kaikista ostoon liittyvistä olennaisista sopimusehdoista, vertaa kohta 5.2.

Mobiilisisältöpalvelujen myynti luokitellaan etämyynniksi. Kussakin Pohjoismaassa tämäntyyppiseen myyntiin sovelletaan kansallisia erityissäännöksiä. Katso viittauksia lakiteksteihin kohdassa 2.3.

Se, millaisen sisällön lait ovat saaneet kussakin maassa, vaikuttaa muun muassa kuluttajan mahdollisuuteen käyttää peruuttamisoikeutta ostamaansa mobiilisisältöpalveluun. Tästä syystä kaikkien mobiilisisältöpalveluja tarjoavien yritysten on perehdyttävä kansallisiin etämyyntisäännöksiin ja noudatettava niitä.

Sama koskee luonnollisesti myös mahdollisia erityismääräyksiä, jotka perustuvat kunkin maan markkinointilainsäädäntöön tai muihin säännöksiin.

Mobiilisisältöpalveluja ei saa markkinoida lapsille ja nuorille, jos ne eivät ole sisältönsä puolesta heille sopivia. Tämä koskee esimerkiksi palveluja, joiden sisältö on pelottava, väkivaltainen tai eroottinen/pornograafinen. Tällaisten palvelujen markkinointia ja myyntiä lapsille ja nuorille pidetään kaikissa Pohjoismaissa lainsäädännön vastaisena.

Eri Pohjoismaissa voi lisäksi olla vieläkin ankarampia vaatimuksia mobiilisisältöpalvelujen markkinoinnista alaikäisille. [15] Katso myös eri maiden kuluttaja-asiamiesten laatimia erityisohjeita lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta markkinoinnista. [16]

Kuluttaja-asiamiehet ymmärtävät hyvin, että nykyisen mobiiliasiakkaiden rekisteröintijärjestelmän puitteissa saattaa olla vaikeaa valvoa, onko yksittäinen ostaja alaikäinen. Valvontaa vaikeuttaa muun muassa se, että usein vain alaikäisen vanhemmat on merkitty liittymäsopimukseen.

Kuluttaja-asiamiehet kehottavatkin kaikkia pohjoismaisia matkapuhelinoperaattoreita kehittämään järjestelmää, johon voidaan rekisteröidä matkapuhelinliittymän/rahakortin todellinen käyttäjä ja tieto siitä, onko kyseinen henkilö täysi-ikäinen.

Mainitut vaatimukset koskevat kaikkia mobiilisisältöpalvelujen markkinoijia riippumatta siitä, ovatko ne matkapuhelinoperaattoreita vai sisällöntuottajia.

Operaattoreiden on julkaistava Internetissä tai muussa tarkoitukseen soveltuvassa viestimessä luettelo yrityksistä, joilla on kulloinkin sopimuksia eri lyhytsanomapalvelunumeroiden käytöstä. Suomessa tällaista luetteloa julkaisee Viestintävirasto.

Seuraavassa on tiivistelmä eri lyhytsanomapalvelunumeroista ja niitä käyttävistä yrityksistä kussakin Pohjoismaassa:

Norja: https://netcom.no/omnetcom/partnere/contentprovider/kunderogkortnummer.html tai http://cpa.telenor.no/cpa/

Tanska: Teleyhtiöiden kotisivut.

Suomi: http://www.ficora.fi/suomi/tele/lyhytsanomapalvelut.htm

Ruotsi: Operaattoreiden kotisivut/asiakaspalvelu.


[15] Suomessa KAn ohjeesta seuraa, että ”lapsia kiinnostavien tuotteiden kuten lastenlehtien, aamiaismurojen tai makeisten yhteydessä tai lapsille tarkoitetuilla verkkosivuilla lapsia ei saa kehottaa ostamaan tuotteita matkapuhelimen avulla eikä houkutella käyttämään erilaisia mobiilipalveluja”. Sama koskeee lastenohjelmien yhteydessä esitettäviä tv-mainoksia.
[16] Tanska: Kuluttaja-asiamiehen ohje, huhtikuu 2002, Børn, unge og markedsføring, http://www.forbrug.dk/markedsforing/love/forbrugerlove/mfl-loven/retningslinier/boern-unge-ogmarkedsfoering/ Suomi: http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=35&tmf=7953&lmf=9711&id=15477&mode=readdoc Norja: http://forbrukerombudet.no/asset/864/1/864_1.pdf Ruotsi: http://www.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/vagledning_mf_barn.pdf

5.2. Markkinoinnissa annettavat tiedot

Mobiilisisältöpalvelujen markkinoinnissa on annettava vähintään seuraavat tiedot:

1. Palvelun hinta. Kaikkien tekstiviesti- ja multimediaviestimuotoisten sisältöpalvelujen hinnat on ilmoitettava vastaanotettua viestiä kohti (tai vastaanotettua soittoääntä, kuvaa jne. kohti). Hintaan on sisällytettävä tervetuloviestin mahdolliset kustannukset.

2. Palvelun tarjoajan (sisällöntuottajan) nimi ja yhteystiedot, myös maantieteellinen osoite. Lisäksi on ilmoitettava sisällöntuottajan asiakaspalvelun puhelinnumero tai muu numero, jossa käsitellään palvelua koskevia kysymyksiä.

3. Kestotilattavan palvelun (katso määritelmä kohdasta 3), markkinoinnista on käytävä ilmi,

 • että kyseessä on kestotilaus
 • onko sopimus ajallisesti rajoittamaton vai rajoitettu
 • onko tilausjakson pituus esimerkiksi päivä tai kuukausi ja uudistuuko tilaus automaattisesti
 • menettääkö kuluttaja tilausjakson vaihtuessa oikeuden käyttää sisältöpalveluja, jotka hän on maksanut, mutta joita ei ole käytetty
 • kuinka monta viestiä kuluttaja voi odottaa saavansa
 • tilauksen perusteella toimitettavien sisältöpalvelujen kokonaishinta.

4. Jos kyseessä on kestotilattava palvelu, kuluttajalle on kerrottava, minkä komennon avulla hän voi lopettaa palvelun. Kuluttajan on voitava lopettaa palvelu lähettämällä lopetuskomento siihen lyhytsanomapalvelunumeroon, josta palvelu on tilattu.

Annettaessa kuluttajalle ohjeita siitä miten kestotilattava palvelu lopetetaan, markkinoinnissa tulisi aina käyttää koodisanaa STOP [17] tai vastaavaa sanaa maan virallisella kielellä. Yleisen STOP-komennon lisäksi markkinoinnissa voidaan kertoa myös muista mahdollisista lopetuskomennoista (esimerkiksi “stop polytone” tai vastaava), joilla kestotilattavan palvelun voi lopettaa.

5. Palvelun käyttäjälle mahdollisesti asetettu ikäraja.

6. Tieto siitä, jos kuluttajan on oikeansisältöisen palvelun toimittamiseksi käytettävä tietynlaisin ominaisuuksin varustettua puhelinta.


17 Mahdollisesti STOPtai vastaava sana maan virallisella kielellä/virallisilla kielillä.

5.3. Vaatimukset palvelua koskevien tietojen esittämistavasta

Kohdassa 5.2 mainitut tiedot on kaikissa ilmoituksissa esitettävä selkeästi, esimerkiksi vaakasuoraan ja niin, että ne ovat helposti luettavissa.

Televisiossa kohdassa 5.2 mainitut tiedot on esitettävä niin, että ne ovat kokonsa, värinsä ja sijaintinsa puolesta helposti luettavissa. Hintatiedot on esitettävä lyhytsanomapalvelunumeron välittömässä yhteydessä ja niiden on oltava näkyvissä vähintään yhtä kauan kuin lyhytsanomapalvelunumero. Lapsille tarkoitettujen mainosten esittämisestä on erityissäännöksiä. [18]

Jos sisältöpalvelusta kerrotaan tai siihen viitataan radiossa, puhelimessa ja vastaavissa markkinointikanavissa, kohdan 5.2 tiedot on kerrottava selkeästi.

Kaikissa ilmoituksissa hinta on lisäksi ilmoitettava niin, että sen painoarvo on sama tai lähes sama kuin lyhytsanomapalvelunumeron.

WAP-yhteyttä käytettäessä kohdassa 5.2 mainitut tiedot on annettava suoraan WAP-valintaikkunassa ennen kuin kuluttaja hyväksyy ne ja maksaa palvelusta.


[18] Norja: Lov om kringkasting 3-1 §, http://www.lovdata.no/all/tl-19921204-127-003.html-3-1 Tanska: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn 17 §, http://www.kum.dk/sw5903.asp Suomi: Laki televisio- ja radiotoiminnasta, http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980744 Ruotsi: Radio- och TV-lag (1996:844) 7 kappale 4 §, http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1996%3A844&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW

6. Mobiilisisältöpalvelujen ostamista koskeva sopimus – sopimuksen tekemistä ja toteuttamista koskevat vaatimukset

6.1. Yleistä

Jotta mobiilisisältöpalvelujen toimittamissopimuksen voitaisiin katsoa syntyneen sen sisältöisenä kuin yritys on tarkoittanut, käyttäjälle on ennen palvelun toimittamista annettava kohdassa 5 mainitut tiedot.

Kun kuluttaja tilaa palvelun lyhytsanomapalvelunumerosta, palvelu ja kaikki siihen liittyvät viestit tulisi toimittaa saman lyhytsanomapalvelunumeron kautta, ellei palvelun tarjoaja ole etukäteen ilmoittanut, että lähettämiseen voidaan käyttää muita lyhytsanomapalvelunumeroita.

Kuluttajan on voitava pyynnöstä saada eritelty lasku, josta näkyy, milloin palvelu on tilattu tai toimitettu ja mihin hintaan. Tämän lisäksi kuluttajan pitäisi saada tieto siitä, mistä numerosta palvelu on toimitettu. Erittelyn tulisi olla maksuton.

6.2. Suostumuksen hankkiminen markkinoinnin lähettämiseen tekstiviestin välityksellä

Suostumus voidaan hankkia vain, jos kuluttajalle on annettu tieto suostumuksen merkityksestä ja hän tekee sen jälkeen aktiivisen toimen antaakseen suostumuksensa. Lisätietoja on henkilötietojen hankkimista ja käyttöä koskevassa lainsäädännössä (vrt. kohta 2.5).

Sisältöpalvelujen ostamisen ehdoksi ei tule asettaa sitä, että kuluttaja antaa suostumuksen mainosten vastaanottamiseen tekstiviesteinä, multimediaviesteinä, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Tietyissä tilanteissa saattaa olla jopa lainvastaista houkutella kuluttajaa ilmaisilla sisältöpalveluilla, jos kuluttajan edellytetään vastineeksi antavan suostumuksensa mainosviestien vastaanottamiseen. Tällöin kutakin markkinointitoimenpidettä on arvioitava tapauskohtaisesti, jotta voitaisiin ratkaista, onko tällainen menettelytapa sallittu.

Kuten Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotossa Internetin välityksellä harjoitettava kauppa ja markkinointi on mainittu, henkilötietoja voidaan lähtökohtaisesti kerätä vain 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Elinkeinonharjoittajien tulisikin välttää henkilötietojen keräämistä alaikäisiltä, koska alaikäiset eivät ole sopimuskelpoisia. Jos elinkeinonharjoittaja kuitenkin haluaa kerätä tällaisia tietoja, hänen on ensin hankittava suostumus lapsen vanhemmalta. [19]

Kuluttaja-asiamiehet ovat antaneet myös yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten hankitaan suostumus mainosten lähettämiseen lapsille ja nuorille sähköpostitse, tekstiviesteinä, multimediaviesteinä tms. Lisätietoja on kunkin maan kuluttaja-asiamiehen ohjeissa. [20]


[19] Kts. ”Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotto Internetin välityksellä harjoitettavaan kauppaan ja markkinointiin”, http://www.kuluttajavirasto.fi/user/loadFile.asp?id=5954
[20] Tanska: Kuluttaja-asiamiehen markkinointilain 6a §:ää koskeva ohje (Spam), http://www.forbrug.dk/markedsforing/love/forbrugerlove/mflloven/retningslinier/spamvejledning/ Suomi: http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/default.asp?site=35&tmf=7953&lmf=9711&id=15477&mode=readdoc Norja: http://forbrukerombudet.no/asset/1211/1/1211_1.pdf Ruotsi: http://www.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/vagledning_mf_barn.pdf og http://www.datainspektionen.se/pdf/skrifter/nr11.pdf

6.3. Maksaminen

Palvelun tarjoaja ei voi periä maksua palvelun toimittamisesta usealla eri maksutapahtumalla. Palvelun tarjoajan tulee sen vuoksi käyttää määriteltyjä maksuluokkia ja periä maksu vain kerran. Palvelun tarjoaja ei esimerkiksi voi käyttää useita maksutapahtumia ylittääkseen korkeimman määritellyn tariffin. [21]

Kuluttajalta ei saa periä sisältöpalvelun hintaa, ennen kuin palvelu on kuluttajan käytettävissä tai toimitettu hänen puhelimeensa.

Jos matkapuhelintili on tyhjä tai matkapuhelin on suljettu, palvelun toimittaminen on keskeytettävä. Maksutapahtumaa tai palvelun toimittamista ei tule yrittää uudelleen, ennen kuin kuluttaja on tilannut uuden palvelun.

Viestien, joilla kuluttaja pyytää ohjeita tai ilmoittaa virheistä, on oltava ilmaisia.


[21] Suomessa ei ole maksuluokkia.

6.4. Saldoraja

Täysi-ikäisten saldoraja

Kaikilla pohjoismaisilla operaattoreilla ja palvelun tarjoajilla tulisi olla käytössään joko

 • järjestelmiä, joiden avulla kuluttajat voivat itse määritellä sen summan, joka heiltä voidaan enintään veloittaa kuukaudessa matkapuhelimen käytöstä, tai
 • saldorajoja, joiden perusteella kuluttajilta ei voida kalenterikuukaudessa veloittaa lyhytsanomapalvelunumerosta ostettavista palveluista tiettyä summaa enempää. [22]

Kuluttajalle tulisi ilmoittaa maksuttomalla tekstiviestillä voimassa olevan saldorajan ylittymisestä.

Alaikäisten saldoraja

Kun palvelu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, operaattorin tai palvelun tarjoajan asettaman mahdollisen saldorajan on oltava huomattavasti alhaisempi kuin aikuisille asetettu saldoraja. [23]

Jos tarjottavia palveluita voidaan pitää lapsille ja nuorille suunnattuina, saldorajat on asetettava kaikille asiakkaille, ellei operattorlla ole käytössä järjestelmää, jolla on mahdollista rekisteröidä liittymän todellinen käyttäjä.

Arvioitaessa sitä onko palvelu suunnattu lapsille ja nuorille, on otettava huomioon muun muassa se, missä kyseisiä palveluja markkinoidaan. Jos niitä markkinoidaan tyypillisissä lasten- ja nuortenlehdissä tai lapsille ja nuorille tarkoitetuilla Internet-sivuilla, palveluja voidaan yleisesti ottaen pitää lapsille ja nuorille suunnattuina.


[22] Norja: Norjassa tämä summa on 5.000 kruunua kuukaudessa, vrt. alakohtaiset säännöt. Tanska: Tanskassa operattoreiden on tarjottava saldotarkastus kuluttajan itsensä valitsemalla summalla. Kuluttaja voi peruuttaa tarkastuksen koodilla. Vrt. 20.6.2005 annettu tiedonanto nro 638 koskien elektronisten viestintäverkkojen ja -palvelujen tarjontaa. Suomi: Suomessa ei ole lakisääteistä saldorajoitusta. Saldorajoitus on valinnanvarainen ja maksullinen lisäpalvelu, jonka summan kuluttaja valitsee itse. Ruotsi: Saldorajoitus ei ole lakisääteinen Ruotsissa, mutta operaattorit voivat tarjota sellaista SOU 2005:20:ssä ehdotetaan mobiilisisältöpalvelujen estojärjestelmää ja laskun saldokattoa.
[23] Norjan kuluttaja-asiamiehen mielestä on markkinointilain vastaista, jos lyhytsanomapalvelunumerosta ostettaville palveluille ei aseteta noin 1 000 kruunun rajaa kalenterikuukaudessa arvonlisävero mukaanlukien.

6.5. Kestotilattavien palvelujen myyntiin liittyviä erityisseikkoja

Kuluttaja-asiamiehet ovat havainneet, että kestotilattavien palvelujen markkinointiin ja myyntiin liittyy huomattavia ongelmia.

Esimerkkeinä voidaan mainita ongelmat palvelun lopettamisessa, puutteelliset hintatiedot ja kustannusten hallintaan liittyvät vaikeudet.

Seuraavassa esitellään yleiset vaatimukset, joita sovelletaan kaikissa Pohjoismaissa ja erityiset kansalliset säännökset, jotka ovat voimassa kestotilattavia palveluja tilattaessa. Erityiset kansalliset säännökset ilmenevät kunkin maan laeista ja alakohtaisista säännöistä. Viittaukset niihin löytyvät tämän kannanoton 2 ja 3 kohtien alaviitteistä.

Tiedotusviestit

Yksittäiset maat ovat asettaneet vaatimuksia, joiden mukaan palvelun tarjoajan on kestotilattavan palvelun tilauksen vastaanotettuaan lähetettävä asiakkaalle ilmoitus, jossa kerrotaan, mitä palvelu maksaa, miten se peruutetaan yms. Yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät kunkin maan alakohtaisista säännöistä. [24]

Palvelun lopettaminen

Eri mailla on kansallisia säännöksiä/alakohtaisia sopimuksia kestotilattavien palvelujen automaattisesta sulkemisesta, kun kustannusten ja/tai toimitettujen viestien lukumäärä on saavuttanut tietyn tason. [25]

Laajuus

Eri maissa saattaa olla rajoituksia sen suhteen, kuinka monta viestiä mobiilisisältöpalvelun tilaajalle voidaan toimittaa esimerkiksi minuutissa. [26]

Lopetuskomento

Kuluttajan tulisi voida peruuttaa mikä tahansa kestotilattava palvelu lähettämällä koodisana “STOP” tekstiviestinä siihen lyhytsanomapalvelunumeroon, josta palvelu on toimitettu. Sillä, käyttääkö kuluttaja peruutusilmoituksessaan suuria vai pieniä kirjaimia, ei saa olla merkitystä.

Kun lopetuskomento on vastaanotettu, kaikkien kestotilattavien palvelujen (tekstiviesteinä, WAPmuodossa tai multimediaviesteinä jne.) toimittamisen kuluttajalle on päätyttävä välittömästi. Jos aktiivisia palveluja on enemmän kuin yksi, kuluttajalle on lähetettävä tekstiviestinä ilmoitus kaikista aktiivisista palveluista ja ohjeet siitä, miten hän voi peruuttaa yksittäiset palvelut tekstiviestillä. Kun kuluttaja on lopettanut kestotilattavan palvelun, hänelle on lähetettävä siitä vahvistus. [27]

Jos kuluttaja lähettää koodisanan “STOPALL” tai vastaavan, tulisi kaikki hänen tilaamiensa kestotilattavat palvelut (tekstiviesteinä, WAP-muodossa tai multimediaviesteinä jne.) sulkea välittömästi ilman enempiä neuvotteluja kuluttajan kanssa. [28]


[24]Tanska: Alakohtaisissa sopimuksissa tai lainsäädännössä ei ole tällaisia vaatimuksia. Suomi: Vaatimus vahvistuksen lähettämisestä kestotoimitusten osalta perustuu kuluttajansuojalain etämyyntisäännöksiin (6 luku 14 §) Norja: Kuluttaja-asiamiehen mobiilisisältöpalvelujen markkinointia koskevat ohjeet, kohta 5.5, http://www.forbrukerombudet.no/asset/1617/1/1617_1.pdf Ruotsi: Eettisen Neuvoston säännöt, kohta B.1 c), http://www.etiskaradet.se/regler/documents/EtiskaRegler2004.pdf
[25] Tanska: Mobiilisisältöpalveluja koskeva puitesopimus, http://www.teleindustrien.dk/Billeder/SMSgruppen/TI_Rammeaftaleformobileindholdstjenester_V3.1_FINAL_03.12.2004.doc Suomi: Ei ole Suomessa. Norja: Kuluttaja-asiamiehen mobiilisisältöpalvelujen markkinointia koskevat ohjeet, kohta 5.5, http://www.forbrukerombudet.no/asset/1617/1/1617_1.pdf Ruotsi: Morganin alakohtaiset säännöt, kohta 3.1.2, http://www.morganforum.com/pdf/Morgan_Code_Of_Conduct_20050525.pdf
[26] Tanska: Mobiilisisältöpalveluja koskeva puitesopimus, http://www.teleindustrien.dk/Billeder/SMSgruppen/TI_Rammeaftaleformobileindholdstjenester_V3.1_FINAL_03.12.2004.doc Suomi: Ei ole Suomessa. Norja: Kuluttaja-asiamiehen mobiilisisältöpalvelujen markkinointia koskevat ohjeet, kohta 5.5, http://www.forbrukerombudet.no/asset/1617/1/1617_1.pdf Ruotsi: Eettisen Neuvoston säännöt, koha B.1 c), http://www.etiskaradet.se/regler/documents/EtiskaRegler2004.pdf
[27] Suomessa ei ole tällaista määräystä.
[28] Suomessa ei ole tällaista määräystä.

7. Estojärjestelmät

Mobiilisisältöpalvelujen käyttö eri Pohjoismaissa voidaan estää kansallisilla erityissäännöksillä.

Tanska: Tanskan maksuvälinelain mukaan (Lov om visse betalingsmidler, 7 kappale 11 §) maksuvälineen käyttö voidaan estää milloin tahansa.

Suomi: Lisätietoja estoluokista osoitteessa: http://www.ficora.fi/suomi/tele/estoluokitus.htm

Norja: Katso kuluttaja-asiamiehen mobiilisisältöpalvelujen markkinointia koskevat ohjeet, kohta 6: http://www.forbrukerombudet.no/asset/1617/1/1617_1.pdf

Ruotsi: Säännöksiä mobiilisisältöpalvelujen käytön estämisestä ei ole, mutta operaattorit voivat tarjota tällaista mahdollisuutta. Kiinteiden puhelimien ja matkapuhelimien estojärjestelmää sisältöpalvelujen ja laskun saldorajan osalta on pohdittu kuluttajansuojaa modeemikaappausten yhteydessä käsittelevän modeemikaappauskomitean osamietinnössä “Konsumentskydd vid modemkapning” (SOU 2005:20)

8. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely

Asiakaspalvelu

Kaikilla mobiilisisältöpalvelujen tarjoajilla on oltava asiakaspalvelu, joka kattaa kaikki tarjotut palvelut. Kuluttajille on kerrottava, miten he saavat helposti yhteyden sisällöntuottajaan voidakseen esimerkiksi valittaa palvelusta.

Tämän lisäksi palvelun tarjoajien asiakaspalvelulle voidaan asettaa muita kansallisia vaatimuksia, esimerkiksi aukioloaikojen suhteen. [29]

Yhteydenotto asiakaspalveluun ei saa maksaa loppukäyttäjälle enempää kuin matkapuhelimien normaali puheluveloitus.

Valitusten käsittely

Valitukset on käsiteltävä kohtuullisen ajan kuluessa niiden vastaanottamisesta. Kaikki valitukset on tutkittava tosiasioihin perustuen. Jos valitusta ei oteta huomioon, vähimmäisvaatimuksena on, että valitusta koskeva ratkaisu perustellaan ja että valittajan esittämiin seikkoihin vastataan mahdollisimman perusteellisesti.


[29] Tanska: Mobiilisisältöpalveluja koskeva puitesopimus, kohta 9.4, http://www.teleindustrien.dk/Billeder/SMSgruppen/TI_Rammeaftaleformobileindholdstjenester_V3.1_FINAL_03.12.2004.doc Suomi: Ei ole. Norge: Kuluttaja-asiamiehen mobiilisisältöpalvelujen markkinointia koskevat ohjeet, kohta 7, http://www.forbrukerombudet.no/asset/1617/1/1617_1.pdf Ruotsi: Toimialajärjestö MORGANin eettiset säännöt, kohta 1.2.5, http://www.morganforum.com/pdf/Morgan_Code_Of_Conduct_20050525.pdf