4. Iskulauserekisteri

Mikä Iskulauserekisteri on

  • Iskulauserekisteri rekisteröi ja julkaisee käytössä olevia ja käyttöön tulevia iskulauseita eli sloganeita sekä niiden haltijat.
  • Iskulauseiden rekisteröinnillä pyritään mm. antamaan iskulauseen käyttäjän tietoon käytössä olevia iskulauseita ja ennalta ehkäisemään toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä sekä kohdistamaan mainostajien ja suunnittelijoiden huomio hyvään iskulauseeseen.
  • Iskulause on tuotteiden, palvelujen tai liiketoiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelut ja liiketoiminnan muista.
  • Iskulauserekisteri ei perustu lain säännöksiin, mutta se ehkäisee toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä, evästää mainonnan suunnittelussa ja toimii dokumenttina mahdollisissa kiistatapauksissa.
  • Iskulausehakemusten käsittelystä vastaa Iskulausetoimikunta, jonka kokemus mainonnasta on vankka ja monipuolinen.

Iskulauserekisteri on perustettu jo vuonna 1959. Rekisteriä ylläpitää MARK Suomen Markkinointiliitto ry.

Iskulauserekisterin säännöt


MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n Iskulauserekisterin tarkoituksena on rekisteröidä ja julkaista käytössä olevat ja käyttöön tulevat iskulauseet ja niiden haltijat.

Iskulauseiden rekisteröinnillä pyritään rekisteröinnin yhteydessä ja muutoin mahdollisuuksien mukaan

1. antamaan iskulauseiden käyttäjille mahdollisuus saada tietoonsa käytössä olevia iskulauseita
2. täsmentämään iskulauseiden käyttöönotto- ja julkistamisajankohta
3. ennakolta ehkäisemään toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä
4. parantamaan iskulauseiden laatua
5. ohjaamaan iskulauseiden käyttöä
6. seuraamaan sitä, ettei iskulauseiden nauttimaa yksinoikeutta loukata.


Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista. Iskulauseen haltijana voi olla elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä tai aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on käyttää iskulausetta tuotteistaan, palveluistaan tai toiminnastaan.


Tuotteen lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa tai –aikaa joko yksinomaan tai lisäyksin ilmaisevaa iskulausetta ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa iskulauseen erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota iskulauseen kokonaisvaikutelmaan.


Iskulausetta ei rekisteröidä, mikäli se on ristiriidassa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, käytännesääntöjen, viranomaisten antamien ohjeiden kanssa tai jos se tai sitä vastaava iskulause on jo rekisteröity Iskulauserekisteriin tai Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokantaan.


Rekisteröintielimenä toimii 7-9-jäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikunnan kokouksia pidetään niin usein, että jokainen hakemus voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. Toimikunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Toimikunta voi kokoontua tarvittaessa myös etämenetelmiä käyttäen. Toimikunta on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen osallistuessa päätöksentekoon.

Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Toimikunnan käsittelemistä asioista pidetään pöytäkirjaa. Toimikunta valitsee itselleen sihteerin toimikunnan piiristä tai ulkopuolelta.


Iskulauseen rekisteröintiä haetaan toimikunnan vahvistamalle lomakkeelle laaditulla hakemuksella sähköisesti tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset kirjataan saapumisjärjestyksessä.


Sen jälkeen, kun on havaittu, ettei estettä iskulauseen rekisteröinnille ole, hyväksytään lause Iskulauserekisteriin. Mikäli hakija niin haluaa, voidaan rekisteröintipäätöksen julkistamista lykätä lauseen käytön aloittamiseen saakka.


Iskulauseen hakijalla ja rekisteröidyn iskulauseen haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla täällä asuva asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä kaikessa, mikä iskulausetta koskee. Asiamiehistä on tehtävä merkintä rekisteriin.


Hakija, jota rekisteröintipäätös loukkaa, tai, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden iskulauseeseen kuin sillä, jonka nimiin se on rekisteröity, voi 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta kirjallisesti tehdä siitä muistutuksen toimikunnalle. Toimikunnan tulee sen perusteella ottaa asia maksutta uudelleen käsiteltäväksi. Toimikunnan on annettava hakijalle ote pöytäkirjastaan, jossa on muistutusta koskeva päätös perusteluineen.

10§
Hyväksytyistä iskulauseista merkitään rekisteriin seuraavat tiedot:

1. iskulauseen rekisteröintinumero
2. rekisteröintihakemuksen jättöaika
3. milloin rekisteröimispäätös on tehty
4. iskulauseen sanamuoto
5. kenen nimiin iskulause on rekisteröity
6. merkintä mahdollisesta asiamiehestä sekä
7. mahdolliset muut tiedot ja huomautukset

Hyväksytyistä iskulauseista annetaan haltijalle rekisteröimistodiste. Voimassaolevista iskulauseista pidetään luetteloa.

11§
Rekisteröinti on voimassa viisi (5) vuotta ja sitä voidaan uudistaa aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Rekisteröintiä uudistettaessa on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä on määrätty iskulauseen rekisteröimisestä.

12§
Iskulause poistetaan toimikunnan päätöksellä rekisteristä:

1. rekisteröintiajan kuluttua umpeen, ellei rekisteröintiä ole uudistettu
2. 9§:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tai jos tuomioistuimen toimenpide tai päätös iskulausetta koskevassa asiassa antaa siihen aiheen
3. kun rekisteröintitoimenpiteitten maksuja ei suoriteta
4. kun joku osoittaa omaavansa siihen paremman oikeuden tai
5. haltijan sitä pyytäessä.

Kohtien 4 ja 5 tarkoittamista päätöksistä voidaan tehdä muistutus 9§:n mukaisesti.

13§
Iskulauseen haltijan muutoksesta on uuden haltijan ilmoitettava rekisterille viimeistään uudistaessaan rekisteröinnin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Myös iskulauseen muotoa koskevat muutokset on ilmoitettava ja toimikunnan on hyväksyttävä muutos, mikäli se ei tee iskulausetta olennaisesti uudeksi tai rekisteröitäväksi kelpaamattomaksi.

14§
Iskulauserekisterille on suoritettava seuraavat maksut:

1. kirjaamismaksu
2. rekisteröintimaksu ensimmäiseltä viisivuotiskaudelta sekä uudistusmaksu seuraavilta viisivuotiskausilta päätöstä lunastettaessa
3. siirtomaksu oikeuden iskulauseeseen siirtyessä toiselle
4. muutosmaksu iskulauseen muodossa tapahtuneista muutoksista sekä
5. mahdolliset muut maksut.

Maksujen suuruuden määrää vuosittain MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus.

15§
Mikäli rekisteröinti joudutaan peruuttamaan iskulauseen haltijasta riippumattomista syistä, on hän oikeutettu saamaan takaisin rekisteröintimaksun.

16§
MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n taloudellinen vastuu iskulauserekisteristä ja rekisteröintitoiminnasta on korkeintaan rekisteröinnistä perityn maksun suuruinen.

17§
MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus voi muuttaa näitä sääntöjä yhteistyössä Iskulauserekisteritoimikunnan kanssa. MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus vahvistaa rekisteröintitoimikunnan esityksestä toimikunnan toimintaohjeet.

Lisätietoja

Iskulauserekisteri
MARK Suomen Markkinointiliitto ry
PL 119 (Fabianinkatu 4 B)
00131 Helsinki
puhelin 010 666 7040
www.iskulauserekisteri.fi