4. Tietoa mallioikeudesta

Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, www.prh.fi

YLEISTÄ MALLIOIKEUDESTA

Mikä on mallioikeus?

Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Suojan kohteena on yksinomaan ulkomuoto; teollisesti hyödynnettävissä olevat tekniset ratkaisut voidaan suojata patentilla tai hyödyllisyysmallilla. Mallin ulkomuoto ilmenee sen linjojen, ääriviivojen, värien, muodon, pintarakenteen, materiaalin yms. piirteiden antamasta kokonaisvaikutelmasta.

Suojan kohteena on aina konkreettinen tavara tai tällaisen osa. Suojata voidaan esimerkiksi vasara, kirjahylly, pakkaus, solmio, sämpylä, sakset, pullon korkki jne. Myös tavaran epäitsenäinen osa voi olla suojan kohteena. Tavaran epäitsenäisellä osalla tarkoitetaan tavaran osaa tai yksityiskohtaa, jota ei voida irrottaa tavarasta sitä rikkomatta. Suojata voidaan esimerkiksi kankaan kuvio, pullon alaosa tai kahvikupin korva. Koska suojan kohteen tulee olla konkreettinen, suojaa ei voi saada esimerkiksi käyttöohjeille tai sisustussuunnitelmille. Suojan kohteelle ei aseteta mitään taiteellisuusvaatimuksia.

Suomen kansallisen mallioikeuslain mukaisen mallioikeuden saaminen edellyttää mallin rekisteröimistä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Yksinoikeus malliin

Mallioikeus antaa haltijalleen jäljempänä mainituin poikkeuksin yksinoikeuden mallin hyväksikäyttöön.

Muut voivat käyttää mallia hyväkseen ainoastaan mallioikeuden haltijan suostumuksin. Mallin hyväksikäyttämistä on mm. mallin mukaisen tai sen sisältämän tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille saattaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti tai varastoiminen em. tarkoituksiin.

Yksinoikeus ei käsitä:
– mallin yksityistä käyttöä, jos ko. käytöllä ei ole kaupallista tarkoitusta;
– mallin käyttöä kokeellisiin tarkoituksiin; eikä
– toimia, joiden tarkoituksena on toisintaa malli lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin
edellyttäen, että toimet ovat hyvän kauppatavan mukaisia ja että ne eivät aiheettomasti haittaa mallin tavanomaista käyttöä ja että lähde mainitaan.

Lisäksi on huomattava, että mallioikeus ei anna mallioikeuden haltijalle oikeutta kieltää suojatun tuotteen (tuotekappaleen) hyväksikäyttöä, jos tuote on Euroopan talousalueella saatettu vaihdantaan mallioikeuden haltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan. Tämä mallioikeuden ns. sammuminen ei koske valmistamista.

Mallisuojan ulkopuolelle jäävät piirteet

Tekniset osat

Mallioikeutta ei voida myöntää tuotteen ulkomuodon piirteille, jotka määräytyvät ainoastaan tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Tällä tarkoitetaan sellaisia piirteitä, joita ei teknisistä syistä voida toteuttaa toisella tavalla.

Liitososat

Lisäksi suojaa ei voida myöntää sellaisille tuotteen ulkomuodon piirteille, jotka on toisinnettava tarkalleen saman muotoisina ja kokoisina, jotta mallin sisältämä tuote voitaisiin mekaanisesti liittää toiseen tuotteeseen tai asentaa siihen, sen ympärille tai sitä vasten siten, että kumpikin tuote toimii tarkoitetulla tavalla. Esimerkkinä tässä tarkoitetusta mekaanisesta liitoskohdasta voidaan mainita sähköhammasharjan harjaosan ja varsiosan liitoskohta.

Rekisteröinnin voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa 5 vuotta hakemispäivästä lukien, ja se voidaan uudistaa neljästi viideksi vuodeksi kerrallaan. Enimmäissuoja-aika on näin ollen 25 vuotta.

Jos malli on moniosaisen tuotteen osa ja se on tarkoitettu tuotteen korjaamiseksi alkuperäiseen muotoon, suoja-aika on kuitenkin enintään 15 vuotta.

Mallioikeuden loukkaaminen

Jos yksinoikeutta malliin on loukattu, tuomioistuin (Helsingin käräjäoikeus) voi kanteesta kieltää loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoaan. Mallioikeuden loukkaaja voidaan velvoittaa suorittamaan kohtuullinen korvaus mallin käyttämisestä sekä lisäksi korvaus muusta vahingosta loukkauksen ollessa tahallinen tai tuottamuksellinen. Tahallinen mallioikeuden loukkaus on rangaistava teko, josta rangaistuksena voi olla sakkoa tai jopa vankeutta.

MALLIN REKISTERÖINNIN EDELLYTYKSET JA ESTEET

Mallioikeuden saaminen edellyttää mallin rekisteröimistä. Rekisteriviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus.

Rekisteröinnin edellytykset

Uutuus

Jotta mallin rekisteröintihakemus voisi menestyä, mallin tulee – eräin poikkeuksin – olla uusi. Mallia pidetään uutena, jos samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää. Malleja pidetään samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat toisistaan vain epäolennaisilta yksityiskohdiltaan.

Mallin katsotaan tulleen julkiseksi, jos
– se on julkaistu rekisteröintimenettelyssä tai muutoin
– se on asetettu näytteille
– sitä on käytetty liiketoiminnassa tai
– se on muulla tavoin tullut tunnetuksi.

Malli ei kuitenkaan ole tullut julkiseksi, jos edellä mainitut toimet eivät olisi kohtuudella voineet tulla Euroopan unionissa alalla toimivien tietoon tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää.

Mallin ei myöskään katsota tulleen julkiseksi pelkästään sillä perusteella, että se on salassapitoa edellyttäen saatettu kolmannen henkilön tietoon.

Lisäksi mallin ei katsota tulleen julkiseksi mallirekisteröinnin estävällä tavalla, mikäli malli, jolle suojaa haetaan, on tullut julkiseksi 12 kuukauden aikana ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää

– mallin luojan tai tämän antamien tietojen tai suorittamien toimenpiteiden nojalla kolmannen
– henkilön toimin (ns. grace period eli armonaika) tai
– mallin luojaan kohdistuneen väärinkäytöksen seurauksena.
Mallin luojaan rinnastetaan mallin luojan oikeudenomistaja.

Em. armonaikana eli grace period -säännöksenä tunnettu lainkohta mahdollistaa esimerkiksi sen, että mallin luoja voi testata tuotetta markkinoilla ennen kuin päättää, hakeeko sille rekisteröintiä. Kuitenkin on huomattava, että vastaavaa säännöstä ei ole kaikissa maissa, joten mallin julkistaminen ennen sitä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämistä voi estää mallin suojaamisen ulkomailla. Lisäksi on mahdollista, että malli kopioidaan ennen kuin mallin luoja on tehnyt sitä koskevan rekisteröintihakemuksen ja että tämän kopion julkiseksi tuleminen muodostuu esteeksi rekisteröintihakemukselle. Lisäksi mallin julkistamiseen ja grace period -säännöksen soveltamiseen voi liittyä tulkinta- ja näyttökysymyksiä.

Siksi on suositeltavaa, että mallia ei julkisteta millään tavoin, ennen kuin sitä koskeva hakemus on jätetty Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Mikäli samalle tuotteelle halutaan hakea sekä mallisuojaa että patenttia tai hyödyllisyysmallisuojaa, hakemukset on suositeltavaa laittaa vireille samana päivänä. Patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus tulee esteeksi mallirekisteröintihakemuksen hyväksymiselle, mikäli ko. patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus on julkinen mallin rekisteröintihakemuksen tekemispäivänä ja mikäli malli käy hakemuksesta ilmi.

Yksilöllisyys

Rekisteröintikelpoiselta mallilta edellytetään uutuuden lisäksi, että se on yksilöllinen. Mallia pidetään yksilöllisenä, jos asiaan perehtyneen käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa aikaisemmin – eli ennen hakemuksen vireilletulopäivää tai etuoikeuspäivää – tunnetuiksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta. Yksilöllisyyttä arvioitaessa huomioon tulee ottaa myös mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä. Jos esimerkiksi esineen käyttötarkoitus rajoittaa mallin luojan mahdollisuutta muotoilla tuotetta, huomiota kiinnitetään enemmän niihin piirteisiin,joiden osalta on sijaa uudelle muotoilulle.

Yleensä mallia ei voida pitää yksilöllisenä, jos se eroaa ennestään tunnetuista malleista vain joidenkin vähäisten yksityiskohtien osalta. Silloin kun kysymys on mallista, jonka osalta mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä on rajoitettu, voidaan yksityiskohdissa oleville eroille antaa enemmän painoarvoa. Kuitenkin on muistettava, että yksilöllisyyttä arvioitaessa olennaisinta n mallin antama kokonaisvaikutelma. Mitään kaavamaista sääntöä mallin yksilöllisyyden toteamiseksi ei siis ole olemassa; yksilöllisyys joudutaan aina ratkaisemaan tapauskohtaisesti.

Moniosaisen tuotteen osan uutuus ja yksilöllisyys

Moniosaisella tuotteella tarkoitetaan tuotetta, joka koostuu useista osista, jotka voidaan korvata siten, että tuote voidaan purkaa ja koota uudelleen. Tällaisen moniosaisen tuotteen osan uutuutta ja yksilöllisyyttä koskee erityissääntö. Moniosaisen tuotteen osaa pidetään nimittäin
uutena ja yksilöllisenä vain, jos
– osa pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana ja
– osan näkyvät piirteet täyttävät uutuuden ja yksilöllisyyden vaatimukset.
Tavanomaisella käytöllä tarkoitetaan tuotteen loppukäyttäjän toimesta tapahtuvaa käyttöä. Kunnossapito, huolto- ja korjaustyötä ei pidetä tavanomaisena käyttönä.

Esimerkkinä moniosaisesta tuotteesta voidaan mainita auto ja esimerkkinä moniosaisen tuotteen osasta auton etulyhty. Ko. etulyhty voi siten saada suojaa vain siltä osin, kuin se jää näkyviin ollessaan autoon asennettuna; lisäksi siis edellytetään, että näkyviin jäävää osaa voidaan itsessään pitää uutena ja yksilöllisenä.

Luovan henkisen työn tulos

Rekisteröitävän mallin tulee olla myös luovan henkisen työn tulos. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksinkertaisia ja tavanomaisia eli ns. banaaleja malleja ei voida rekisteröidä.

Banaaleja ovat esimerkiksi geometriset perusmuodot kuten pallot tai neliöt sekä tavanomaiset ruudut ja raidat.

Rekisteröitävältä mallilta ei kuitenkaan edellytetä taiteellisuutta, vaikkakin myös taideteoksia voidaan suojata mallisuojalla.

Rekisteröinnin esteet

Mallia ei rekisteröidä, jos:
– se on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen; tai
– se on samanlainen kuin aikaisempi malli, joka on tullut julkiseksi rekisteröintihakemuksen
– tekemispäivän jälkeen tai etuoikeutta vaadittaessa etuoikeuspäivän jälkeen ja joka on suojattu
– edellä mainittua aikaisemmasta päivästä lukien Suomea koskevana rekisteröitynä
– mallina tai tätä tarkoittavana hakemuksena.
Lisäksi mallia ei rekisteröidä, jos siihen on ilman asianomaista lupaa otettu:
– valtion, kunnan tai kansainvälisen, valtioiden keskeisen järjestön vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys, taikka kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, jos se on sekoitettavissa tällaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, nimitykseen tai nimen lyhennykseen;
– rekisteröitävän mallin käyttökohteina olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen
– tarkastus- tai takuumerkki taikka tarkastus- tai takuuleima;
– sellaista, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kysymys on toisen toiminimestä tai toiselle
Suomessa elinkeinotoiminnassa vakiinnutetusta tunnusmerkistä, tavaramerkistä taikka toisen sukunimestä, taiteilijanimestä tai vastaavanlaisesta nimestä taikka toisen muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakin kauan sitten kuollutta henkilöä;
– sellaista, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen nimestä, mikäli nimi on omaperäinen, tai sellaista, joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sanotunlaiseen teokseen tai oikeutta valokuvaan;
– sellaista, joka eroaa vain epäolennaisesti Suomessa toiselle rekisteröidystä mallista tai hyödyllisyysmallista.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSESSA

Hakemuksen käsittely etenee pääpiirteittäin seuraavasti:

Muodollinen tutkiminen

Tutkitaan, ovatko kuvat, valtakirja, siirtokirja, maksut yms. kunnossa. Mikäli näiltä osin havaitaan puutteita, hakijalle lähetetään asiasta välipäätös, jossa hakijaa kehotetaan 2 kk:n kuluessa korjaamaan hakemuksessa olevat puutteet.

Asiallinen tutkiminen

Tutkitaan, täyttyvätkö rekisteröinnin edellytykset haetun mallin osalta. Uutuustutkimus käsittää Suomea koskevat vireillä olevat, ennen hakemuksen tekemispäivää tehdyt mallin rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat että siitä poistetut mallit.

Kuuluttaminen

Jos tutkimuksessa ei löydetä estemallia, haettu malli ei ole banaali eikä muitakaan esteitä hakemuksen hyväksymiselle löydetä, malli kuulutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisemassa Mallioikeuslehdessä.

Väite

Yleisöllä on mahdollisuus tehdä väitteitä kuulutettua mallia vastaan.

Rekisteröinti

Mikäli väitettä ei tehdä, haettu malli rekisteröidään. Jos väite tehdään, se annetaan hakijalle tiedoksi. Hakijalla on 2 kk aikaa antaa väitteen johdosta lausuma. Tämän jälkeen virasto tutkii väitteen, ja hakemus joko hylätään väitteen johdosta tai hyväksytään väitteestä huolimatta.

YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTI

Yhteisömalliasetus mahdollistaa, että yhdellä hakemuksella voidaan saada mallisuoja koko Euroopan yhteisön alueella. Yhteisömalli on kansallisesta rekisteröinnistä erillinen suojajärjestelmä. Rekisteriviranomaisena on sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto OHIM, joka sijaitsee Espanjan Alicantessa. Yhteisömalliasetus sisältää säännökset sekä rekisteröidyn mallin suojasta, että rekisteröimättömän mallin suojasta. Yhteisömalliasetus tuli voimaan
6.3.2002.

Yhteisömallien rekisteröintitoiminta alkoi OHIMissa 1.4.2003. Perinteiset kansalliset mallisuojajärjestelmät säilyvät tämän uuden järjestelmän rinnalla. Hakija voi itse valita joko kansallisen tai Euroopan yhteisön rekisteröintijärjestelmän.

Yhteisömalli on luonteeltaan jakamaton, mikä merkitsee sitä, että suoja syntyy ja lakkaa samalla kertaa koko yhteisön alueella. Rekisteröimättömän yhteisömallisuojan saaminen ei edellytä rekisteröintitoimenpiteitä, mutta mallin tulee kuitenkin täyttää tietyt yhteisömalliasetuksessa tarkemmin säädetyt edellytykset. Rekisteröimättömän mallin suoja-aika on 3 vuotta ja sen suoja-ala on varsin suppea; suojaa saa vain jäljentämistä vastaan.

Hakija voi toimittaa yhteisömallihakemuksen suoraan OHIMiin tai jättää sen Patentti- ja rekisterihallitukseen, jolloin virasto toimittaa sen toimittamismaksua vastaan viipymättä edelleen OHIMiin. Yhteisömallihakemusten käsittelyssä ei Patentti- ja rekisterihallituksella ole mitään roolia.

LISÄTIETOJA

Patentti- ja rekisterihallitus
Mallioikeusasiat
PL 1140 (Arkadiankatu 6 A)
00101 HELSINKI
puhelin 029 509 5000
www.prh.fi