14. EKOenergia-merkki

ekoenergy_logo_ekoenergia

EKOenergia-merkki on ensimmäinen ja ainoa yleiseurooppalainen sähkön ympäristömerkki. Merkin tarkoituksena on osoittaa sähkön käyttäjälle ympäristöystävällisin vaihtoehto. Lisäksi ympäristömerkki auttaa sähkönmyyjiä myymään helposti tunnistettavaa ja laajasti hyväksyttyjä sähkötuotteita. EKOenergian käyttäjät saavat oikeaa tietoa käyttämänsä sähkön alkuperästä sekä väitteistä, joita he voivat käyttää ostamastaan sähköstä. EKOenergia-merkitty sähkö täyttää EKOenergia-verkoston asettamat kestävyyskriteerit. EKOenergia-verkosto on Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen muodostama. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 35 jäsenjärjestöä 28 eri Euroopan maasta. Suomessa verkoston jäseniä ovat Suomen luonnonsuojeluliitto ja Vaihda virtaa -järjestö. EKOenergia-verkoston sihteeristö sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa Suomen luonnonsuojeluliiton tiloissa.

Merkistä käytetään suomeksi nimeä EKOenergia, ruotsiksi EKOenergi ja englanniksi EKOenergy. Lisää kielivaihtoehtoja löytyy osoitteesta: http://www.ekoenergy.org/fi/extras/logo/

EKOenergia-MERKIN KÄYTTÖ MAINONNASSA

Brändikirja mainonnan suunnittelun apuna

Mainonnassa ja markkinoinnissa energiayhtiö voi käyttää EKOenergia-merkkiä vain mainostaessaan kriteerit täyttäviä energiatuotteita. Mainontaa valvovat EKOenergia-verkoston sihteeristön lisäksi kuluttajaviranomaiset.

EKOenergia-merkin tavoitteina on edistää kestävämmän energiajärjestelmän muotoutumista ja lisätä tietämystä energiantuotannon ympäristövaikutuksista. Erityistä huomiota kiinnitetään siis siihen millaista ympäristötietoa yhtiö jakaa.EKOenergia-verkoston sihteeristö on tehnyt ohjekirjan EkoKOenergia-merkin käytöstä mainonnassa ja markkinoinnissa. Kirjan nimi on Brändikirja. Uusi versio Brändikirjasta julkaistaan kevään 2015 aikana ja se on ladattavissa ilmaiseksi EKOenergian nettisivuilta osoitteesta:  http://www.ekoenergy.org/fi/

Brändikirjan ohjeet tiivistetysti:

 • EKOenergia kirjoitetaan niin, että ”EKO” kirjoitetaan aina isolla ja ”energia” aina pienellä.
 • Merkin saanutta yritystä kannustetaan käyttämään merkkiä mahdollisimman näkyvästi olemassa olevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Sama koskee EkoKOenergia-merkittyä energiaa ostavia yrityksiä.
 • Pelkkä mielikuviin liittyvä kuvamateriaali – esimerkiksi vapaan veden kuvien käyttö – ei anna kuvaa energian tuotannon oikeista ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi EKOenergiaa myyvät yritykset sitoutuvat olemaan käyttämättä vapaan veden kuvien käyttöä vesivoimasta viestiessään. Voimaloiden kuvat ovat suositeltavia.
 • Logoa ei saa käyttää niiden sähkötuotteiden myynninedistämiseen, joilla ei ole EKOenergia-merkintää tai niiden tuotteiden ja palveluiden myynninedistämiseen, jotka eivät ole tuotettu EKOenergialla.
 • Ympäristömerkkiä ei saa käyttää niin, että se harhaan johtaa kuluttajan luulemaan merkin olevan myönnetty yrityksen kaikille toiminnoille. Merkin yhteydessä voi aina mainita tarkennuksia, kuten ”Toimistoissamme käytetään EKOenergiaa”.
 • Jos merkkiä käytetään tuotteen yhteydessä, täytyy aina mainita, että merkki koskee vain energian osuutta tuotteen valmistuksessa. Tee esimerkiksi selväksi, koskeeko merkki itse tuotteen vai pakkauksen valmistuksessa käytettyä energiaa. Merkin yhteydessä voi aina mainita tarkennuksia, kuten ”Pakkaus on valmistettu EKOenergialla”.
 • Ole valmis todistamaan asiakkaillesi, että yrityksellä on voimassaoleva sopimus EKOenergiasta. Tämän voit tehdä esimerkiksi näyttämällä sähkösopimustasi tai energianmyyjältäsi mahdollisesti saamaasi erillistä diplomia.
 • EKOenergian ostamisen ympäristövaikutus koko tuotteen elinkaaressa tulee suhteuttaa mainontaan. Jos energiankulutuksen osuus tuotteen ympäristövaikutuksista on olematon, voi merkki johtaa kuluttajaa harhaan. Rajatapauksissa kannattaa kysyä neuvoja EKOenergia-verkoston sihteeristöstä tai Kuluttajavirastosta.
 • Markkinoinnissa tulee lisäksi huomioida seuraavat markkinointiohjeet:
  • Kuluttajaoikeuden linjauksia. Ympäristömarkkinointi. 2002.
  • Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten kannanotto. Ympäristö- ja eettisten väittämien käyttö markkinoinnissa. 2005.
  • ICC International Code of Environmental Advertising. ICC Commission on Marketing and Advertising 2001.
  • Euroopan komission raportti 67/94/22/1/00281 ”Ympäristöväittämien tekemistä ja arviointia koskevat ohjeet”

Graafiset ohjeet

Merkki muodostuu kahdesta eri väristä jotka ovat

 • Pantone Cool Gray 11 eli C0 / M0 / Y0 / K80
 •  Pantone 361 eli C80 / M0 / Y100 / K0

Merkin yhteydessä käytettävät fontit ovat

 • AVENIR 95 BLACK: otsikot, logotyypit
 • Avenir 35 Light Oblique: ingressit, lainaukset
 • Avenir 45 Book leipäteksti

Tarkemmat graafiset ohjeet löytyvät EKOenergian Brändikirjasta. Uusi versio Brändikirjasta julkaistaan kevään 2015 aikana ja se on ladattavissa ilmaiseksi EKOenergian nettisivuilta osoitteesta:  http://www.ekoenergy.org/fi/

EKOenergia -MERKIN VALVONTA

Merkin käyttöoikeuden myöntää EKOenergia-verkoston sihteeristö. EKOenergia-verkoston sihteeristö myös seuraa ympäristömerkintäjärjestelmän toimivuutta kokonaisuutena. EKOenergi-verkoston sihteeristö valvoo merkin ehtojen noudattamista pyytämällä merkkiä käyttäviltä yhtiöiltä tietoja vuotuisen tilinpidon yhteydessä. Tietyt biovoimalaitokset myös auditoidaan vuosittain. Yhtiön käyttämän tilintarkastajan tulee tarkistaa tiedot tuotannon ja myynnin määrien yhteensopivuudesta vuositasolla sekä kriteereiden noudattamisesta. Mikäli EKOenergia -merkkiä hakee sähkön jälleenmyyjä, tulee myös sen osoittaa, missä ja miten EKOenergia-merkityt kilowattitunnit on alunperin tuotettu ja että ostettu EKOenergia -määrä vastaa myytyä määrää.

EKOenergia-MERKIN KRITEEREISTÄ

EKOenergia-merkin käyttöoikeus voidaan myöntää:

 • Yritykselle, joka myy EKOenergia-merkin kriteerit täyttävää energiaa. Pääsääntöisesti sekä energian tuottajan että jälleenmyyjän tulee hankkia merkin käyttöoikeus. Lisätietoa osoitteesta: http://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/how-to-sell-ekoenergy/
 • Yritykselle, joka käyttää tiloissaan tai tuotannossaan EKOenergia-merkittyä sähköä. EKOenergia-merkityn sähkön tulee muodostaa 100 % yrityksen käyttämästä sähköstä. Tapauskohtaisesti merkin käyttöoikeus voidaan myöntää myös ison yrityksen yksittäiselle osastolle tai toimipisteelle, joka käyttää EKOenergia-merkittyä energiaa. Yritykset voivat käyttää EKOenergia-merkkiä myös tuotteiden pakkauksissa, mikäli tuotteen valmistuksessa käytetty sähkö on kokonaan Ekoenergia-merkittyä. Huomioi merkin käytössä EKOenergia-merkin Brändikirjan ohjeet.

EKOenergian jäljitysmekanismina toimivat periaatteessa aina GO-alkuperätakuut. Alkuperätakuissa voi olla lisäksi EKOenergia-lisätuotemerkki. Alkuperätakuu voi olla EKOenergian alkuperätakuu myös ilman tätä lisätuotemerkkiä, mutta tällöin sähkön tuottajan ja myyjän on pystyttävä todentamaan sähkön EKOenergia-kelpoisuus muuta kautta. Voimalaitoksen, jonka tuottamissa alkuperätakuissa ei ole lisätuotemerkkiä, tuottaman EKOenergian voi myydä vain yksi jälleenmyyjä loppukuluttajalle.  Lisää tietoa sähkön alkuperätakuista saat osoitteesta: http://www.fingrid.fi/fi/asiakkaat/Alkuperatakuu/Sivut/default.aspx

EKOenergian kriteerit pohjautuvat kuluttajainformaatioon, uusiutuvuuteen, kestävyyteen ja ilmastoon, jäljitettävyyteen ja kaksoislaskennan välttämiseen sekä auditointiin ja varmennukseen. EKOenergia-merkin voivat saada tietyin perustein tuulivoima, aurinkovoima, vesivoima, valtameri- ja merivesienergia, geoterminen energia, bioenergia (kiinteä, neste ja kaasu), kaatopaikkakaasut sekä jätevesilaitosten kaasut. Muilla energialähteillä tuotettu sähkö, kuten hiililiuskeella ja öljyliuskeella, maakaasulla tai turpeella tuotettu sähkö, ei voi saada EKOenergia-merkkiä. Energialähdevaatimuksen lisäksi EKOenergia-merkin saamiseen on muitakin kriteerejä. Kriteerit löytyvät kokonaisuudessaan monilla kielillä EKOenergia-merkin ja -verkoston internetsivuilta osoitteesta: ekoenergy.org/criteria/.

Tuulivoima

Tuulivoimalla tuotettu sähkö on automaattisesti EKOenergiaa, jos se ei ole tuotettu EKOenergia-merkin kriteerien pois rajaamilla alueilla. Tällaisia poisrajattuja alueita ovat viranomaisten nimeämät luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, tärkeät lintualueet ja UNESCOn maailmanperintökohteet. Näille alueille voidaan kuitenkin rakentaa EKOenergia-merkin kriteerien mukaisia tuulivoimaloita, jos voimaloiden toiminta ei haittaa alueen suojelukohdetta ja EKOenergian sihteeristö hyväksyy tuulivoimalat EKOenergiaa tuottaviksi voimaloiksi.

Aurinkovoima

Aurinkovoimalle on samantyyppiset kriteerit kuin tuulivoimallekin. Voimalat eivät ole EKOenergiaa tuottavia voimaloita, jos ne sijaitsevat luonnonsuojelualueilla, Natura 2000 -alueilla, tärkeillä lintu-alueilla tai UNESCOn maailmanperintökohteissa ja jos EKOekoenergia-verkoston sihteeristö ei ole hyväksynyt niitä EKOenergiaa tuottaviksi voimalaitoksiksi.

Vesivoima

Vesivoima ei ole automaattisesti EKOenergiaa, vaan vesivoimalat on ensin hyväksytettävä EKOenergia-merkin sihteeristöllä. Voimalan on sitouduttava vesivoiman ekologisia haittoja vähentäviin toimenpiteisiin, jotta sihteeristö voi hyväksyä voimalan EKOenergiaa tuottavaksi vesivoimalaksi. Yhtiöiden ei kuitenkaan välttämättä tarvitse aina itse sitoutua maksamaan toimenpiteitä, heidän tarvitsee vain sitoutua viemään asiaa eteenpäin ja hyväksymään toimet vaikutusalueellaan. Sähkönloppumyyjien on kuitenkin maksettava muiden EKOenergia-merkin maksujen lisäksi jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista (MWh) vähintään kymmenen senttiä (0,1 euroa) EKOenergia-verkoston ympäristörahastoon, jonka varoilla tuetaan vesivoiman haittoja vähentäviä hankkeita. Pumppuvoimalaitoksilla tuotettua sähköä ei lasketa EKOenergia-verkoston mukaan uusiutuvaksi energiaksi, eli tällaisilla laitoksilla tuotettu sähkö ei voi saada EKOenergia-merkkiä.

Tiettyihin eurooppalaisiin merkintäjärjestelmiin kestävänä vesivoimana sertifioitujen vesivoimaloiden ei tarvitse toimittaa toimenpidelistaa, eikä maksaa ympäristörahastomaksuja. Tällä hetkellä EKOenergia-verkosto on nimennyt CH2OICE (www.ch2oice.eu) ja NatureMadeStar (www.naturemade.org) -järjestelmät sellaisiksi eurooppalaisiksi merkintäjärjestelmiksi, joiden kriteerien mukaan tuotettu sähkö soveltuu EKOenergiaksi ilman sitoutumista lisätoimenpiteisiin tai ympäristörahastomaksuihin.

Valtameri- ja aaltoenergia

Valtameri- ja aaltoenergia on EKOenergiaa, jos energiaa tuottava voimalaitos ei sijaitse EKOenergian kriteerien pois rajaamilla suojelualueilla, eli viranomaisten nimeämillä luonnonsuojelualueilla, Natura 2000 -alueilla, tärkeillä lintualueilla ja UNESCOn maailmanperintökohteissa. EKOenergian hallitus voi kuitenkin perustellulla päätöksellä hyväksyä pois rajatuilla alueilla tuotetun valtameri- ja aaltoenergian EKOenergiaksi. Vuorovesijokien ja suistojen voimalaitokset lasketaan vesivoimalaitoksiksi.

Geoterminen energia

Geoterminen energia on EKOenergiaa, jos se ei ole tuotettu EKOenergia-merkin kriteerien pois rajaamilla alueilla. Tällaisia alueita ovat viranomaisten nimeämät luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alueet, tärkeät lintualueet ja UNESCOn maailmanperintökohteet. Näille alueille voidaan kuitenkin tuottaa EKOenergia-merkittyä sähköä, jos sähköä tuottavien voimaloiden toiminta ei haittaa alueen suojelukohdetta ja EKOenergian sihteeristö hyväksyy geotermistä energiaa käyttävät voimalat EKOenergiaa tuottaviksi voimaloiksi.

Bioenergia (kiinteä, kaasumainen, neste)

Biovoimalaitoksissa tuotettu sähkö on hyväksyttävissä EKOenergia-merkin piiriin, jos sähkö on tuotettu CHP-, eli sähkön ja lämmön yhteistuotantoprosessissa ja jos sähköä tuottavan voimalaitoksen hyötysuhde on vähintään 75 % vuositasolla tarkasteltuna. Voimalaitoksen käyttämästä polttoaine-panoksesta on oltava vähintään 50 % EKOenergian kriteerien mukaista polttoainetta, jotta voimalaitos voi tuottaa EKOenergiaa. Sähköntuotantoon käytettyjen biomassojen ja niiden tuotannon on myös täytettävä EKOenergian kriteerien vaatimukset. Bioenergia voi olla peräisin puubiomassasta, orgaanisesta anaerobisesti yhdyskuntajätteestä tuotetusta kaasusta, eläinten lannasta anaerobisesti tuotetusta kaasusta, tuotantoprosessien sivutuotteista ja ei-metsäperäisistä biomassoista, jos kaikki erityisvaatimukset täyttyvät biomassaluokan osalta.

Jokaisesta EKOenergiana myydystä megawattitunnista (MWh) on maksettava

 • lisenssimaksua vähintään 0,08 euroa ja
 • ilmastorahastomaksua vähintään 0,1 euroa.

Lisäksi EKOenergiana myydystä vesivoimasta on maksettava ympäristörahastomaksua vähintään

 • 0,1 euroa myydystä megawattitunnista (MWh).

Lupamaksuihin lisätään arvonlisävero 24%.

Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi. EKOenergia-verkoston sihteeristö pidättää oikeuden muutoksiin hinnastossa.  Uusi hinnasto julkaistaan aina vähintään 12 kk ennen sen voimaantuloa.

LISÄTIETOJA

EKOenergia-verkosto, co. Suomen luonnonsuojeluliitto
Itälahdenkatu 22 b
00210 Helsinki
+358 50 5727782 tai
+358 50 5687385
www.ekoenergy.org/fi
info@ekoenergy.org