1.6. Kotimyynti

Kuluttaja-asiamiehen linjaus 2015

1. Linjauksen lähtökohtia

Tämä linjaus perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja kuluttajariitalautakunnan päätöksiin. Lisäksi huomioon on otettu Euroopan komission antamat kuluttajaoikeusdirektiivin (2011/83/EU) soveltamisohjeet. Ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia.

Linjausta noudattamalla elinkeinonharjoittaja voi varmistua toimintansa lainmukaisuudesta.

Linjaukseen on merkitty sulkeisiin, perustuuko kyseinen kohta lainsäännökseen, lain perusteluihin HE), kuluttaja-asiamiehen kantaan (KA) vai kuluttajariitalautakunnan päätökseen (KRIL).

2. Kotimyyntisäännösten soveltaminen ja lain pakottavuus

Kotimyyntiin sovelletaan kuluttajansuojalain 6 luvun säännöksiä sekä oikeusministeriön asetusta peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista (110/2014). Säännökset ovat pakottavia kuluttajan hyväksi. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei voi laatia omia, kuluttajan asemaa huonontavia ehtoja. Kuluttajan asemaa parantavia toimintatapoja voi sen sijaan käyttää. (KSL 6:5)

Lisäksi tulee ottaa huomioon mm.:

• kuluttajansuojalain 2 luvun markkinointisäännökset ja 5 luvun viivästystä ja virhettä koskevat säännökset sekä 8 luvun kuluttajapalvelussopimuksia koskevat säännökset

• valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa

• laki palvelujen tarjoamisesta (tiedonantovelvoitteet 2:7, 2:8)

• laki holhoustoimesta (vajaavaltaisen asema 4:23-26)

• laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeustoimikelpoisuus 33 §).

3. Määritelmiä

Kauppasopimuksena pidetään tavaran kauppaa.

Palvelusopimuksena pidetään sopimusta, jossa elinkeinonharjoittaja sitoutuu suorittamaan kuluttajalle palvelun vastiketta vastaan esim. huoneiston remonttia koskeva sopimus.

Sekasopimusta on arvioitava sen todellisen päätarkoituksen mukaan. Esimerkiksi sekasopimusta, joka sisältää sekä tavaran kauppaa että työtä, on pidettävä kauppasopimuksena, jos sopimuksen päätarkoitus on tavaran omistusoikeuden luovuttaminen ja tavaran arvo on suhteellisesti suurempi kuin työn osuus, esim. sopimus keittiökalusteiden ostamisesta asennuksineen.

4. Milloin kyseessä on kotimyynti

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja tekee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Merkitystä ei ole sillä, kumman aloitteesta sopimus tehdään. Kotimyynnistä on kyse esimerkiksi silloin, kun yrittäjä saapuu kuluttajan pyynnöstä tämän kotiin ja samassa yhteydessä osapuolet tekevät remontista sopimuksen tai kuluttaja tekee siitä sitovan tarjouksen. (KSL 6:6, HE 157/2013)

Kotimyynnistä on myös kyse silloin, kun sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila. Tarkoituksena on estää säännösten kiertäminen esimerkiksi siten, että elinkeinonharjoittaja lähestyy tiettyä kuluttajaa henkilökohtaisesti kadulla tarjotakseen hänelle kulutushyödykettä sekä pyytää tätä siirtymään välittömästi tämän jälkeen elinkeinonharjoittajan toimitiloihin sopimuksen tekemiseksi. Pelkkä mainosten jakelu kadulla ei ole henkilökohtainen yhteydenotto.

Kotimyynnistä on lisäksi kyse silloin, kun sopimus tehdään elinkeinonharjoittajan järjestämällä tutustumisretkellä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on kulutushyödykkeiden tarjoaminen kuluttajalle. Merkitystä ei ole sillä, järjestääkö elinkeinonharjoittaja kuljetuksen omiin toimitiloihinsa vai muualle tai sillä, ilmoitetaanko myyntitarkoituksesta etukäteen. Kyseessä voi olla esimerkiksi elinkeinonharjoittajan tarjoama ilmainen matka kohteeseen, jossa kuluttajille tarjotaan astioita. Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa säännöllisesti bussikuljetuksia esim. kaupungin keskustasta myymäläänsä, kyse ei ole kotimyynnistä.

Kotimyynnistä ei ole kyse silloin, jos elinkeinonharjoittaja tulee ensin kuluttajan kotiin ainoastaan tutustumaan kohteeseen, ottamaan mittoja tai esittämään arvion kuluttajan sitoutumatta mihinkään ja joissa sopimus tehdään myöhemmin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä elinkeinonharjoittajan esittämän arvion perusteella, kuten tyypillisesti menetellään esimerkiksi keittiökalusteiden kaupassa ja erilaisissa remonttiurakoissa. Tällöin sopimusta ei katsota tehdyn välittömästi sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on ollut yhteydessä kuluttajaan, kun kuluttajalla on ollut tosiasiallinen mahdollisuus harkita elinkeinonharjoittajan esittämää arviota tai tarjousta ennen sopimuksen tekemistä. Jos sopimus sen sijaan tehdään myöhemmin kuluttajan kotona tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä, kyseessä on kotimyynti siitä riippumatta, onko kuluttajalla ollut harkinta-aikaa vai ei.

Toimitiloilla tarkoitetaan:

1) kiinteää myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä vakituisesti tai kausiluonteisesti, esimerkiksi myymälää tai kioskia, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä vakituisesti.

2) siirrettävää myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä tavanomaisesti tai kausiluonteisesti, esim. myyntikojua, näyttelyosastoa ja kuorma-autoa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä tavanomaisesti.

Kausiluonteiset myyntipaikat ovat toimitiloja siitä riippumatta, onko kyse kiinteästä vai siirrettävästä myyntipaikasta; esimerkiksi myyntipaikat matkailukautena hiihtokeskuksissa tai rantalomapaikoissa, marjojen myyntipisteet, jäätelökioskit, joulumarkkinat ja messut.

Kuluttaja osti rakentajamessuilta hierontalaitteen. Lautakunta katsoi, että kauppa oli tehty sellaisessa paikassa, jossa kulutushyödykkeitä yleensä tarjotaan, eikä tilanteeseen ole liittynyt kotimyynnille ominaista ennalta arvaamattomuuden elementtiä. Asian arviointia ei muuttanut se, että kuluttaja oli oman käsityksensä mukaan mennyt messuille rakennusalan ammattilaisena. Koska kyseessä ei ollut kotimyynti, kuluttajalla ei ollut peruuttamisoikeutta. (KRIL 2206/36/09)

Toimitiloja eivät sen sijaan ole paikat, joita elinkeinonharjoittaja käyttää poikkeuksellisesti liiketoimintansa harjoittamiseen, esimerkiksi kadut, ostoskeskukset, urheilutilat, rannat, julkiset liikennevälineet tai työpaikat. Kotimyyntiä on siten satunnainen ja lyhytkestoinen toiminta tilassa, joka ei ole selvästi tunnistettavissa elinkeinonharjoittajan myyntitilaksi. Myyntitavat ja -paikat vaihtelevat, jolloin arviointi on tehtävä tapauskohtaisesti. Olennaista on tällöin sekä toiminnan poikkeuksellisuus että sopimuksen syntyminen muualla kuin selvästi tunnistettavassa myyntitilassa. (Kuluttajaoikeusdirektiivi 2011/83/EU res. k 22 ja kuluttajaoikeusdirektiivin soveltamisohjeet, s. 16)

5. Kotimyyntisäännösten soveltamisalan rajoitukset

5.1. Erityiset rajoitukset

Kotimyyntisäännöksiä ei sovelleta, jos kulutushyödykkeen hinta on pienempi kuin 30 euroa. Jos kuitenkin samalla kerralla myydään useampia hyödykkeitä, joiden yhteishinta on vähintään 30 euroa, säännöksiä sovelletaan. Merkitystä ei ole sillä, myydäänkö kertaluonteisesti useampia kappaleita samaa hyödykettä vai erilaisia hyödykkeitä.

Kotimyyntisäännöksiä sovelletaan kuitenkin sopimuksen hinnasta riippumatta tilaussopimukseen, joka koskee hyödykkeiden jatkuvaa tai toistuvaa toimittamista.

Kotimyyntisäännöksiä ei sovelleta, kun elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan luokse esimerkiksi kotikäynnille tämän nimenomaisesta pyynnöstä ja kyseessä on

1) sosiaalipalveluja koskeva sopimus, esimerkiksi lastenhoito

2) terveydenhuollon ammattihenkilön kuluttajalle antamia terveyspalveluja koskeva sopimus, esimerkiksi lääkäripalvelut. (KSL 6:3)

5.2. Yleiset rajoitukset

Kuluttajansuojalain 6 luvun säännöksiä ei sovelleta (KSL 6:2 ja HE 157/2013):

1) rahoituspalvelua tai -välinettä koskevaan sopimukseen

2) kiinteän omaisuuden kauppaa, vuokraamista tai muuta oikeutta kiinteään omaisuuteen koskevaan sopimukseen.

Säännöksiä sovelletaan kuitenkin kiinteistönvälittäjien palveluihin sekä kiinteän omaisuuden rakentamista tai olemassa olevien rakennusten huomattavia muutostöitä koskeviin sopimuksiin. (Kuluttajaoikeusdir 2011/83/EU res. k. 26)

3) asuntokauppalain soveltamisalaan kuuluvaan sopimukseen.

4) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa tarkoitettuun asumisoikeuden luovuttamista koskevaan sopimukseen.

5) asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa tarkoitettuun huoneenvuokrasopimukseen.

Säännöksiä sovelletaan kuitenkin muihin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiin vuokrasopimuksiin, esim. autotallin vuokra.

6) aikaosuusasuntoa koskevaan sopimukseen, johon sovelletaan KSL 10 luvun säännöksiä.

7) valmismatkalain soveltamisalaan kuuluvaan sopimukseen, johon sovelletaan valmismatkalakia.

8) sopimukseen, joka koskee arpajaislain soveltamisalaan kuuluvaa palvelua.

9) elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia koskevaan sopimukseen, jossa tuotteet toimitetaan kuluttajan asuntoon tai työpaikalle säännöllisesti toimivan jakelujärjestelmän avulla.

Päivittäistavaroilla tarkoitetaan elintarvikkeiden lisäksi muita päivittäin käytettäviä kulutustavaroita, joita hankitaan tyypillisesti elintarvikeostosten yhteydessä. Päivittäistavaroihin luetaan teknokemian tuotteet, kodin paperit, lehdet sekä päivittäiskosmetiikka. Päivittäistavaroita eivät sen sijaan ole esim. vaatteet, astiat tai kodinkoneet, vaikka niitä tarjottaisiin ruokakaupassa.

Kotimyyntisäännöksiä sovelletaan kuitenkin säännöllisesti tai toistuvasti määrätyin väliajoin tehtäviin tavarantoimituksiin, esim. talouspaperin toimittamisesta tehty toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

6. Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

6.1. Kuluttajalle annettavat tiedot

Kuluttajalle on ennen sopimuksen tekemistä annettava selkeästi ja ymmärrettävästi paperilla tai tämän suostumuksella muulla pysyvällä tavalla (esim. sähköposti) seuraavat tiedot: (KSL 6:9, 6:11 ja HE 157/2013)

1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista, ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin:

• laji ja laatu

• standardituotteesta nimike ja mahdolliset koko- ja värivaihtoehdot

• monimutkaisesta teknisestä laitteesta kattavampi kuvaus

2) elinkeinonharjoittajan nimi.

3) elinkeinonharjoittajan päätoimipaikan maantieteellinen osoite (postilokeronumero ei riitä).

4) elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksinumero, jos nämä ovat käytettävissä sekä sähköpostiosoite. (laki palvelujen tarjoamisesta 2:7)

5) elinkeinonharjoittajan toimipaikan maantieteellinen osoite, johon kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa kohdassa 3 tarkoitetusta osoitteesta.

6) kulutushyödykkeen

• kokonaishinta veroineen. Jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet.

• yksikköhinta paino-, tilavuus- tai pituusyksiköltä. (HMA 4 §)

• kestosopimuksen kokonaiskustannukset kuukausittain ja laskutusjaksolta.

7) kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut. Jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua.

8) etäviestimen käyttämisestä sopimuksen tekemisessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän, esimerkiksi lisämaksulliset puhelin- ja viestipalvelut.

9) maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt, esimerkiksi tieto siitä, mihin mennessä elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan tavaran tai suorittamaan palvelun. Jos erityisiä asiakasvalituksia koskevia käytäntöjä ei ole, mainintaa ei edellytetä.

10) tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt.

11) tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen.

Kuluttajalle on annettava myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. Riittävää on, että elinkeinonharjoittaja nimeää esimerkiksi yhden rahdinkuljettajan ja yhden hinnan tavaroiden palauttamiselle.

12) tieto sopimuksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta, jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään palvelun suorittamista koskevan pyynnön.

13) tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää.

14)maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta, joka elinkeinonharjoittajalla on takuun lisäksi tai sen puuttumisesta huolimatta.

15) tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista.

Kaupanteon jälkeisten palveluiden ehdoista on mainittava erityisesti, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttaja voi kohtuudella olettaa. Esimerkiksi jos asiakaspalvelua tarjotaan muulla kuin sopimusta tehtäessä käytetyllä kielellä.

16)maininta käytännesääntöjen olemassaolosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä voi saada jäljennöksen.

17) sopimuksen kesto tai sen päättämistä koskevat ehdot, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti.

18) kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto.

19) tieto elinkeinonharjoittajan kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koskevista vakuuksista ja niihin sovellettavista ehdoista, esimerkiksi katevarauksen tekemisestä maksukortilta.

20) tieto digitaalisen sisällön

• toimivuudesta, esimerkiksi tekniset rajoitukset kuten suojaus tai aluekoodaus.

• yhteentoimivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa, esimerkiksi käyttöjärjestelmä.

Tiedot on annettava siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja niistä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa niistä tietävän.

21) tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

Lisäksi kuluttajalle on annettava oikeusministeriön asetuksessa säädetyn mallin mukainen peruuttamislomake. Lomakkeen täyttämisessä voidaan hyödyntää esitäyttö- tai muita mekanismeja niin, ettei kuluttajan tarvitse kirjoittaa kaikkia vaadittuja tietoja itse. Kuluttajalle voidaan lomakkeen ohella tarjota muitakin valinnaisia tapoja peruuttamisilmoituksen tekemiseen.

Kohdissa 10–12 tarkoitetut tiedot voidaan antaa oikeusministeriön asetuksessa säädetyn mallin mukaisessa peruuttamisohjeessa, jolloin elinkeinonharjoittaja on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.

Elinkeinonharjoittajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että edellä mainitut tiedot on annettu kuluttajalle (HE 157/2013).

6.2. Suostumus lisämaksujen perimiseen

Ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on pyydettävä kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kulutushyödykkeestä perittäväksi ilmoitettuun hintaan. (KSL 2:10a)

Perittäväksi ilmoitetulla hinnalla tarkoitetaan sekä kulutushyödykkeen verollista kokonaishintaa että mahdollisissa ennakkotiedoissa erikseen annettuja tietoja toimitus- ja muista kuluista. Lisämaksuilla tarkoitetaan laajasti kaikkia liitännäissopimuksista ja lisäpalveluista aiheutuvia kustannuksia.

Jotta lisämaksuun annettavaa suostumusta olisi pidettävä nimenomaisena, tulee kirjallisesti tehtävään sopimukseen liittyvän maksuvelvollisuuden ilmetä selkeästi ja ymmärrettävästi ennakkotiedoista tai sopimusehdoista. (HE 157/2013).

Jos kuluttaja ei ole antanut nimenomaista suostumusta lisämaksuun, hänellä ei ole velvollisuutta maksaa sitä. Jos kuluttaja on kuitenkin ehtinyt maksaa lisämaksun, johon hän ei ole antanut suostumustaan, hänellä on oikeus saada tällainen maksu takaisin.

6.3. Seuraamus hinnan, toimitus- ja palautuskustannusten ilmoittamatta jättämisestä

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa kyseisiä kustannuksia, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle tietoa: (KSL 6:24)

1) kulutushyödykkeen kokonaishinnasta veroineen tai hinnan määräytymisen perusteista

2) kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömistä toimitus- ja muista kuluista

3) siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, jos hän peruuttaa sopimuksen.

7. Alaikäinen ja ikääntynyt sopimuskumppanina

Alaikäisen eli alle 18-vuotiaan oikeustoimikelpoisuus on rajoitettu. Alaikäinen voi itse tehdä vain sopimuksia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Tämän lisäksi alaikäisellä on oikeus määrätä omista työansioistaan ja huoltajan hänen käyttöönsä antamista varoista (laki holhoustoimesta 25 §).

Pääsääntöisesti alaikäinen voi tehdä itse vain käteiskauppoja. Laskulla ostamisen pätevyyttä tulee arvioida suhteuttamalla sopimuksen merkitys ja laatu alaikäisen ikään ja kehitystasoon.

Oikeustoimi, jonka tekemiseen alaikäisellä ei ollut oikeutta, ei sido häntä, ellei hänen huoltajansa tai muu edunvalvojansa ole antanut siihen suostumustaan jälkikäteen. Alaikäisen tultua täysiikäiseksi hän joutuu maksamaan alaikäisenä ilman tarvittavaa lupaa tai suostumusta tehdyn velan vain siinä tapauksessa, että hän hyväksyy sen (laki holhoustoimesta 26 §).

Huoltajan suostumuksen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa ostajan ikä sekä ostoksen hinta ja laatu. Laadun osalta merkitystä on sillä, onko tuote ikään nähden tavanomainen ostos.

Elinkeinonharjoittaja kantaa riskin alaikäisen kanssa tehdyn sopimuksen pätemättömyydestä.

Kuluttajan oikeustoimikelpoisuus voi olla heikentynyt myös iän tai sairauden takia. Jos tämä on ilmeistä, kaupanteosta on syytä luopua kokonaan. Sopimus ei ole sitova, jos käy ilmi, että kuluttaja ei ole kyennyt ymmärtämään sopimuksen merkitystä. Sama pätee silloinkin, kun peruuttamisaika on jo päättynyt. (laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 33 §)

Vanhusten palvelutalossa asuvalle huonokuuloiselle kuluttajalle myytiin taulu, matto ja ryijy osamaksusopimuksella. Lautakunta piti selvitettynä, että kuluttajan harkintakyky oli kaupantekohetkellä ollut hänen ikänsä vuoksi sillä tavalla heikentynyt, ettei hän voinut ymmärtää kaupan ja siihen liittyvän osamaksusopimuksen merkitystä. Jos myyjä olisi tiennyt kuluttajan mielentilasta, myyjän olisi ollut kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Lautakunta suositti sopimuksen purkamista. (KRIL 04/30/1915)

Markkinoinnissa ei saa käyttää aggressiivista menettelyä. Painostaminen sopimuksen tekemiseen on aina sopimatonta. (KSL 2:9)

8. Tilausvahvistus

Kuluttajalle on annettava jäljennös sopimusvahvistuksesta tai allekirjoitetusta sopimuksesta paperilla. Vahvistus voidaan antaa myös muulla pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostitse, jos kuluttaja tähän suostuu. (KSL 6:13)

Elinkeinonharjoittajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että vahvistus on annettu kuluttajalle.

Jos tavaran luovutusajankohtaa ei ole sovittu, se on luovutettava ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. (KSL 5:4 )

Jos palvelun luovutusajankohtaa ei ole sovittu, se on luovutettava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa sopimuksen tekemisestä. (KSL 8:4)

9. Peruuttamisoikeus

9.1. Peruuttamisilmoitus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä oikeusministeriön asetuksessa säädetyn mallin mukaisella peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla viimeistään 14 päivän kuluttua (KSL 6:14)

  • tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta. Säännöllisesti toimitettavien tavaroiden kyseessä ollessa ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta
  • palvelusopimuksen tekemisestä.

Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ilman erillistä peruuttamista koskevaa ilmoitusta ei riitä. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty.

Peruuttamisilmoitus tehdään elinkeinonharjoittajan tarjoamalla peruuttamislomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla tai palautettavan tavaran mukana toimitettavalla ilmoituksella.

Jos peruuttaminen tehdään puhelimitse, asiakaspalvelua on tarjottava perushintaisesta numerosta.

Jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa mahdollisuuden peruutusilmoituksen tekemiseen verkkosivustonsa kautta, kuluttajalle on ilmoitettava viipymättä ja pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla, peruutusilmoituksen saapumisesta.

Peruuttamisajan laskeminen alkaa tavaran vastaanottamista tai sopimuksen tekemistä seuraavasta päivästä. Riittävää on, että ilmoitus on lähetetty ennen määräajan päättymistä. Jos tavara esimerkiksi vastaanotetaan tai sopimus tehdään kuukauden 1. päivänä, sopimus voidaan peruuttaa vielä kuukauden 15. päivänä. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoitus voidaan tehdä kuitenkin vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. (KSL 12:1e)

Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen elinkeinonharjoittajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. (KSL 12:1c)

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus myös ennen tavaran toimittamista. Peruuttamisoikeuden käyttämiselle ei tarvitse esittää perusteluja.

Jos tuotteessa tai palvelussa on virhe, kuluttajalla on oikeus vaatia elinkeinonharjoittajalta virheen hyvittämistä. Peruuttamisajan umpeutumisella ei ole vaikutusta asiaan. Lisätietoa on kuluttajaoikeuden linjauksessa Virhevastuu- ja takuu kulutustavaran kaupassa.

9.2. Peruuttamisajan piteneminen

Jos kuluttajalle ei ole annettu ennakkotietojen yhteydessä tietoja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa asian tänä aikana, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja sai kyseiset tiedot. (KSL 6:14)

9.3. Luotto-, vakuutus- tai muun liitännäissopimuksen peruuntuminen

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, liitännäinen luotto-, vakuutus- tai muu sopimus (esimerkiksi asennussopimus) peruuntuu automaattisesti ja ilman kuluttajalle aiheutuvia seuraamuksia. (KSL 6:21, 6:22)

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tavaran tai palvelun hankkimisen yhteydessä myönnetty luotto peruuntuu myös automaattisesti.

Jos kuluttaja on maksanut ostoksensa luottokortilla, johon liittyvä luottosopimus on tehty muuta kuin kyseistä kotimyyntisopimusta varten, koko luottosopimus ei peruunnu.

9.4. Palvelun suorittaminen ennen peruuttamisajan päättymistä

Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa vahvistuksen toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kuluttajan on esitettävä pyyntö pysyvällä tavalla ja aktiivisella toimenpiteellä, joten pelkkä asian toteaminen esimerkiksi sopimusehdoissa ei ole riittävä peruste palvelun suorittamiselle ennen peruuttamisajan päättymistä. Pyyntö voi tapahtua esimerkiksi niin, että kuluttaja rastittaa kohdan, jossa hän pyytää palvelun suorittamisen aloittamista välittömästi. (KSL 6:15.1)

Nimenomaisena pyyntönä voidaan pitää myös esimerkiksi palvelun aloittamisen ajankohdan nimenomaista valintaa tai sopimista palvelun tilausvaiheessa. (KA)

Kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, vaikka palvelun suorittaminen olisi hänen pyynnöstään aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällöin kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle sopimuksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeutta ei sen sijaan ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tilanteessa. (KSL 6:16.1k, 6:19)

Kuluttajalla ei ole kuitenkaan maksuvelvollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä tai kuluttajalle ei ole annettu tietoa (KSL 6:19.2)

  • peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä ja
  • sopimuksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta aiheutuvasta korvausvelvollisuudesta, jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään palvelun suorittamista koskevan pyynnön.

9.5. Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Peruuttamisoikeuden rajoitukset on lueteltu laissa tyhjentävästi, eikä elinkeinonharjoittaja voi rajoittaa peruuttamisoikeutta muilla perusteilla, esimerkiksi siitä syystä, että tuote on alennusmyynnissä.

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos: (KSL 6:16)

1) palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisen pyynnön johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa. Esimerkiksi laajakaista- tai maksutelevisiosopimuksen osalta palvelu on kokonaan suoritettu vasta sopimuksen päättyessä eikä siinä vaiheessa, kun yhteys on avattu palvelun käyttöönottoa varten.

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen palvelun alkamisen jälkeen, hänen on maksettava elinkeinonharjoittajalle sopimuksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.

2) kulutushyödykkeen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana, esimerkiksi arvometallit.

3) sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi, esimerkiksi tavara, johon on tehty kaiverrus tai nimikointi.

Kyseessä voi olla myös kauppasopimus, jossa tavara myydään asennuksineen, esimerkiksi mittatilauksena valmistettavien keittiökalusteiden tilaaminen asennuksineen.

Peruuttamisoikeuden menetystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös, onko elinkeinonharjoittaja ryhtynyt toimenpiteisiin sopimuksen täyttääkseen esimerkiksi silloin, jos toimitus on sovittu aloitettavaksi vasta myöhemmin. (KA)

Palvelusopimuksen peruuttamisoikeus määräytyy kohdan 1 mukaisesti. Esimerkiksi ikkunoiden pesua tai huoneiston remonttia koskevalla sopimuksella ei ole peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisen pyynnön johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Peruuttamisoikeuden menetys ei koske tuotteita, jotka vastaavat standarditavaraa ja jonka muunteluun kuluttaja voi vaikuttaa vain vähäisesti, esimerkiksi erikseen tilattava sohva, johon kuluttaja valitsee värin ja materiaalin perusvalikoimasta.

Peruuttamisoikeuden menetystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon, miten muunneltu tuote on myytävissä edelleen. Jos tuotetta ei voida myydä edelleen ilman huomattavia tappiota, kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta. (kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntö)

Kuluttaja tilasi uima-altaan katteeksi kasvihuoneen määrittelemillään mitoilla ja materiaaleilla. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että kyseessä oli tuote, joka oli valmistettu erityisesti kuluttajan toivomusten mukaisesti ja häntä varten. Kuluttajalla ei ollut peruuttamissoikeutta. (KRIL 51/36/2007)

4) sopimus koskee tavaraa, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua tai on luonteensa vuoksi toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa, esimerkiksi nopeasti pilaantuvat elintarvikkeet, lämmitysöljy, puutarhaan levitetty multa.

5) sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu, esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet.

Kuluttaja tilasi hajuveden ja avasi sinetöidyn pakkauksen. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että kosmetiikka ja kauneudenhoitotuotteet, myös parfyymit, ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi hygieniasyistä palauttaa uudelleen myytäväksi, jos niiden pakkaus on avattu. (KRIL 3749/36/2008)

6) sopimus koskee alkoholijuomia, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, jotka voidaan toimittaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa.

7) sopimus koskee kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, johon elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä, esimerkiksi kun kuluttaja pyytää elinkeinonharjoittajaa luokseen korjaamaan vuotavan putken.

8) sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne tai tietokoneohjelma on avattu. Säännöstä ei voi laajentaa koskemaan muita kuin kohdassa mainittuja tuotteita.

Elinkeinonharjoittajan sopimusehto, jonka mukaan käsikonsolin suojakoteloa ei olisi saanut avata peruuttamisoikeutta menettämättä, katsottiin mitättömäksi. (KRIL 3635/2005)

9) sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista. Merkitystä ei ole sillä, kumman aloitteesta sopimus on tehty. Jos kyse on tilaussopimuksesta (kesto- tai määräaikainen), kuluttajalla on peruuttamisoikeus.

10) sopimus koskee majoituksen tarjoamista muuhun kuin asumistarkoitukseen, tavaroiden kuljetusta, autonvuokrausta, ravintolapalvelua tai vapaa-ajanpalvelua, ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi huvi-, kulttuuri ja urheilutapahtumat, harrastuskurssit, välinevuokraus harrastustoimintaan.

Lähtökohtaisesti sopimukset sitovat kumpaakin osapuolta. Tilanteessa, jossa peruuttamisoikeutta ei ole tai se on kulunut umpeen ja ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tai palvelun tilauksen ennen sen luovutusta, myyjällä ei ole kuitenkaan oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta. (KSL 5:25, 5:28, 8:26, 8:30)

10. Vastuu vastaanotetusta tavarasta ja tavaraan tutustuminen

Kuluttajan on pidettävä vastaanottamaansa tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, jotta hänellä on oikeus saada suorittamansa maksu kokonaan takaisin peruuttaessaan kaupan. (KSL 6:18)

Kuluttajalla on kuitenkin oikeus avata tai purkaa pakkaus, tarkastaa tavaran ominaisuudet ja toimivuus ja tutustua siihen samaan tapaan kuin myymälässä ilman, että se vaikuttaa peruuttamisoikeuteen. (HE 157/2013)

Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. (KSL 6:18.2)

Kuluttaja oli asentanut sinetöimättömänä toimitetun CD-kartan GPS-paikantimeen ja koekäyttänyt sitä. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että toimenpide oli edellytyksenä sille, että paikantimen toimintaa oli voitu kokeilla, eikä kyse ollut käyttöön ottamisesta. Pelkästään tuotteen pakkauksen purkaminen ei myöskään vaikuttanut peruutusoikeuteen. Kuluttajalla oli peruuttamisoikeus. (KRIL 451/36/07)

Kuluttaja oli käynnistänyt tietokoneen, jolloin kovalevylle esiasennettu käyttöjärjestelmä asentui automaattisesti kuluttajan valitsemilla asetuksilla. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että ilman käyttöjärjestelmän asennusta kuluttajan on mahdotonta kokeilla koneen käyttöä samalla tavoin kuin liiketiloissa. Kuluttajalla oli peruuttamisoikeus (KRIL 322/32/2012)

Kuluttaja ei menettänyt peruuttamisoikeuttaan pelkästään sen vuoksi, että hän oli tarkastanut kaiuttimen ja yrittäessään asentaa kaiuttimen todennut sen olevan epäsopiva hänen autoonsa. (KRIL 835/36/2009)

Kuluttaja oli asentanut prosessorin tietokoneen osaksi ja koekäyttänyt sitä. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että asentaminen ei sellaisenaan osoita, että prosessori olisi otettu kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla käyttöön vaan oli edellytyksenä sille, että tuotteen toimintaa oli voitu kokeilla. Säännöksen perustelujen mukainen samaan tapaan kokeilu kuin liiketiloissa ei rajoita kokeiluoikeutta niin, ettei sitä olisi lainkaan (KRIL 1718/32/2009)

Kuluttaja osti lampun ja lampunvarjostimen. Hän palautti tuotteet ilman alkuperäispakkausta. Kuluttajariitalautakunta katsoi, että kuluttaja ei ollut menettänyt peruuttamisoikeuttaan, vaikka alkuperäispakkaus oli hävitetty. (KRIL 4030/36/2010)

Kuluttaja oli ostanut 359 euron arvoisen digikameran ja ottanut sillä neljän päivän aikana 306 kuvaa. Kuluttajalla ei ollut peruutusoikeutta. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota kuvien suureen määrään sekä siihen, että kameraa oli käytetty neljänä päivänä. (KRIL 2556/36/2009)

Jos kuluttaja kuitenkin ottaa huolenpitovelvoitteensa vastaisesti tavaran käyttöönsä, hän ei menetä peruuttamisoikeutta, mutta vastaa tavaran arvon alentumisesta. Tavaran arvon alentuminen määritellään kohtuuden mukaan. Joidenkin tavaroiden, kuten vaatteiden osalta arvo voi alentua hyvin lyhyen käytön jälkeen olennaisesti. Jos tavara on tullut sen käyttämisen johdosta myyntikelvottomaksi, kuluttaja vastaa tavarasta sen koko arvolla. (KSL 6:18.2)

Kuluttaja ei vastaa kuitenkaan tavaran arvonalennuksesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä tietoa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä. (KSL 6:18.3)

Myyjällä on vaaranvastuu siitä, jos tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee ostajasta riippumattomasta syystä joko ennen sen luovutusta kuluttajan hallintaan tai sen jälkeen kun se on luovutettu takaisin myyjän tarjoamalle rahdinkuljettajalle, esimerkiksi jos tavara vaurioituu tai katoaa postissa. (KSL 5:6.1-2 mom)

11. Tavaran säilyttäminen, palauttaminen ja kustannukset

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on palautettava tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse. (KSL 6:17)

Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää esimerkiksi palautuskuitilla, että tavara on palautettu määräajassa.

Kuluttajan vastuulla on maksaa palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, jos elinkeinonharjoittaja ei ole sitoutunut vastaamaan niistä. (HE 157/2013)

Kuluttajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta maksaa palautuskustannuksia, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle tietoa siitä, että hänen on vastattava kustannuksista, sekä tietoa kustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. (KSL 6:24)

Jos tavarat on toimitettu kuluttajan kotiin sopimuksenteon yhteydessä, elinkeinonharjoittajan on noudettava tavarat omalla kustannuksellaan, jos tavarat eivät ole kokonsa tai painonsa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse. (HE 157/2013)

Jos elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus noutaa tavara kuluttajan luota, kuluttajan on peruuttamistapauksessa pidettävä vastaanotettu tavara elinkeinonharjoittajan saatavissa paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja on sen toimittanut tai josta elinkeinonharjoittaja voi sen hankaluudetta noutaa. Kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle paikka, josta tavara on noudettavissa (KSL 6:20). Jos tavaran huolellisesta säilyttämisestä aiheutuu välttämättömiä kustannuksia kuluttajalle, hän voi vaatia niiden korvaamista elinkeinonharjoittajalta.

Kuluttajan vastuu tavaran säilyttämisestä elinkeinonharjoittajan lukuun lakkaa kahden kuukauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Kuluttaja saa tavaran vastikkeetta, jollei elinkeinonharjoittaja mainitussa ajassa nouda tavaraa, jollei se ole elinkeinonharjoittajan kannalta ilmeisen kohtuutonta. (KSL 6:20)

12. Maksun palauttaminen

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kaikki kuluttajalta saadut maksusuoritukset. Myös tuotteen toimittamisesta perityt edullisimman vakiotoimitustavan mukaiset kulut on palautettava. (KSL 6:17.3)

Kuluttajalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada takaisin kaikkia maksusuorituksiaan, jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt.

Jos kuluttaja on valinnut muun kuin edullisimman toimitustavan, esimerkiksi pikatoimituksen, elinkeinonharjoittaja ei ole kuitenkaan velvollinen palauttamaan toimitustavasta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia.

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takaisin tai kuluttaja on osoittanut esimerkiksi palautuskuitilla lähettäneensä tavaran takaisin elinkeinonharjoittajan ilmoittamaan osoitteeseen. Jos elinkeinonharjoittajan on noudettava tavara kuluttajan luota omalla kustannuksellaan, maksu on palautettava kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Elinkeinonharjoittajan on palautettava saamansa suoritukset samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt. Jos kuluttaja on maksanut ostoksensa esimerkiksi verkkopankissa, suoritus on palautettava kuluttajan ilmoittamalle pankkitilille. Jos tilinumero ei ole tiedossa, palautuksen voi tehdä esimerkiksi maksuosoituksena. Luottokorttimaksu hyvitetään vastaavasti luottokortille. (KSL 6:17.4)

Palautus voidaan tehdä muulla tavoin, kuten lahjakortilla, vain kuluttajan nimenomaisella suostumuksella.

Maksun palauttamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia.

Kuluttajalla on oikeus korkolain 4 §:n mukaiseen viivästyskorkoon, jos elinkeinonharjoittaja ei palauta maksusuoritusta edellä mainitussa ajassa. (KSL 6:23)

13. Lain valvonta

Kuluttaja-asiamies pyrkii valvonnassaan elinkeinonharjoittajaa ohjeistamalla ensisijaisesti neuvotteluratkaisuun, jos elinkeinonharjoittaja ei noudata lain säännöksiä. Tarvittaessa kuluttaja-asiamies ryhtyy asian edellyttämiin toimenpiteisiin tai vie asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Elinkeinonharjoittajaa, joka ei noudata lainsäännöksiä, voidaan kieltää jatkamasta tällaista menettelyä tai uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kielto voidaan tarpeen vaatiessa kohdistaa myös elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön. Kieltoa, jonka kuluttaja-asiamies voi määrätä tai antaa väliaikaisena, on tehostettava uhkasakolla, ellei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. (KSL 6:25, Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta 10 §)

LIITTEET

Peruuttamislomakkeen malli (Oikeusministeriön asetus 110/2014)

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

— Vastaanottaja [elinkeinonharjoittajan on lisättävä tähän nimensä, maantieteellinen osoitteensa ja, mikäli käytettävissä, faksinumeronsa ja sähköpostiosoitteensa]:

— Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):

— Tilauspäivä (*)/Vastaanottopäivä (*)

— Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

— Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

— Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

— Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan.

Peruuttamisohjeen malli (Oikeusministeriön asetus 110/2014)

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua [1]

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille [2] päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. [3]

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. [4]

[5]

[6]

Lomakkeen täyttöohjeet:

[1] Lisätkää jokin seuraavista lainausmerkein merkityistä tiedoista:

a) kun kyseessä on palvelusopimus tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskeva sopimus: ”sopimuksen tekemisestä.”;

b) kun kyseessä on kauppasopimus: ”siitä, kun tavara on vastaanotettu.”;

c) kun kyseessä on kauppasopimus, jossa kuluttaja on tilannut useita tavaroita samassa tilauksessa ja erikseen toimitettuina: ”siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.”;

d) kun kyseessä on kauppasopimus, jossa tavara toimitetaan useassa erässä tai osina: ”siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.”;

e) kun kyseessä on kauppasopimus, jossa tavaroita toimitetaan säännöllisesti: ”siitä, kun ensimmäinen tavaraerä on vastaanotettu.”.

[2] Lisätkää nimenne, maantieteellinen osoitteenne ja, mikäli saatavilla, puhelinnumeronne, faksinumeronne ja sähköpostiosoitteenne.

[3] Jos tarjoatte kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruutuksesta verkkosivustonne kautta, lisätkää seuraava teksti: ”Voitte täyttää peruuttamislomakkeen ja toimittaa sen taikka muun yksiselitteisen ilmoituksen myös sähköisesti verkkosivustollamme [lisätään internetosoite]. Jos käytätte tätä vaihtoehtoa, ilmoitamme teille viipymättä pysyvällä tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta.”

[4] Kun kyseessä on kauppasopimus, jossa ette ole tarjoutunut noutamaan tavaroita takaisin peruuttamistapauksessa, lisätkää seuraava teksti: ”Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin.”

[5] Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaroita sopimuksen yhteydessä,

a) lisätkää:

— ”Noudamme tavarat takaisin.”, tai

— ”Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille tai. [lisätkää tarvittaessa sen henkilön nimi ja maantieteellinen osoite, jonka olette valtuuttanut vastaanottamaan tavarat] viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.”

b) lisätkää:

— ”Vastaamme tavaroiden palauttamiskustannuksista.”,

— ”Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.”,

— jos kyseessä on etämyyntisopimus ettekä ole tarjoutunut vastaamaan tavaroiden palauttamiskustannuksista eikä tavaroita voi niiden luonteen takia palauttaa tavanomaisesti postitse: ”Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista, jotka ovat . euroa [lisätään määrä].”; tai jos tavaroiden palauttamiskustannuksia ei voida kohtuudella laskea etukäteen: ”Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat arviolta enintään noin. euroa [lisätään määrä].”, tai

— jos kyseessä on kotimyyntisopimus ja tavaroita ei niiden luonteen takia voida palauttaa tavan-omaisesti postitse ja tavarat on toimitettu kuluttajan kotiin sopimuksentekohetkellä: ”Noudamme tavarat takaisin omalla kustannuksellamme.” sekä

c) lisätkää: ”Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.”

[6] Jos sopimus koskee muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittamista, lisätkää seuraava teksti: ”Jos olette pyytänyt palvelun suorittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, teidän on maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.”