3. Reilun pelin säännöt ja käytännesäännöt

Lähde: Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto,
www.asml.fi

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Reilun Pelin Säännöt on uudistettu. Uudet säännöt ohjeistavat markkinointia yleisellä tasolla. Varsinainen yksityiskohtainen ohjeistus on kirjoitettu käytännesääntöihin, joista tähän mennessä ovat valmistuneet Suoramyynnin yritysohjeisto ja Käytännesäännöt henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta suoramarkkinoinnissa.

Reilun Pelin Säännöt hyväksyy ja päättää Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton vuosikokous. Vuosikokous puolestaan on valtuuttanut Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton hallituksen laatimaan ja hyväksymään käytännesäännöt.

REILUN PELIN SÄÄNNÖT

1. Suomen perustuslain mukaan jokaisella on ammatin ja elinkeinon harjoittamisen vapaus.
2. Markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassa on noudatettava Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.
3. Markkinoijan on toiminnallaan vaalittava suoramarkkinoinnin toimintaedellytyksiä pitämällä yllä hyvät suhteet kuluttajiin, julkiseen sanaan ja viranomaisiin.
4. Markkinoinnissa on otettava huomioon kuluttajan oikeudet.
5. Markkinoijan on toiminnallaan pyrittävä kohottamaan suoramarkkinoinnin laatua, arvostusta ja kuluttajan luottamusta markkinointiin.
6. Markkinoinnissa on noudatettava hyvän tavan mukaista menettelyä. Markkinoinnin on oltava asianmukaista, rehellistä ja totuudenmukaista.
7. Markkinoijan on oman etunsa lisäksi otettava huomioon kuluttajan etu ja kauppatavan edellyttämä asiakkaan reilu kohtelu.
8. Markkinoinnissa ei saa käyttää väärin kuluttajan luottamusta eikä pyrkiä hyötymään kuluttajan kokemattomuudesta tai tietojen puutteesta.
9. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella on sananvapaus. Se sisältää myös markkinoijan oikeuden lähettää kaupallisia viestejä. Markkinoijan on kuitenkin otettava huomioon vastaanottajan yksityisyyden suoja ja hänen oikeutensa olla ottamatta vastaan kaupallisia viestejä.
10. SSML:n jäsenyrityksen on noudatettava näitä Reilun Pelin Sääntöjä. Jäsenyritysten on myös noudatettava muita SSML:n hyväksymiä ohjeistoja niissä mainitulla tavalla. Tällaisia ovat mm. kuluttajansuojaa, sähköistä kuluttajakauppaa, tietosuojaa ja yritysten välisiä menettelytapoja koskevat ohjeistot.

Hyväksytty Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n (SSML) vuosikokouksessa 20.3.2000

LISÄTIETOJA

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto
Lönnrotinkatu 11 A
00120 HELSINKI
puhelin (09) 2287 7400
info@asml.fi
www.asml.fi